Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Net Yorum
Net Yorum
Bilişim sektörü: “Tamam mı devam mı?”
Do­yum eşik­le­ri ar­tı son­su­za ya­kın­sa­yan fi­nan­sal ak­tör­le­rin yol aç­tı­ğı eko­no­mik kri­zin et­ki­le­ri iş dün­ya­sı­nın tüm bi­le­şen­le­ri­ne hız­la ya­yı­lı­yor. Kriz, iş dün­ya­sı­nı oluş­tu­ran ba­zı bi­le­şen­le­re da­ha faz­la za­rar ve­rir­ken, ba­zı­la­rı­na da­ha az za­rar ve­ri­yor. Kri­zin ba­zı bi­le­şen­le­re ver­di­ği za­ra­rı ise ne öl­çek­le­ye­bi­li­yo­ruz ne de an­lam­lı kes­ti­rim­ler­de bu­lu­na­bi­li­yo­ruz.
Web 2.0 ga­zı­nı al­mış, 3.0, 4.0’la­ra doğ­ru iv­me­len­me­ye ha­zır­la­nan bi­li­şim sek­tö­rü, dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye’de de tem­kin­li. Tür­ki­ye’de dün­ya­da­ki kri­zin be­lir­ti­le­ri­nin 2009’un Mart ile Ma­yıs ay­la­rı ara­sın­da da­ha faz­la his­se­di­lir ola­ca­ğı ve pa­za­rın psi­ko­lo­jik ola­rak bu dö­nem­ler ara­sın­da da­ha çok et­ki­le­ne­ce­ği tah­min edi­li­yor.
Ba­sın­da pek faz­la yer al­ma­sa da dün­ya ge­ne­lin­de her gün duy­du­ğu­muz iş­ten çı­kar­ma ve büt­çe da­ralt­ma ope­ras­yon­la­rı ül­ke­miz­de de ha­tı­rı sa­yı­lır bir şe­kil­de ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.
Şir­ket­ler za­ten on­li­ne mec­ra büt­çe­le­ri için cep­le­rin­de ak­rep ta­şı­yor­lar­dı. Şim­di­ler­de ise, tüm şir­ket­ler cep­le­ri­nin ağ­zı­nı bi­rer bi­rer dik­ti­ri­yor. On­li­ne rek­lam büt­çe­le­rin­de, in­ter­net ya­tı­rım­la­rın­da an­lam­lı bir ya­vaş­la­ma göz­le­ni­yor. Do­la­yı­sıy­la on­li­ne gi­ri­şim­le­rin rek­lam ge­lir­le­rin­de de dü­şüş bek­le­ni­yor. Böy­le bir du­rum­da, sa­de­ce rek­lam ge­li­ri­ne en­deks­li ça­lı­şan gi­ri­şim­le­rin da­ha da dik­kat­li ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
Kar­şı­mı­za her ge­çen gün ye­ni bir araç/hiz­met/kav­ram ile çı­kan bi­li­şim dün­ya­sı, bu hı­zı­nı ve di­na­miz­mi­ni ar­tık zi­ya­de­siy­le ma­li­yet­le­ri da­ha iyi yö­net­me­ye, mev­cut ürün­le­rin/hiz­met­le­rin tek­nik özel­lik­le­ri­nin ka­li­te­si­nin sü­rek­li­liği­ni sağ­la­ma­ya odak­la­ya­ca­ğın­dan, sek­tör­den es­ki hız­da pi­ya­sa­ya ye­ni ürün/hiz­met ve kav­ram sü­rü­mü bek­le­me­mek ge­re­ki­yor.
Kü­çük ve or­ta bo­yut­ta­ki in­ter­net şir­ket­le­ri­nin kriz te­mel­li fi­nan­sal so­run­lar ya­şa­ya­cak­la­rı ka­çı­nıl­maz bir ger­çek. So­run­la­rı­nı aşa­bil­me­le­ri için, bu şir­ket­le­rin mut­la­ka fi­nans­man des­te­ği­ne ih­ti­yaç­la­rı ola­cak­tır. Fi­nans­man des­te­ği­ni de his­se ya da şir­ket sa­tı­şı ile kar­şı­la­ma­yı dü­şü­ne­bi­lir­ler. An­cak ya­pa­cak­la­rı his­se ve­ya şir­ket sa­tış­la­rı­nın pi­ya­sa de­ğer­le­ri­nin al­tın­da ge­lir ge­ti­re­ce­ği aşi­kâr. Bu sa­tın al­ma­la­rı ya­pan­lar ge­nel­lik­le bü­yük in­ter­net, med­ya ve ya­tı­rım şir­ket­le­ri ola­cak­tır.
Ya­tı­rım şir­ket­le­ri­nin ise bu sü­reç­te er­ken aşa­ma risk ser­ma­ye­si ak­ta­rım­la­rın­da ya­vaş­la­ma­ya git­me­si bek­le­ni­yor. Ya­tı­rım­la­rın dü­şük fre­kans­lar­da de­vam et­me­si an­cak in­ter­net gi­ri­şim­le­ri­nin ol­gun­laş­ma ev­re­sin­de­ki ser­vis­le­ri­ne doğ­ru kay­ma­sı muh­te­mel.
Eko­no­mik kri­zin et­ki­si de­vam et­ti­ği sü­re­ce ikin­ci el alış­ve­riş ve açık ar­tır­ma si­te­le­ri­ne olan ta­le­bin de art­ma­sı bek­le­ni­yor. Hem ürün sat­mak hem de ürün al­mak için bu tür şir­ket­le­re yo­ğun­la­şan il­gi, şir­ket­le­rin ci­ro ar­tı­şı­nı be­ra­be­rin­de ge­ti­re­cek­tir. Yi­ne kriz et­ki­sin­de in­san­lar da­ha çok ha­ber oku­duk­la­rı, ge­liş­me­le­ri da­ha ya­kın­dan ta­kip et­tik­le­ri için ha­ber si­te­le­ri­nin tra­fik­le­rin­de de bir ar­tış bek­le­ni­yor.
Bi­li­şi­min “abi”le­ri­nin eko­no­mik kri­zi na­sıl yo­rum­la­dık­la­rı­na ba­ka­cak olur­sak:
Mic­ro­soft’un ku­ru­cu­su Bill Ga­tes, ya­şa­nan ma­li kri­zin ka­pi­ta­liz­min so­nu ol­ma­dı­ğı­nı, bir eko­no­mik buh­ran ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı söy­lü­yor ve ek­li­yor: “En­te­re­san bir kriz ya­şı­yo­ruz.” Kri­zi, ka­li­te­siz mort­ga­ge kre­di­le­ri pi­ya­sa­sı­nın çök­me­si­nin te­tik­le­di­ği­ni de ifa­de eden Ga­tes, “An­cak te­mel­de şir­ket­le­rin ya­tı­rım yap­ma ar­zu­su de­vam edi­yor, bir kop­ma yok.” di­yor.
Go­og­le cep­he­si­ne bak­tı­ğı­mız­da, şir­ke­tin şim­di­lik kriz din­le­me­den 3’ün­cü çey­rek­te %31 kâr el­de et­ti­ği­ni ve şir­ke­tin ci­ro­su­nun 5,54 mil­yar do­la­ra yük­sel­di­ği­ni, net kâ­rı­nın 1,35 mil­yar do­lar ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.
Go­og­le’ın iki genç ku­ru­cu­sun­dan bi­ri olan Ser­gey Brin ise, kriz or­ta­mın­da şir­ke­tin bü­yü­ye­bil­me­si­ni şöy­le açık­lı­yor: “Be­nim bir yö­ne­ti­ci ola­rak en sev­di­ğim dö­nem­ler fi­nan­sal kriz ve if­las za­ma­nı. Böy­le an­lar­da müş­te­ri­le­ri­min tam ola­rak ne is­te­di­ği­ni da­ha iyi an­la­yıp ham­le­le­rin ne ta­ra­fa doğ­ru ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni da­ha net bir şe­kil­de gö­re­bi­li­yo­rum.”
Kriz or­ta­mın­da ayak­ta ka­la­bi­len ve pa­za­rın açık­la­rı­nı doğ­ru de­ğer­len­di­ren ak­tör­ler, eko­no­mi­nin nor­mal sey­ri­ne dön­me­ye baş­la­dı­ğı dö­nem­ler­de ye­ni açı­lım­lar­la kar­şı­mı­za çı­ka­cak­lar­dır. Kriz, pus­lu bir ha­va du­ru­mu­dur. Pus­lu ha­va­da ne­re­ye na­sıl gi­de­ce­ği­ni bi­len­ler, ge­mi­si­ni doğ­ru yö­ne­ten­ler ka­za­na­cak­lar­dır.

Tavsiye Et
Ayın Siteleri / Kasım 2008
deLicio.us: Sosyal imleme platformu
Ya­ho­o’nun par­la­yan pro­je­le­rin­den bi­ri olan del.ici­o.us, in­ter­net or­ta­mın­da do­la­şır­ken il­gi­ni­zi çe­ken, do­la­şım son­ra­sın­da da bak­mak is­te­ye­bi­le­ce­ği­niz si­ze özel web si­te­le­ri­ni, si­ze özel eti­ket­ler­le kay­det­me, yö­net­me ve pay­laş­ma im­ka­nı ve­ren bir “sos­yal im­le­me plat­for­mu.” Her­han­gi bir bil­gi­sa­yar­dan (ve­ya ta­şı­na­bi­lir ci­haz­dan) del.ici­o.us web si­te ve­ri­ta­ba­nı­nı­za eri­şip ara­dı­ğı­nız si­te hak­kın­da bil­gi edi­ne­bi­lir­si­niz. del.ici­o.us üze­rin­den is­te­di­ği­niz web si­te bağ­lan­tı­la­rı­nı ar­ka­daş­la­rı­nız­la pay­la­şa­bi­lir, ar­ka­daş­la­rı­nı­zın da bağ­lan­tı­la­rı­nı ta­kip ede­bi­lir­si­niz.
de­li­cio­us.com
 
Blograzzi: Türkiye’nin blog indeksi
Blog­raz­zi, Tür­ki­ye’de­ki blog­la­rı per­for­mans­la­rı­na ve ka­te­go­ri­le­ri­ne gö­re lis­te­le­me im­ka­nı ve­ri­yor. Ve­ri­ta­ba­nın­da yer alan blog­la­rın fark­lı kay­nak­lar­dan der­le­nen is­ta­tis­tik­le­ri ve kul­la­nı­cı­la­rın kat­kı­sı ile des­tek­le­nen içe­ri­ği sa­ye­sin­de ken­di­si­ne özel al­go­rit­ma­ya sa­hip olan “blog­raz­zi pua­nı” he­sap­la­nı­yor. Blog­raz­zi pua­nı ile kul­la­nı­cı­lar, blog­la­rı po­pü­ler­li­ği­ne gö­re sı­ra­la­ya­bi­li­yor ve di­ğer is­ta­tis­tik­ler ile bir­leş­ti­rip fark­lı kri­ter­ler ba­zın­da lis­te­le­ye­bi­li­yor­lar. Blog­raz­zi’ye ka­yıt­lı olan kul­la­nı­cı­lar is­te­dik­le­ri blog­lar için yo­rum ya­za­bi­li­yor, be­ğen­dik­le­ri blog­la­rı fa­vo­ri­le­ri­ne ek­le­ye­bi­li­yor ve blog­la­ra oy ve­re­bi­li­yor­lar.
www.blog­raz­zi.com

Tavsiye Et