Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
“Şimdi hepimiz Keynesyeniz”
Ne­o-kla­sik ik­ti­sa­dın ba­ba­la­rın­dan Mil­ton Fri­ed­man’a bağ­la­mın­dan sap­tı­rı­la­rak at­fe­di­len bu söz, şim­di­ler­de fi­nan­sal kriz ve son­ra­sın­da ge­len dur­gun­luk or­ta­mın­dan çık­ma­ya ça­lı­şan Ame­ri­ka’da dil­ler­den düş­mü­yor. Ni­te­kim ye­ni ABD Baş­ka­nı Bar­ack Oba­ma’nın 500 mil­yar do­lar­lık kriz­den çı­kış pla­nı Key­nes­yen sa­ik­ler­le ka­mu ya­tı­rım­la­rıy­la eko­no­mi­nin can­lan­dı­rıl­ma­sı­na da­ya­nı­yor. Bu­na gö­re, alt ya­pı ya­tı­rım­la­rı­na ön­ce­lik ve­ri­le­rek ye­ni yol­lar ve köp­rü­ler in­şa edi­le­cek. Ay­rı­ca ül­ke­nin eği­tim sis­te­mi­ne des­tek sağ­la­na­cak ve al­ter­na­tif ener­ji kay­nak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si teş­vik edi­le­cek. Oba­ma yö­ne­ti­mi ha­zır­la­dık­la­rı pla­nın 3 mil­yon ye­ni iş ya­ra­ta­ca­ğı­nı ve dur­gun­luk­tan çı­kı­şı sağ­la­ya­ca­ğı­nı sa­vu­nu­yor. Fa­kat plan­la ge­len ka­mu har­ca­ma­la­rın­da­ki ar­tı­şın hâ­li­ha­zır­da­ki 1 tril­yon do­lar­lık büt­çe açı­ğı­nı da­ha da art­tır­ma­sı ve uzun va­de­de is­tik­rar­sız­lı­ğa yol aç­ma­sı ka­çı­nıl­maz gö­rü­nü­yor. Öte yan­dan ik­ti­sa­di fa­ali­yet­ler­de­ki ya­vaş­la­ma­ya dik­kat çe­ken ABD Mer­kez Ban­ka­sı (FED), fa­iz oran­la­rı­nı %0-%25 ara­lı­ğı­na çek­ti. FED’in bu kararını de­ğer­len­di­ren No­bel­li ik­ti­sat­çı Pa­ul Krug­man, Ame­ri­ka’nın sı­fır fa­iz po­li­ti­ka­sı ile 90’lı yıl­la­rın Ja­pon­ya’sı­na dön­dü­ğü­nü vur­gu­lu­yor. Zi­ra Ja­pon eko­no­mi­si 90’lı yıl­lar bo­yun­ca def­las­yon ve dur­gun­luk sar­ma­lı­na gir­miş, ka­mu ya­tı­rım­la­rı ve sı­fır fa­iz po­li­ti­ka­sı da bu du­ru­ma ça­re ola­ma­mış­tı.

Tavsiye Et
Finans piyasaları bir devin çöküşüyle çalkalanıyor
Dün­ya fi­nans pi­ya­sa­la­rı, Ame­ri­kan tek­no­lo­ji bor­sa­sı Nas­daq’ın es­ki baş­ka­nı Ber­nard Ma­doff’un 50 mil­yar do­la­rı bu­lan ya­tı­rım fo­nu­nun ba­tı­şıy­la çal­ka­la­nı­yor. Nas­daq’da­ki gö­re­vi ve ha­yır fa­ali­yet­le­riy­le iti­bar ka­za­nan Ma­doff, yük­sek kâr va­at­le­riy­le dün­ya­nın ön­de ge­len zen­gin­le­rin­den ve bü­yük fi­nans ku­ru­luş­la­rın­dan mil­yar­lar­ca do­lar top­la­mış­tı. Ma­doff’un fo­nu, uzun yıl­lar bo­yun­ca ya­tı­rım­cı­la­rı­na se­ne­lik %10-15 ora­nın­da kâr da­ğıt­ma­sıy­la ün ka­zan­dı. Bu ka­dar yük­sek oran­lar­da kâr et­me­nin na­sıl müm­kün ol­du­ğu ki­mi çev­re­ler­ce sor­gu­lan­sa da fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da­ki re­gü­las­yon ek­sik­li­ği ve şah­si iti­ba­rı Ma­doff’a fon­la­rı­nı de­ne­tim­den uzak tu­ta­bil­me­si im­ka­nı­nı ver­di. Hal böy­ley­ken Ma­doff ger­çek­ten kâr et­mek ye­ri­ne oluş­tur­du­ğu “Pon­zi” şe­ma­sı ile ye­ni ya­tı­rım­cı­lar­dan top­la­dı­ğı fon­la­rı es­ki ya­tı­rım­cı­la­rı­na kâr ola­rak da­ğıt­mak­ta ve fi­nans çev­re­le­rin­ce “Ame­ri­kan tar­zı ba­şa­rı­nın ef­sa­ne­si” ola­rak ni­te­len­di­ril­mek­tey­di. Fa­kat ya­şan­mak­ta olan kü­re­sel fi­nan­sal kriz, Ma­doff’un fonuna ye­ni ya­tı­rım­la­rı dur­durdu ve es­ki ya­tı­rım­cı­la­rın da pa­ra­la­rı­nı ge­ri is­te­me­le­ri­ne yol aç­tı. Böy­le­ce Ma­doff çark­la­rı dön­dü­re­mez ha­le gel­di ve sah­te­kâr­lık yap­tı­ğı­nı iti­raf ede­rek if­la­sı­nı açık­la­dı.

Tavsiye Et
2009’da dünya ekonomisini zor günler bekliyor
2008 yı­lın­da bü­yük buh­ran­dan bu ya­na en sı­kın­tı­lı dö­ne­mi­ni ge­çi­ren dün­ya eko­no­mi­si­ni 2009’da da zor gün­ler bek­li­yor. Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “Dün­ya Eko­no­mik Gö­rü­nüm Ra­po­ru”na gö­re dün­ya eko­no­mi­si 2009’da %0,4 kü­çü­le­bi­lir. Ra­por­da ge­liş­miş ül­ke­ler­de gö­rü­le­cek %1,5 ora­nın­da­ki bir kü­çül­me­nin ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de­ki %2,5’luk bir bü­yü­mey­le te­la­fi edi­le­me­ye­ce­ği ve dün­ya eko­no­mi­si­nin ge­ne­lin­de bir kü­çül­me göz­le­ne­bi­le­ce­ği vur­gu­la­nı­yor. Zi­ra kriz­le bir­lik­te Ame­ri­ka, Av­ru­pa ve Ja­pon­ya eko­no­mi­le­ri­nin dur­gun­lu­ğa gir­me­si, bu eko­no­mi­le­rin ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin mal­la­rı­na ta­le­bi­ni azal­tı­yor ve Çin baş­ta ol­mak üze­re pek çok ül­ke­de bü­yü­me oran­la­rın­da bü­yük dü­şüş­ler kay­de­di­li­yor. Ni­te­kim kriz ön­ce­si yıl­da %11 bü­yü­yen Çin eko­no­mi­si, 2009’da an­cak %5,5 bü­yü­ye­bi­le­cek. Dün­ya eko­no­mi­si­nin dur­gun­lu­ğa gir­me­si mil­yon­lar­ca ki­şi­nin iş­le­ri­ni kay­bet­me­si­ne yol aça­cak ve dün­ya ge­ne­lin­de pek çok kim­se­nin ya­şam ko­şul­la­rı kö­tü­le­şe­cek.

Tavsiye Et
Yunan ekonomisindeki ateş sokaklara da sıçradı
Ati­na’da bir gen­cin po­lis kur­şu­nuy­la öl­me­si eko­no­mik kriz mağ­du­ru Yu­nan­lı­la­rı so­kak­la­ra dök­tü. Po­li­si pro­tes­to et­mek üze­re genç­le­rin ka­tı­lı­mıy­la baş­la­yan ey­lem­ler, ön­de ge­len iş­çi sen­di­ka­la­rı­nın gre­ve git­me­siy­le hü­kü­met kar­şı­tı gös­te­ri­le­re dö­nüş­tü. Sen­di­ka­lar özel­leş­tir­me­le­rin, ver­gi ar­tış­la­rı­nın ve emek­li­lik re­for­mu­nun iyi­ce kö­tü­leş­tir­di­ği ya­şam ko­şul­la­rı­nın, kü­re­sel eko­no­mik kri­zin de et­ki­siy­le çe­kil­mez bir hal al­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. Bu du­ru­ma ça­re ola­rak da sos­yal gü­ven­lik har­ca­ma­la­rın­da ve ma­aş­lar­da ar­tış ta­lep edi­yor­lar. So­ka­ğa dö­kü­len genç­le­rin der­di ise ge­le­cek kay­gı­sı ve iş­siz­lik. Zi­ra Yu­na­nis­tan’da ye­ni me­zun genç­ler ara­sın­da­ki iş­siz­lik ora­nı %21’i bu­lu­yor. Hal böy­ley­ken Yu­nan eko­no­mi­sin­de­ki ya­vaş­la­ma, sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­nin 500 mil­yar av­ro tu­ta­rın­da­ki bor­cu ve yük­sek ca­ri açık hü­kü­me­tin eli­ni ko­lu­nu bağ­lı­yor.

Tavsiye Et
AB’den krize karşı 200 milyar avroluk önlem paketi
Kü­re­sel kriz­le bir­lik­te Av­ro Böl­ge­si’nin dur­gun­lu­ğa gir­me­si, böl­ge is­tih­da­mın­da ta­rih­te ilk kez dü­şüş ger­çek­leş­me­si ve Av­ro Böl­ge­si dı­şın­da­ki AB ül­ke­le­rin­de de kriz ema­re­le­ri­nin gö­rül­me­si Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu’nu ha­re­ke­te ge­çir­di. Ko­mis­yon ta­ra­fın­dan açık­la­nan “Eko­no­mik To­par­lan­ma Pla­nı”na gö­re Bir­lik, 2009 yı­lın­da kriz­den çı­kış için 200 mil­yar av­ro har­ca­ya­cak. Plan­la bir­lik­te kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­re 30 mil­yar av­ro des­tek sağ­la­nır­ken, oto­mo­bil en­düs­tri­si­ne de da­ha çev­re­ci tek­no­lo­ji­ler ge­liş­tir­me­si için 5 mil­yar avroluk bir kay­nak ay­rı­lı­yor. Ay­rı­ca plan­da ve­rim­li ener­ji kul­la­nı­mı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın ve mes­lek eği­ti­mi­nin des­tek­le­ne­ce­ği vur­gu­la­nı­yor. Kri­ze kar­şı bir di­ğer ön­lem de Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı’ndan gel­di. Ban­ka, fa­iz oran­la­rı­nı 1,25 pu­an ge­ri çe­ke­rek %2,5’e in­dir­di. Dur­gun­lu­ğun Av­ru­pa’da gi­de­rek de­rin­leş­ti­ği­ne de­ği­nen uz­man­lar, fa­iz in­di­rim­le­ri­nin sü­re­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar.

Tavsiye Et
Terör mağduru Hindistan’ın ekonomisi de zor durumda
Te­rör sal­dı­rı­la­rıy­la fi­nans mer­ke­zi Mum­bai ka­na bu­la­nan Hin­dis­tan’da da eko­no­mi, kü­re­sel kri­zin et­ki­siy­le zor bir dö­nem­den ge­çi­yor. Son beş yıl­da or­ta­la­ma %8,5 bü­yü­yen Hin­dis­tan eko­no­mi­si­nin 2008’de an­cak %6,8 ora­nın­da bü­yü­me­si bek­le­ni­yor. Uz­man­la­ra gö­re bü­yü­me ora­nı 2009’da da­ha da dü­şe­rek %5,5’i bu­la­cak. Ni­te­kim ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki dur­gun­lu­ğun et­ki­siy­le ih­ra­ca­tın­da kay­da de­ğer dü­şüş­ler gö­rü­len Hin­dis­tan’da son yıl­la­rın par­la­yan yıl­dız­la­rı teks­til ve oto­mo­tiv sek­tör­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren pek çok fir­ma şim­di­den üre­ti­mi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dı. Bu fir­ma­la­rın iş­lem gör­dü­ğü Hin­dis­tan bor­sa­sın­da son bir yıl­da %60 ora­nın­da dü­şüş ger­çek­leş­ti. Öte yan­dan ül­ke­de ca­ri açık GSYH’nin %3,5’ini bu­lur­ken büt­çe açı­ğı ise GSYH’nin %8,4’üne te­ka­bül edi­yor. Hal böy­ley­ken nü­fu­su­nun %42’si za­ten fa­kir­lik sı­nı­rı­nın al­tın­da ya­şa­yan Hin­dis­tan’ı zor gün­ler bek­li­yor.

Tavsiye Et
MB, 2009 yılı para ve kur politikasını açıkladı
Mer­kez Ban­ka­sı 2009 yı­lı Pa­ra ve Kur Po­li­ti­ka­sı Ra­po­ru’nu açık­la­dı. 2001 yı­lın­dan iti­ba­ren uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nan enf­las­yon he­def­le­me­si re­ji­mi­nin de­ğer­len­di­ril­di­ği ra­por­da, 2009 yı­lın­da uy­gu­la­na­cak pa­ra ve kur po­li­ti­ka­la­rı da ka­muo­yu ile pay­la­şıl­dı. He­sap ve­ri­le­bi­lir­lik me­ka­niz­ma­sı­nın te­mel ara­cı olan Enf­las­yon Ra­po­ru’nun 2009 yı­lın­da da üç ay­da bir ya­yın­lan­ma­ya de­vam edi­le­ce­ği; an­cak bu ra­por­lar­da açık­la­nan ra­kam­la­rın ara he­def ola­rak al­gı­lan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği ve Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu’nun ön­ce­den açık­la­nan bir tak­vim çer­çe­ve­sin­de top­lan­ma­ya de­vam ede­ce­ği bil­di­ril­di. Enf­las­yon he­def­le­me­si ile dal­ga­lı kur re­ji­mi­nin uy­gu­lan­ma­ya de­vam edi­le­ce­ği­nin açık­lan­dı­ğı ra­por­da, önü­müz­de­ki dö­nem­de ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da­ki so­run­la­rın de­rin­leş­me­si ha­lin­de, sağ­lık­sız fi­yat olu­şum­la­rı­nı en­gel­le­mek ama­cıy­la ve dal­ga­lı dö­viz ku­ru re­ji­mi ile çe­liş­me­ye­cek şe­kil­de dö­viz sa­tım iha­le­le­ri­ne baş­la­na­bi­le­ce­ği, ban­ka­la­rın dö­viz ve efek­tif pi­ya­sa­la­rın­da iş­lem yap­ma li­mit­le­ri­nin art­tı­rı­la­bi­le­ce­ği ve ya­ban­cı pa­ra zo­run­lu kar­şı­lık oran­la­rı­nın sı­nır­lı bir mik­tar da­ha in­di­ri­le­bi­le­ce­ği açık­lan­dı. Ulus­la­ra­ra­sı ko­şul­la­ra bağ­lı ola­rak li­ki­di­te ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­me­si du­ru­mun­da ise tam ter­si yön­de­ki po­li­ti­ka­la­rın uy­gu­la­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

Tavsiye Et
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başladı
Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı’nın ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de ha­zır­la­nan, ka­yıt dı­şı eko­no­mi­nin bo­yu­tu, ne­den­le­ri ve so­nuç­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği “Ka­yıt Dı­şı Eko­no­miy­le Mü­ca­de­le Stra­te­ji­si Ey­lem Pla­nı 2008-2010” ya­yın­lan­dı. Plan­da, Tür­ki­ye’de ka­yıt dı­şı eko­no­mi­yi et­ki­le­yen te­mel un­sur­lar, geç­miş yıl­lar­da­ki yük­sek enf­las­yon, na­kit eko­no­mi­si­nin yay­gın­lı­ğı, ve­rim­li­lik so­run­la­rı, kü­çük iş­let­me­le­rin yay­gın­lı­ğı ve ver­gi po­li­ti­ka­sın­da­ki yan­lış­lık­lar ola­rak be­lir­len­di. Ay­rı­ca ka­yıt dı­şı eko­no­mik fa­ali­yet­le­rin, yan­lış is­ta­tis­ti­kî ve­ri­ler oluş­tur­ma­sı ne­ti­ce­sin­de et­kin ve doğ­ru mak­ro­eko­no­mik po­li­ti­ka­lar uy­gu­la­na­ma­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu, kay­nak­la­rın ve­rim­li bir şe­kil­de da­ğı­tı­la­ma­ma­sı­na ve hak­sız re­ka­be­te yol aç­tı­ğı için ka­mu ma­li­ye­si­ni boz­du­ğu ve top­lum üze­ri­ne olum­suz et­ki­le­ri­nin ol­du­ğu bil­di­ril­di. Önü­müz­de­ki dö­nem­de uy­gu­la­na­cak ka­yıt dı­şı eko­no­miy­le mü­ca­de­le stra­te­ji­si­nin amaç­la­rı da, ka­yıt içi fa­ali­yet­le­ri özen­dir­mek, de­ne­tim ka­pa­si­te­si­ni güç­len­dir­mek ve yap­tı­rım­la­rın cay­dı­rı­cı­lı­ğı­nı art­tır­mak, ku­rum­sal ve top­lum­sal mu­ta­ba­ka­tı sağ­la­mak ve güç­len­dir­mek ola­rak be­lir­len­di.

Tavsiye Et
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan KOBİ’lere cansuyu
Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı olan KOS­GEB ta­ra­fın­dan, KO­Bİ’le­rin ve ima­lat­çı es­naf-sa­nat­kâ­rın ya­şa­dı­ğı fi­nans ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la Sı­fır Fa­iz­li İs­tih­dam En­deks­li Can­su­yu Kre­di­si Des­te­ği Prog­ram­la­rı baş­la­tıl­dı. İlk aşa­ma­da 350 mil­yon YTL ola­rak be­lir­le­nen kre­di hac­mi­nin, ge­len yo­ğun ta­lep ne­ti­ce­sin­de 551 mil­yon YTL’ye çı­kar­tıl­dı­ğı ve baş­vu­ru­da bu­lu­nan ve kre­di ko­şul­la­rı­nı ta­şı­yan 10.999 iş­let­me­nin bu kre­di­den ya­rar­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di. İkin­ci aşa­ma­da, 150 mil­yon YTL’lik ek bir kre­di hac­mi­nin da­ha oluş­tu­rul­du­ğu ve bu­nun da 2. Can­su­yu Kre­di­si Des­te­ği Prog­ra­mı adıy­la KO­Bİ’le­re kul­lan­dı­rı­la­ca­ğı açık­lan­dı. Bu şe­kil­de top­lam 700 mil­yon YTL’lik kre­di hac­mi oluş­tu­rul­muş ol­du. Kre­di­le­rin %20’si Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­rin­de, %20’si di­ğer kal­kın­ma ön­ce­lik­li böl­ge­ler­de kul­lan­dı­rı­la­cak. Te­mi­nat so­ru­nu ya­şa­yan iş­let­me­ler Kre­di Des­tek Fo­nu’ndan des­tek ala­bi­le­cek ve prog­ram­lar dâ­hi­lin­de kul­la­nı­la­cak olan kre­di­ler, ilk üç ayı öde­me­siz, ka­la­nı ay­lık eşit tak­sit­ler üze­rin­den top­lam 12 ay­da ge­ri öde­ne­cek.

Tavsiye Et
MÜSİAD, Tekstil Sektörü Forumu düzenledi
Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Kü­re­sel Re­ka­bet Bas­kı­sı Al­tın­da Türk Teks­til Sek­tö­rü’nün Dö­nü­şüm Stra­te­ji­si ve Ye­ni Yol Ha­ri­ta­sı” ko­nu­lu fo­rum Bur­sa’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Teks­til sek­tö­rü­nün Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne en bü­yük net dö­viz gir­di­si, en faz­la is­tih­da­mı ve en faz­la üre­tim gü­cü­nü sağ­la­dı­ğı­na de­ği­ne­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan MÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Ömer Ci­hat Var­dan, zor gün­ler ge­çi­ren sek­tö­rün bu sı­kın­tı­lı sü­reç­ten kur­tul­ma­sı için bir ta­kım öne­ri­ler­de bu­lun­du. Var­dan’ın öne­ri­le­ri ara­sın­da ge­liş­me­le­re bağ­lı ola­rak sek­tö­rün du­ru­mu­nun de­vam­lı göz­den ge­çi­ril­me­si, gir­di ma­li­yet­le­ri­ni azalt­mak için ve­rim­li­lik ar­tı­şı­nın sağ­lan­ma­sı, ürün­le­rin de­ğe­ri­ni art­tı­ra­cak ye­ni­lik­çi­li­ğe önem ve­ril­me­si ve mo­da ve mar­ka oluş­tur­ma ko­nu­sun­da alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­na ağır­lık ve­ril­me­si yer alı­yor.

Tavsiye Et
Merkez Bankası faiz oranlarını indirmeye devam ediyor
Mer­kez Ban­ka­sı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu, pi­ya­sa bek­len­ti­le­ri­nin de üze­rin­de bir ka­rar ala­rak ge­ce­lik borç­lan­ma ve borç ver­me fa­iz oran­la­rı­nı 125 baz pu­an dü­şür­dü. Alı­nan bu ka­rar so­nu­cun­da ge­ce­lik borç­lan­ma fa­iz ora­nı %15’e, borç ver­me fa­iz ora­nı ise %17,50’ye dü­şü­rül­müş ol­du. Ka­ra­ra ge­rek­çe­ ola­rak, ik­ti­sa­di fa­ali­yet­te­ki ya­vaş­la­ma­nın iç ve dış ta­le­bi sı­nır­la­ma­sı ve em­ti­a fi­yat­la­rın­da­ki ge­liş­me­le­rin enf­las­yon üze­rin­de aşa­ğı yön­lü bas­kı oluş­tur­ma­sı gös­te­ril­di. Ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da­ki sı­kı­şık­lı­ğın önü­müz­de­ki dö­nem­de de de­vam ede­ce­ği ve enf­las­yon kay­gı­la­rı­nın en azın­dan bel­li bir sü­re için dün­ya­nın her ye­rin­de ra­fa kal­dı­rıl­dı­ğı göz önü­ne alın­dı­ğın­da, Mer­kez Ban­ka­sı’nın bu sı­kı­şık­lı­ğın et­ki­si­ni en aza in­di­re­bil­mek için fa­iz in­di­rim­le­ri­ne de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­mek müm­kün gö­rü­nü­yor.

Tavsiye Et
Güven endeksi geriliyor
Tü­ke­ti­ci­le­rin har­ca­ma dav­ra­nış ve bek­len­ti­le­ri­nin in­ce­len­di­ği Tü­ke­ti­ci Eği­lim An­ke­ti’nin Ka­sım 2008 so­nuç­la­rı­na gö­re Tü­ke­ti­ci Gü­ven En­dek­si 68,88 pua­na ge­ri­le­di. 2007 yı­lı­nın ay­nı dö­ne­min­de 92,58 pu­an olan en­deks yak­la­şık %35 se­vi­ye­sin­de azal­mış ol­du. Bir ön­ce­ki aya gö­re azal­ma ise %7,22 ol­du. En­dek­sin alt ka­lem­le­ri in­ce­len­di­ğin­de en bü­yük dü­şüş %10,41 ile ge­le­cek dö­nem için iş bul­ma ola­nak­la­rı ka­le­min­de ger­çek­leş­ti. So­ru ba­zın­da ya­pı­lan en­deks­ler­de ise en bü­yük dü­şüş %10,92 ile mev­cut dö­nem ge­nel eko­no­mik du­rum en­dek­sin­de ol­du. Öte yan­dan, oto­mo­bil ve ko­nut sa­tın al­ma ile borç kul­lan­ma ih­ti­ma­li en­deks­le­rin­de­ki ar­tış­lar de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de, fa­iz­ler­de­ki dü­şüş­le­rin tü­ke­ti­ci­le­rin bek­len­ti­le­ri­ni olum­lu yön­de et­ki­le­me­ye baş­la­dı­ğı ve ev ve ara­ba gi­bi mal­la­rın fi­yat dü­şüş­le­ri­nin önü­müz­de­ki dö­nem­de ya­vaş­la­ya­ca­ğı dü­şü­nü­le­bi­lir.

Tavsiye Et