Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2007) > Panorama
Panorama
Cumhur ‘başkan’ını kendi seçecek
21 Ekim’de 5. kez re­fe­ran­du­ma gi­den Tür­ki­ye, de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en önem­li gün­le­rin­den bi­ri­ni ya­şa­dı. Cum­hur­baş­ka­nı­nın halk ta­ra­fın­dan se­çil­me­si­ni ön­gö­ren Ana­ya­sa pa­ke­ti­nin oy­lan­dı­ğı re­fe­ran­dum­da, hal­kın yak­la­şık %68’i san­dık ba­şı­na git­ti. Re­fe­ran­dum so­nu­cu­na gö­re, hal­kın %69’u ‘evet’ der­ken; %31’i ‘ha­yır’ de­di. Böy­le­ce halk, tar­tış­ma­la­rı ay­lar­ca sü­ren cum­hur­baş­kan­lı­ğı kriz­le­ri­ne son nok­ta­yı koy­muş ol­du. CHP ve MHP’nin ‘ha­yır’ çağ­rı­sı­na rağ­men oyu­nu kul­la­nan seç­men, cum­hur­baş­ka­nı­nı ken­di seç­mek is­te­di­ği­ni or­ta­ya koy­du. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ka­yıt­lı 42 mil­yon 663 bin seç­men­den, 28 mil­yon 813 bi­ni­nin oy kul­lan­dı­ğı re­fe­ran­dum­da­ki oy­la­ma so­nu­cu­na gö­re, 74 il­de ‘evet’, 7 il­de ise ‘ha­yır’ oy­la­rı ço­ğun­luk­ta çık­tı. En yük­sek ka­tı­lım, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­rin­de ger­çek­leş­ti. Hak­ka­ri, Şır­nak, Bat­man, Mar­din, Di­yar­ba­kır ve Van gi­bi il­ler­de ‘evet’ ora­nı %90’la­rı aş­tı. Ay­dın, İz­mir, Muğ­la, Edir­ne, Te­kir­dağ, Kırk­la­re­li ve Tun­ce­li il­le­rin­de ise ‘ha­yır’ oy­la­rı ön­de idi. Ya­pı­lan Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le ar­tık cum­hur­baş­ka­nı­nı halk se­çe­cek. Cum­hur­baş­ka­nı 5 yıl­lı­ğı­na ve en faz­la iki de­fa se­çi­le­cek. Mil­let­ve­ki­li se­çi­mi dö­ne­mi beş yıl­dan dört yı­la in­di­ri­le­cek. TBMM’nin tüm top­lan­tı­la­rı­nın ve ya­pa­ca­ğı se­çim­le­rin baş­la­ya­bil­me­si için 184 mil­let­ve­ki­li­nin ka­tı­lı­mı ye­ter­li ola­cak. Bel­ki de en önem­li­si “367 kri­zi” bir da­ha ya­şan­ma­ya­cak.

Tavsiye Et
Sınır ötesi operasyon kapıda
Te­rör ör­gü­tü PKK’nın son bir ay içe­ri­sin­de ar­tan sal­dı­rı­la­rı üze­ri­ne te­rör­le mü­ca­de­le­de ke­sin ted­bir alın­ma­sı yö­nün­de hü­kü­met ha­re­ke­te geç­ti. 29 Ey­lül’de Şır­nak’ın Bey­tüş­şe­bap il­çe­sin­de 12 ve 8 Ekim’de de Şır­nak’ta 13 as­ke­rin şe­hit ol­ma­sı üze­ri­ne Te­rör­le Mü­ca­de­le Yük­sek Ku­ru­lu 9 Ekim’de top­lan­dı ve sı­nır öte­si bir ope­ras­yon ya­pıl­ma­sı yö­nün­de ka­rar al­dı. Bu yön­de ha­zır­la­nan tez­ke­re, Mec­lis’e gön­de­ril­di. TSK’nın Ku­zey Irak ile mü­ca­vir alan­la­ra gön­de­ril­me­si için hü­kü­me­te 1 yıl sü­rey­le izin ve­ril­me­si­ni ön­gö­ren Baş­ba­kan­lık tez­ke­re­si 19’a kar­şı 507 oy­la TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda 17 Ekim’de ka­bul edil­di. Ar­dın­dan An­ka­ra, Irak hü­kü­me­ti ve ABD yet­ki­li­le­riy­le gö­rüş­me­ler­de bu­lun­du. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, 22 Ekim’de­ki Bağ­dat zi­ya­re­tin­de, Irak hü­kü­me­tin­den PKK ko­nu­sun­da so­mut adım­lar at­ma­sı­nı is­te­di. An­cak Hak­ka­ri’den ge­len ha­ber bar­da­ğı ta­şı­ran son dam­la ol­du. 21 Ekim’de Yük­se­ko­va il­çe­sin­de 12 as­ker, te­rör ör­gü­tü PKK mi­li­tan­la­rın­ca pu­su­ya dü­şü­rü­le­rek şe­hit edil­di; 8 as­ker de ka­çı­rıl­dı. Bu­nun üze­ri­ne Ku­zey Irak sı­nı­rı­na çı­kart­ma ya­pan TSK, çok sa­yı­da PKK’lı­yı öl­dür­dü.
Son ola­rak 25 Ekim’de top­la­nan MGK, sı­nır öte­si ope­ras­yo­nun bü­tün ha­re­kat plan­la­rı­nı ma­sa­ya ya­tı­rır­ken, Ku­zey Irak’a eko­no­mik am­bar­go ka­ra­rı al­dı. An­ka­ra’nın yü­rüt­tü­ğü ka­rar­lı tu­tum kar­şı­sın­da Irak hü­kü­me­ti ise çe­liş­ki­li açık­la­ma­lar yap­ma­ya de­vam edi­yor.

Tavsiye Et
AB “reform anlaşması”nda uzlaştı
Yak­la­şık beş yıl­dır üze­rin­de ça­lı­şı­lan ve Fran­sa ve Hol­lan­da’da ya­pı­lan re­fe­ran­dum­lar­da red­de­di­len AB Ana­ya­sa­sı’nın boş­lu­ğu­nu dol­du­ra­cak olan ye­ni an­laş­ma met­ni üze­rin­de uz­la­şıl­dı. Por­te­kiz’in baş­ken­ti Liz­bon’da 18-19 Ekim’de dü­zen­le­nen AB Dev­let ve Hü­kü­met Baş­kan­la­rı Zir­ve­si’nde, Ha­zi­ran zir­ve­sin­de te­mel un­sur­la­rı ka­bul edi­len “re­form an­laş­ma­sı” tas­la­ğı üze­rin­de mu­ta­ba­kat sağ­lan­dı. Re­form an­laş­ma­sın­da dış po­li­ti­ka­da tek­ses­li­lik için “AB Dı­şiş­le­ri ve Gü­ven­lik Po­li­ti­ka­sı Yük­sek Tem­sil­ci­si” atan­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Böy­le­ce ne­re­dey­se bü­tü­nüy­le ça­kı­şan, çift baş­lı ya­pı­da sü­ren AB dış po­li­ti­ka­sı­nın tek el­den yü­rü­tül­me­si sağ­la­na­cak. Ye­ni an­laş­ma, üye ül­ke­le­rin ka­rar ala­bil­me­le­ri için ül­ke sa­yı­sı dik­ka­te alın­dı­ğın­da %55 ve ül­ke nü­fus­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da %65 des­tek sağ­la­ma­la­rı­nı ge­rek­li kı­lı­yor. 6 ay­lık dö­nü­şüm­lü baş­kan­lık sis­te­mi kal­dı­rı­la­rak dai­mi AB Baş­ka­nı 2,5 yıl­lık dö­nem­ler için ata­na­cak ve AB zir­ve­le­ri­ne baş­kan­lık ede­cek.
27 üye ül­ke ta­ra­fın­dan ka­bul edi­len “re­form an­laş­ma­sı”nın 13 Ara­lık’ta im­za­lan­ma­sı ve 27 üye ül­ke­de onay­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 2009 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gir­me­si bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et
Hazar Denizi’nin statüsü bir kez daha görüşüldü

Hu­ku­kista­tü­sü hâ­lâ bel­li ol­ma­yan Ha­zar De­ni­zi’ne kı­yı­daş 5 ül­ke­nin ka­tıl­dı­ğı zir­ve, 16 Ekim’de İran’ın baş­ken­ti Tah­ran’da ya­pıl­dı. Zir­ve­ye Rus­ya, Azer­bay­can, İran, Ka­za­kis­tan ve Türk­me­nis­tan’ın dev­let baş­kan­la­rı ka­tıl­dı. Zir­ve so­nun­da im­za­la­nan so­nuç bil­di­ri­sin­de, Ha­zar De­ni­zi’nin ini­si­ya­ti­fi­nin bu 5 ül­ke­ye ait ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Yi­ne bu 5 ül­ke­nin, hiç­bir za­man kar­şı ta­ra­fa sal­dır­mak için bu de­ni­zi kul­lan­ma­ma­sı ve baş­ka bir ül­ke­nin sal­dır­ma­sı du­ru­mun­da da kı­yı­daş ül­ke­le­rin bu­na izin ver­me­me­si yö­nün­de ka­rar alın­dı. Ay­rı­ca nük­le­er ener­ji­nin ba­rış­çıl amaç­lı kul­la­nıl­ma­sı­na da vur­gu ya­pıl­dı. Dün­ya­nın en bü­yük üçün­cü pet­rol ve do­ğal­gaz de­po­su olan Ha­zar De­ni­zi’nde 15-29 mil­yar va­ril ka­dar pet­rol bu­lun­mak­ta. Top­lam po­tan­si­ye­li­nin ise 100-200 mil­yar va­ril ara­sın­da ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Yi­ne hav­za­sın­da 56 tril­yon met­re­küp ka­dar do­ğal­gaz re­zer­vi bu­lu­nu­yor. Hal böy­le olun­ca Ha­zar De­ni­zi’nin sta­tü­sü ko­nu­sun­da ni­ha­i ka­ra­ra ula­şıl­ma­sı ol­duk­ça zor gö­rü­nü­yor. Ta­bi­i bu be­lir­siz du­rum ABD ve Av­ru­pa’yı da ra­hat­sız edi­yor.


Tavsiye Et
Küresel ısınmaya karşı “barış ödülü”
Dün­ya­nın en pres­tij­li ödül­le­rin­den bi­ri sa­yı­lan 2007 No­bel Ba­rış Ödü­lü, kü­re­sel ısın­ma­ya kar­şı mü­ca­de­le­siy­le son dö­nem­de öne çı­kan es­ki ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Al­bert Ar­nold (Al) Go­re ile BM Hü­kü­met­ler Ara­sı İk­lim De­ği­şik­li­ği Pa­ne­li (IPCC) ara­sın­da pay­laş­tı­rıl­dı. Ödül Ko­mi­te­si, Al Go­re ve IPCC’nin, in­sa­nın yol aç­tı­ğı ik­lim de­ği­şik­li­ğiy­le mü­ca­de­le ve bu amaç­la ku­rum­lar oluş­tur­ma ça­ba­la­rı se­be­biy­le bu ödü­le la­yık gö­rül­dük­le­ri­ni be­lirt­ti. Al Go­re, 2000 yı­lın­da­ki baş­kan­lık se­çi­mi­ni kay­bet­tik­ten son­ra ken­di­ni ik­lim de­ği­şik­li­ğiy­le mü­ca­de­le­ye ada­mış, kü­re­sel ısın­ma­nın et­ki­le­ri­ni an­lat­tı­ğı Uy­gun­suz Ger­çek ad­lı bel­ge­se­liy­le Os­car ödü­lü al­mış­tı. 1988 yı­lın­da ku­ru­lan IPCC ise, in­sa­nın yol aç­tı­ğı ik­lim de­ği­şik­li­ği­nin bi­lim­sel, tek­nik ve sos­yo-eko­no­mik so­nuç­la­rı­nı de­tay­lı ola­rak ana­liz edi­yor, bu me­yan­da ra­por­lar ya­yım­lı­yor. 1,8 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de­ki ödül­ler, 10 Ara­lık’ta İs­veç’in baş­ken­ti Stock­holm’de dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ri­le­cek.
Ne var ki, en faz­la se­ra ga­zı sa­lı­nı­mı ya­pan ül­ke­ler­den bi­ri­nin baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­nı yü­rü­ten Al Go­re’un bu ödü­le la­yık gö­rül­me­si dün­ya ka­mu­oyun­da tar­tı­şı­lı­yor. Özellikle ABD 2008 se­çim­le­rin­de Bush’un kar­şı­sın­da Al Go­re’un eli­ni güç­len­dir­mek ama­cıy­la bu ödü­lün ve­ril­di­ği be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et
Burma’da kanlı isyan
Bur­ma (Myan­mar)’da as­ke­rî yö­ne­ti­me kar­şı baş­la­tı­lan is­ya­na Bu­dist ra­hip­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la bir­lik­te, ül­ke­de­ki şid­det had saf­ha­ya ulaş­tı. Ağus­tos 2007’de as­ke­rî yö­ne­ti­min ben­zin fi­yat­la­rı­nın iki ka­tı­na çı­kar­ma­sı­nı pro­tes­to et­mek ama­cıy­la gös­te­ri­ler baş­la­tıl­mış; çı­kan olay­lar sı­ra­sın­da yüz­ler­ce ki­şi gö­zal­tı­na alın­mış­tı. Ey­lül ayın­da ise gös­te­ri­le­ri, ma­nas­tır­lar­dan çı­kan ra­hip­ler üst­len­miş­ti. Gös­te­ri­ler sı­ra­sın­da ra­hip­le­rin tar­tak­lan­ma­sı­na öf­ke­le­nen gös­te­ri­ci­ler, as­ke­rî yö­ne­tim­den özür di­le­me­si­ni is­te­miş­ler­di. As­ke­rî yö­ne­tim ise Bu­dist ra­hip­le­rin kal­dı­ğı ma­nas­tır­la­rı iş­gal et­ti ve ye­ni­den so­kak­la­ra hâ­kim ol­du. Gös­te­ri­ler sı­ra­sın­da ara­la­rın­da ra­hip­le­rin de bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Şid­de­tin kol gez­di­ği Bur­ma’ya ABD yap­tı­rım uy­gu­la­ma ka­ra­rı alır­ken; BM ül­ke­ye özel tem­sil­ci­si İb­ra­him Gam­ba­ri’yi gön­der­di. 45 yıl­dır askerî rejimle yö­ne­ti­len Bur­ma’da­ki son is­ya­nın, 1988’de kuv­vet kul­la­na­rak bas­tı­rı­lan öğ­ren­ci gös­te­ri­le­rin­den bu ya­na cun­ta­ya kar­şı en kan­lı mey­dan oku­ma ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et
Kuzey ve Güney Kore barışa yeşil ışık yaktı
Yak­la­şık 50 yıl­dır sa­vaş­ta sa­yı­lan Ku­zey Ko­re ile Gü­ney Ko­re li­der­le­ri Ku­zey Ko­re’nin baş­ken­ti Pyog­yang’da­ki ta­ri­hî zir­ve­de bir ara­ya gel­di. 2 Ekim’de baş­la­yan zir­ve ön­ce­si Gü­ney Ko­re li­de­ri Roh Mu-hyun, iki ül­ke ara­sın­da­ki sı­nı­rı be­lir­le­yen sa­rı çiz­gi­yi yü­rü­ye­rek ge­çip jest yap­tı. Üç gün sü­ren zir­ve so­nun­da Kuzey Ko­re li­de­ri Kim Jong-il ile Gü­ney Ko­re li­de­ri Roh Mu-hyun ara­sın­da, ba­rış gö­rüş­me­le­ri­nin baş­la­tıl­ma­sı­nı ön­gö­ren or­tak bir mu­ta­ba­kat im­za­lan­dı. An­laş­ma ti­ca­ret, ta­rih, dil, eği­tim ve tek­no­lo­ji ko­nu­la­rın­da iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni içe­ri­yor. Bu­na gö­re, di­ya­log sü­re­ci­nin baş­la­tıl­ma­sı­na, iki ül­ke­nin baş­ba­kan­la­rı­nın Ka­sım ayın­da Se­ul’de, sa­vun­ma ba­kan­la­rı­nın da Pyon­yang’da gö­rüş­me­le­ri­ne, kar­şı­lık­lı tren se­fer­le­ri­nin baş­la­tıl­ma­sı­na ve ay­rı­ca ba­tı de­niz sı­nı­rın­da or­tak av­lan­ma ala­nı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.
1945 yı­lın­da bö­lü­nen Ko­re Ya­rı­ma­da­sı’nın ku­ze­yi­ne Sov­yet­ler Bir­li­ği, gü­ne­yi­ne ise ABD des­tek ver­miş; 1950-1953 yıl­la­rı ara­sın­da­ki Ko­re Sa­va­şı ay­rı­lık­la­rı de­rin­leş­tir­miş­ti. İki ül­ke ara­sın­da ilk zir­ve ise 2000 yı­lın­da ya­pıl­mış­tı. An­cak ba­rış iki ül­ke ara­sın­da hâ­lâ tam ola­rak sağ­la­na­bil­miş de­ğil.

Tavsiye Et
İngiltere ile stratejik ortaklık teyit edildi
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, es­ki Baş­ba­kan Bla­ir’in is­ti­fa­sı üze­ri­ne bu gö­re­ve ge­len Gor­don Brown’un da­vet­li­si ola­rak 22 Ekim’de İn­gil­te­re’ye git­ti. Zi­ya­ret kap­sa­mın­da iki­li gö­rüş­me­le­rin ya­nı sı­ra iki ül­ke iliş­ki­le­ri ve baş­ta Tür­ki­ye-AB iliş­ki­le­ri, Kıb­rıs ve te­rö­rizm­le mü­ca­de­le ol­mak üze­re gün­dem­de­ki ulus­la­ra­ra­sı me­se­le­ler ele alın­dı. Gö­rüş­me­nin so­nun­da “Tür­ki­ye-İn­gil­te­re Stra­te­jik Or­tak­lık Bel­ge­si” im­za­lan­dı. Söz ko­nu­su bel­ge­de, Tür­ki­ye’nin AB’ye üye­lik sü­re­ci, te­rör ör­gü­tü PKK ve el-Kai­de’ye kar­şı or­tak iş­bir­li­ği, böl­ge­sel is­tik­ra­rın ge­liş­ti­ril­me­si­nin ya­nı sı­ra sa­vun­ma, ti­ca­ret ve ener­ji ala­nın­da kap­sam­lı ko­nu­lar yer alı­yor. Ay­rı­ca iki ül­ke ara­sın­da bel­ge­de ön­gö­rü­len ko­nu­lar­da ça­lış­ma­lar­da bu­lun­mak ama­cıy­la 6 ay­lık dö­nem­ler­le is­ti­şa­re­ler ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Te­rör ve Ku­zey Irak’a mü­da­ha­le tar­tış­ma­la­rı­nın göl­ge­sin­de ger­çek­le­şen zi­ya­ret kap­sa­mın­da Er­do­ğan, İn­gil­te­re Par­la­men­to­su’nda Lord­lar ve Avam Ka­ma­ra­sı baş­kan­la­rı­nın ya­nı sı­ra Tür­ki­ye-KKTC dost­luk gru­bu tem­sil­ci­le­riy­le de gö­rüş­tü. Ox­ford Üni­ver­si­te­si’ni de zi­ya­ret eden Er­do­ğan, İn­gi­liz iş ve ya­tı­rım dün­ya­sı­nın ön­de ge­len tem­sil­ci­le­riy­le bir ara­ya gel­di.

Tavsiye Et
Ermeni tasarısı Komite’den geçti
Uzun za­man­dır gün­de­mi meş­gul eden Er­me­ni ta­sa­rı­sı, ABD’de­ki Er­me­ni lo­bi­si­nin yo­ğun ça­ba­la­rı so­nu­cu ABD Tem­sil­ci­ler Mec­li­si’nin Dı­şiş­le­ri Ko­mi­te­si’nde 21’e kar­şı 27 oy­la 11 Ekim’de ka­bul edil­di. 30 Ocak 2007 ta­ri­hin­de Tem­sil­ci­ler Mec­li­si’ne su­nu­lan ta­sa­rı, 1915-1923 yıl­la­rı ara­sın­da Os­man­lı Dev­le­ti ta­ra­fın­dan Er­me­ni­le­re soy­kı­rım uy­gu­lan­dı­ğı­nı sa­vu­nu­yor. Ta­sa­rı­nın gün­de­me gel­me­si son­ra­sı An­ka­ra-Was­hing­ton hat­tın­da gö­rüş­me­ler ya­pıl­mış; Tür­ki­ye ta­sa­rı­nın Mec­lis’ten geç­me­si­nin iki ül­ke ara­sın­da­ki stra­te­jik or­tak­lık iliş­ki­si­ne za­rar ve­re­ce­ği­ni söy­le­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne ABD yö­ne­ti­mi de, söz ko­nu­su ta­sa­rı­sı­nın Kon­gre’den geç­me­si­ne izin ver­me­ye­cek­le­ri­ni bil­dir­miş­ti. An­cak ta­sa­rı­nın ge­ri çe­kil­me­me­si üze­ri­ne Tür­ki­ye, Was­hing­ton Bü­yü­kel­çi­si Na­bi Şen­soy’u ge­ri ça­ğır­mış; Er­me­ni ta­sa­rı­sı­na kar­şı Tür­ki­ye’nin tez­le­ri­ni sa­vun­mak üze­re Was­hing­ton’a AKP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ege­men Ba­ğış baş­kan­lı­ğın­da TBMM he­ye­ti gön­de­ril­miş­ti. Baş­ta si­ya­si­ler ve STK’lar ol­mak üze­re çok sa­yı­da ki­şi, ta­sa­rı­nın Tür­ki­ye-ABD iliş­ki­le­ri­ni ze­de­le­ye­ce­ği yö­nün­de uya­rı­da bu­lun­muş­tu. Tüm ça­ba­la­ra rağ­men ta­sa­rı­nın ko­mi­te­de ka­bul edil­me­si tep­kiy­le kar­şı­lan­dı. An­cak ta­sa­rı­nın bağ­la­yı­cı özel­li­ği bu­lun­mu­yor. Şa­yet ta­sa­rı Ge­nel Ku­rul’da oy­la­nıp, ka­bul edi­lir­se bu du­rum Kon­gre’nin soy­kı­rım id­di­ala­rı­nı ta­nı­dı­ğı an­la­mı­na ge­le­cek ki bu du­rum­da, Er­me­ni­le­rin Tür­ki­ye’den top­rak ve taz­mi­nat ko­nu­la­rın­da çe­şit­li ta­lep­le­ri söz ko­nu­su ola­bi­le­cek.
Er­me­ni ta­sa­rı­sı­nın Ge­nel Ku­rul’a ge­ti­ri­lip ge­ti­ril­me­ye­ce­ği, Tem­sil­ci­ler Mec­li­si Baş­ka­nı Nancy Pe­lo­si’nin ini­si­ya­ti­fin­de. Pe­lo­si’nin ta­sa­rı­yı Ge­nel Ku­rul’a ge­tir­me ko­nu­sun­da­ki ka­rar­sız­lı­ğı ise Ame­ri­kan ka­mu­oyun­da tar­tı­şı­lı­yor.

Tavsiye Et
Pakistan’da seçimler de saldırılar da meçhul
Pa­kis­tan’da ya­pı­lan tar­tış­ma­lı dev­let baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ni yi­ne Per­vez Mü­şer­ref ka­zan­dı. 342 san­dal­ye­li Mil­let Mec­li­si ile 100 san­dal­ye­li Se­na­to ve 4 Vi­la­yet (Pen­cap, Sind, Ku­zey Ba­tı sı­nı­rı ve Be­lu­cis­tan) Mec­li­si’nin üye­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan dev­let baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de Mü­şer­ref, res­mî ol­ma­yan so­nuç­la­ra gö­re oy kul­la­nan 257 üye­den 252’si­nin oyu­nu al­dı. 6 Ekim’de ya­pı­lan se­çim­le­re, Mü­şer­ref ile mu­ha­le­fet­ten 4 aday ka­tıl­dı. Bi­lin­di­ği gi­bi mu­ha­le­fet, hem dev­let baş­kan­lı­ğı hem de ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı­nı yü­rü­ten Mü­şer­ref’e kar­şı da­va aç­mış; mah­ke­me ise ka­ra­rı­nı 17 Ekim’de açık­la­ya­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu. Bu se­bep­le se­çim so­nuç­la­rı­nın res­men açık­la­na­bil­me­si için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ka­ra­rı bek­le­ni­yor.
Öte yan­dan se­çim ön­ce­si mu­ha­le­fe­ti en aza in­dir­mek ama­cıy­la Mü­şer­ref, es­ki Pa­kis­tan Baş­ba­ka­nı Be­na­zir But­to ile ik­ti­dar pay­la­şı­mı ko­nu­sun­da ‘uz­laş­ma’ sağ­la­mış; bu­nun so­nu­cun­da da But­to aley­hi­ne da­ha ön­ce mah­ke­me­le­rin ver­di­ği yol­suz­luk ka­rar­la­rı­nın hep­si düş­müş­tü. 8 yıl­dır Lond-ra’da gö­nül­lü sür­gün ha­ya­tı ya­şa­yan But­to, 18 Ekim’de yak­la­şan ge­nel se­çim­ler ön­ce­si ül­ke­si­ne ge­ri dön­dü. An­cak But­to’yu kö­tü bir ‘sür­priz’ bek­li­yor­du. Zi­ra kar­şı­la­ma tö­ren­le­ri sı­ra­sın­da kon­vo­yu­na dü­zen­le­nen bom­ba­lı sal­dı­rı­da 150’ye ya­kın ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. But­to’nun ya­ra al­ma­dan kur­tul­du­ğu sal­dı­rı­la­rı kim­le­rin dü­zen­le­di­ği ise hâ­lâ meç­hul. But­to, müt­te­fik bir ül­ke­nin ön­ce­den yap­tı­ğı uya­rı­la­ra kar­şın Pa­kis­tan hü­kü­me­ti­nin sal­dı­rı­la­rı ön­le­mek­te ye­ter­siz kal­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken; Af­ga­nis­tan’da­ki Ta­li­ban ha­re­ke­ti, sal­dı­rıy­la il­gi­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Tavsiye Et