Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2008) > Net Yorum
Net Yorum
Siyaset 2.0
Kla­sik med­ya, bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dan fi­kir sa­hi­bi ol­mak için en el­ve­riş­li ze­min­le­ri ha­zır­lı­yor­du. Dü­şün­me­miz ve yap­ma­mız ge­re­ken­le­ri mo­dern süs­lü he­di­ye pa­ket­le­ri ile kur­gu­la­yıp önü­mü­ze su­nu­yor­du. Biz­ler de pa­ket­le­rin ca­zi­be­sin­den et­ki­le­nip mut­lu olu­yor, pa­ke­tin için­de­ki­le­ri de haz­me­dip ha­ya­tı­mı­zın önem­li bi­rer bi­le­şe­ni ha­li­ne ge­ti­ri­yor­duk.
Kla­sik med­ya ile kla­sik si­ya­set an­la­yı­şı şu sı­ra­lar ay­nı ka­de­ri pay­la­şı­yor. Uzun sü­re­den be­ri ay­nı ta­kım­lar­da bir­bir­le­ri ile çok iyi pas­la­şa­rak top koş­tu­ran bu iki­li, dü­şün­ce ve iç­ti­mai ha­ya­tı­mı­za at­tık­la­rı gol­ler sa­ye­sin­de ken­di de­ğer­le­ri­ni sü­rek­li art­tır­dı­lar ve güç­len­di­ler.
An­cak Ti­me der­gi­si­nin 2006 yı­lın­da “Yı­lın İn­sa­nı” ola­rak “YO­U!” ya­ni “BİZ”i seç­me­sin­den son­ra mert­lik bo­zul­du. Oyu­nun ku­ral­la­rı es­ne­me­ye hat­ta de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Sos­yal Med­ya’nın hız­la ar­tan gü­cü sa­ye­sin­de “Ka­pa­lı Ka­pı­lar Ar­ka­sı” me­ta­fo­ru ta­ri­hin yap­rak­la­rı­na hız­la gö­mül­me­ye baş­la­dı. Gün geç­tik­çe, ka­pı­la­rın ar­ka­sın­da ne ka­dar bir de­si­bel­de, han­gi muh­te­vi­yat­ta, ne­ler ko­nu­şul­du­ğu­na va­kıf ol­ma­ya baş­lı­yo­ruz. Çün­kü ar­tık her­kes her şe­yi dü­şü­nü­yor, ko­nu­şu­yor ve bil­dik­le­ri­ni yaz­mak­tan ka­çın­mı­yor. “Ger­çek­ler”e yay­gın eri­şim fır­sa­tı gün yü­zü­ne çık­tı­ğın­dan be­ri kla­sik med­ya da kla­sik si­ya­set an­la­yı­şı da hız­la kan kay­be­di­yor.
De­ği­şen oyun ku­ral­la­rı, si­ya­set sah­ne­sin­de de de­ği­şik­lik­le­re yol açı­yor. Web 2.0 tek­no­lo­ji­le­ri­nin ha­ya­tı­mı­zın ne­re­dey­se her ala­nın­da kar­şı­mı­za çık­tı­ğın­dan sü­rek­li bah­se­di­yo­ruz. Son ola­rak ABD baş­kan­lık se­çim­le­ri sa­ye­sin­de Si­ya­set 2.0 kav­ra­mı ile ta­nış­tık. Si­ya­set 2.0’ı, Web 2.0 tek­no­lo­ji­le­ri ve Sos­yal Med­ya bi­le­şen­le­rin­den fay­da­la­na­rak yü­rü­tü­len si­ya­si ça­lış­ma­lar ola­rak ta­nım­la­ya­bi­li­riz.
ABD baş­kan­lık se­çim­le­ri biz­le­re Sos­yal Med­ya ve bi­le­şen­le­ri­nin si­ya­set are­na­sın­da na­sıl kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Özel­lik­le Ba­rack Oba­ma’nın, yü­rüt­müş ol­du­ğu se­çim kam­pan­ya­sın­da­ki sos­yal med­ya kul­la­nı­mı ile il­gi­li bir çı­ğır aç­tı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Oba­ma, Sos­yal Med­ya bi­le­şen­le­ri­ni ger­çek­ten stra­te­jik ve plan­lı ola­rak, hak­kı­nı ve­re­rek kul­la­nı­yor. Sa­nal ve ger­çek se­çim kam­pan­ya­la­rı ara­sın­da bir tu­tar­lı­lık sağ­lı­yor. Se­çim kam­pan­ya­la­rı­nı en­teg­re bir şe­kil­de sür­dü­rü­yor.
Ba­rack Oba­ma se­çim kam­pan­ya­sın­da sos­yal ağ­la­ra en çok de­ğer ve­ren isim ola­rak gös­te­ri­li­yor. Özel­lik­le genç ku­şak­lar ara­sın­da çok yay­gın olan sos­yal ağ­lar sa­ye­sin­de genç­le­re ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de ula­şı­yor.
Ba­rack Oba­ma, Sos­yal Med­ya araç­la­rı­nı hak­kıy­la kul­la­nan et­ki­li bir si­ya­set­çi por­tre­si çi­zer­ken ya­kın ge­le­cek­te­ki po­li­ti­ka ile­ti­şi­mi ala­nın­da ön­cü bir rol üst­leniyor. Si­ya­set 2.0, gü­nü­müz Tür­ki­ye’si­nin de­mok­ra­si an­la­yı­şı­nı des­tek­le­ye­bi­lir ve da­ha pay­la­şım­cı bir dü­ze­ye çe­ke­bi­lir.

Tavsiye Et
Barack Obama’nın web 2.0 destekli seçim kampanyası
Twit­ter: Mik­rob­log­la­ma ara­cı olan Twit­ter plat­for­mun­da Ba­rack Oba­ma, 45.000 ta­kip­çi­si ile plat­for­mun dün­ya ça­pın­da­ki en ak­tif üye­si sa­yı­la­bi­lir. Twit­ter üze­rin­de ta­kip­çi­le­ri Oba­ma’nın an­lık ola­rak ne­re­de ol­du­ğu­nu, ki­min­le gö­rüş­tü­ğü­nü, ne­ler yap­tı­ğı­nı ta­kip ede­bi­li­yor­lar. Oba­ma, Twit­ter üze­rin­de ken­di­si­ni an­lık ta­kip eden an­lam­lı bir ta­kip­çi kit­le­si­ne şim­di­den eriş­miş du­rum­da.
www.twit­ter.com/ba­rac­ko­ba­ma
 
Fa­ce­bo­ok ve MySpa­ce sos­yal ağ plat­form­la­rın­da 1.2 mil­yon üye­ye sa­hip Ba­rack Oba­ma Gru­bu sa­yı iti­ba­rıy­la dün­ya­nın en bü­yük sos­yal ağ gru­bu sa­yı­la­bi­lir. Ba­rack Oba­ma, grup üye­le­ri ile Fa­ce­bo­ok ve MySpa­ce üze­rin­den sü­rek­li me­saj­la­şı­yor.
www.fa­ce­bo­ok.com/ba­rac­ko­ba­ma
 
Flickr: Ya­ho­o’nun po­pü­ler fo­toğ­raf pay­la­şım plat­for­mu olan Flickr üze­rin­de, Ba­rack Oba­ma’nın tüm kam­pan­ya, et­kin­lik, top­lan­tı fo­toğ­raf­la­rı­na; ne­re­de ne yap­tı­ğı­nın gör­sel ar­şi­vi­ne eri­şe­bi­li­yor­su­nuz.
www.flickr.com/pho­tos/ba­rac­ko­ba­ma­dot­com/
 
Yo­utu­be Ka­na­lı: Ba­rack Oba­ma’nın ko­nuş­ma ve et­kin­lik­le­rin­den seç­me­le­rin su­nul­du­ğu Yo­uTu­be vi­de­o ka­na­lı­nı, Oba­ma adı­na en çok zi­ya­ret­çi çe­ken Sos­yal Med­ya ara­cı ola­rak ni­te­len­di­re­bi­li­riz. Dün­ya­nın ge­ne­lin­de ya­pı­lan tüm içe­rik araş­tır­ma­la­rın­da yük­se­len de­ğer ola­rak gös­te­ri­len vi­de­o, se­çim kam­pan­ya­la­rın­da da en çok tü­ke­ti­len ve il­gi çe­ken mec­ra­la­rın ba­şın­da ge­li­yor.
www.yo­utu­be.com/ba­rac­ko­ba­ma
 
Ki­şi­sel Web Si­te­si: Ba­rack Oba­ma’nın Web 2.0 des­tek­li ki­şi­sel web si­te­si­nin, Ale­xa is­ta­tis­tik­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da dün­ya sı­ra­la­ma­sın­da hay­li iyi bir yer­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Ba­rack Oba­ma hak­kın­da­ki tüm ha­ber­ler, bil­gi­ler, si­te­si­nin uzan­tı­sı­nı içe­ren ki­şi­sel web pos­ta­sın­dan su­nu­lu­yor. Si­te­de blog­lar, ba­sın du­yu­ru­la­rı, po­li­tik ko­nu­lar hak­kın­da­ki gö­rüş ve me­saj­la­rı içe­ren kap­sam­lı bir içe­ri­ğe ulaş­mak müm­kün.
www.ba­rac­ko­ba­ma.com
 
Scribd: Dün­ya­nın en bü­yük do­kü­man pay­la­şım si­te­si olan Scribd de Ba­rack Oba­ma’nın se­çim kam­pan­ya­sın­dan na­si­bi­ni al­mış du­rum­da. Scribd üze­rin­de Oba­ma’nın dü­şün­ce, plan ve pro­je­le­rin­den olu­şan ge­niş bir do­kü­man ha­vu­zu oluş­tu­rul­muş. Do­kü­man­la­rın he­def kit­le­si­nin oku­yan, araş­tı­ran ve sor­gu­la­yan in­ter­net ku­şa­ğı ol­du­ğu göz­le­ni­yor.
www.scribd.com/ba­rac­ko­ba­ma

Tavsiye Et