Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2007) > Panorama
Panorama
İlk gezilerinde Gül, güllerle karşılandı
Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ilk yur­ti­çi ve yurt­dı­şı ge­zi­le­rin­de yo­ğun il­giy­le kar­şı­lan­dı. Gül, dört gün­lük ilk yur­ti­çi ge­zi­si kap­sa­mın­da Van, Hak­ka­ri, Si­irt, Şır­nak ve Di­yar­ba­kır il­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti. Git­ti­ği her yer­de halk­tan yo­ğun il­gi gö­ren Gül, gül­ler­le ve pan­kart­lar­la kar­şı­lan­dı. Yük­se­ko­va’da 3. Tak­tik Pi­ya­de Tü­men Ko­mu­tan­lı­ğı ve Te­ke­li sı­nır ka­ra­ko­lu­nu zi­ya­ret eden Gül, Hak­ka­ri Dağ Ko­man­do Tu­gay Ko­mu­tan­lı­ğı’nda da bir ge­ce ge­çir­di. Si­irt hal­kı ise 25 yıl ara­dan son­ra ilk kez bir cum­hur­baş­ka­nı ağır­la­ma­nın se­vin­ci­ni ya­şa­dı. Di­yar­ba­kır du­ra­ğın­da Gül, va­li­lik­te, si­vil top­lum ör­gü­tü tem­sil­ci­le­ri ve DTP’li mil­let­ve­kil­le­ri ile gö­rüş­tü. Gül, ge­zi­sin­de Tür­ki­ye’de ye­ni bir dö­ne­min baş­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.
Ba­zı med­ya or­gan­la­rı, bu ge­zi­yi Gül’ün dal­gın­lık­la­rı­na in­dir­ge­se de, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu hal­kı­nın AKP’ye olan des­te­ği göz­ler­den kaç­ma­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün KKTC’ye yap­tı­ğı ilk yurt­dı­şı ge­zi­si ise hem Rum Ke­si­mi’ne hem de dün­ya­ya me­saj ni­te­li­ğin­dey­di. Gül ve eşi­ni, KKTC Cum­hur­baş­ka­nı M. Ali Ta­lat ve eşi ağır­la­dı. Gül, ilk yurt­dı­şı ge­zi­si­ni KKTC’ye yap­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­rir­ken; Ta­lat da zi­ya­re­ti “bü­yük bir jest” ola­rak de­ğer­len­dir­di ve Tür­ki­ye’nin des­te­ği için te­şek­kür et­ti.

Tavsiye Et
İlk sivil anayasaya ‘darbe’ girişimi
Se­çim­le­rin ar­dın­dan AKP ‘si­vil’ bir ana­ya­sa için düğ­me­ye bas­tı. Ye­ni ana­ya­sa tas­la­ğı, AKP ta­ra­fın­dan Prof. Er­gun Öz­bu­dun baş­kan­lı­ğın­da ana­ya­sa hu­kuk­çu­la­rı­na ha­zır­la­tıl­dı. Bi­lim Ku­ru­lu’nun tas­la­ğı üze­rin­de ça­lı­şan AKP Ko­mis­yo­nu, üze­rin­de yap­tı­ğı dü­zelt­me­ler­le tas­la­ğı ye­ni­den Ku­rul’a sun­du. Ana­ya­sa’nın ilk dört mad­de­siy­le il­gi­li tas­lak­ta yer alan ifa­de­ler, ka­mu­oyun­da en çok tar­tı­şı­lan ko­nu­lar ol­du. Tas­lak­ta yer alan “üni­ver­si­te­ler­de ba­şör­tü­sü­nün ser­best bı­ra­kıl­ma­sı” ko­nu­su­na tep­ki gös­te­ren YÖK Rek­tör­ler Ko­mi­te­si 19 Ey­lül’de ola­ğa­nüs­tü top­lan­dı ve gi­ri­şi­me ara ve­ril­me­si­ni is­te­di. Tüm Tür­ki­ye için ha­zır­lan­ma­ya ça­lı­şı­lan ye­ni ana­ya­sa­yı en ge­niş uz­laş­may­la or­ta­ya çı­kar­mak is­te­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan ise, ça­lış­ma­la­rın er­te­len­me­si öne­ri­si­ne “Ken­di iş­le­ri­ne bak­sın­lar. On­la­rın öy­le bir yet­ki­si yok.” söz­le­riy­le karşılık verdi.
Si­vil ana­ya­sa gi­ri­şi­mi­ne fark­lı tep­ki­ler gel­di. Ba­zı­la­rı T.C. ta­ri­hin­de bu­gü­ne ka­dar ya­pı­la­ma­mış olan ‘si­vil’ bir ana­ya­sa­nın ha­zır­lan­ma­sı­nı sa­vu­nur­ken, ba­zı­la­rı ise ye­ni ana­ya­sa­yı AKP’nin yap­ma­sı­na kar­şı çık­tı. An­cak tar­tış­ma­la­rın ‘ba­şör­tü­sü’ ve ‘la­ik­lik’e odak­lan­ma­sı ve bu se­bep­le si­vil bir ana­ya­sa ha­zır­lan­ma­sı­nın en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­ma­sı baş­ta STK’lar ol­mak üze­re top­lu­mun ge­niş ke­sim­le­rin­den tep­ki al­dı.

Tavsiye Et
60. Hükümet iş başında
AKP hü­kü­me­ti­nin ye­ni ba­kan­lar ku­ru­lu lis­te­si, Baş­ba­kan Er­do­ğan ta­ra­fın­dan 29 Ağus­tos’ta Cum­hur­baş­ka­nı Gül’e su­nul­du. Gül’ün onay­la­dı­ğı 25 ba­kan­dan olu­şan 60. Hü­kü­met’te, 3 baş­ba­kan yar­dım­cı­lı­ğı ve 9 dev­let ba­kan­lı­ğı bu­lu­nu­yor.
Baş­ba­kan Yar­dım­cı­la­rı: Ce­mil Çi­çek, Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve Na­zım Er­ken.
Dev­let Ba­kan­la­rı: Meh­met Ay­dın, Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu, Kür­şat Tüz­men, Ni­met Çu­buk­çu, Meh­met Şim­şek ve Sa­it Ya­zı­cı­oğ­lu.
Ye­ni ba­kan­lar: Er­tuğ­rul Gü­nay (Kül­tür ve Tu­rizm), Vey­sel Eroğ­lu (Çev­re ve Or­man), Fa­ruk Çe­lik (Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik), Za­fer Çağ­la­yan (Sa­na­yi ve Ti­ca­ret).
Gö­rev ye­ri de­ği­şen ba­kan­lar: Ali Ba­ba­can (Dı­şiş­le­ri), Be­şir Ata­lay (İçiş­le­ri), Meh­met Ali Şa­hin (Ada­let)
Gö­rev ye­ri de­ğiş­me­yen ba­kan­lar: Ke­mal Una­kı­tan, Vec­di Gö­nül, Re­cep Ak­dağ, Hü­se­yin Çe­lik, Bi­na­li Yıl­dı­rım, Meh­di Eker, Hil­mi Gü­ler, Fa­ruk Na­fiz Özak.
Ye­ni hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı­nın ar­dın­dan Baş­ba­kan Er­do­ğan 60. hü­kü­metin prog­ra­mı­nı TBMM’de açık­la­dı ve hü­kü­met 5 Ey­lül’de Mec­lis’ten gü­ve­no­yu al­dı.

Tavsiye Et
Yunanistan’da iktidar değişmedi
Yu­na­nis­tan’da er­ken ge­nel se­çim­ler 16 Ey­lül’de ya­pıl­dı. Çok çe­kiş­me­li ge­çen se­çim­ler­den, Kos­tas Ka­ra­man­lis li­der­li­ğin­de­ki Ye­ni De­mok­ra­si Par­ti­si (YDP) ga­lip ay­rıl­dı. Se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re, YDP %42 oy ora­nıy­la 152, PA­SOK 102, Yu­na­nis­tan Ko­mü­nist Par­ti­si 22, Sİ­NAS­PİS­MOS 14 ve LA­OS da 10 mil­let­ve­kil­li­ği ka­zan­dı. Bu­na gö­re, bir ön­ce­ki se­çi­me kı­yas­la Yu­na­nis­tan’ın iki bü­yük par­ti­si YDP ve PA­SOK’un oy­la­rı­nın di­ğer par­ti­le­re kay­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Se­çim kam­pan­ya­la­rın­da ağır eleş­ti­ri­le­re ma­ruz ka­lan YDP, bir ön­ce­ki se­çim­le­re gö­re da­ha az oy al­ma­sı­na kar­şın ik­ti­da­rı­nı ko­ru­ma­yı ba­şar­dı. An­cak 300 üye­li par­la­men­to­da 152 gi­bi has­sas bir ço­ğun­luk­la ye­ni­den ik­ti­da­ra ge­len YDP’nin, önü­müz­de­ki dö­nem­de iç ve dış po­li­ti­ka­da ha­re­ket ala­nı­nın da­ra­la­ca­ğı ifa­de edi­li­yor.
Öte yan­dan Ba­tı Trak­ya Türk azın­lı­ğın­dan Çe­tin Man­da­cı ve Ah­met Ha­cı­os­man da mil­let­ve­ki­li se­çil­di­ler. Yi­ne LA­OS Par­ti­si, 1974’ten bu ya­na par­la­men­to­ya gi­ren ilk ra­di­kal mil­li­yet­çi par­ti ol­du. Se­çim­le­rin en il­ginç ya­nı ise, par­ti­le­rin se­çim kam­pan­ya­la­rın­da Tür­ki­ye’nin he­men he­men hiç gün­de­me gel­me­me­siy­di.

Tavsiye Et
Müşerref kalmak istiyor
12 Ey­lül 1999’da yap­tı­ğı as­ke­rî dar­bey­le Pa­kis­tan’ın hem ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı hem de dev­let baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otu­ran Ge­ne­ral Per­vez Mü­şer­ref’in gö­rev sü­re­si­nin dol­ma­sı­na kı­sa bir müd­det ka­la ül­ke­de­ki ge­ri­lim tır­ma­nı­yor. 15 Ka­sım’da gö­rev sü­re­si do­la­cak olan Mü­şer­ref, 6 Ekim’de­ki se­çim­ler­de ye­ni­den dev­let baş­ka­nı se­çil­me­si du­ru­mun­da, ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni bı­ra­ka­ca­ğı­nı açık­la­dı. Mü­şer­ref’in ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı ve cum­hur­baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni ay­nı an­da yü­rü­tür­ken ye­ni­den aday ola­ma­ya­ca­ğı­nı sa­vu­nan mu­ha­le­fe­tin tep­ki­si gi­de­rek ar­tı­yor. Mü­şer­ref’in dev­let baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne gir­me­si­ni en­gel­le­mek ama­cıy­la Yük­sek Mah­ke­me’ye ya­pı­lan başvurulardan üçünün red­de­dil­me­si, mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­ce tep­kiy­le kar­şı­lan­dı. Bu se­bep­le gös­te­ri ya­pan yüz­ler­ce ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Ge­ne­ral Mü­şer­ref’in, ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı sü­rer­ken ye­ni­den cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olup ola­ma­ya­ca­ğı­na ise Yük­sek Mah­ke­me ka­rar ve­re­cek.
Ta­li­ban’a kar­şı sa­va­şın­da müt­te­fi­ki olan Mü­şer­ref’e des­tek çı­kan ABD yö­ne­ti­mi ise, ya­şa­nan­la­rı gör­mez­den ge­li­yor.

Tavsiye Et
Pasifikler APEC’te buluştu
Çin, ABD, Ja­pon­ya ve Rus­ya’nın ya­nı sı­ra eko­no­mik hac­mi yük­sek ASE­AN ve La­tin Ame­ri­ka ül­ke­le­ri­ni si­ya­si ve eko­no­mik ola­rak bir ara­ya ge­ti­ren As­ya Pa­si­fik Eko­no­mik İş­bir­li­ği Ör­gü­tü (APEC)’nün bu yıl­ki top­lan­tı­sı 8-9 Ey­lül’de Avus­tral­ya’nın Sidney şeh­rin­de ya­pıl­dı. 21 üye ül­ke­nin li­der, ba­kan ve iş adam­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ren zir­venin ana gün­dem mad­de­si “ik­lim de­ği­şik­li­ği” ol­du. Ko­nuy­la il­gi­li kabul edilen “Sidney Bil­di­ri­si”nde, 2020’ye ka­dar APEC böl­ge­sin­de­ki or­man alan­la­rı­nın en az 20 mil­yon hek­tar ge­niş­le­til­me­si, kü­re­sel ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin 2005 yı­lı te­mel alın­mak su­re­tiy­le 2030’a ka­dar %25 art­tı­rıl­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Zirvede ener­ji gü­ven­li­ği ve te­miz ener­ji kul­la­nı­mı, in­san gü­ven­li­ği çer­çe­ve­sin­de te­rör­le mü­ca­de­le ve kit­le im­ha si­lah­la­rı­nın ya­yıl­ma­sı­nın en­gel­len­me­si ko­nu­la­rı üze­rin­de de du­rul­du.
APEC Zir­ve­si ön­ce­sin­de ABD, Rus­ya, Çin ve Ja­pon­ya li­der­le­ri iki­li gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­di­ler. Zir­ve ön­ce­si Rus­ya ile En­do­nez­ya Dev­let Baş­kan­la­rı 1 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da bir as­ke­rî an­laş­ma im­za­la­dı.

Tavsiye Et
Fransa’ya göçmek zorlaştı
Fran­sa’da hü­kü­met ta­ra­fın­dan Göç Ya­sa­sı’nın sert­leş­ti­ril­me­siy­le il­gi­li ola­rak ha­zır­la­nan ya­sa ta­sa­rı­sı, yo­ğun tar­tış­ma­lar­dan son­ra par­la­men­to­da ka­bul edil­di. Fran­sa’ya olan dış gö­çün kon­trol al­tı­na alın­ma­sı­nı he­def­le­yen ye­ni ya­sa, 16 ya­şın­dan bü­yük olup ai­le bir­le­şi­mi yo­luy­la Fran­sa’ya göç et­mek is­te­yen­le­rin Fran­sız­ca ile Fran­sız kül­tü­rü ko­nu­sun­da sı­nav­dan ge­çi­ril­me­le­ri­ni ön­gö­rü­yor. Ya­sa­ya gö­re; söz ko­nu­su sı­nav 65 ya­şın­ altındaki göç­men aday­la­ra bu­lun­duk­la­rı ül­ke­ler­de uy­gu­la­na­cak, sı­na­vı ba­şa­ra­ma­yan­la­ra Fran­sız­ca ders tek­lif edi­le­cek, göç­men ada­yı bu ders­le­rin ar­dın­dan bir kez da­ha Fran­sız­ca sı­na­va gi­re­bi­le­cek. Ay­rı­ca ai­le­si­ni Fran­sa’ya ge­tir­mek is­te­yen göç­men­le­rin ye­ter­li ge­li­re sa­hip ol­duk­la­rı­nı ka­nıt­la­ma­la­rı is­te­ne­cek. Ya­sa, göç­men aday­la­rı­nın sun­duk­la­rı nü­fus bel­ge­le­ri­nin şüp­he­li gö­rül­me­si du­ru­mun­da, il­gi­li Fran­sız ma­kam­la­rı­na aday­lar­dan DNA tes­ti ta­le­bin­de bu­lun­ma yet­ki­si de ve­ri­yor.
Göç Ya­sa­sı, Ekim ayı ba­şın­da Se­na­to’da gö­rü­şü­le­cek. İk­ti­dar par­ti­si­nin Se­na­to’da da ço­ğun­lu­ğa sa­hip ol­ma­sı se­be­biy­le met­nin ya­sa­laş­ma ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et
Başbakan Erdoğan BM’ye gitti
Baş­ba­kan Er­do­ğan, er­ken ge­nel se­çim­le­rin yor­gun­lu­ğu­nu he­nüz üze­rin­den ata­ma­dan 62. BM Ge­nel Ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­mak üze­re 24 Ey­lül’de ABD’ye git­ti. New York’ta­ki yo­ğun prog­ra­mı­na BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ban Ki-Mo­on’un li­der­le­re ver­di­ği re­sep­si­yon­la baş­la­yan Er­do­ğan, ay­nı gün Ge­nel Ku­rul’da “ik­lim de­ği­şik­li­ği” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta bir ko­nuş­ma yap­tı. Te­mas­la­rı­nın ilk gü­nün­de Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği­ne kar­şı çı­kan Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy ile ilk kez bir ara­ya gel­di. Li­der­ler, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği ile “Er­me­ni soy­kı­rı­mı” id­di­ala­rı­na iliş­kin tav­rı ne­de­niy­le sar­sı­lan iki ül­ke iliş­ki­le­ri­ni gö­rüş­tü. Yi­ne zi­ya­ret çer­çe­ve­sin­de bir­çok da­ve­te ve kon­fe­ran­sa ka­tı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğan, yo­ğun bir dip­lo­ma­si tra­fi­ği de ya­şa­dı. İran Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­jad, Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel, Slo­ven­ya Baş­ba­ka­nı Ja­nez Jan­sa ve Ko­mor­lar Dev­let Baş­ka­nı Ah­met Bin Sa­it Ca­fer gi­bi li­der­ler­le iki­li gö­rüş­me­ler­de bu­lu­nan Er­do­ğan, li­der­ler­den Tür­ki­ye’nin 2009-2010 dö­ne­min­de BM Gü­ven­lik Kon­se­yi’ne ge­çi­ci aday üye­li­ği için des­tek is­te­di.

Tavsiye Et
İsrail uçakları Ortadoğu’yu gerdi
Su­ri­ye’nin “İs­ra­il’in 6 Ey­lül’de ül­ke­nin ku­ze­yi­ne ha­va sal­dı­rı­sı dü­zen­le­di­ği­ni” bil­dir­me­si üze­ri­ne İs­ra­il-Su­ri­ye ara­sın­da­ki iliş­ki­ler iyi­ce ge­ril­di. Su­ri­ye, ha­va sa­ha­sı­nı ih­lal eden bir İs­ra­il sa­vaş uça­ğı­nı püs­kürt­tü­ğü­nü du­yur­du. İs­ra­il, ola­yı gö­rev sı­ra­sın­da­ki bir uça­ğın Su­ri­ye ha­va sa­ha­sı­na yan­lış­lık­la gir­me­si şek­lin­de ve­rir­ken; Su­ri­ye, ha­va sa­ha­sı­nı ih­lal eden ve top­rak­la­rı­na “mü­him­mat bı­ra­kan” İs­ra­il uçak­la­rı­na ateş aç­tı­ğı­nı ve kar­şı­lık ver­me hak­kı­nın sak­lı ol­du­ğu­nu bil­dir­di. İs­ra­il yö­ne­ti­mi ise olay hak­kın­da bil­gi­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ola­yın he­men er­te­sin­de Su­ri­ye Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ve­lid el-Mu­al­lim, res­mî bir zi­ya­ret ama­cıy­la An­ka­ra’ya gel­di. Zi­ya­re­tin, İs­ra­il’e kar­şı An­ka­ra’nın des­te­ği­ni al­ma ama­cıy­la ya­pıl­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Öte yan­dan Su­ri­ye, İs­ra­il’i, “ege­men­li­ği­ni ih­lal ve te­ca­vüz et­ti­ği” ge­rek­çe­siy­le BM’ye şi­ka­yet et­ti. İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehud Ol­mert ise 18 Ey­lül’de, İs­ra­il sa­vaş uçak­la­rı­nın Su­ri­ye ha­va sa­ha­sı­nı ih­lal et­ti­ği ha­ber­le­ri­nin ar­dın­dan ilk kez Su­ri­ye ile il­gi­li ko­nu­şa­rak, “Ba­rış is­ti­yo­ruz. Su­ri­ye ile ka­yıt­sız-şart­sız, bir ta­lep­te bu­lun­mak­sı­zın ba­rı­şa ha­zı­rız” de­di.
İs­ra­il uçak­la­rı­nın Türk ha­va sa­ha­sı­nı da ih­lal et­ti­ği­nin ve ya­kıt tank­la­rı­nı Tür­ki­ye sı­nır­la­rı içi­ne bı­rak­tı­ğı­nın an­la­şıl­ma­sı, Tür­ki­ye ile İs­ra­il ara­sın­da da ger­gin­li­ğe ne­den ol­du. Türk Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, İs­ra­il’den ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma is­te­di. An­cak bu ko­nu­da he­nüz bir açık­la­ma ya­pıl­ma­dı.
Olay, Su­ri­ye ile İs­ra­il ara­sın­da son dö­nem­de sık sık ya­şa­nan si­ya­si ge­ri­lim­le­re ben­zi­yor gi­bi gö­zük­se de, Or­ta­do­ğu’ya yö­ne­lik sa­vaş se­nar­yo­la­rı­nın gün­dem­de ol­du­ğu bir dö­nem­de ABD-İs­ra­il-Su­ri­ye- İran ara­sın­da­ki ge­ri­li­mi da­ha da art­tır­ıyor.

Tavsiye Et
ABD’nin Irak batağı
ABD’nin Irak’ta­ki ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­nı, ar­tık ken­di ku­rum­la­rı­nın ha­zır­la­dı­ğı ra­por­lar da­hi or­ta­ya ko­yu­yor. 30 Ağus­tos’ta gö­rü­şül­mek üze­re Ame­ri­kan Kon­gre­si’ne su­nu­lan bir ra­por, “Kri­tik ya­sa­lar onay­lan­ma­dı, şid­det de­vam edi­yor ve Irak hü­kü­me­ti­nin 10 mil­yar do­la­rı ye­ni­den ya­pı­lan­ma için kul­la­nıp kul­lan­ma­dı­ğı bel­li de­ğil” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di. Yi­ne ra­po­ra gö­re, ABD Irak’ta­ki 18 he­de­fin­den sa­de­ce -böl­ge­sel yö­ne­tim­le­rin oluş­tu­rul­ma­sı, ye­ni­den ya­pı­lan­ma için 10 mil­yar do­lar­lık büt­çe­nin tah­sis edil­me­si ve azın­lık par­ti­le­ri­nin hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na iliş­kin- 3’üne ula­şa­bil­di. Yi­ne hü­kü­me­tin ic­ra­at­la­rı­nı de­net­le­yen Go­vern­ment Ac­co­un­ta­bi­lity Of­fi­ce ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan baş­ka bir ra­pora göre, Irak hü­kü­me­ti, si­ya­si sü­reç ve gü­ven­li­ğin sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik 18 he­def­ten 11’ini ye­ri­ne ge­ti­re­me­di. Tüm bu ra­por­la­ra rağ­men as­ker sa­yı­sı­nı 168 bi­ne çı­ka­ran Bush yö­ne­ti­mi Irak’ta­ki var­lı­ğı­nı de­vam et­tir­mek­te ıs­rar edi­yor. An­cak Irak’ta du­ru­mun va­ha­me­ti­ni gö­re­bi­len müt­te­fik­ler, Irak’tan ya­vaş ya­vaş çe­ki­li­yor. Son ola­rak İn­gi­liz as­ker­le­ri, 3 Ey­lül’de Bas­ra Sa­ra­yı’ndan çı­ka­rak ken­tin kon­tro­lü­nü Irak as­ker­le­ri­ne bı­rak­tı. Böy­le­ce İn­gi­liz or­du­su­nun Irak’ın her­han­gi bir ken­tin­de as­ke­rî de­ne­ti­mi kal­ma­dı.
Öte yan­dan De­mok­rat Se­na­tör Jo­e Bi­den ta­ra­fın­dan öne­ri­len ve Irak’ın gev­şek bir fe­de­ra­tif ya­pı için­de üç böl­ge­ye ay­rıl­ma­sı­nı, pet­rol ge­lir­le­ri­nin de­ne­ti­mi­nin ise Bağ­dat yö­ne­ti­min­de kal­ma­sı­nı ön­gö­ren bir ta­sa­rı Se­na­to’da ka­bul edil­di. Ta­sa­rı­nın her­han­gi bir bağ­la­yı­cı­lı­ğı bu­lun­ma­sa da, ge­le­cek­te bu yön­de­ki her­han­gi bir ge­liş­me­ye do­lay­lı ola­rak “ye­şil ışık” yak­tı­ğı be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et