Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2008) > Net Yorum
Net Yorum
Türk Online reklam dünyası
Çok es­ki­le­re git­me­ye ge­rek yok, bun­dan beş se­ne ön­ce­sin­de in­san­la­ra “Evi­niz­de­ki te­le­viz­yo­nu­nu­zu mu ala­lım yok­sa mo­dem ci­ha­zı­nı­zı mı?” di­ye sor­sak bü­yük ço­ğun­luk, mo­de­mi­ni ve­rip “Te­le­viz­yo­nu­ma do­kun­ma­yın!” di­ye­bi­lir­di. 2008 yı­lın­da ise in­san­lar te­le­viz­yon­la­rı­nı ver­me­ye ra­zı ha­le gel­di­ler.
Ar­gü­ma­nı­mı­zı des­tek­le­mek için dün­ya­da­ki in­ter­net kul­la­nı­mı­na bak­tı­ğı­mız­da, 211 mil­yon kul­la­nı­cı ile ABD ve 162 mil­yon kul­la­nı­cı ile Çin’in ba­şı çek­ti­ği­ni, Tür­ki­ye’nin de 21 mil­yon kul­la­nı­cı ile sı­ra­la­ma­da 15. ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.
İn­ter­net kul­la­nı­mın­da­ki ar­tış­la bir­lik­te, mar­ka­lar da he­def kit­le­le­riy­le on­li­ne düz­lem­ler­de bu­lu­şa­bil­mek için on­li­ne rek­lam­cı­lı­ğa önem ver­me­ye baş­la­dı­lar. Mar­ka­la­rın bu il­gi­si­ni göz ar­dı et­me­yen rek­lam ajans­la­rı da in­te­rak­tif de­part­man­lar ya da doğ­ru­dan in­te­rak­tif ajans­lar kur­ma­ya baş­la­dı­lar.
On­li­ne Rek­lam­cı­lık (in­ter­net rek­lam­cı­lı­ğı), web ve in­ter­net ara­cı­lı­ğıy­la, pa­zar­la­ma me­saj­la­rı­nın ile­ti­lip müş­te­ri­le­rin il­gi­si­nin çe­kil­me­si amaç­la­nan rek­lam for­mu­dur.
On­li­ne rek­lam ça­lış­ma­la­rı; ara­ma mo­tor­la­rı so­nuç­la­rın­da­ki ya­zı­lı rek­lam­lar, ban­ner rek­lam­lar, rek­lam ağ­la­rı ve e-pos­ta pa­zar­la­ma­sı ola­rak ör­nek­len­di­ri­le­bi­lir. Dün­ya­da top­lam rek­lam ge­lir­le­ri­nin %5’i on­li­ne mec­ra­lar­dan ge­lir­ken, Tür­ki­ye bu ora­nı zor­la­ya­rak bu­lu­yor.
Tür­ki­ye’de­ki 2007 on­li­ne rek­lam ge­lir­le­ri top­lam­da 135 mil­yon do­la­rı bu­lu­yor. 135 mil­yon do­la­rın da­ğı­lı­mı­na bak­tı­ğı­mız­da:
• Disp­lay adı ve­ri­len da­ha çok ban­ner rek­lam­la­rı: 40 mil­yon do­lar
• Ara­ma mo­tor­la­rı so­nuç­la­rın­da­ki ya­zı­lı rek­lam­lar: 80 mil­yon do­lar
• Per­for­mans baz­lı rek­lam­lar: 15 mil­yon do­lar
Ül­ke­miz­de on­li­ne med­ya­nın tü­ke­tim dü­ze­yi çok yük­sek ol­ma­sı­na rağ­men, on­li­ne med­ya­ya har­ca­nan rek­lam büt­çe­le­ri hâ­lâ dün­ya or­ta­la­ma­sı­nın epey­ce al­tın­da.
On­li­ne rek­lam sek­tö­rü­nün ak­tör­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da, rek­lam ve­ren­ler, in­te­rak­tif ajans­lar, rek­lam ağ­la­rı ve ya­yın­cı­lar ile kar­şı­la­şı­yo­ruz.
Bir si­te­nin an­lam­lı dü­zey­de rek­lam ala­bil­me­si için bi­li­nir­lik dü­ze­yi­nin ve içe­rik ka­li­te­si­nin yük­sek ol­ma­sı, rek­lam ve­re­ne uy­gun bir zi­ya­ret­çi pro­fi­li­ne sa­hip ol­ma­sı, gör­sel ka­li­te dü­ze­yi­nin yük­sek ol­ma­sı ve bel­li bir sa­yı­da zi­ya­ret­çi­si­nin ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
On­li­ne rek­lam dün­ya­sın­da öde­me­ler üç te­mel öğe­ye gö­re üc­ret­len­di­ri­li­yor:
CPM (Cost per Mil­le/Thou­sand): Gös­te­rim te­mel­li üc­ret­len­dir­me­dir. Rek­lam ve­ren­ler, 1000 gös­te­rim ba­şı­na bel­li bir üc­ret ödü­yor­lar.
CPC (Cost per Click): Tık­la­ma te­mel­li üc­ret­len­dir­me­dir. Rek­lam ve­ren­ler, bir tık­la­ma ba­şı­na bel­li bir üc­ret ödü­yor­lar.
CPA (Cost per Ac­ti­on): Ak­si­yon te­mel­li üc­ret­len­dir­me­dir. Rek­lam ve­ren­ler, ver­dik­le­ri rek­lam­dan si­te­le­ri­ne ge­len zi­ya­ret­çi­nin ya­pa­ca­ğı ak­si­yon ba­şı­na (si­te­ye ka­yıt, alış­ve­riş vs.) üc­ret ödü­yor­lar.
On­li­ne rek­lam­cı­lık dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de ge­li­şim po­tan­si­ye­li yük­sek bir alan. Ge­rek rek­lam ve­ren­ler ge­rek­se de ya­yın­cı­lar açı­sın­dan gü­zel fır­sat­lar su­nu­yor. (Kay­nak: Zap Med­ya)

Tavsiye Et
Mygazines: Online dünyanın en güzel hediyelerinden
Mygazines, dergileri, katalogları ve broşürleri online olarak okuyabileceğiniz oldukça faydalı bir site. Daha önce de benzer siteler ile karşılaşmıştık. Ancak bu sitelerde istediğimiz dergileri, istediğimiz konuları bulamıyorduk. Bulduğumuz dergiler bir önceki ayın sayıları oluyordu. Mygazines ise seleflerine göre çok daha kapsamlı bir platform. Sayfa görüntüleme, çevirme, zoom, scroll etme özellikleri ile gayet kolay ve kullanışlı. Genişletilmiş ızgara görünümü ile içeriğe hızlıca göz gezdirebiliyorsunuz. Site, kullanıcılarına farklı kaynaklardan derleme yaparak kendi dergilerini oluşturabilme imkanı da veriyor. (www6.mygazines.com)

Tavsiye Et
Microsoft Photosynth ile fotoğraflarımız 3 boyutlu
Mic­ro­soft’un 20 Ağus­tos’ta lans­ma­nı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği Pho­tosynth, bün­ye­sin­de bu­lun­dur­du­ğu al­go­rit­ma sa­ye­sin­de, re­sim­ler içe­ri­sin­de­ki ben­zer­lik­ler­den ya­rar­la­na­rak on­la­rı bir­leş­ti­ri­yor ve bu res­im­le­ri 3 bo­yut­lu ola­rak al­gı­la­ya­rak, çe­kil­miş ol­du­ğu ye­rin 3 bo­yut­lu pro­fi­li­ni çı­ka­rı­yor.
Pho­tosynth sa­ye­sin­de oda­nı­zın, ma­ğa­za­nı­zın nor­mal fo­toğ­raf­la­rı 3 bo­yut­lu ha­le ge­li­yor. Fo­toğ­raf­la­rı çe­ki­yor­su­nuz, Pho­tosynth’e yük­lü­yor­su­nuz ve so­nu­cun­da oda­nız ve ma­ğa­za­nız 3 bo­yut­lu ola­rak hem de en in­ce de­tay­la­rı­na ka­dar ge­zi­le­bi­lir bir hal alı­yor. Mic­ro­soft her Pho­tosynth kul­la­nı­cı­sı için de 20GB’lık alan ve­ri­yor. Ku­ru­lu­mu ga­yet ba­sit olan Pho­tosynth, hem Fi­re­fox 3’te hem de İn­ter­net Exp­lo­rer 7’de so­run­suz ça­lı­şı­yor. (pho­tosynth.net)

Tavsiye Et