Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Net Yorum
Sosyal Medya’nın Geleceği
İn­ter­ne­ti de­ne­yim­le­miş olan her bi­rey, in­ter­ne­tin ge­le­ce­ği­ne da­ir fark­lı yo­rum­lar­da bu­lu­nu­yor. Ya­pı­lan yo­rum­la­rın öte­si­ne ge­çip, eği­lim­le­re, in­ter­net dav­ra­nış­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da, ra­kam­lar bi­ze in­ter­ne­tin de Sos­yal Med­ya’nın da Fa­ce­bo­ok ve Go­og­le ta­ra­fın­dan yu­tu­la­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor.
Sos­yal Med­ya de­ne­yi­mi­nin ta­ma­mı Fa­ce­bo­ok’a yan­sı­yor. Fa­ce­bo­ok, tüm Sos­yal Med­ya araç­la­rı­nın fonk­si­yon­la­rı­nı hız­la bün­ye­si­ne ka­tar­ken, kul­la­nı­cı­la­rı­nı da her ge­çen gün ken­di­ne da­ha ba­ğım­lı ha­le ge­ti­ri­yor. Böylece üze­rin­de da­ha faz­la va­kit ge­çiril­me­le­ri­ni sağ­lar­ken, kul­la­nı­cı­la­rın ha­yat­la­rın­da vaz­ge­çil­mez­li­ği­ni de per­çin­li­yor. Fa­ce­bo­ok’un bu özel du­ru­mu hem mar­ka­lar nez­din­de hem de tüm sos­yal di­sip­lin­ler nez­din­de ses­siz ve de­rin­den ta­kip edi­li­yor.
Mar­ka­lar mev­cut du­rum­da har­ca­dık­la­rı pa­zar­la­ma büt­çe­le­rin­de mut­la­ka Fa­ce­bo­ok’a özel bir ka­lem ayı­rı­yor­lar. Böy­le­ce hem plat­for­mu de­ne­yim­le­me im­ka­nı bu­lu­yor­lar hem de plat­for­mun di­na­mik­le­ri­ni öğ­re­ni­yor­lar.
Sos­yal di­sip­lin­ler de ah­lak, ai­le, mah­re­mi­yet, fik­rî mül­ki­yet, sev­gi, dost­luk, sos­yal­leş­me gi­bi kav­ram­la­rın ta­nım­la­rı­nın ev­ril­me­si­ne se­bep olan Fa­ce­bo­ok’u mer­cek al­tı­na al­mış durumda.
Böy­le bir kon­jonk­tür­de Fa­ce­bo­ok, hem sos­yal di­sip­lin­ler, hem de mar­ka­lar için bü­yük bir ha­zi­ne­nin anah­ta­rı.
Fa­ce­bo­ok’a da­ir is­ta­tis­tik­ler, ül­ke­le­re gö­re üye da­ğı­lı­mı­nı ve de­mog­ra­fik özel­lik­le­ri de­ta­yın­da ve­ren Fa­ce­ba­kers’tan dü­zen­li ola­rak ta­kip edi­le­bi­lir. Fa­ce­bo­ok’un son açık­la­dı­ğı sa­yı­lar­la 400 mil­yon olan top­lam üye sa­yı­sı­na kar­şı­lık, Fa­ce­ba­kers şu an­da 430 mil­yon ci­va­rın­da top­lam üye sa­yı­sı­na ula­şıl­dı­ğı­nı ya­yın­lı­yor.
Fa­ce­ba­kers’ın sağ­la­dı­ğı ra­kam­la­ra gö­re ABD 115,3 mil­yon üye ile en çok üye­si bu­lu­nan ül­ke­ler ara­sın­da 1. sı­ra­da bu­lu­nur­ken, Tür­ki­ye21 mil­yonüyeile4. sı­ra­dayer alı­yor.
Fa­ce­ba­kers’a gö­re Türk pro­fil­le­rin yak­la­şık 13 mil­yo­nu er­kek, 7 mil­yo­nu daka­dınkul­la­nı­cı­la­ra ait.
Tür­ki­ye nü­fu­su­na vu­rul­du­ğun­da %27 ci­va­rın­da he­sap­la­nan pe­net­ras­yon, on­li­ne kul­la­nı­cı­lar ara­sın­da yak­la­şık %80’e denk ge­li­yor. Bu he­sa­ba gö­re Tür­ki­ye’de­ki in­ter­net kul­la­nı­cı sa­yı­sı­nın 26 mil­yo­nun üze­rin­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.
Fa­ce­bo­ok’ta rek­lam ya­yın­cı­la­rı­nın gö­re­bil­di­ği CPC ve CPM or­ta­la­ma­la­rı­na Fa­ce­ba­kers’da da yer ve­ril­miş. Bu­na gö­re ABD’de 0,47 do­larolan CPC or­ta­la­ma­sı, ül­ke­miz­de0,08 do­lar. CPM’de ise ABD or­ta­la­ma­sı 0,2 do­lar iken, Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı 0,03 do­lar. En yük­sek or­ta­la­ma CPC üc­re­ti ise 0,67 do­lar ile Nor­veç’e ait.
Tür­ki­ye’de­ki genç nü­fu­sun çok­lu­ğu ve onun Fa­ce­bo­ok’a olan il­gi­si de is­ta­tis­tik­le­re yan­sı­mış. ABD’de 24 yaş ve al­tı Fa­ce­bo­ok kul­la­nı­cı­la­rı top­lam kul­la­nı­cı­la­rın %35’i iken, Tür­ki­ye’de bu oran %54’le­re ka­dar ula­şı­yor. Yi­ne ABD’de 45 yaş ve üs­tü Fa­ce­bo­ok kul­la­nı­cı­la­rı %24’lük bir ke­si­mi oluş­tu­rur­ken, Tür­ki­ye’de bu oran sa­de­ce %6 se­vi­ye­sin­de.
Uy­gu­la­ma is­ta­tis­tik­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da ha­len Farm­Vil­le’in üs­tün­lü­ğü dik­kat çe­ki­yor. 81 mil­yo­nu aş­kın oyun­cu­ya sa­hip uy­gu­la­ma­yı 56 mil­yon kul­la­nı­cı­sıy­la Fa­ce­bo­ok say­fa­la­rı­na HTML kod ek­len­me­si­ni sağ­la­yan Sta­tic FBML uy­gu­la­ma­sı ta­kip edi­yor. Fa­ce­bo­ok for iP­ho­ne uy­gu­la­ma­sı ise 32 mil­yon kul­la­nı­cıy­la 4. sı­ra­da bu­lu­nu­yor.
Uy­gu­la­ma ge­liş­ti­ri­ci­ler ara­sın­da en bü­yük ağ Farm­Vil­le’i de ge­liş­ti­ren Zynga’nın olur­ken, 2. sı­ra­da Fa­ce­bo­ok, 3. sı­ra­da ise Rock­Yo­u bu­lu­nu­yor.
Fa­ce­ba­kers ve ben­ze­ri is­ta­tis­tik plat­form­la­rı­nın ışı­ğı al­tın­da in­ter­ne­tin, sos­yal med­ya­nın ne­re­ye, na­sıl git­ti­ği­ne da­ir doğ­ru yo­rum ya­pa­bi­le­cek ka­dar bil­gi­ye sa­hip olu­yo­ruz.

Tavsiye Et
Ayın Siteleri / Mayıs 2010
Hunch.com’un Tavsiyesini Almadan Alışveriş Yapmayın
Hunch.com, kul­la­nı­cı­la­rı­na en doğ­ru ka­ra­rı ver­me­le­ri­ni sağ­la­yan bir öne­ri si­te­si. Ör­ne­ğin, bir fo­toğ­raf ma­ki­ne­si al­mak is­ti­yor­suz. Fa­kat ma­ki­ne özel­lik­le­ri hak­kın­da hiç bir fik­ri­niz yok. İş­te tam bu­ra­da Hunch dev­re­ye gi­ri­yor. Sor­du­ğu ba­sit bir kaç so­ru ile si­ze en uy­gun ma­ki­ne se­çe­nek­le­ri­ni su­nu­yor.
So­ru­lar iki baş­lık al­tın­da so­ru­lu­yor. Sis­tem ön­ce ge­nel ola­rak si­zi, son­ra fo­toğ­raf­çı­lık geç­mi­şi­niz ve ter­cih ede­bi­le­ce­ği­niz ma­ki­ne­nin özel­lik­le­ri­ni öğ­re­ni­yor. Siz so­ru­la­ra ce­vap ver­dik­çe si­ze sun­du­ğu se­çe­nek­ler de de­ği­şi­yor. So­ru­lar bit­ti­ğin­de ise si­ze en uy­gun lis­te su­nu­lu­yor. Lis­tey­le be­ra­ber de alış­ve­riş si­te­le­ri­ne yön­len­di­ri­li­yor­su­nuz.
www.hunch.com
 
Foursquare: Neredesin?
Bu­lun­du­ğu­nuz me­ka­nı bil­di­re­bil­di­ği­niz, me­kan­la­ra git­me sık­lı­ğı­nı­za gö­re un­van­lar al­dı­ğı­nız, di­ğer kul­la­nı­cı­lar­la tec­rü­be­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı­nız ve ta­bi ki sos­yal bir plat­for­mun en önem­li özel­li­ği ola­rak ar­ka­daş­la­rı­nız­la bağ­lan­tı ku­rup on­la­rın git­tik­le­ri yer­ler­den ha­ber­dar ol­du­ğu­nuz Fo­urs­qua­re, son dö­nem­ler­de Twit­ter’dan son­ra en po­pü­ler plat­form ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor.
www.fo­urs­qua­re.com
 
Nolyo: Facebook’da Konum Paylaşmanın Kolay Yolu
Nol­yo, ko­num bil­gi­ni­zi ha­ri­ta üze­rin­de işa­ret­leme ­ve bu­nu Fa­ce­bo­ok üze­rin­de pay­laş­ma im­ka­nı su­nan bir uy­gu­la­ma. Ko­num bil­gi­ni­zi uy­gu­la­ma­yı kul­la­nan her­kes­le pay­la­şa­rak sos­yal­le­şe­bil­di­ği­niz gi­bi giz­li­li­ğe önem ve­re­rek sa­de­ce ar­ka­daş­la­rı­nız ara­sın­da da pay­la­şa­bi­li­yor­su­nuz. Ya­kın bir za­man­da ya­yı­na gi­ren bu uy­gu­la­ma, Tür­ki­ye’nin ya­nın­da En­do­nez­ya, Hin­dis­tan, Mek­si­ka, Ar­jan­tin, Fi­li­pin­ler ve Pa­kis­tan’da da po­pü­ler­lik ka­zan­ma­ya baş­la­mış du­rum­da.
www.nol­yo.com

Tavsiye Et