Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Net Yorum
Net Yorum
2008’in sanal izdüşümleri
İlk kez He­gel’in eser­le­rin­de kar­şı­laş­tı­ğı­mız Ze­it­ge­ist (Za­ma­nın Ru­hu) kav­ra­mı; ışık hı­zın­da iler­le­yen gü­nü­müz za­man düz­le­min­de, du­rup bir ne­fes al­mak an­la­mı­na ge­len, ka­fa­yı kum­dan çı­ka­rıp ne­ler olup bit­ti­ğini, fo­toğ­ra­fın bü­tü­nü­nü gör­me­mi­zi sağ­la­yan Al­man­ca kö­ken­li bir kav­ram. Ara­ma mo­tor­la­rı da her yıl­so­nun­da, geç­miş ol­du­ğu­muz yı­lın Ze­it­ge­ist ürü­nü­nü pi­ya­sa­ya sü­rü­yor­lar, bir baş­ka ifa­de ile bir­bi­ri ar­dı­na en çok ara­nan ke­li­me­ler lis­te­le­ri­ni ya­yın­lı­yor­lar. Özel­lik­le Go­og­le Ze­it­ge­ist’ın ya­yın­la­dı­ğı ve­ri­ler, çok kap­sam­lı bir içe­rik sağ­la­ma­sı açı­sın­dan bi­ze il­ginç ve­ri­ler su­nu­yor.
Go­og­le Ze­it­ge­ist 2008’e gö­re en çok ara­nan­lar: 1-Sa­rah Pa­lin, 2-Bei­jing 2008, 3-Fa­ce­bo­ok lo­gin, 4-tu­en­ti, 5-He­ath Led­ger, 6-Oba­ma, 7-Nas­za Kla­sa, 8-wer kennt wen, 9-Eu­ro 2008, 10-Jo­nas Brot­hers.
2008’in glo­bal ola­rak yük­se­len ara­ma­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da önem­li bir sos­yal ağ et­ki­si, geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gi­bi bu se­ne de he­men ken­di­ni fark et­ti­ri­yor. Bu et­ki, Go­og­le’ın ye­rel ve­ri­le­ri­ni ya­yın­la­dı­ğı tüm ül­ke­ler için de ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­yor. An­cak açık­la­nan is­ta­tis­tik­le­ri bi­raz da­ha in­ce­le­di­ği­miz­de, glo­bal ola­rak yük­se­len ara­ma­lar­da ilk ona gi­ren 4 sos­yal ağ­dan Fa­ce­bo­ok dı­şın­da­ki­le­rin ye­rel sos­yal ağ­lar ol­du­ğu­nu göz­lem­li­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la Go­og­le Ze­it­ge­ist’ın ve­ri­le­ri­ne ba­ka­rak, ge­çen se­ne­ler­den fark­lı biçimde, 2008’in yük­se­len tren­di­nin ye­rel sos­yal ağ­lar ol­du­ğu so­nu­cu­na va­ra­bi­li­yo­ruz.
Go­og­le’ın “2008 yı­lı­nın yük­se­len ara­ma­la­rı” lis­te­si, bi­ze sos­yal ağ kul­la­nı­mı­nın ye­rel ağ­la­ra doğ­ru kay­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.
Ül­ke­miz­de ise 2008 yı­lı­nın en çok ara­nan te­rim­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da, en po­pü­ler 10 ara­ma­nın ba­şın­da Fa­ce­bo­ok’un ol­du­ğu­nu ve en çok ara­nan eko­no­mi te­ri­mi­nin ise “iş” ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. En faz­la ara­nan ün­lü “Gül­ben Er­gen” olur­ken, kul­la­nı­cı­la­rın en çok ara­dık­la­rı fut­bol ta­kı­mı ise “Ga­la­ta­sa­ray” ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor.
Go­og­le Tür­ki­ye’den ge­len açık­la­ma­da, 2008 Tür­ki­ye lis­te­sin­de sos­yal ağ si­te­le­ri, oyun, vi­de­o pay­la­şım si­te­si ve di­zi te­rim­le­ri­nin ön pla­na çık­tı­ğı bil­di­ri­li­yor.
Ze­it­ge­ist 2008: Tür­ki­ye si­te­sin­de yer alan bil­gi­le­re gö­re, Tür­ki­ye’de en po­pü­ler 10 ara­ma; Fa­ce­bo­ok, oyun, Mynet, Yo­utu­be, oyun­lar, msn, in­dir, TV, Hür­ri­yet ve ha­ber ola­rak sı­ra­la­nı­yor.
Tür­ki­ye’den ara­nan ün­lü­ler, Gül­ben Er­gen, Ser­dar Or­taç, Tar­kan, De­met Aka­lın, Eb­ru Gün­deş, Ha­di­se, Si­bel Can, Gök­han Özen, Hül­ya Av­şar ve Şa­han iken; Türk di­zi­le­ri ise Kurt­lar Va­di­si, Ka­vak Yel­le­ri, Yap­rak Dö­kü­mü, Se­le­na, Asi, Av­ru­pa Ya­ka­sı, Ar­ka So­kak­lar, Ada­na­lı, Bin­bir Ge­ce ile Ge­ce Gün­düz şek­lin­de sı­ra­la­nı­yor.
Eko­no­mi­de iş, ka­ri­yer, kre­di, al­tın, pa­ra, fi­nans, eu­ro, borç, do­lar, ban­ka en çok ara­nan ke­li­me­le­rin ba­şın­da ge­li­yor.
Fut­bol ta­kım­la­rı sı­ra­la­ma­sı da Ga­la­ta­sa­ray, Fe­ner­bah­çe, Be­şik­taş, Trab­zons­por, Bur­sas­por, Si­vass­por, Es­ki­şe­hirs­por, An­ka­ra­gü­cü, Ko­ca­elis­por ve Kay­se­ris­por şek­lin­de ger­çek­le­şi­yor./ Yüce Zerey

Tavsiye Et
Hocam.com: “Bazıları sosyal sever”
2005 yı­lı­nın son çey­re­ğin­den iti­ba­ren OD­TÜ öğ­ren­ci­le­ri­ne özel sos­yal plat­form ola­rak ya­yı­na baş­la­yıp, geç­ti­ği­miz gün­ler­de tüm üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin kul­la­nı­mı­na açı­lan hocam.com adlı si­te, Tür­ki­ye’nin en bü­yük on­li­ne kam­püs plat­for­mu ol­ma­yı he­def­li­yor.
Ho­cam.com’da bi­li­nen sos­yal ağ si­te­le­rin­de bu­lu­nan özel­lik­le­rin dı­şın­da, geç­mi­şin po­pü­ler mec­ra­sı fo­rum say­fa­la­rı da önem­li öl­çü­de yer kap­lı­yor.
Ho­cam.com’da fo­rum­lar, üni­ver­si­te­le­re özel ve ge­nel ola­rak iki­ye ay­rıl­mış du­rum­da. Üni­ver­si­te­le­re özel fo­rum­lar­la sa­de­ce il­gi­li üni­ver­si­te­nin öğ­ren­ci­le­ri­nin sis­tem­de tar­tı­şa­bil­me­si sağ­lan­mış. 10 bin OD­TÜ’lü üye­si olan si­te, 1 haf­ta içe­ri­sin­de di­ğer üni­ver­si­te­ler­den de 6 bin üye al­mış. www.ho­cam.com / Yüce Zerey

Tavsiye Et
Gelişmiş sunumlar için PowerPoint’e mahkum kalmayın
Sli­de­roc­ket, Ado­be Flex plat­for­mu üze­rin­de ge­liş­ti­ril­miş bir su­num oluş­tur­ma uy­gu­la­ma­sı. Öz­gün su­num­lar ha­zır­la­mak için vi­de­o, re­sim, ani­mas­yon ek­le­me gi­bi özel­lik­le­rin ya­nın­da tab­lo ve gra­fik ek­le­mek de müm­kün. Flex alt­ya­pı­sı sa­ye­sin­de sağ­la­nan gü­zel gö­rün­tü­sü­nün ya­nın­da bi­li­nen su­num prog­ram­la­rı­na ben­zer ya­pı­sı da kul­la­nı­mı ko­lay­laş­tı­rı­yor. Sli­de­roc­ket’in di­ğer uy­gu­la­ma­lar­dan fark ya­ra­tan özel­lik­le­ri ise Po­wer­Po­int dos­ya­la­rı­nı içe­ri ek­le­ye­bil­me­si, sev­di­ği­miz font­la­rı kul­la­na­bil­me­mi­zi sağ­la­ma­sı ve ek­len­ti ya­pı­sı sa­ye­sin­de üçün­cü par­ti bi­le­şen­le­ri en­teg­re ede­bil­me­si­dir.
Ba­sit kul­la­nı­cı için üc­ret­siz hiz­met su­nan si­te, 250 MB de­po­la­ma iz­ni ve­ri­yor. www.sli­de­roc­ket.com / Yüce Zerey

Tavsiye Et
Sosyal medya mutfakta!
Bir­ta­bak.com, ye­mek ta­rif­le­ri üze­ri­ne kur­gu­la­nan bir sos­yal ağ pro­je­si. Kul­la­nı­cı­la­rı­nın, ek­le­dik­le­ri ye­mek ta­rif­le­riy­le sos­yal­leş­me­si­ne ola­nak sağ­lı­yor. Be­ğen­dik­le­ri aş­çı­la­rı ta­kip ede­bi­len kul­la­nı­cı­lar ve ta­bii ki ken­di kit­le­si­ni oluş­tur­mak is­te­yen aş­çı­lar için ide­al bir plat­form.
Ye­mek­le­rin ve ha­zır­la­ma sü­reç­le­ri­nin de fo­toğ­raf­lar­la ta­nı­tıl­ma­sı si­te­ye gör­sel­lik ka­tı­yor. Re­sim­li ta­rif ek­le­me edi­tö­rü sa­ye­sin­de ye­me­ğin ha­zır­lan­ma sü­re­ci­nin ko­lay­laş­tır­ılma­sı­na im­kan ve­ri­yor.
www.bir­ta­bak.com / Yüce Zerey

Tavsiye Et