Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2009) > Net Yorum
Net Yorum
Sanal Platformda Aradığınız Kişiyi Bulmanın 6 Farklı Yolu
Me­rak edi­yo­ruz? “Kar­şı­laş­tı­ğı­mız, ta­nış­tı­ğı­mız, iş yap­tı­ğı­mız, yap­mak üze­re ol­du­ğu­muz ki­şi(ler) kim­dir, ne ya­par, kim­ler­den­dir, han­gi okul­da oku­muş­tur, ne­re­de doğ­muş­tur?” gi­bi so­ru­lar ak­lı­mı­za ge­li­yor ve so­ru­la­rı­mı­za tat­min edi­ci ce­vap­lar bul­mak için in­ter­ne­te baş­vu­ru­yo­ruz. So­ru­la­rı­mı­zın ce­va­bı­nı al­mak için ge­nel­lik­le Go­og­le’ı kul­la­nı­yo­ruz. An­cak Go­og­le’ın hız­la bü­yük bir çöp­lü­ğe dö­nüş­tü­ğü­nü dü­şü­nür­sek, ki­şi­ler hak­kın­da bil­gi edin­mek için baş­ka kay­nak­la­ra da ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu aşi­kâr. Bu bağ­lam­da, ara­dı­ğı­mız ki­şi hak­kın­da bil­gi bu­la­bil­mek için Go­og­le’a al­ter­na­tif ola­cak plat­form­la­rı ele ala­lım:
 
 
 
123pe­op­le, bi­ri­le­ri hak­kın­da bil­gi al­mak is­te­di­ği­niz­de ilk uğ­ra­ma­nız ge­re­ken yer­le­rin ba­şın­da ge­li­yor. Ara­dı­ğı­nız ki­şi hak­kın­da de­tay­lı bil­gi edin­mek için o ki­şi­nin adı­nı ve so­ya­dı­nı yaz­ma­nız ye­ter­li. Bu iş­le­min aka­bin­de, ara­dı­ğı­nız ki­şi­nin fo­toğ­raf­la­rın­dan te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­na ve e-ma­il ad­res­le­ri­ne, Ama­zon’dan is­te­miş ol­du­ğu ki­tap­lar­dan web si­te­le­ri, blog­la­rı ve do­kü­man­la­rı­na ka­dar her şe­yi­ne ko­lay­ca ula­şa­bi­li­yor­su­nuz.
 
 
 
Pipl, ken­di­si­ni “üc­ret­siz in­san ara­ma mo­to­ru” ola­rak ko­num­la­sa da ba­zı de­tay­lı ka­yıt bil­gi­ler için siz­den üc­ret ta­lep ede­bi­li­yor. Pipl, üc­ret­siz olan ara­ma özel­li­ği­nin per­for­man­sıy­la da ön pla­na çı­kı­yor. Ara­dı­ğı­nız ki­şi­nin bu­lun­du­ğu ko­num hak­kın­da bil­gi­niz var­sa, coğ­ra­fi ko­num baz­lı da­ha dar ara­ma­lar ya­pa­bi­li­yor­su­nuz.
 
 
 
yo­Na­me, ara­mış ol­du­ğu­nuz ki­şi­nin her­han­gi bir sos­yal ağ üye­si ol­du­ğun­dan emin ol­du­ğu­nuz du­rum­lar­da çok iyi per­for­mans ala­bi­le­ce­ği­niz plat­form­la­rın ba­şın­da ge­li­yor. yo­Na­me, özel­lik­le sos­yal ağ odak­lı ara­ma me­ka­niz­ma­sı sa­ye­sin­de, ara­nı­lan ki­şi­le­rin bil­gi­le­ri­ne ko­lay­lık­la eri­şi­yor.
 
 
Zo­om In­fo, ara­dı­ğı­nız ki­şi ile yap­mış ol­du­ğu işi eş­leş­tir­mek is­te­di­ği­niz­de kat­ma de­ğer­li per­for­mans ala­bi­le­ce­ği­niz bir plat­form. Ara­ma so­nuç­la­rı ara­sın­da, iş po­zis­yon­la­rı, ça­lış­tık­la­rı şir­ket ve coğ­ra­fi ko­num­la­rı da ge­li­yor. İs­te­di­ği­niz tak­dir­de ara­mış ol­du­ğu­nuz ki­şi ile de ile­ti­şi­me ge­çe­bi­li­yor­su­nuz.
 
 
Jobs­ter,ge­nel ola­rak iş ara­ma­la­rı­na odak­lan­mış bir plat­form. An­cak iş­ve­ren­ler ve in­san kay­nak­la­rı uz­man­la­rı için hay­li ge­liş­miş bir ki­şi ara­ma araç­la­rı bu­lu­nu­yor. Böy­le­ce ara­mış ol­du­ğu­nuz ki­şi­le­rin bil­gi­le­ri­ne de ko­lay­lık­la eri­şe­bi­li­yor­su­nuz.
 
 
Za­ba­se­arch,özel­lik­le ka­mu­ya açık bil­gi kay­nak­la­rı­nı baz ala­rak ça­lı­şan bir plat­form. Ad, so­yad ile ara­ma­ya ek ola­rak te­le­fon nu­ma­ra­sı ile de ara­ma ya­pa­bi­li­yor­su­nuz. Me­rak et­ti­ği­niz te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­nın ki­me ait ol­du­ğu­nu Za­ba Se­arch sa­ye­sin­de öğ­re­ne­bi­lir­si­niz.

Tavsiye Et
Ayın Si­te­le­ri
www.ya­ze­te.com
Kurt­lar Va­di­si’nin Po­lat Alem­dar’ını can­lan­dı­ran oyun­cu Ne­ca­ti Şaş­maz bir ha­ber si­te­si aç­tı. Ya­ze­te isim­li si­te­de gün­lük ha­ber­le­rin ya­nın­da Ne­ca­ti Şaş­maz ile bir­lik­te fark­lı oyun­cu, se­na­rist ve sa­nat­çı­la­rın ya­zı­la­rı da yer alı­yor.
“Ga­ze­te Ya­zar, Ya­ze­te Oku­nur” slo­ga­nıy­la çı­kış ya­pan si­te, içe­rik an­la­mın­da öz­gün ve gü­ve­ni­lir bir yol iz­li­yor.
 
www.kim­gel­sin.com
He­nüz ka­pa­lı be­ta aşa­ma­sın­da olan Kim­gel­sin, kul­la­nı­cı­la­rı­nın “gel­me­si”ni ta­lep et­tik­le­ri sa­nat­çı­la­rı il­gi­li ki­şi ve ku­rum­la­ra bil­di­re­rek as­lın­da bir tür “pa­zar araş­tır­ma­sı” pay­la­şı­mı ya­pı­yor. Bu­nun ya­nın­da far­kın­da ola­rak ya da ol­ma­ya­rak oluş­tur­du­ğu “fan club” or­ta­mıy­la da ül­ke­miz­de­ki po­pü­ler sa­nat­çı ve grup­la­rı be­lir­le­miş olu­yor. Kon­ser et­kin­lik­le­ri­ni “Kim Ge­li­yor” adı al­tın­da lis­te­le­yen ser­vis, bi­let sa­tı­şı­nı da Bi­le­tix üze­rin­den ya­pı­yor.
 
www.ccbetty.com
Et­kin e-ma­il yö­ne­ti­mi, yo­ğun iş tem­po­sun­da en çok sı­kın­tı çek­ti­ği­miz ko­nu­la­rın ba­şın­da ge­li­yor. Ge­len e-ma­il­ler ara­sın­da kay­bo­lup gi­di­yo­ruz. Cc:Betty web üze­rin­den tek pen­ce­re­de kar­şı­lık­lı e-ma­il­le­ri ra­hat­ça ta­kip ede­bil­me­ni­zi sağ­la­yan ve e-ma­il ek­len­ti­le­rin­de­ki dos­ya­la­rı, vi­eo­la­rı, yer/za­man bil­gi­le­ri­ni ve re­sim­le­ri si­zin için dü­zen­le­yen ye­ni bir hiz­met.
Cc:Betty’i kul­lan­mak için yap­ma­nız ge­re­ken tek şey, ser­vi­sin adın­dan da an­la­şıl­dı­ğı gi­bi e-ma­il­le­ri­ni­zi Betty’e “cc”le­mek. Her­han­gi bir prog­ram yük­le­me­ni­ze ge­rek kal­mı­yor. Ge­ri ka­la­nı Betty si­zin ye­ri­ni­ze hal­le­di­yor. Ken­di­si­ne ge­len e-ma­il­le­ri “ma­ils­pa­ce” adı ve­ri­len si­ze özel bir say­fa­da kar­şı­lık­lı ko­nuş­ma şek­lin­de di­zi­yor. Ek­len­ti ola­rak gön­de­ri­len ve­ya url ola­rak pay­la­şı­lan dos­ya­la­rı tür­le­ri­ne gö­re grup­lu­yor ve ay­rı yer­le­re kay­de­di­yor. E-ma­il­ler­de­ki ta­rih­le­ri ajan­da bö­lü­mü­ne kay­de­di­yor ve ad­res­le­ri ha­ri­ta gö­rü­nü­mü­ne çe­vi­re­rek sak­lı­yor.
Cc:Betty e-ma­il gön­der­di­ği­niz kul­la­nı­cı­la­rın da si­zin için ya­ra­tı­lan “ma­ils­pa­ce”e ser­vi­se üye ol­ma­dan ula­şa­bil­me­le­ri­ne ola­nak sağ­lı­yor. Bu sa­ye­de kar­şı ta­raf­ta­ki kul­la­nı­cı­lar da, tüm ya­zış­ma­la­rı Cc:Betty üze­rin­den ta­kip ede­bi­li­yor ve pay­la­şı­lan dos­ya­la­ra ula­şa­bi­li­yor ve her iki ta­ra­fın da or­tak kul­la­na­bi­le­ce­ği bir dos­ya pay­la­şım ala­nı olu­şu­yor.

Tavsiye Et