Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Kültür Sanat
Tarihî yapılar kapılarını açıyor
İs­tan­bul sa­hip ol­du­ğu ta­ri­hî ve kül­tü­rel ya­pı­la­rıy­la ade­ta bir açık ha­va mü­ze­si. 22–30 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek Açık Ka­pı Fes­ti­va­li, İs­tan­bul­lu­la­ra ya­şa­dık­la­rı ken­tin kül­tü­rel, ta­ri­hî ve mi­ma­ri do­ku­su­nu da­ha ya­kın­dan his­set­me­le­ri için önem­li bir fır­sat su­nu­yor. Fes­ti­val­le bir­lik­te İs­tan­bul’da ola­ğan ko­şul­lar­da zi­ya­ret edil­me­si müm­kün ol­ma­yan ya da zi­ya­ret için özel izin alın­ma­sı ge­re­ken ta­ri­hî ve mi­ma­ri öne­me sa­hip bi­na ve me­kan­lar zi­ya­re­te açı­lı­yor. Prog­ram­da ay­rı­ca nor­mal­de hal­ka açık olan an­cak ge­nel­lik­le göz ar­dı edil­miş ya­pı­lar da yer alı­yor. Lon­dra’da her yıl bir haf­ta­so­nu bo­yun­ca dü­zen­le­nen ve ge­nel­lik­le hal­ka açık ol­ma­yan il­ginç bi­na­la­ra gi­riş im­ka­nı sağ­la­yan Open Hou­se Fes­ti­va­li ile ay­nı amaç doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­la­nan Açık Ka­pı Fes­ti­va­li ile hal­kın kent­te­ki bi­na­la­ra ve mi­ma­ri de­ğer­le­re il­gi­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor.
İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, Ar­ki­te­ra Mi­mar­lık Mer­ke­zi’nin or­ga­ni­ze et­ti­ği ve BU­IL­dIST Ya­pı Mal­ze­me­le­ri Fua­rı’nın des­tek­le­di­ği Açık Ka­pı Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da zi­ya­ret edi­le­cek ba­zı ya­pı­lar şun­lar: Ahır­ka­pı Fe­ne­ri, Ba­kır­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si, Ca­mi­al­tı Ter­sa­ne­si, Fe­ner Rum Pat­rik­ha­ne­si, Flor­ya Ata­türk Köş­kü, Hay­dar­pa­şa Ga­rı, Hay­dar­pa­şa İn­gi­liz Me­zar­lı­ğı, Hey­be­lia­da Ruh­ban Oku­lu, Se­li­mi­ye Kış­la­sı, Se­pet­çi­ler Kas­rı, Sir­ke­ci Ga­rı, Sve­ti Ste­fan Bul­gar Ki­li­se­si, Sü­rey­ya Ope­ra Bi­na­sı, Ye­ni­ka­pı Mar­ma­ray Ka­zı­la­rı. Bu lis­te­ye ay­rı­ca Ma­yıs ayı­nın or­ta­sı­na dek izin­le­ri alın­mış ba­zı ye­ni bi­na­lar­ ve me­kan­lar da ek­le­ne­cek. Ön­ce­den be­lir­len­miş ya­pı­la­rın dı­şın­da, ka­tı­lım­cı­la­rın ta­ri­hî ve mi­ma­ri özel­li­ği ha­iz ya­pı­la­rın fes­ti­val kap­sa­mın­da yer al­ma­sı­nı öner­me im­kan­la­rı da bu­lu­nu­yor.
Zi­ya­ret­le­re ka­tı­la­bil­mek için prog­ram ön­ce­sin­de ka­yıt yap­tır­ma şar­tı­nın bu­lun­du­ğu fes­ti­val kap­sa­mın­da­ki ya­pı­la­rın zi­ya­ret gü­nü, saa­ti ve ka­yıt iş­lem­le­ri için ay­rın­tı­lı bil­gi acik­ka­pi.ar­ki­te­ra.com ad­re­sin­de.

Tavsiye Et
Bir maceradır İstanbul
Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si, İs­tan­bul’un 13 önem­li sim­ge­si­nin hey­kel­tı­raş­lar Sem­ra–Bi­rol Ecer ta­ra­fın­dan yo­rum­la­na­rak bronz röl­yef­ler ha­lin­de ölüm­süz­leş­ti­ril­di­ği ve her röl­yef­te Cü­neyt Ay­ral’ın mıs­ra­la­rı­nın yer al­dı­ğı “İs­tan­bul Bir Ma­ce­ra­dır 1+4+5+3=13 Bronz Yo­rum­lar&Mıs­ra­lar” ad­lı ser­gi­ye ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.
Ser­gi­de ay­rı­ca 13 ya­za­rın “İs­tan­bul Bir Ma­ce­ra­dır” baş­lık­lı 13’er sa­tır­dan olu­şan ve yi­ne Sem­ra–Bi­rol Ecer çif­ti ta­ra­fın­dan bronz la­le­ler ile tab­lo ha­li­ne ge­ti­ril­miş me­tin­le­ri de yer alı­yor. Ser­gi­le­ne­cek me­tin­le­rin ya­zar­la­rı: Me­rih Ako­ğul, Hul­ki Ak­tunç, Kür­şat Ba­şar, Enis Ba­tur, Bed­ri Bay­kam, Ha­lil Bez­men, Or­han Du­ru, Gül­te­kin Em­re, Ta­rık Gü­ner­sel, Ne­dim Gür­sel, Kü­çük İs­ken­der, Hıf­zı To­puz, Hil­mi Ya­vuz.
28 Ni­san’da açı­lan “İs­tan­bul Bir Ma­ce­ra­dır 1+4+5+3=13” ser­gi­si 17 Ma­yıs’a ka­dar Top­ka­pı Sa­ra­yı 2. Av­lu Re­vak­lar’da zi­ya­ret edi­le­bi­lir. 

Tavsiye Et
Fernando Botero eserleriyle İstanbul’da
Su­na ve İnan Kı­raç Vak­fı Pe­ra Mü­ze­si, Ko­lom­bi­ya­lı sa­nat­çı Fer­nan­do Bo­te­ro’yu ağır­lı­yor. 21. yüz­yı­lın me­rak uyan­dı­ran re­sim ve hey­kel sa­nat­çı­la­rın­dan Fer­nan­do Bo­te­ro, 64 ya­pıt­tan olu­şan ge­niş kap­sam­lı bir ser­giy­le Türk sa­nat­se­ver­ler­le ilk kez bu­lu­şa­cak. Fark­lı es­te­tik an­la­yı­şıy­la ta­nı­nan Bo­te­ro’nun bu ser­gi­si sirk, bo­ğa gü­re­şi, La­tin Ame­ri­ka hal­kı, La­tin Ame­ri­ka ya­şa­mı, ölü­do­ğa­lar ve sa­nat ta­ri­hi­nin geç­miş us­ta­la­rın­dan uyar­la­ma­la­rı kap­sa­yan al­tı bö­lüm­den olu­şu­yor.
Uzun yıl­lar­dır New York’ta ve Av­ru­pa’da ya­şa­ma­sı­na rağ­men La­tin Ame­ri­ka­lı ru­hun­dan hiç­bir şe­yin de­ğiş­me­di­ği­ni, ül­ke­siy­le bü­tün­leş­miş bi­ri­si ol­du­ğu­nu ifa­de eden Fer­nan­do Bo­te­ro, abar­tı ve fan­tas­tik ola­na eği­lim­li La­tin Ame­ri­ka kül­tü­rü kö­ke­ni ile Av­ru­pa kül­tü­rü­nü ola­ğa­nüs­tü şe­kil­de bir­leş­ti­re­rek re­sim­le­ri­ne ka­rak­te­ris­tik bir özel­lik ka­tı­yor. Ken­di kül­tü­rü­ne ait yo­ğun yan­sı­ma­lar ta­şı­yan ya­pıt­la­rı yüz­yı­lı­mı­zın gü­zel­lik kav­ra­mı­nı sor­gu­lar­ken öz­gün üs­lu­bu ve öz­ya­şa­möy­kü­sel gön­der­me­le­riy­le de dik­kat çe­ken Fer­nan­do Bo­te­ro, re­sim sa­na­tı­nın ya­şa­yan bü­yük us­ta­la­rın­dan sa­yı­lı­yor.
Re­sim­le­rin­de ha­cim­le­ri art­tı­rıl­mış, yu­var­lak hat­lı, renk­li fi­gür­ler çi­zen Bo­te­ro’nun ay­nı form­da ya­pıl­mış hey­kel­le­ri de bu­lu­nu­yor. Her git­ti­ği şeh­re bir hey­kel he­di­ye et­me­siy­le ta­nı­nan Bo­te­ro, son dö­nem ça­lış­ma­la­rın­da Ebu Gu­reyb’te ya­şa­nan­la­rı yi­ne ken­di üs­lu­buy­la çar­pı­cı bir şe­kil­de res­met­ti. Bo­te­ro, bu re­sim­le­ri baş­ka­sı­nın acı­sın­dan pa­ra ka­zan­mak is­te­me­di­ği için sat­ma­yıp özel ko­lek­si­yo­nun­da sak­la­ya­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Ko­lom­bi­ya Fah­ri Kon­so­los­lu­ğu, İs­pan­ya Bü­yü­kel­çi­li­ği ve İstanbul Cer­van­tes Enstitüsü des­te­ğiy­le dü­zen­le­nen ser­gi kap­sa­mın­da Fer­nan­do Bo­te­ro ve eşi Yu­nan­lı sa­nat­çı Sop­hi­a Va­ri, Su­na ve İnan Kı­raç Vak­fı’nın da­vet­li­si ola­rak Tür­ki­ye’ye ge­le­cek.
Bo­te­ro Ser­gi­si, 4 Ma­yıs-18 Tem­muz 2010 ta­rih­le­ri ara­sın­da zi­ya­re­te açık ola­cak.

Tavsiye Et