Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Panorama
Taksim’de tarihî 1 Mayıs
1 Ma­yıs 2010, Tür­ki­ye ta­ri­hi açı­sın­dan ye­ni bir mi­lat ol­du. 1977’de 34 ki­şi­nin öl­dü­ğü “Kan­lı 1 Ma­yıs”tan son­ra kut­la­ma­la­ra ka­pa­tı­lan İs­tan­bul Tak­sim Mey­da­nı, 32 yıl ara­dan son­ra ye­ni­den 1 Ma­yıs’ta iş­çi­le­re açıl­dı. 200 bin­den faz­la ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı kut­la­ma­la­ra DİSK, Türk-İş, KESK, Ka­mu-Sen, Me­mur-Sen ve Hak-İş ile çe­şit­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve si­ya­si par­ti­ler ka­tıl­dı. Gös­te­ri­le­rin ya­pı­la­ca­ğı alan­lar­da yo­ğun gü­ven­lik ön­lem­le­ri alı­nır­ken, İs­tan­bul’da yak­la­şık 22 bin ka­dar po­lis gö­rev yap­tı.
Alı­nan tüm ön­lem­le­re rağ­men kut­la­ma­lar­da is­ten­me­yen olay­lar da ya­şan­dı. Türk-İş Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kum­lu, ko­nuş­mak üze­re çık­tı­ğı kür­sü­de pro­tes­to edil­di. Tep­ki­le­rin art­ma­sı üze­ri­ne Kum­lu, AKM bi­na­sı­na gö­tü­rül­mek zo­run­da ka­lın­dı. Bu es­na­da çı­kan ar­be­de­de Sağ­lık-Sen Baş­ka­nı Mah­mut Ka­çar, plat­form­dan dü­şe­rek ko­lu­nu kır­dı.
Ar­zu edil­me­yen bu olay­la­ra rağ­men 2010’un 1 Ma­yıs’ın­da ta­bu­lar yı­kıl­dı; kut­la­ma­lar da­vul­lu-zur­na­lı ve bay­ram ha­va­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Eşi ve ço­cuk­la­rıy­la kut­la­ma­la­ra ka­tı­lan­lar, “kan­sız” 1 Ma­yıs ge­çir­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şar­ken; bun­dan son­ra­ki 1 Ma­yıs’la­rın da bu şe­kil­de ya­şan­ma­sı her­ke­sin te­men­ni­siy­di.

Tavsiye Et
Erdoğan’dan ABD’ye “nükleer” ziyaret
AK Par­ti’nin sun­du­ğu ana­ya­sa de­ği­şik­lik pa­ke­ti, 19 Ni­san’da TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda gö­rü­şül­me­ye baş­lan­dı. İlk otu­rum­da, CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ana­ya­sa de­ği­şik­lik tek­li­fi­ni “üni­for­ma­sız dar­bey­le yar­gı­yı iş­gal et­me gi­ri­şi­mi” ola­rak de­ğer­len­dir­di. MHP gru­bu adı­na ko­nu­şan Fa­ruk Bal, AK Par­ti’yi ken­di­si­ne uy­gun ana­ya­sa ya­rat­mak­la suç­la­dı. BDP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ay­la Akat Ata ise, AK Par­ti’nin ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği sü­re­cin­de par­ti­le­ri­ni yok say­ma­sı­nı eleş­tir­di.
İlk tur gö­rüş­me­ler, 23 Ni­san’da ya­pı­lan özel gün­dem­li top­lan­tı dı­şın­da, ke­sin­ti­siz 9 gün sür­dü. Mad­de­ler üze­rin­de­ki giz­li oy­la­ma­la­ra ka­tı­lım 405 ile 414 ara­sın­da ger­çek­leş­ti. “Ka­bul” oy­la­rı­nın sa­yı­sı 331 ile 340, “ret” oy­la­rı ise 68 ile 72 ara­sın­da de­ğiş­ti. En çok “ka­bul” oyu, 340 ile “Eko­no­mik ve Sos­yal Kon­sey”i ana­ya­sa kap­sa­mı­na alan 24. mad­de­ye çı­kar­ken; en dü­şük “ka­bul” oyu, 331 ile Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ni ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ran 17. mad­de­ye ve­ril­di.
Bi­rin­ci tur­da, be­lir­le­nen gün­lük tak­vim uya­rın­ca, her gün tek­li­fin 3-4 mad­de­si gö­rü­şül­dü; asıl mad­de­ler ile 3 ge­çi­ci mad­de ve bun­la­rı içe­ren çer­çe­ve mad­de için ol­mak üze­re top­lam 31 giz­li oy­la­ma ya­pıl­dı. Gö­rüş­me­le­re iliş­kin her gün 100 say­fa­yı aş­kın tu­ta­nak tu­tul­du. Bir­le­şim­le­rin ba­şın­da, gün­de­me iliş­kin, 18’i mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne ait ol­mak üze­re top­lam 20 grup öne­ri­si ve­ril­di. Gö­rü­şü­len mad­de­ler üze­rin­de­ki de­ği­şik­lik öner­ge­le­ri­nin sa­yı­sı ise 450’ye yak­laş­tı; an­cak İç­tü­zük hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce her mad­de için 7 öner­ge iş­le­me ko­nul­du.
TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda, ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­tek­li­fi­nin ikin­ci tur oy­la­ma­sı 2 Ma­yıs’ta baş­la­ya­cak ve 9 Ma­yıs’a ka­dar sü­re­cek.

Tavsiye Et
Anayasa değişikliğinde ilk tur sona erdi
AK Par­ti’nin sun­du­ğu ana­ya­sa de­ği­şik­lik pa­ke­ti, 19 Ni­san’da TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda gö­rü­şül­me­ye baş­lan­dı. İlk otu­rum­da, CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ana­ya­sa de­ği­şik­lik tek­li­fi­ni “üni­for­ma­sız dar­bey­le yar­gı­yı iş­gal et­me gi­ri­şi­mi” ola­rak de­ğer­len­dir­di. MHP gru­bu adı­na ko­nu­şan Fa­ruk Bal, AK Par­ti’yi ken­di­si­ne uy­gun ana­ya­sa ya­rat­mak­la suç­la­dı. BDP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ay­la Akat Ata ise, AK Par­ti’nin ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği sü­re­cin­de par­ti­le­ri­ni yok say­ma­sı­nı eleş­tir­di.
İlk tur gö­rüş­me­ler, 23 Ni­san’da ya­pı­lan özel gün­dem­li top­lan­tı dı­şın­da, ke­sin­ti­siz 9 gün sür­dü. Mad­de­ler üze­rin­de­ki giz­li oy­la­ma­la­ra ka­tı­lım 405 ile 414 ara­sın­da ger­çek­leş­ti. “Ka­bul” oy­la­rı­nın sa­yı­sı 331 ile 340, “ret” oy­la­rı ise 68 ile 72 ara­sın­da de­ğiş­ti. En çok “ka­bul” oyu, 340 ile “Eko­no­mik ve Sos­yal Kon­sey”i ana­ya­sa kap­sa­mı­na alan 24. mad­de­ye çı­kar­ken; en dü­şük “ka­bul” oyu, 331 ile Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ni ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ran 17. mad­de­ye ve­ril­di.
Bi­rin­ci tur­da, be­lir­le­nen gün­lük tak­vim uya­rın­ca, her gün tek­li­fin 3-4 mad­de­si gö­rü­şül­dü; asıl mad­de­ler ile 3 ge­çi­ci mad­de ve bun­la­rı içe­ren çer­çe­ve mad­de için ol­mak üze­re top­lam 31 giz­li oy­la­ma ya­pıl­dı. Gö­rüş­me­le­re iliş­kin her gün 100 say­fa­yı aş­kın tu­ta­nak tu­tul­du. Bir­le­şim­le­rin ba­şın­da, gün­de­me iliş­kin, 18’i mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne ait ol­mak üze­re top­lam 20 grup öne­ri­si ve­ril­di. Gö­rü­şü­len mad­de­ler üze­rin­de­ki de­ği­şik­lik öner­ge­le­ri­nin sa­yı­sı ise 450’ye yak­laş­tı; an­cak İç­tü­zük hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce her mad­de için 7 öner­ge iş­le­me ko­nul­du.
TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda, ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ tek­li­fi­nin ikin­ci tur oy­la­ma­sı 2 Ma­yıs’ta baş­la­ya­cak ve 9 Ma­yıs’a ka­dar sü­re­cek.

Tavsiye Et
Kırgızistan’da renksiz ve kanlı devrim
Kır­gı­zis­tan’da mu­ha­le­fet yan­lı­la­rı­nın 6-7 Ni­san gü­nü Ta­las’ta baş­lat­tı­ğı Dev­let Baş­ka­nı Kur­man­bek Ba­ki­yev’in is­ti­fa­sı­nı is­te­yen gös­te­ri­ler, “kan­lı” bir dev­rim­le so­nuç­lan­dı. Gös­te­ri­ler Na­rın ve baş­kent Biş­kek’e ya­yı­lır­ken; pro­tes­to­cu­la­rın dev­let baş­kan­lı­ğı bi­na­sı­na gir­mek is­te­me­si üze­ri­ne po­li­sin ateş aç­ma­sı so­nu­cu 80’den faz­la ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ül­ke­de ka­os ve yağ­ma­la­ma olay­la­rı ya­şa­nır­ken; mu­ha­le­fet par­la­men­to­yu fes­he­de­rek ik­ti­da­rı ele ge­çir­di­ği­ni ilan et­ti. Ey­lem­ci­le­re kar­şı ateş aç­tır­mak­la suç­la­nan dev­rik li­der Ba­ki­yev, ön­ce ül­ke­si­nin gü­ne­yi­ne, son­ra da Ka­za­kis­tan’a kaç­tı; ar­dın­dan 19 Ni­san’da Be­la­rus Cum­hur­baş­ka­nı Alek­san­der Lu­ka­şen­ko’nun da­ve­ti üze­ri­ne Minsk’e sı­ğın­dı. Bas­kı­la­ra da­ya­na­ma­yan Ba­ki­yev, 24 Ni­san’da pes ede­rek ül­ke­si­ne dev­let baş­ka­nı ola­rak dön­me­ye­ce­ği­ni açık­la­dı.
Beş yıl ön­ce Ba­ki­yev’in ik­ti­da­ra gel­me­sin­de pa­yı olan es­ki Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ro­za Otun­ba­ye­va, 7 Ni­san’dan iti­ba­ren ge­çi­ci hü­kü­me­tin iş ba­şı­na geç­ti­ği­ni ve ken­di­si­nin de bu hü­kü­me­tin baş­ka­nı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ba­ki­yev’in do­ku­nul­maz­lı­ğı kal­dı­rı­lır­ken, onun dö­ne­min­de gö­rev ya­pan üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­rin sor­gu­lan­dı­ğı, böl­ge­den ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. Öte yan­dan Kır­gı­zis­tan’ın ge­çi­ci hü­kü­me­ti, 27 Ha­zi­ran’da ana­ya­sa re­fe­ran­du­mu­nun ve 10 Ekim’de de ge­nel se­çim­le­rin ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­du. Ba­ğım­sız­lı­ğın­dan bu ya­na yir­mi yıl­dır baş­kan­lık sis­te­mi ile yö­ne­ti­len Kır­gı­zis­tan, par­la­men­ter sis­te­me geç­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Kır­gı­zis­tan’da ya­şa­nan ge­liş­me­ler, Or­ta As­ya için stra­te­jik bir öne­me sa­hip ol­ma­sı ne­de­niy­le baş­ta kom­şu ül­ke­ler ol­mak üze­re Çin, Ame­ri­ka ve el­bet­te Rus­ya ta­ra­fın­dan ya­kın­dan ta­kip edi­li­yor. Söz ko­nu­su hü­kü­me­tin dev­ril­me­sin­de Rus­ya’nın rol oy­na­dı­ğı­nı ile­ri sü­rü­lü­yor.

Tavsiye Et
KKTC’de zafer Derviş Eroğlu’nun
KKTC’de 18 Ni­san’da ya­pı­lan cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ni, Ulu­sal Bir­lik Par­ti­si (UBP)’nin ada­yı olan Baş­ba­kan Der­viş Eroğ­lu, oy­la­rın %50,38’ini ala­rak ilk tur­da ka­zan­dı. 6’sı ba­ğım­sız 7 ada­yın ya­rış­tı­ğı se­çim­ler­de Eroğ­lu, De­mok­rat Par­ti, Mil­li­yet­çi Ada­let Par­ti­si ve Halk İçin Si­ya­set Par­ti­si’nin des­te­ği­ni al­dı. Eroğ­lu, Ra­uf Denk­taş ve Meh­met Ali Ta­lat’tan son­ra KKTC’nin üçün­cü cum­hur­baş­ka­nı ol­du.
Eroğ­lu’nun cum­hur­baş­ka­nı se­çil­me­siy­le UBP hü­kü­me­ti­nin 50 san­dal­ye­li Cum­hu­ri­yet Mec­li­si’nde­ki san­dal­ye sa­yı­sı 25’ten 24’e in­di ve hü­kü­met azın­lı­ğa düş­tü. Bu du­rum­da ye­ni hü­kü­met ara­yış­la­rı gün­de­me ge­le­cek ve KKTC’de bir yıl ara­dan son­ra muh­te­me­len ye­ni­den koa­lis­yon hü­kü­me­ti ku­ru­la­cak.
Eroğ­lu, yap­tı­ğı ilk açık­la­ma­da Kıb­rı mü­za­ke­re­le­ri­nin sü­re­ce­ği­ni açık­la­dı ve ma­sa­dan ka­çan ta­raf ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı Se­çi­mi kay­be­den KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat ise bu so­nu­cun, “ye­ni bir dö­ne­min baş­lan­gı­cı­na işa­ret et­ti­ği”ni söy­le­di.

Tavsiye Et
“Islak imza” iddianamesi kabul edildi
“AK Par­ti ve Gü­len’i Bi­tir­me Pla­nı” ola­rak bi­li­nen “İr­ti­ca ile Mü­ca­de­le Ey­lem Pla­nı” hak­kın­da ha­zır­la­nan id­di­ana­me, 14 Ni­san’da İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’ne su­nul­du. Özel Yet­ki­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı Fik­ret Se­çen ve Ze­ke­ri­ya Öz’ün ha­zır­la­dı­ğı yak­la­şık 300 say­fa­lık id­di­ana­me­de Bed­ret­tin Da­lan ile bir­lik­te, plan­da ıs­lak im­za­sı ol­du­ğu be­lir­ti­len De­niz Pi­ya­de Kur­may Al­bay Dur­sun Çi­çek, bel­ge­nin An­ka­ra’da bü­ro­sun­da ele ge­çi­ril­di­ği Avu­kat Ser­dar Öz­türk, Ulu­sal TV İs­tih­ba­rat Şe­fi Ufuk Ak­ka­ya, Ay­dın­lık der­gi­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni De­niz Yıl­dı­rım ile MİT men­su­bu Ö.Y.’nin bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. İs­tek Vak­fı Baş­ka­nı Da­lan’ın şüp­he­li­ler ara­sın­da ilk sı­ra­da yer al­dı­ğı id­di­ana­me­de, Al­bay Çi­çek’in “Er­ge­ne­kon ör­gü­tü üye­si ol­mak” ve “T.C. Hü­kü­me­ti’ni ce­bir ve şid­det kul­la­na­rak or­ta­dan kal­dır­ma­ya te­şeb­büs” su­çun­dan ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis­le ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı ta­lep edil­di. 7 sa­nık hak­kın­da ha­zır­la­nan id­di­ana­me, 29 Ni­san’da mah­ke­me­ce oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. Sa­nık­la­rın yar­gı­lan­ma­sı­na 28 Ha­zi­ran’da Si­liv­ri’de baş­la­na­cak.

Tavsiye Et
Provokatif eylemler yine sahnede
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ve Er­ge­ne­kon da­va­la­rı­nın göl­ge­sin­de ya­şa­nan iki önem­li ge­liş­me, pro­vo­kas­yon­la­ra ne ka­dar açık ol­du­ğu­mu­zu bir de­fa da­ha gös­ter­di. Muş’un Bu­la­nık il­çe­sin­de­ki olay­lar­la il­gi­li da­va­nın gö­rül­dü­ğü Sam­sun’da, 12 Ni­san gü­nü du­ruş­ma çı­kı­şın­da, ka­pa­tı­lan DTP’nin es­ki Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk’e, İs­ma­il Ç. ta­ra­fın­dan yum­ruk­lu sal­dı­rı dü­zen­len­di. Bur­nu kı­rı­lan Türk, te­da­vi­si­nin ar­dın­dan, ola­yı pro­vo­kas­yon ola­rak de­ğer­len­dir­di ve pro­vo­ka­tif sal­dı­rı­ya yö­ne­lik tep­ki­le­rin de­mok­ra­tik sı­nır­lar için­de kal­ma­sı ko­nu­sun­da par­ti­li­le­ri uyar­dı. Yum­ruk­lu sal­dı­rı son­ra­sı çe­şit­li il­ler­de gös­te­ri­ler dü­zen­le­nir­ken, olay­dan bir haf­ta son­ra, Sam­sun’un Lâ­dik il­çe­sin­de iki po­lis şe­hit edil­di. PKK’lı Fı­rat Ha­ber Ajan­sı, sal­dı­rı­nın bir mi­sil­le­me ol­du­ğu­nu du­yu­rur­ken; Ah­met Türk sal­dı­rı­yı kı­na­dı.
Bu sal­dı­rı­la­rın yan­kı­la­rı din­me­den Kay­se­ri’de Şe­hit Yüz­ba­şı Le­vent Çe­tin­ka­ya’nın ce­na­ze tö­re­ni­ne ka­tı­lan Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız’a, de­fin iş­le­mi son­ra­sın­da, Şa­hin Ş. ta­ra­fın­dan yum­ruk­lu sal­dı­rı dü­zen­len­di. Bur­nun­da ha­fif kı­rık tes­pit edi­len Yıl­dız, has­ta­ne­ye kal­dı­rı­la­rak te­da­vi edil­di. Sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren Şa­hin Ş. mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.

Tavsiye Et
Ermenistan, protokolleri askıya aldı
24 Ni­san ön­ce­sin­de Er­me­nis­tan’da­ki koa­lis­yon hü­kü­me­ti, Tür­ki­ye ile im­za­la­nan ve iliş­ki­le­ri nor­mal­leş­tir­me­yi ön­gö­ren pro­to­kol­le­rin par­la­men­to­da­ki onay sü­re­ci­nin as­kı­ya alın­ma­sı­na ka­rar ver­di. Er­me­nis­tan Dev­let Baş­ka­nı Serj Sar­kis­yan, pro­to­kol­ler­le il­gi­li sü­re­ci terk et­me­dik­le­ri­ni, sa­de­ce don­dur­duk­la­rı­nı söy­le­di. Er­me­nis­tan’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Türk ta­ra­fı­nın an­laş­ma­yı ön­ko­şul­suz ola­rak ma­kul bir sü­re içe­ri­sin­de onay­la­ma yü­küm­lü­lü­ğü­nü ye­ri­ne ge­tir­me­me­si ne­de­niy­le ulu­sal par­la­men­to­da­ki onay sü­re­ci an­lam­sız ha­le gel­miş­tir. Bu ne­den­le sü­re­ci as­kı­ya al­ma­yı ge­rek­li gör­mek­te­yiz.” de­nil­di.
Ka­rar­la il­gi­li ko­nu­şan Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, pro­to­kol sü­re­ciy­le il­gi­li ka­rar­lar ko­nu­sun­da yet­ki­li ma­ka­mın Er­me­nis­tan par­la­men­to­su ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Hü­kü­me­tin yap­tı­ğı bu açık­la­ma­yı bir ke­na­ra not et­miş ol­duk. Onay sü­re­ci­ni na­sıl yö­ne­te­cek­le­ri ken­di­le­ri­nin tak­di­ri­dir.” di­yen Er­do­ğan, “Ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk­ta ah­de ve­fa il­ke­si çer­çe­ve­sin­de ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Onay sü­re­ciy­le il­gi­li bi­zim tu­tu­mu­muz bel­li­dir. Bu açık­la­ma­la­rın si­ya­si li­der­le­ri, he­le he­le ABD Baş­ka­nı’nı et­ki­le­ye­bi­le­cek gü­ce sa­hip ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum.” de­di.

Tavsiye Et
Polonya yasta
Po­lon­ya Cum­hur­baş­ka­nı Lech Kaczy­nski’nin uça­ğı, 10 Ni­san’da Rus­ya’nın ba­tı­sın­da, Din­ye­per Neh­ri ya­kın­la­rın­da­ki Smo­lensk şeh­ri ha­va­la­nı­na ini­şi sı­ra­sın­da düş­tü. Ka­za­da Kaczy­nski’nin ya­nı sı­ra, ara­la­rın­da Po­lon­ya Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, Dı­şiş­le­ri Ba­kan Yar­dım­cı­sı, Mec­lis Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve ba­zı kuv­vet ko­mu­tan­la­rı­nın da yer al­dı­ğı dev­let yö­ne­ti­mi­nin ön­de ge­len isim­le­ri ile be­ra­ber top­lam 96 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kaczy­nski ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, Sta­lin dö­ne­min­de­ki Po­lon­ya­lı ve Rus kur­ban­lar için dü­zen­le­nen an­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­mak üze­re böl­ge­ye gi­di­yor­du. Ka­za­nın ar­dın­dan ül­ke­de bir haf­ta­lık yas ilan edil­di, özel ayin­ler dü­zen­len­di. Halk, ev­le­ri­nin pen­ce­re­le­ri­ne si­yah kur­de­le­ler tak­tı. Baş­kent Var­şo­va’da­ki Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı’na da bin­ler­ce ki­şi çi­çek bı­ra­kıp mum yak­tı.
Dü­şen uça­ğın, Rus Tu­po­lev şir­ke­ti­nin ima­la­tı ve Po­lon­ya Ha­va Kuv­vet­le­ri’ne ait ol­du­ğu, baş­kan­lık uçuş­la­rı için kul­la­nıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Tu­po­lev ti­pi uçak­lar sık­ça ka­za yap­ma­la­rıy­la bi­li­ni­yor. Ka­za­dan son­ra bir­çok id­di­a gün­de­me gel­di. İd­di­a­lar için­de en cid­di ola­nı ise ka­za­dan kur­tu­lan­la­rın si­lah­la vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü­ğü­nü gös­te­ren cep te­le­fo­nu gö­rün­tü­le­riy­di.

Tavsiye Et
Yanardağ Avrupa’yı “kül etti”
İz­lan­da’nın gü­ne­yin­de “Ey­yaf­yal­la­yö­küll” bu­zu­lu al­tın­da­ki ya­nar­da­ğın, yak­la­şık 190 yıl son­ra 14 Ni­san gü­nü ye­ni­den püs­kür­me­ye baş­la­ma­sıy­la, Av­ru­pa ge­ne­lin­de ha­va tra­fi­ği tam an­la­mıy­la fel­ce uğ­ra­dı. Or­ta­ya çı­kan kül bu­lu­tu se­be­biy­le Po­lon­ya’dan Ro­man­ya’ya top­lam 17 ül­ke ha­va sa­ha­sı­nın ta­ma­mı­nı ve­ya ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nı ka­pat­tı, bin­ler­ce uçuş ip­tal edil­di. Kül­le­rin gö­rüş açı­sı­nı ka­pat­ma­sın­dan çok mo­tor­la­ra et­ki ede­rek uçak­la­rın düş­me­si­ne ne­den ol­ma­sın­dan kor­kul­du.
AB Ko­mis­yo­nu, vol­ka­nın 21 Ni­san’a ka­dar 100 bin­den faz­la uçak se­fe­ri­nin ip­ta­li­ne yol aça­rak 10 mil­yon ki­şi­nin se­ya­ha­ti­ni en­gel­le­di­ği­ni, ha­va­cı­lık sek­tö­rü­ne 1,5 ila 2,5 mil­yar av­ro ara­lı­ğın­da za­rar ver­di­ği­ni bil­dir­di. Ha­va­yo­lu na­vi­gas­yon hiz­me­ti sağ­la­yı­cı­la­rı, vol­kan ne­de­niy­le 25 mil­yon av­ro­luk ge­lir­den ol­duk­la­rı­nı açık­lar­ken; Av­ru­pa Se­ya­hat Acen­te­le­ri ve Tur Ope­ra­tör­le­ri Bir­li­ği, yol­da ka­lan müş­te­ri­le­ri için 400 mil­yon av­ro­ya ya­kın har­ca­ma yap­mak zo­run­da kal­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Türk Ha­va Yol­la­rı ise 14 ül­ke­ye uçuş­la­rı­nı kar­şı­lık­lı ola­rak ip­tal eder­ken; ha­va tra­fi­ğin­de ya­şa­nan ka­os ne­de­niy­le ha­va­li­man­la­rı­mız­da bin­ler­ce yer­li ve ya­ban­cı tu­rist mah­sur kal­dı.

Tavsiye Et