Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2007) > Panorama
Panorama
‘Bilmece’den ‘kriz’e dönüşen cumhurbaşkanlığı seçimi
Bir yıl­dır Tür­ki­ye si­ya­se­ti­nin es­ki­me­yen ana gün­dem mad­de­si­nin son ra­un­du Ni­san ayı içe­ri­sin­de ya­şan­dı. Ay içe­ri­sin­de “Çan­ka­ya’ya kim çı­ka­cak” tar­tış­ma­la­rı do­ruk nok­ta­sı­na ula­şır­ken; Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan is­mi et­ra­fın­da ko­pan fır­tı­na Er­do­ğan’ın cum­hur­baş­ka­nı ada­yı­nı açık­la­ma­sıy­la so­na er­di. AKP, cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday gös­ter­me sü­re­si­nin bi­ti­mi­ne 24 sa­at ka­la Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ü aday ola­rak açık­la­dı. An­cak bu nok­ta­ya pek de ko­lay ge­lin­me­di.
Baş­ba­kan’ın aday­lı­ğı­nı he­def alan ilk mi­ting 8 Ni­san’da DSP ta­ra­fın­dan dü­zen­len­di. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Bü­yü­ka­nıt’ın 12 Ni­san’da yap­tı­ğı “uzun sü­re­dir bek­le­nen” açık­la­ma­sın­da öne çı­kan la­ik­li­ğe “söz­de de­ğil öz­de bağ­lı­lık” kav­ra­mı ise si­ya­set li­te­ra­tü­rü­ne geç­ti. Ka­muo­yu bu açık­la­ma­nın yo­ru­mun­da iki­ye bö­lün­dü. Bir ta­raf bu me­sa­jın doğ­ru­dan Baş­ba­kan’ı he­def al­dı­ğı­nı vur­gu­lar­ken; di­ğer ta­raf ko­nuş­ma­nın ge­ne­li­ne yan­sı­yan hu­ku­ka say­gı to­nu­nu ön pla­na çı­ka­ra­rak, TSK’nın ta­raf ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a et­ti. 13 Ni­san’da Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer’in Harp Aka­de­mi­le­ri’nde yap­tı­ğı ve­da ko­nuş­ma­sın­da­ki re­ji­min teh­dit al­tın­da ol­du­ğu vur­gu­su ise Bü­yü­ka­nıt’ın açık­la­ma­sın­dan “mem­nun ol­ma­yan­la­rı” tat­min ede­cek ni­te­lik­tey­di. 14 Ni­san’da ADD’nin Tan­do­ğan’da yap­tı­ğı ge­niş ka­tı­lım­lı mi­ting ise özel­lik­le ka­tı­lım­cı sa­yı­sı açı­sın­dan tar­tış­ma ko­nu­su ol­du.
Sü­reç bo­yun­ca gi­zem­li tav­rı­nı sür­dü­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan, par­ti­si­nin mil­let­ve­kil­le­riy­le grup­lar ha­lin­de is­ti­şa­re top­lan­tı­la­rı yap­tı. 17 Ni­san’da ise CHP ha­riç Mec­lis’te gru­bu bu­lu­nan par­ti­ler­le gö­rüş­me­ye baş­la­dı. 18 Ni­san’da­ki MKYK top­lan­tı­sın­dan ise Baş­ba­kan’a tam des­tek çık­tı. Baş­ba­kan, ada­yın 24 Ni­san’da­ki grup top­lan­tı­sın­da açık­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di. 23 Ni­san’da Baş­ba­kan’ın aday ol­ma­ya­ca­ğı bil­gi­si­nin ku­lis­le­re sız­ma­sıy­la bir­lik­te Vec­di Gö­nül, Be­şir Ata­lay ve Ni­met Çu­buk­çu isim­le­ri or­ta­lık­ta do­lan­ma­ya baş­la­dı. Fa­kat grup top­lan­tı­sın­da Ab­dul­lah Gül’ün aday­lı­ğı ilan edil­di. Aday­lık açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Gül, CHP de dâ­hil tüm si­ya­si par­ti­le­re ve hat­ta ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­ne se­çil­me­si­ne yö­ne­lik des­tek tu­ru­na çık­tı. TBMM’de ya­pı­lan ilk tur oy­la­ma­da Gül’e 357 oy çık­tı ve CHP, da­ha ön­ce Yar­gı­tay es­ki Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sa­bih Ka­na­doğ­lu’nun or­ta­ya at­tı­ğı üze­re, otu­rum sı­ra­sın­da Ge­nel Ku­rul’da 367 mil­let­ve­ki­li­nin bu­lun­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le, se­çi­mi Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne gö­tür­dü. Fa­kat bü­tün bu sü­reç, Ge­nel­kur­may’ın oy­la­ma ge­ce­si in­ter­net­ten yap­tı­ğı, hü­kü­me­ti he­def alan açık­la­may­la bam­baş­ka bir bo­yut ka­zan­dı. Şim­di sü­reç ye­ni­den baş­lı­yor ve saf­lar da­ha da kes­kin­le­şi­yor. Açık­la­ma­nın Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ka­ra­rı ari­fe­sin­de gel­me­si önü­müz­de­ki gün­lerde çok tar­tı­şı­la­cak gi­bi gö­rü­nü­yor.

Tavsiye Et
Ortadoğu’da barışa yeşil ışık
19. Arap Bir­li­ği Zir­ve­si, 28-29 Mart ta­rih­le­rin­de Suu­di Ara­bis­tan’ın baş­ken­ti Ri­yad’da ya­pıl­dı. Zir­ve­ye BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ban Ki-Mun, AB Dış Po­li­ti­ka Yük­sek Tem­sil­ci­si Ja­vi­er So­la­na ve Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan da ka­tıl­dı. Ana gün­dem mad­de­si­ni Fi­lis­tin so­ru­nu­nun oluş­tur­du­ğu zir­ve­de, Suu­di Ara­bis­tan’ın 2002’de ha­zır­la­dı­ğı Arap Ba­rış Pla­nı ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ril­di. İs­ra­il’in 1967 sı­nır­la­rı­na çe­kil­me­si, ba­ğım­sız Fi­lis­tin dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı ve mül­te­ci­le­rin top­rak­la­rı­na dön­me­si kar­şı­lı­ğın­da İs­ra­il’le iliş­ki­le­rin nor­mal­leş­tir­ilme­si­ni ön­gö­ren plan zir­ve­de onay­lan­dı. Böy­le­ce Bir­li­ğe üye ül­ke­ler ilk kez blok ha­lin­de İs­ra­il’le mü­za­ke­re­den ya­na ta­vır koy­du. Bu çağ­rı­ya olum­lu ya­nıt ve­ren İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehud Ol­mert, Arap li­der­le­ri ile gö­rüş­me­ye ha­zır ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Öte yan­dan ABD yan­lı­sı ola­rak bi­li­nen Irak Dev­let Baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni’nin zir­ve­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ABD’nin ül­ke­si­ne mü­da­ha­le­si­nin “bir iş­gal”e dö­nüş­tü­ğü­nü söy­le­me­si şaş­kın­lık­la kar­şı­lan­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan’la da gö­rü­şen Ta­la­ba­ni, Tür­ki­ye’nin Ker­kük’e bir in­ce­le­me he­ye­ti gön­de­ri­le­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Tavsiye Et
Irak’ta saldırılar dur durak bilmiyor
Irak’ınbaş­ken­ti Bağ­dat’ta­ki Şi­i ma­hal­le­le­ri­ne 18 Ni­san’da dü­zen­le­nen dört ay­rı bom­ba­lı sal­dı­rı, 180’den faz­la ki­şi­nin ölü­mü­ne ne­den ol­du. ABD ile bir­lik­te oluş­tu­ru­lan ye­ni gü­ven­lik pla­nı­nı açık­la­yan Baş­ba­kan Nu­ri el-Ma­li­ki’nin “yıl so­nu­na ka­dar bü­tün ül­ke­de gü­ven­li­ği te­sis ede­cek­le­ri” sö­zün­den sa­at­ler son­ra ce­hen­ne­me dö­nen baş­kent­te, yı­lın en kan­lı gü­nü ya­şan­dı. Şe­hir mer­ke­zin­de­ki Sad­ri­ye sem­ti­nin pa­zar­ye­rin­de park ha­lin­de­ki bir ara­cın ha­va­ya uçu­rul­du­ğu sal­dı­rı­da, da­ha ön­ce­ki bir in­ti­har sal­dı­rı­sı­nın iz­le­ri­ni sil­mek üze­re ça­lı­şan ço­ğu in­şa­at iş­çi­si 131 ki­şi ölür­ken; et­raf ade­ta sa­vaş ala­nı­na dön­dü. Irak po­li­si­nin, Şi­i li­der Muk­te­da es-Sadr’ın ka­le­si olan Sadr ma­hal­le­sin­de­ki kon­trol nok­ta­sı­na bom­ba­lı araç­la dü­zen­le­nen in­ti­har sal­dı­rı­sın­da ise, en az 41 ki­şi can ver­di. Şe­hir mer­ke­zin­de­ki Kar­re­de sem­tin­de özel bir has­ta­ne­nin önün­de park ha­lin­de bu­lu­nan bir ara­cın ha­va­ya uç­ma­sıy­la 11 ki­şi ölür­ken, Ru­sa­fi ma­hal­le­sin­de mi­ni­bü­se bı­ra­kı­lan bir bom­ba da 4 can al­dı.

Tavsiye Et
ABD’de yine öğrenci dehşeti
ABD’de Ni­san ayın­da ya­şa­nan kat­li­am gi­bi si­lah­lı sal­dı­rı, dün­ya ge­ne­lin­de yay­gın­la­şan si­lah­lan­ma­yı ye­ni­den gün­de­me ge­tir­di. Vir­gi­ni­a Tek­nik Üni­ver­si­te­si kam­pü­sün­de Gü­ney Ko­re asıl­lı Cho Se­ung-Hu­i ad­lı sal­dır­ga­nın 16 Ni­san’da ger­çek­leş­tir­di­ği si­lah­lı sal­dı­rı­da 32 öğ­ren­ci ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 23 ya­şın­da­ki sal­dır­gan ön­ce kam­püs­te bu­lu­nan öğ­ren­ci­le­ri kur­şun yağ­mu­ru­na tut­tu, ar­dın­dan da ay­nı si­lah­la in­ti­har et­ti. Cho Se­ung-Hu­i’nin İn­gi­liz­ce eği­ti­mi al­mak için ABD’ye gel­di­ği, üni­ver­si­te­de kal­dı­ğı ve li­sans prog­ra­mı son sı­nıf öğ­ren­ci­si ol­du­ğu kay­de­dil­di. Sal­dı­rı, ABD’de bir eği­tim ku­ru­mun­da dü­zen­le­nen en kan­lı ey­lem ola­rak ta­ri­he ge­çer­ken; ola­yın ar­dın­da bir aşk iliş­ki­si ola­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Olay son­ra­sı si­lah­lan­ma­nın çok yay­gın ve ko­lay ol­du­ğu ABD’de göz­ler ye­ni­den ül­ke­nin si­lah ya­sa­sı­na çev­ril­di. Zi­ra ül­ke­de her yıl 30 bin­den faz­la in­san vu­ru­la­rak öldürülü­yor.

Tavsiye Et
İran’ın İngiltere’ye Kutlu Doğum jesti
23 Mart’ta 15 İn­gi­liz as­ke­ri­nin İran Dev­rim Mu­ha­fız­la­rı ta­ra­fın­dan İran ka­ra­su­la­rı­nı ih­lal et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­lan­ma­sı, iki ül­ke ara­sın­da cid­di bir ger­gin­li­ğe ne­den ol­du. Söz ko­nu­su ge­ri­lim uzun uğ­raş­lar ve kar­şı­lık­lı ham­le­ler so­nu­cun­da 4 Ni­san’da İran’ın İn­gi­liz as­ker­le­ri­ni sa­lı­ve­re­ce­ği­ni du­yur­ma­sıy­la son bul­du. Kriz es­na­sın­da İran, ka­ra­su­la­rı­nın ih­lal edil­di­ği­ni du­yu­rur­ken; İn­gil­te­re, as­ker­le­ri­nin Irak ka­ra­su­la­rın­da bu­lun­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Bu­na kar­şı­lık İran ta­ra­fı, İn­gi­liz as­ker­le­ri­nin İran ka­ra­su­la­rın­da bu­lun­duk­la­rı­nı iti­raf et­tik­le­ri ka­set­le­ri ya­yım­la­dı. Kri­zin da­ha uzun sü­re­bi­le­ce­ği tah­min edi­lir­ken Ah­me­di­ne­jad, İn­gi­liz as­ker­le­ri­nin Kut­lu Do­ğum haf­ta­sı ne­de­niy­le af­fe­dil­di­ği­ni du­yur­du ve hem af­fe­di­len İn­gi­liz as­ker­ler­le hem de tu­tuk­la­ma­yı ger­çek­leş­ti­ren İran­lı as­ker­ler­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­ri bir şo­va dö­nüş­türdü. Irak’ta Ame­ri­ka­lı­la­rın elin­de bu­lu­nan bir İran­lı dip­lo­ma­tın esir as­ker­ler­le ay­nı gün ül­ke­si­ne ulaş­ma­sı ise hoş bir te­sa­düf­ten iba­ret ol­ma­sa ge­rek.

Tavsiye Et
Provokatif saldırının yeni adresi Malatya
18 Ni­san tari­hin­de Ma­lat­ya’da Hı­ris­ti­yan­lık­la il­gi­li ya­yın­lar yap­tı­ğı bi­li­nen Zir­ve Ya­yı­ne­vi’nde gö­rev­li üç ki­şi bo­ğaz­la­rı ke­si­le­rek öl­dü­rül­dü. Po­li­sin yap­tı­ğı bas­kın­da el­le­ri ve ayak­la­rı bağ­lan­mış, vü­cut­la­rın­da bir­çok bı­çak ya­ra­sıy­la ölü ola­rak bu­lu­nan ya­yı­ne­vi gö­rev­li­le­ri­nin bi­ri­nin Al­man (Kir­man Ges­ke), di­ğer iki­si­nin Hı­ris­ti­yan­lı­ğı seç­miş Türk­ler (Ne­ca­ti Ay­dın ve Uğur Yük­sel) ol­du­ğu tes­pit edil­di. Olay­la il­gi­li ola­rak ilk etap­ta gö­zal­tı­na alı­nan on bir ki­şi­den al­tı­sı da­ha son­ra ser­best bı­ra­kıl­dı. Gö­zal­tın­da­ki gençlerden Em­re Gü­nay­dın sal­dı­rı son­ra­sı po­lis bas­kı­nın­da pen­ce­re­den at­la­dı­ğı için has­ta­ne­ye ya­tı­rı­lır­ken, Ha­mit Çe­ker, Sa­lih Gü­ler, Abu­zer Yıl­dı­rım ve Cu­ma Öz­de­mir ise Ma­lat­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde sor­gu­ya alın­dı. Ra­hip San­to­ro ve Hrant Dink ci­na­yet­le­ri­nin ar­dın­dan Hı­ris­ti­yan­la­ra yö­ne­lik bu son sal­dı­rı hem Tür­ki­ye’de hem de dün­ya­da cid­di tep­ki­le­re ne­den ol­du.

Tavsiye Et
“Kızıltepe davası”ndan beraat kararı çıktı
“Kı­zıl­te­pe da­va­sı” ola­rak bi­li­nen, Kay­maz ai­le­sin­den iki ki­şi­nin öl­dü­rül­me­siy­le il­gi­li da­va be­ra­at­la so­nuç­lan­dı. Ha­tır­la­na­ca­ğı üze­re Mar­din’in Kı­zıl­te­pe il­çe­sin­de 21 Ka­sım 2004’te po­lis ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da Ah­met Kay­maz ve 12 ya­şın­da­ki oğ­lu Uğur Kay­maz ‘te­rö­rist’ ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le öl­dü­rül­müş­tü. Ola­yın ar­dın­dan Kay­maz ai­le­si, ai­le bi­rey­le­ri­nin ka­sıt­lı ola­rak öl­dü­rül­dü­ğü­nü sa­vu­na­rak, öl­dü­ren­ler hak­kın­da da­va aç­mış­tı. Sa­nık po­lis­le­rin, “meş­ru mü­da­fa­a sı­nı­rı­nın aşıl­ma­sı su­re­tiy­le müs­ta­kil fai­li bel­li ol­ma­ya­cak şe­kil­de adam öl­dür­mek” su­çun­dan 15 yı­la ka­dar hap­si is­te­ni­yor­du. Gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le Es­ki­şe­hir Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nde tu­tuk­suz yar­gı­la­nan özel ha­re­kat po­li­si dört sa­nık Sa­lih Ayaz, Meh­met Ka­ra­ca, Ya­şa­fet­tin Açık­göz ve Sey­di Ah­met Dön­gel hak­kın­da mah­ke­me he­ye­ti, söz ko­nu­su ola­yın “meş­ru mü­da­fa­a” sı­nır­la­rı için­de ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lir­te­rek be­ra­at­la­rı­na ka­rar ver­di. Bu ka­rar­dan son­ra mü­da­hil avu­kat­lar tem­yi­ze gi­de­cek­le­ri­ni açık­la­dı­lar.

Tavsiye Et
Nokta dergisi noktalandı
Art ar­da ya­yım­la­dı­ğı “an­dıç” ve “dar­be gün­lü­ğü” ha­ber­le­riy­le ül­ke gün­de­mi­ni sar­san Nok­ta der­gi­si, ya­yın ha­ya­tı­na son nok­ta­yı koy­du. Der­gi, Mart 2007’nin ilk sa­yı­sın­da, ilk de­fa 28 Şu­bat sü­re­ciy­le gün­de­me ge­len ‘an­dıç’ uy­gu­la­ma­sı­nın de­vam et­ti­ği­ni ile­ri sü­re­rek, Ge­nel­kur­may’ın ba­sın-ya­yın or­gan­la­rı ve ga­ze­te­ci­le­ri “TSK yan­lı­sı” ve “TSK kar­şı­tı” ol­mak üze­re iki­ye ayır­dı­ğı Ka­sım 2006’da ha­zır­lan­mış ye­ni bir an­dıç lis­te­si­ni ya­yım­la­dı. 30 Mart’ta ‘lis­te’nin TSK’ya ait ol­du­ğu Ge­nel­kur­may As­ke­rî Sav­cı­sı’nca doğ­ru­lan­dı ve Ekim 2006’da ka­rar­gah­ta­ki bil­gi­sa­yar­dan ça­lın­dı­ğı be­lir­til­di.
Bu tar­tış­ma­lar de­vam eder­ken der­gi 29 Mart ta­rih­li sa­yı­sın­da, AKP’ye kar­şı dar­be id­di­ala­rı­nın yer al­dı­ğı “dar­be gün­lü­ğü” ha­be­ri­ni ya­yım­la­dı. Es­ki De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Öz­den Ör­nek’e ait ol­du­ğu öne sü­rü­len gün­lük­ler­de, 2004’te AKP’ye kar­şı iki ay­rı dar­be plan­lan­dı­ğı, an­cak es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hil­mi Öz­kök’ün bu gi­ri­şim­le­re kar­şı çık­tı­ğı id­di­a edi­li­yor. Gün­lük­le­rin ken­di­si­ne ait ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­yan Öz­den’in çe­liş­ki­li be­yan­la­rı ise ka­fa­lar­da so­ru işa­ret­le­ri bı­rak­tı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt ise, 12 Ni­san’da yap­tı­ğı açık­la­ma­da söz ko­nu­su ya­yın­la­rı TSK’yı yıp­rat­ma ça­ba­la­rı ola­rak de­ğer­len­dir­di.
Ge­nel­kur­may As­ke­rî Sav­cı­lı­ğı’nın is­te­ği üze­ri­ne Nok­ta, 13 Ni­san’da İs­tan­bul po­li­si ta­ra­fın­dan ba­sıl­dı. Der­gi sa­hi­bi­nin ka­pat­ma ka­ra­rı üze­ri­ne Nok­ta, 21 Ni­san’da ya­yın ha­ya­tı­na son ver­di. Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Al­per Gör­müş hak­kın­da ise Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’nca ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va açıl­dı.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­riy­le ‘an­dıç’ ve ‘dar­be’ tar­tış­ma­la­rı şim­di­lik du­rul­muş gi­bi gö­rü­nü­yor. Bu tar­tış­ma­la­rın ka­mu­oyu­na bir da­ha ne za­man yan­sı­ya­ca­ğı­nı ise önü­müz­de­ki gün­ler gös­te­re­cek.

Tavsiye Et
Barzani’den gerilimi tırmandıran sözler
IKDP li­de­ri Me­sut Bar­za­ni’nin Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik teh­dit­kar açıkla­ma­la­rı, Irak-Tür­ki­ye iliş­ki­le­ri­ni iyi­ce ger­di. 26 Şu­bat’ta el-Ara­bi­a te­le­viz­yo­nu­na ko­nu­şan Bar­za­ni, Tür­ki­ye’nin Ker­kük me­se­le­si­ne ka­rış­ma­sı­na izin ver­me­ye­cek­le­ri­ni, Türk or­du­su­nun böl­ge­ye mü­da­ha­le­si du­ru­mun­da ise, ken­di­le­ri­nin de Di­yar­ba­kır ve Tür­ki­ye’nin di­ğer şe­hir­le­ri­ne mü­da­ha­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ker­kük’ün Kürt kim­li­ği­ne sa­hip bir Irak ken­ti ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Bar­za­ni, Tür­ki­ye’nin Ker­kük’e mü­da­ha­le et­me­ye hak­kı­nın ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Söz ko­nu­su ha­be­rin 7 Ni­san’da ba­sın­da ge­niş­çe yer al­ma­sı üze­ri­ne Tür­ki­ye, Irak’a, te­rör ör­gü­tü PKK’nın Ku­zey Irak’ta­ki her tür­lü fa­ali­ye­ti­ne son ve­ril­me­si­ni ve te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da acil ve ka­rar­lı ted­bir­ler alın­ma­sı­nı ta­lep eden bir no­ta ver­di. Bu ge­liş­me­nin ar­dın­dan Irak Dev­let Baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ı ara­ya­rak, Bar­za­ni’nin açık­la­ma­la­rın­dan duy­du­ğu üzün­tü­yü di­le ge­tir­di. An­cak Bar­za­ni’nin ay­nı açık­la­ma­la­rı fark­lı plat­form­lar­da yi­ne­le­me­si Türk ta­ra­fın­da sert tep­kiy­le kar­şı­lan­dı; Baş­ba­kan Er­do­ğan bun­la­rı “had­di aşan” söz­ler ola­rak de­ğer­len­dir­di.
Bar­za­ni’nin açık­la­ma­la­rı TSK’da da yan­kı bul­du. 12 Ni­san’da Ge­nel­kur­may Ka­rar­ga­hı’nda ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ya­şar Bü­yü­ka­nıt, PKK’ya kar­şı Ku­zey Irak’a as­ke­rî bir ope­ras­yon ya­pıl­ma­sı ve bu­nun için de si­ya­si bir ka­ra­rın çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di.
Bar­za­ni’nin 26 Şu­bat’ta­ki açık­la­ma­la­rı­nın 7 Ni­san’da ba­sı­na yan­sı­ma­sı şa­şır­tı­cı bu­lu­nur­ken; söz ko­nu­su ge­liş­me­ler son­ra­sı Tür­ki­ye’nin Irak po­li­ti­ka­sı­nın han­gi yö­ne ev­ri­le­ce­ği ise me­rak ko­nu­su.

Tavsiye Et