Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Ankara Havası
Ankara Havası
Hayat bayram olsa; bayram kurban
Bay­ram­lar ve uzun res­mî ta­til­ler de ol­ma­sa, aca­ba An­ka­ra ne za­man ka­fa din­le­ye­cek? Her­hal­de mil­li bün­ye­miz, kriz­le­re kar­şı ba­ğı­şık­lık ka­zan­mış ol­ma­lı ki, gü­rül­tü­süz-pa­tır­tı­sız ya­şa­ya­mı­yo­ruz. Ee­e ba­ğı­şık­lık ka­zan­dık di­ye, sü­rek­li has­ta mı ol­mak la­zım!
Kur­ban Bay­ra­mı haf­ta­sı­nın ga­yet sa­kin geç­ti­ği­ni, cer­be­ze­li kö­şe ya­zar­la­rı­nın bü­tün bir haf­ta­yı Pa­zar ya­zı­la­rı kı­va­mın­da kö­şe de­ne­me­le­riy­le ge­çiş­tir­me­le­ri­ne ba­ka­rak an­la­ya­bi­lir­si­niz. Bun­la­rın ba­şın­da Ami­ral Ge­mi­si’nin Er­tuğ­rul Kap­ta­nı ge­li­yor el­bet­te. Ok­tay Ek­şi bi­le, ken­di­siy­le kı­yas­la­nın­ca, nis­pe­ten apo­li­tik sa­yı­la­bi­le­cek rek­tör­lük se­çim­le­ri ya da Bay­kal’ın çar­şaf gi­ri­şi­mi son­ra­sı ha­li pür me­la­li üze­ri­ne do­ku­nak­lı ya­zı­lar ka­le­me al­mak­la ye­tin­di. Va­tan’dan Doğ­ru Ne­ca­ti, Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is Ara­go­nes’le uğ­ra­şır­ken; Coş­kun Be­kir, bay­ram ta­ti­li­nin baş­lan­gı­cın­da bir “Da­na kaç­tı” ya­zı­sı ya­zıp ta­ti­le kaç­tı.
El­bet­te Kur­ban bay­ram­la­rı­na öz­gü, da­na ko­va­la­ma ha­ber­le­ri ile kan, vah­şet gö­rün­tü­le­ri, de­ri­le­rin ki­me gi­de­ce­ği ve İs­lam’da Kur­ban kes­me­nin na­sıl ol­ma­ya­bi­le­ce­ği üze­ri­ne ka­fa yo­ran tar­tış­ma­lar ya­şan­dı, ama bit­ti. Bir son­ra­ki Kur­ban Bay­ra­mı’na ka­dar da mem­le­ket gün­de­mi­ne gel­me­ye­ce­ğin­den emi­nim.
Emin ol­du­ğum bir baş­ka şey de şu: Bay­ram­lar An­ka­ra’ya iyi ge­li­yor; he­le ki Kur­ban da­ha bir iyi ge­li­yor. An­ka­ra, hem ken­di­ni din­li­yor, hem de Ana­do­lu’ya açı­lıp mem­le­ke­tin in­sa­nı­nı…

Tavsiye Et
Bayram bitti, saldırın!
Kur­ban Bay­ra­mı sa­kin geç­ti; ama böy­le dü­şü­nen­ler ilk res­mî Pa­zar­te­si ile bir­lik­te, han­diy­se doğ­duk­la­rı­na piş­man ol­du­lar. “Eko­no­mik kriz var mı, yok mu?” kri­zi, Baş­ba­kan Er­do­ğan ile ba­sın ara­sın­da­ki “kö­mür” kav­ga­sı, Me­lih Gök­çek-Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu dü­el­lo­su, Er­me­ni­ler­den özür kam­pan­ya­sı çer­çe­ve­sin­de ya­şa­nan Cum­hur­baş­ka­nı Gül-Ca­nan Arıt­man po­le­mi­ği gün­de­mi alt üst et­ti.
Me­ğer biz bay­ram ya­par­ken, kur­ban kes­me­yen­ler kı­lıç­la­rı bi­le­mek­le meş­gul­müş.

Tavsiye Et
Doğan-Erdoğan Savaşı: Başlangıç ve ilan
As­lın­da sa­va­şı Baş­ba­kan Er­do­ğan baş­lat­mış gö­rü­nü­yor; ama işin as­lı öy­le de­ğil. Do­ğan Gru­bu baş­lat­tı, Baş­ba­kan sa­va­şın baş­la­dı­ğı­nı ilan et­ti. Bu ilan ediş bi­çi­mi, pek ak­lî ol­ma­sa da, his­sî ve has­bi idi.
An­cak sa­va­şı sür­dü­ren Do­ğan Gru­bu ol­du. Ve en azın­dan 29 Mart’a ka­dar bu dü­şük yo­ğun­luk­lu sa­va­şa vur-kaç tak­ti­ğiy­le de­vam ede­ce­ği söy­le­ne­bi­lir. Fa­kat bu­nun ön­ce­ki med­ya-ik­ti­dar kav­ga­la­rın­dan önem­li bir far­kı var: Do­ğan Gru­bu, AK Par­ti ve Baş­ba­kan Er­do­ğan’ı top­lum­sal al­gı dü­ze­yin­de “mağ­dur” ko­nu­mu­na dü­şür­mek­ten ka­çı­nı­yor. Bu tak­ti­ği, “Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ü tu­tup Baş­ba­kan Er­do­ğan’a vur­mak” şek­lin­de özet­le­ne­bi­le­cek ba­sit ama uzun va­de­de yıp­ra­tı­cı ve et­ki­li ola­bi­le­cek ya­yın po­li­ti­ka­sı ile de des­tek­li­yor. Muh­te­me­len, Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün se­çim sat­hı mai­lin­de or­ta­ya çı­ka­cak tar­tış­ma­lar­dan do­ğal ola­rak uzak dur­mak is­te­me­siy­le, Do­ğan Gru­bu için da­ha el­ve­riş­li or­tam­lar do­ğa­cak.
Me­se­la Er­me­ni­ler­den özür kam­pan­ya­sı­na da­ir Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün yap­tı­ğı açık­la­ma­lar ay­nı say­fa­lar­da, ama “kar­şıt gö­rüş­ler” ola­rak ak­ta­rıl­dı. Mil­li­yet, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın sert tep­ki­si­ni öne çı­ka­rır­ken, kar­şı gö­rüş­ler ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı Gül ile Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın açık­la­ma­la­rı­nı bir ara­da ver­di. Ay­nı ko­nu Va­tan’da yi­ne üç­lü kom­bi­nas­yon­la “Özür çat­la­ğı”, Hür­ri­yet’te ve Ra­di­kal’de ise Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın ağ­zın­dan “Her­hal­de ‘özür­cü’ soy­kı­rım yap­tı” ve “İm­za­cı­lar soy­kı­rım­cı” şek­lin­de ve­ril­di.
İn­sa­nın so­ra­sı ge­li­yor: Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün Er­me­ni­ler­den özür kam­pan­ya­sı­na des­tek ola­rak al­gı­la­nan ve Do­ğan med­ya­sı ta­ra­fın­dan al­kış­la­nan tep­ki­si­ni Baş­ba­kan Er­do­ğan gös­ter­se ne­ler ya­şa­nır­dı?

Tavsiye Et
Gökçekli ya da Gökçeksiz olmanın AK Parti’ye maliyeti
Ke­sin olan şu ki, Uğur Dün­dar yö­ne­ti­min­de Star TV’de koz­la­rı­nı pay­la­şan Me­lih Gök­çek ve Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun tar­tış­ma­sın­dan Gök­çek le­hi­ne bir so­nuç çık­ma­dı. Zi­ra tar­tış­ma­da Kı­lıç­da­roğ­lu’nun Gök­çek’i mağ­lup et­ti­ği­ni söy­le­mek zor ol­sa da, Gök­çek’in ka­zan­dı­ğı­nı id­di­a et­mek de ne­re­dey­se im­kân­sız ve bu Gök­çek açı­sın­dan dü­şü­nül­dü­ğün­de bel­ki de ilk kez olu­yor. Böy­le olun­ca Sa­bah gi­bi ik­ti­da­ra ya­kın ga­ze­te­ler bi­le Gök­çek’i ye­ter­siz bu­lan yo­rum­lar ya­yın­la­dı, Ye­ni Şa­fak ilk say­fa­da ha­be­ri hiç “gör­me­di” ve ta­bii ki Do­ğan Gru­bu ga­ze­te­le­ri Kı­lıç­da­roğ­lu cep­he­sin­den za­fer şar­kı­la­rı söy­le­di. Sa­de­ce Star, “Sa­yaç Gök­çek’e yaz­dı” baş­lı­ğıy­la dü­el­lo­yu Gök­çek’in ka­zan­dı­ğı­nı yaz­dı; ama bir baş­ka yo­rum­la oku­nun­ca o ha­ber bi­le fa­tu­ra­nın Gök­çek’e çık­tı­ğı ima­sı­nı içer­mek­tey­di. Za­ten, Gök­çek he­men er­te­si gün, Ha­ber­Türk TV’de Fa­tih Al­tay­lı’nın “te­ke tek” ve “Kı­lıç­da­roğ­lu­suz” ko­nu­ğu ola­rak du­ru­mu dü­zelt­me­ye ve tav­zih et­me­ye ça­lış­tı. Ama maç bit­miş; en azın­dan ilk ra­un­du “Sa­kin Kı­lıç­da­roğ­lu, Ag­re­sif Gök­çek”e kar­şı ka­zan­mış­tı. Hat­ta so­nuç­la­rı iti­ba­rıy­la ba­kıl­dı­ğın­da, Gök­çek’in önün­de, sa­hi­bi Er­ge­ne­kon tu­tuk­lu­su olan SE­SAR Araş­tır­ma Şir­ke­ti’ne Tay­yip Er­do­ğan ve AK Par­ti ile il­gi­li yap­tır­dı­ğı araş­tır­ma­la­rın fa­tu­ra­sı gi­bi zor bir be­de­lin kal­dı­ğı da söy­le­ne­bi­lir.
Pe­ki, na­sıl ol­du da Do­ğan Taş­de­len’i evi­re çe­vi­re na­kavt eden, Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ı bir sü­re­li­ği­ne si­ya­set ha­ri­ta­sın­dan si­len, Tur­gut Al­tı­nok’u Ke­çiö­ren sı­nır­la­rı­na mah­kûm eden, Emin Çö­la­şan is­mi­ni bir dö­ner mar­ka­sı ha­li­ne ge­ti­ren Gök­çek bu du­ru­ma düş­tü?
Bir ke­re, Gök­çek ön­ce ken­di­ne mağ­lup ol­du. CHP’nin Mu­rat Ka­ra­yal­çın’ı aday gös­ter­me­si­ni sağ­la­ya­rak Tur­gut Al­tı­nok’a kar­şı eli­ni güç­len­dir­dik­ten son­ra, ora­da dur­ma­dı. Şan­sı­nı da­ha da zor­la­ya­rak Kı­lıç­da­roğ­lu ef­sa­ne­si­ne son ve­ren kah­ra­man ol­mak ve böy­le­ce AK Par­ti’nin ada­yı ko­nu­mu­nu pe­kiş­tir­mek için kol­la­rı sı­va­dı. Sı­va­dı da ne ol­du? Her se­çim­de Gök­çek et­ra­fın­da ker­hen ke­net­le­nen seç­me­nin ka­fa­sı ka­rı­şır­ken, AK Par­ti için­de ken­di­si­ni ona mec­bur his­se­den “zo­ra­ki it­ti­fak” par­ça­lan­dı.
Şim­di AK Par­ti’de Gök­çek­li ve Gök­çek­siz bir se­çim sü­re­ci­nin risk ana­liz­le­ri ya­pı­lı­yor. Hem de ilk de­fa bu den­li yük­sek ses­le ve cid­di şe­kil­de…

Tavsiye Et
Artık...
Çe­şit­li ka­mu ku­rum­la­rı ve özel der­nek­ler eliy­le yü­rü­tü­len sos­yal yar­dım ça­lış­ma­la­rı­na bel­li kri­ter­ler içe­ren bir dü­zen­le­me ge­ti­ril­me­si el­zem. Bu ko­nu­da ha­yır­se­ver­le­ri ve yar­dı­ma muh­taç va­tan­daş­la­rı ra­hat­sız et­me­yen, ama ara­cı­lık sis­te­mi­nin iş­le­yi­şi ile yar­dı­mın ulaş­tı­rıl­ma bi­çi­mi­ni in­sa­ni ve hu­ku­ki öl­çü­le­re bağ­la­yan bir sis­tem ne­den ku­rul­ma­sın?
Yok­sa Tür­ki­ye top­lu­mu­nu, mo­dern dün­ya­nın pek çok ül­ke­sin­den ayı­ran te­mel özel­lik­ler­den bi­ri, te­sa­nüt an­la­yı­şı cid­di ya­ra alı­yor. Bu­nun za­ru­re­ti­ni en çok mev­cut ik­ti­dar his­set­se ge­rek; zi­ra ar­ka­sın­da yer alan top­lum­sal ya­pı, yar­dım­laş­ma kül­tü­rü­nü alı­cı ve ve­ri­ci ta­raf­la­rıy­la bir­lik­te en yo­ğun bi­çim­de ya­şa­yan in­san­lar­dan olu­şu­yor.
Ak­si tak­dir­de, ye­rel se­çim­ler ön­ce­si, hü­kü­me­tin önü­ne, sos­yal yar­dım­la­rın ge­ti­ri­sin­den zi­ya­de, bu ko­nu­da ya­pı­lan ace­mi­lik ve yan­lış­lık­la­rın fa­tu­ra­sı, med­ya ta­ra­fın­dan ko­na­cak. Ama asıl me­se­le, da­ha de­rin­ler­de ve uzun va­de­de ya­şa­na­cak olan gü­ven­siz­lik so­ru­nu; sa­de­ce kö­mür yan­dı, ha­va kir­len­di de­ğil!

Tavsiye Et