Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2008) > Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem
Ekonomide Gündem Dünya

Yeni Bretton Woods umutları boşa çıktı

Dün­ya eko­no­mi­si­nin %85’ine ha­kim ön­de ge­len ge­liş­miş ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­den mü­te­şek­kil G-20’ler gru­bu li­der­le­ri, ya­şan­mak­ta olan kü­re­sel eko­no­mik kriz­den çı­kış ve ge­le­cek­te ben­zer kriz­le­rin tek­ra­rı­na en­gel ola­cak adım­la­rı gö­rüş­mek üze­re 15 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de Was­hing­ton’da bir ara­ya gel­di. Zir­ve so­nun­da ya­yın­la­nan bil­di­ri­deG-20’le­rin kü­re­sel eko­no­mi­nin ye­ni­den can­lan­ma­sı ve dün­ya fi­nans sis­te­min­de ya­pı­la­cak re­form­lar için bir­lik­te ça­lış­ma­ya ka­rar­lı ol­duk­la­rı vur­gu­lan­dı. Bu­na gö­re iç ta­le­bi teş­vik edi­ci ma­li ön­lem­ler alın­ma­sı­na ve kü­re­sel bir ser­best ti­ca­ret an­laş­ma­sı için ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ver­ildi. Ay­rı­ca kü­re­sel fi­nans pi­ya­sa­la­rıy­la ulu­sal re­gü­las­yon­lar ara­sın­da­ki uyum­suz­lu­ğa dik­kat çe­kil­mek­le bir­lik­te fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da şef­faf­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı ve ye­ni re­gü­las­yon­la­ra gi­dil­me­si ko­nu­la­rın­da an­laş­ma sağ­lan­dı. Uz­man­la­ra gö­re fi­nans pi­ya­sa­la­rı kü­re­sel­ken re­gü­las­yon­lar ulu­sal baz­da kal­ma­ya de­vam ede­cek. Hal böy­ley­ken zir­ve ön­ce­si ba­zı li­der­ler­ce di­le ge­ti­ri­len, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı son­ra­sı dün­ya eko­no­mik sis­te­mi­nin ye­ni baş­tan te­sis edil­di­ği Bret­ton Wo­ods ben­ze­ri bir an­laş­ma­nın ger­çek­leş­me umut­la­rı sön­müş ol­du. Zi­ra dün­ya eko­no­mik sis­te­min­de kök­lü bir de­ği­şik­lik için “ye­ni kü­re­sel fi­nan­sal mi­ma­ri”nin esas­la­rı­na uy­gun kü­re­sel ku­rum­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı ve kü­re­sel çap­ta dü­zen­le­me­le­re gi­dil­me­si ge­re­ki­yor.

 
Ekonomik krizden ekolojik krize
Kü­re­sel eko­no­mi­de ya­şa­nan kriz dün­ya gün­de­mi­ni meş­gul eder­ken yi­ne kü­re­sel bir ni­te­lik arz eden eko­lo­jik kriz göz­ler­den uzak ka­lı­yor. Dün­ya Do­ğal Ha­ya­tı Ko­ru­ma Vak­fı (WWF) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Ya­şa­yan Ge­ze­gen Ra­po­ru’na gö­re ge­ze­ge­ni­miz fi­nans kri­zin­den çok da­ha önem­li bir eko­lo­jik kriz­le kar­şı kar­şı­ya bu­lu­nu­yor. Ra­po­ra gö­re do­ğal kay­nak­la­ra olan ta­le­bi­miz dün­ya kay­nak­la­rı­nın kal­dı­ra­bi­le­ce­ğin­den üç­te bir ora­nın­da da­ha faz­la ve şa­yet ta­le­bi­miz şim­di­ki hı­zıy­la art­ma­ya de­vam eder­se 2030 iti­ba­rıy­la ya­şam tar­zı­mı­zı de­vam et­ti­re­bil­mek için bir ge­ze­ge­ne da­ha ih­ti­ya­cı­mız ola­cak. Öte yan­dan ra­por­da yer alan ve do­ğal zen­gin­li­ği­mi­zi gös­te­ren WWF Ya­şa­yan Ge­ze­gen En­dek­si’nde 1970’ten gü­nü­mü­ze %30’luk bir azal­ma gö­rül­dü. Bunda ik­lim de­ği­şik­li­ği, or­man­lık alan­la­rın tah­ri­bi ile kir­li­lik ve aşı­rı av­lan­ma so­nu­cu de­niz can­lı­la­rın­da­ki azal­ma et­ki­li ol­du. Ra­po­ru açık­la­yan WWF yö­ne­ti­ci­si Ja­mes Le­ap, so­nuç­la­rı­nı dü­şün­me­den kı­sa dö­nem­li tat­min ara­yan eko­lo­jik dav­ra­nış­la­rı­mı­zı fi­nans ku­rum­la­rı­nın eko­no­mik dav­ra­nış­la­rı­na ben­zet­ti. Zi­ra fi­nans ku­rum­la­rı­nın kı­sa dö­nem­li bü­yük kâr he­ves­le­ri uzun dö­nem­de dün­ya eko­no­mi­si­ni kri­ze so­kar­ken; do­ğal ser­ma­ye­mi­zi ih­ti­yat­sız­ca tü­ket­me­miz de dün­ya­mı­zın ge­le­cek­te­ki re­fa­hı­nı teh­li­ke­ye atı­yor.
 
Krizde yeni aşama küresel durgunluk
Ame­ri­kan fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da baş­la­yan ve kü­re­sel bir hal alan li­ki­di­te kri­zi re­el eko­no­mi­ye si­ra­yet edi­yor. Eko­no­mi çev­re­le­rin­ce ge­nel ola­rak ka­bul gö­ren “GSYH’de 2 çey­rek üst üs­te bü­yü­me ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da bir eko­no­mi dur­gun­lu­ğa gir­miş sa­yı­lır” ku­ra­lı uya­rın­ca ön­de ge­len ge­liş­miş ül­ke­le­rin eko­no­mi­le­ri res­men dur­gun­lu­ğa gir­miş bu­lu­nu­yor. 2008 yı­lı üçün­cü çey­rek bü­yü­me ra­kam­la­rı­na gö­re dün­ya GSYH’si­nin %55’ine sa­hip Ame­ri­ka %0,3, Av­ro Böl­ge­si %0,2, İn­gil­te­re %0,5 ve Ja­pon­ya %0,1 kü­çü­le­rek res­men dur­gun­lu­ğa gir­di. Ge­liş­miş ül­ke eko­no­mi­le­rin­de gö­rü­len bu dur­gun­luk dış ti­ca­ret ka­na­lıy­la ge­liş­mek­te olan ül­ke eko­no­mi­le­ri­ni de et­ki­li­yor. Ni­te­kim Çin eko­no­mi­sin­de bü­yü­me­nin yıl­so­nu iti­ba­rıy­la %8’e ge­ri­le­me­si bek­le­ni­yor. Dün­ya­nın ön­de ge­len 30 ül­ke­si­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran Eko­no­mik Kal­kın­ma ve İş­bir­li­ği Ör­gü­tü (OECD)’ne gö­re dün­ya eko­no­mi­sin­de­ki dur­gun­luk 2009 yı­lın­da da de­vam ede­cek ve OECD böl­ge­sin­de %0,3’lük bir kü­çül­me gö­rü­le­cek. Öte yan­dan kü­re­sel dur­gun­lu­ğun et­ki­siy­le pet­rol fi­yat­la­rı 48 do­lar se­vi­ye­le­ri­ne ka­dar ge­ri­le­di. Uz­man­la­ra gö­re pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki­ne ben­zer dü­şüş­le­rin di­ğer ürün­ler­de de ya­şan­ma­sıy­la önü­müz­de­ki dö­nem­de dur­gun­lu­ğa ek ola­rak def­las­yon da gö­rü­le­bi­lir.
 
Kriz dalgaları körfeze ulaştı
Tüm dün­ya­yı vuran ma­li kriz, et­ki­si­ni eko­no­mi­le­ri pet­ro­le da­ya­nan Kör­fez ül­ke­le­rin­de de his­set­ti­ri­yor. Tem­muz ayın­da 147 do­la­rı bu­lan pet­rol fi­yat­la­rı­nın 48 do­la­ra ka­dar ge­ri­le­me­si, he­sap­la­rı­nı yük­sek pet­rol fi­yat­la­rı­na gö­re ya­pan Kör­fez ül­ke­le­ri­ni ka­ra ka­ra dü­şün­dü­rü­yor. Zi­ra uz­man­la­ra gö­re Kör­fez ül­ke­le­ri­nin denk büt­çe tut­tu­ra­bil­me­le­ri için pet­rol fi­yat­la­rı­nın 60 do­la­rın al­tı­na düş­me­me­si ge­re­ki­yor. Öte yan­dan Suu­di Ara­bis­tan baş­ta ol­mak üze­re böl­ge bor­sa­la­rın­da son al­tı ay­da­ki dü­şüş ora­nı %45’i bul­du ve kri­zin et­ki­siy­le böl­ge­de­ki fi­nans ku­rum­la­rı sı­kın­tı­ya gir­di. Bu ya­şa­nan­lar böl­ge ül­ke­le­ri­ni çe­şit­li ön­lem­ler al­ma­ya sevk et­ti. Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri ül­ke­de­ki tüm mev­du­at­la­ra tam gü­ven­ce ge­tir­di ve fi­nans ku­rum­la­rı­na ser­ma­ye en­jek­te et­ti. Suu­di Ara­bis­tan ise ban­ka­la­rı için acil yar­dım fo­nu oluş­tur­du ve faiz oranlarında indirime gitti. Ay­rı­ca Ka­tar ve Ku­veyt, Ba­ğım­sız Var­lık Fon­la­rı va­sı­ta­sıy­la fi­nans ku­rum­la­rı­na des­tek sağ­la­dı.
 
Ortak Tarım Politikası’nda bir reform daha
Brük­sel’de bir ara­ya ge­len Av­ru­pa Bir­li­ği Ta­rım Ba­kan­la­rı, Av­ru­pa Or­tak Ta­rım Po­li­ti­ka­sı (CAP)’nda ye­ni re­form­lar ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da an­laş­tı. Bu­na gö­re Av­ru­pa­lı çift­çi­ler CAP kap­sa­mın­da al­dık­la­rı teş­vik­le­rin %10’unu kır­sal ge­li­şim ala­nın­da har­ca­ya­cak­lar ve süt ürün­le­ri sek­tö­rün­de­ki ko­ta­lar 2015 yı­lı iti­ba­rıy­la ta­ma­men kal­dı­rı­la­cak. Kır­sal ge­li­şim ala­nın­da­ki har­ca­ma­la­rın art­tı­rıl­ma­sı­yla su yö­ne­ti­mi, bi­o-çe­şit­li­lik ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji gi­bi alan­lar­da iyi­leş­me amaç­la­nır­ken, süt ko­ta­la­rı­nın kalk­ma­sıy­la da bu sek­tö­rün li­be­ral­leş­me­si he­def­le­ni­yor. Uz­man­la­ra gö­re son yıl­lar­da ya­pı­lan re­form­la­ra rağ­men CAP, ha­len ol­duk­ça mas­raf­lı ve son de­re­ce sı­nır­lı bir ke­si­me ya­rar sağ­lı­yor. Zi­ra CAP kap­sa­mın­da Av­ru­pa nü­fu­su­nun sa­de­ce %5’ini oluş­tu­ran çift­çi­le­re AB büt­çe­si­nin %45’ini teş­kil eden 44 mil­yar av­ro tu­ta­rın­da teş­vik sağ­la­nı­yor.
 
Amerikan otomotiv endüstrisi can çekişiyor
Son dö­nem­de sa­tış­la­rı hız­la dü­şen ve bü­yük oran­da za­rar eden Ame­ri­kan oto­mo­bil en­düs­tri­si­nin dev­le­ri Ge­ne­ral Mo­tors (GM), Ford ve Chrysler hü­kü­met­ten 25 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da fi­nans­man ta­lep et­ti. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan GM Baş­ka­nı Rick Wa­go­ner 3. çey­rek­te 4,2 mil­yar do­lar za­rar et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak yar­dım gel­me­me­si du­ru­mun­da yıl­so­nu­na ka­dar na­kit sı­kın­tı­sın­dan do­la­yı if­las ede­bi­le­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Öte yan­dan, Ford’un 3. çey­rek za­ra­rı 3 mil­yar do­la­rı bu­lur­ken şir­ket his­se­le­ri son bir yıl­da %70 de­ğer kay­bet­ti. Chrysler’in sa­tış­la­rın­da ise %25’lik bir dü­şüş gö­rül­dü. Hal böy­ley­ken GM’nin ola­sı if­la­sı­nın zin­cir­le­me et­ki­siy­le Ford ve Chrysler’i de if­la­sa sü­rük­le­ye­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­lü­yor. Bu üç bü­yük şir­ke­tin 250 bin iş­çi ça­lış­tır­dı­ğı­na ve do­lay­lı yol­lar­dan 4 mil­yon iş ya­rat­tı­ğı­na de­ği­nen uz­man­lar, ya­şa­na­bi­le­cek bir if­lasın Ame­ri­kan eko­no­mi­si­ni altüst ede­bi­le­ce­ği­ne işa­ret edi­yor­lar.

 


Tavsiye Et
Ekonomide Gündem Türkiye

IMF ile anlaşmaya az kaldı

Ma­yıs 2008’de so­na eren 19. stand-by an­laş­ma­sı­nın ar­dın­dan Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) ile yo­la de­vam et­mek­te is­tek­siz dav­ra­nan hü­kü­met, içe­ri­den ve dı­şa­rı­dan ge­len yo­ğun bas­kı­ya bo­yun eğ­miş gi­bi gö­zü­kü­yor. Kar­şı­lık­lı ya­pı­lan açık­la­ma­lar­dan, an­laş­ma­nın ya­pı­la­ca­ğı­nın ke­sin­leş­ti­ği, an­cak de­tay­lar üze­rin­de ça­lı­şıl­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.
Ka­sım ayı içe­ri­sin­de çe­şit­li si­vil top­lum ör­güt­le­ri ül­ke­de­ki du­ru­mun is­tik­ra­ra ka­vuş­tu­rul­ma­sı için IMF ile der­hal bir stand-by an­laş­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­ler­di. Dün­ya Ban­ka­sı Tür­ki­ye Di­rek­tö­rü Ul­rich Zac­ha­u da Tür­ki­ye’nin ge­le­cek yıl 130 mil­yar do­lar­lık dış fi­nans­ma­na ih­ti­ya­cı ola­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti. Öte yan­dan, de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şları Standard & Poor’s, Tür­ki­ye’nin yer­li pa­ra cin­sin­den kre­di no­tu­nu du­ra­ğan­dan ne­ga­ti­fe çe­vir­miş, Mo­ody’s Tür­ki­ye’nin ih­ti­ya­ti stand-by ye­ri­ne nor­mal bir stand-by an­laş­ma­sı­nı ter­cih et­me­si ge­rek­ti­ği­ni açık­la­mış, Fitch de Türk ban­ka­la­rı­nın kı­sa va­de­de ba­zı zor­luk­lar­la kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu be­lir­ten bir ra­por ya­yın­la­mış­tı.
 
Bankalar kriz fırsatçılığına soyundu
680 mil­yar YTL’lik ak­tif bü­yük­lü­ğüy­le fi­nans ke­si­mi­nin yak­la­şık %75’ini oluş­tu­ran, ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma son­ra­sın­da ma­li ya­pı­sı­nı güç­len­di­ren ve son yıl­lar­da kâ­rı­na kâr ka­tan Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rü, kriz yan­gı­nı­na kö­rük­le gi­di­yor. Ya­şa­nan sı­kın­tı­lı gün­le­ri ken­di­le­ri için bir fır­sa­ta dö­nüş­tür­mek ve kâr­la­rı­nı art­tır­mak is­te­yen ban­ka­lar, hü­kü­met yet­ki­li­le­ri­nin ve re­el sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin uya­rı­la­rı­na al­dı­rış et­me­den, kul­lan­dır­dık­la­rı kre­di­le­ri ge­ri ça­ğır­ma­ya baş­la­dı. Kre­di­le­ri­ni ka­pa­ta­ma­yan fir­ma­la­ra fa­hiş fa­iz­ler uy­gu­la­nır­ken, kre­di­le­rin ye­ni­len­me­si iş­le­miy­le de fa­iz oran­la­rı yük­sel­ti­li­yor. Dö­viz ola­rak kul­lan­dı­rı­lan kre­di­ler de, va­de­le­ri dol­ma­dı­ğı hal­de yük­sek kur­dan YTL’ye çev­ri­li­yor. Ban­ka­la­rın kriz fır­sat­çı­lı­ğı ve ti­ca­ri ah­lak­sız­lık ola­rak ta­nım­la­na­bi­le­cek bu uy­gu­la­ma­la­rı so­nu­cu, za­ten ta­lep da­ral­ma­sı ne­de­niy­le zor gün­ler ge­çi­ren bir­çok fir­ma, fa­ali­yet­le­ri­ni dur­dur­ma ve­ya iş­çi çı­kar­ma gi­bi teh­li­ke­ler­le kar­şı kar­şı­ya gel­miş bu­lu­nu­yor.
 
Merkez Bankası faizleri indirme kararı aldı
Mer­kez Ban­ka­sı (MB) Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu, Ka­sım ayı içe­ri­sin­de yap­tı­ğı top­lan­tı­da fa­iz oran­la­rın­da de­ği­şik­li­ğe git­ti. Alı­nan ka­ra­ra gö­re, ge­ce­lik borç al­ma fa­iz ora­nı 50 baz pu­an dü­şü­rü­le­rek, %16,75’ten %16,25’e in­di­ril­di. Ay­nı şe­kil­de, ge­ce­lik borç ver­me fa­iz ora­nı da %19,75’ten %18,75’e dü­şü­rül­dü. MB Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, “Kü­re­sel­leş­me ve Pa­ra Po­li­ti­ka­sı” baş­lık­lı kon­fe­ran­sın açı­lış ko­nuş­ma­sın­da, PPK’nın al­dı­ğı ka­ra­rın ge­rek­çe­le­ri­ni açık­la­dı. Yıl­maz, enf­las­yo­na iliş­kin kay­gı­la­rın bü­tün dün­ya­da azal­dı­ğı­nı, fi­nan­sal sis­tem­de­ki akış­kan­lı­ğın ve kre­di pi­ya­sa­la­rı­nın et­kin bi­çim­de ça­lış­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı­nın ön­ce­lik­li ha­le gel­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ayrı­ca kur­da­ki de­ği­şim­ler­den kay­nak­la­na­cak olum­suz­luk­la­rın, ener­ji ve em­ti­a fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüş­ler­le den­ge­le­ne­ce­ği­ni dü­şün­dük­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di. Bun­dan son­ra­ki aşa­ma­da, T.C. Mer­kez Ban­ka­sı’nın, fi­yat is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ma te­mel ama­cıy­la çe­liş­me­mek kay­dıy­la, ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da­ki so­run­la­rın eko­no­mi üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni sı­nır­la­mak için üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni de vur­gu­la­dı.
 
Türkiye’ye bir not da IIRA’dan
2005 yı­lın­da Bah­reyn’de ku­ru­lan, or­tak­la­rı ara­sın­da İs­lam Kal­kın­ma Ban­ka­sı ile be­ra­ber bir­çok ban­ka ve si­gor­ta şir­ke­ti­nin de bu­lun­du­ğu İs­lam Ül­ke­le­ri Ulus­la­ra­ra­sı De­re­ce­len­dir­me Ajan­sı (II­RA), ilk kez de­re­ce­len­dir­di­ği Tür­ki­ye’nin gö­rü­nü­mü­nü “du­ra­ğan” ola­rak açık­la­dı. Ya­pı­lan açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’de son yıl­lar­da sağ­lık­lı bir eko­no­mi ve fi­nan­s yö­ne­ti­minin uy­gu­lan­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, Tür­ki­ye’nin kü­re­sel fi­nan­sal kriz­den kay­nak­la­na­bi­le­cek dal­ga­lan­ma­la­ra kar­şı has­sas ol­du­ğu bil­di­ril­di.
Öte yan­dan, ya­ban­cı ya­tı­rım­la­rın azal­dı­ğı kriz or­ta­mın­da Kör­fez ser­ma­ye­si­ni ül­ke­ye çek­mek is­te­yen hü­kü­met, kâr-za­rar or­tak­lı­ğı­na da­ya­na­cak ve Ha­zi­ne’nin ga­ran­ti­si al­tın­da ola­cak tah­vil­le­ri pi­ya­sa­ya sür­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Bu tür tah­vil­ler, İs­lam Ül­ke­le­ri Ulus­la­ra­ra­sı De­re­ce­len­dir­me Ajan­sı ta­ra­fın­dan de­re­ce­len­di­ri­le­bi­li­yor.
 
Sermaye piyasalarına yeni düzenlemeler getirildi
Kü­re­sel eko­no­mik kri­zin et­ki­si­ni gös­ter­me­ye baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rı­nı güç­len­dir­mek ama­cıy­la uy­gu­lan­ma­sı dü­şü­nü­len dü­zen­le­me­ler TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda ka­bul edil­di. “Ba­zı Var­lık­la­rın Mil­li Eko­no­mi­ye Ka­zan­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da”ki ka­nun­la yurt­dı­şın­da­ki pa­ra­la­ra gü­ven­ce ve­ri­le­rek Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­me­si ve yur­ti­çin­de yas­tık al­tın­da tu­tu­lan pa­ra­la­rın ül­ke eko­no­mi­si­ne ka­zan­dı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Ga­ran­ti al­tı­na alı­nan mev­du­at mik­ta­rı­nı be­lir­le­me yet­ki­si­ni Ta­sar­ruf Mev­dua­tı Si­gor­ta Fo­nu’ndan ala­rak iki yıl­lı­ğı­na Ba­kan­lar Ku­ru­lu’na ve­ren mad­de de ka­bul edil­di. Öte yan­dan, his­se se­ne­di pi­ya­sa­sın­da sa­de­ce yer­li ya­tı­rım­cı­la­rın öde­di­ği %10’luk sto­paj, Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nun al­dı­ğı ka­rar­la kal­dı­rıl­dı. Böy­le­ce bu pi­ya­sa­da­ki yer­li-ya­ban­cı ay­rı­mı da or­ta­dan kal­dı­rıl­mış ol­du.
 
İşsizlik artıyor
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Ha­ne­hal­kı İş­gü­cü Araş­tır­ma­sı’nın Tem­muz, Ağus­tos ve Ey­lül so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Buna gö­re, Tür­ki­ye’de­ki iş­siz­lik ora­nı %9,8 ve iş­siz sa­yı­sı 2 mil­yon 439 bin ki­şi ola­rak he­sap­lan­dı. Ta­rım dı­şı iş­siz­lik ora­nı ise, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re 0,8 pu­an­lık ar­tış­la %12,7 se­vi­ye­si­ne yük­sel­di. Ağus­tos 2008 dö­ne­mi iti­ba­rıy­la is­tih­dam edi­len­le­rin %28,1’i ta­rım, %19,5’i sa­na­yi, %5,9’u in­şa­at, %46,5’i ise hiz­met­ler sek­tö­rün­de yer alı­yor. Ay­nı dö­nem­de, iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma ora­nı %48,9 ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu oran er­kek­ler­de %73, ka­dın­lar­da ise %27,1 oldu. Öte yan­dan, her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­lu­şu­na ka­yıt­lı ol­ma­dan ça­lı­şan­la­rın ora­nı, ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re 2,1 pu­an aza­la­rak %46,6 se­vi­ye­si­ne gel­di.

Tavsiye Et