Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2008) > Ankara Havası
Ankara Havası
TRT yasakladı, Çankaya yayınladı
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de tam da ka­pat­ma da­va­sı, Er­ge­ne­kon tar­tış­ma­la­rı­nın or­ta­sın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’nın in­ter­net si­te­si açıl­dı. Gün­dem ge­re­ği bi­raz ses­siz se­da­sız ya­yı­na gi­ren si­te sa­de, gör­sel ve gün­cel ta­sa­rı­mıy­la ka­mu­da gör­me­ye alı­şık ol­ma­dı­ğı­mız bir yü­ze sa­hip.
Ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da bü­yük oran­da tak­dir de gör­dü. Ta­bi­i, bu­nu, “Hay­rün­ni­sa Ha­nım’ın yi­ne tür­ban­lı fo­toğ­raf­la­rı yer al­dı” tü­rün­den den­ge­siz yak­la­şım­la­rı dik­ka­te al­ma­dan söy­lü­yo­ruz.
Ka­pat­ma da­va­sı so­nuç­la­nıp Er­ge­ne­kon ru­ti­ne bin­me­ye baş­la­yın­ca or­ta­lı­ğın bi­raz ya­tış­ma­sın­dan ol­sa ge­rek, si­te ile il­gi­li ha­ber­ler­de bir ar­tış gö­ze çarp­tı.
Bun­lar­dan en il­gin­ci, 1934 ta­rih­li Tür­ki­ye’nin Kal­bi An­ka­ra bel­ge­se­li­nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­lan­ma­sıy­la ger­çek­leş­ti.
Er­ba­bı bi­lir; Ata­türk’ün özel is­te­ğiy­le Rus Yö­net­men­ler Ser­gei Yut­ko­viç ve Lev Os­ka­ro­viç Arn­stam’a çek­ti­ri­len bu bel­ge­sel, ses­siz si­ne­ma­nın kla­sik­leş­miş ya­pım­la­rı ara­sın­da­dır. Ye­ni Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­lu­şu­nu, Ata­türk’ün ça­ba­la­rı­nı ve bi­raz da dö­ne­min ko­şul­la­rı ge­re­ği Sov­yet­ler Bir­li­ği ile yü­rü­tü­len iyi iliş­ki­le­ri ele alır.
Hat­ta meş­hur 10. Yıl Nut­ku, ay­nı yö­net­men­ler ta­ra­fın­dan gö­rün­tü­ye alın­mış­tır; yok­sa nut­kun gö­rün­tü­lü ha­lin­den mah­rum ka­la­bi­lir­dik ya­ni.
Ata­türk dö­ne­mi­nin az bi­li­nen­le­ri ara­sın­da yer alan bu bel­ge­se­lin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı si­te­sin­de ya­yın­lan­ma­sı, ki­mi ga­ze­te­le­re man­şet­ten ha­ber ol­du. “Aca­ba bu gü­rül­tü­nün se­be­bi ne ola ki?” di­ye me­rak eden­ler için iş­te tam An­ka­ra­lık bir öy­kü:
1969 yı­lın­da bel­ge­se­li ya­yın­la­yan TRT’nin ya­yın oda­sı ani­den ba­sı­lır. İçe­ri­ye gi­ren Ge­nel Mü­dür Ad­nan Öz­trak’tır ve “Bu bel­ge­sel an­cak Mos­ko­va’da sey­ret­ti­ri­le­bi­lir; ya­yı­nı ke­sin!” di­ye gür­le­mek­te­dir. Öz­trak, Rus­ça ya­zı­la­rı ve Sov­yet bay­ra­ğı­nı gör­müş ya da En­ter­nas­yo­nal mar­şı­nı din­le­miş ve bel­ge­se­lin ko­mü­nizm pro­pa­gan­da­sı yap­tı­ğı­na ka­na­at ge­tir­miş­tir.
So­nuç­ta Prog­ram Dai­re Baş­ka­nı Mah­mut Ta­li Ön­gö­ren işin­den olur; ya­yın so­rum­lu­su Var­lık Öz­me­nek ise di­sip­lin ce­za­sı alır.
Kel­le­ler alın­mış, mem­le­ket ko­mü­nizm­den bir ke­re da­ha kah­ra­man bir ge­nel mü­dür ta­ra­fın­dan kur­ta­rıl­mış­tır.
Tak­vim­ler 2008 Ağus­tos’unun so­nu­nu gös­te­rir­ken bir gün Var­lık Öz­me­nek, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı in­ter­net si­te­si­ne gi­rer ve di­sip­lin ce­za­sı al­ma­sı­na ne­den olan fil­mi dev­le­tin en te­pe­sin­de bu­lu­ve­rir. Dev­ran de­ğiş­miş, Ata­türk’ün em­riy­le çe­ki­len fil­me bi­le ya­sak ko­yan “kral­dan çok kral­cı­lar” nis­pe­ten tas­fi­ye ol­muş­tur.
An­cak olan, Var­lık Bey’e ol­muş­tur.
Ne di­ye­lim: Var­lı­ğı­mız Türk var­lı­ğı­na ar­ma­ğan ol­sun!
Not: Biz böy­le der­ken gün­de 7 mil­yon hit ala­rak re­kor kı­ran Çan­ka­ya Köş­kü’nün in­ter­net si­te­si Ata­türk’ün Ame­ri­ka­lı­la­ra Hi­ta­bı ad­lı bir vi­deo­yu ya­yın­la­dı. Kı­sa, ama an­lam­lı bir hi­tap; Tür­ki­ye’nin yo­ru­cu gün­dem­le­ri ara­sın­da ta­rih­ten bir me­saj, sı­cak bir nos­tal­ji ol­du.

Tavsiye Et
Ağustos: Tarihte zafer, şimdi tatil ayı
Si­ya­si tar­tış­ma­lar açı­sın­dan mi­li­ta­rizm do­zu yük­se­len ve ço­ğu za­man san­cı­lı sü­reç­le­re sah­ne olan Ağus­tos ayı, 2008’de nis­pe­ten sa­kin geç­ti. Ağus­tos ba­şın­da­ki YAŞ top­lan­tı­sı ön­ce­si­ne ka­dar iyi­ce tır­ma­nan ge­ri­lim gün­de­mi, AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­ma­sıy­la bi­raz ya­tış­tı. De­vir tes­lim tö­ren­le­ri de ger­gin­lik­çi­ler açı­sın­dan pek şen­lik­siz ger­çek­leş­ti.
Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın öy­le ma­sa ba­şın­da ka­ra­la­nı­ve­ren id­di­alar­dan oluş­ma­dı­ğı­nın or­ta­ya çık­ma­sı, Er­ge­ne­kon avu­kat­la­rı­nı da­ha se­rin­kan­lı dü­şün­me­ye sevk et­miş ol­ma­lı ki, on­la­rın ge­ri­li­mi de düş­müş gö­rü­nü­yor.
Ya da An­tal­ya’da yüz­mek ya­ra­mış­tır; kim bi­lir?
Ta­rih­te pek çok za­fer ka­zan­mı­şız bu ay­da. Ama şim­di sa­vaş yok ki, za­fer ol­sun.
De­ğil mi ki Ağus­tos ta­til ayı!

Tavsiye Et
Kabine değişikliği: Fısıltılar ve uğultular
An­ka­ra ku­lis­le­rin­de fı­sıl­tı ola­rak do­la­şan, ba­zen uğul­tu bo­yu­tu­na ula­şan ha­ber­le­re gö­re ya­kın­lar­da bir ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği bek­le­ni­yor. Ka­pat­ma da­va­sı teh­di­din­den son­ra ra­hat bir ne­fes alan Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın, ye­rel se­çim sat­hı ma­ili­ne tam gir­me­den ev­vel, ka­bi­ne­yi göz­den ge­çir­me­si sür­priz ol­maz.
Zi­ra hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı­nın üze­rin­den he­nüz 1 yıl geç­miş ol­ma­sı­na rağ­men, özel­lik­le ba­zı ye­ni ba­kan­la­rın ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­rat­tı­ğı göz­le­ni­yor. Ta­bii bu du­rum­da, ço­ğu ye­ni olan AK Par­ti gru­bu mil­let­ve­kil­le­rin­den ba­kan ol­ma bek­len­ti­si ta­şı­yan­la­rın de­zen­for­mas­yo­nu da et­ki­li olu­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın “kel­le al­ma”yı pek ter­cih et­me­di­ği, ya­nın­da­ki­le­re ola­bil­di­ğin­ce sa­hip çık­ma­ya ça­lış­tı­ğı bi­li­ni­yor. Ama bu, ka­bi­ne­nin böy­le ka­la­ca­ğı an­la­mı­na gel­mi­yor el­bet­te.
Ara for­mül­ler­le, ör­ne­ğin, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nı iki­ye bö­le­rek mev­cut ka­bi­ne üye­le­rin­den bi­ri­nin bu bö­lün­me­den or­ta­ya çı­kan ba­kan­lı­ğın ba­şı­na ge­ti­ri­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. Bu­na, ye­ri­ni kay­bet­me­si muh­te­mel ba­ka­nın de­zen­for­mas­yo­nu di­yen­ler de var.
Bir ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği ol­sa bi­le, her ha­lü­kar­da, bu­nun pek ra­di­kal bir de­ği­şik­lik ol­ma­ya­ca­ğı an­la­şı­lı­yor.
Sa­de­ce bi­ri “Ame­ri­ka­lı” di­ğe­ri do­ğu­lu iki ba­kan risk al­tın­da; on­lar da yer kay­be­de­cek de­ğil, yer de­ğiş­ti­re­cek gi­bi gö­rü­nü­yor.
Baş­ba­kan ise epey za­man­dır alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği üze­re ser ve­rip sır ver­mi­yor.

Tavsiye Et
Sır deyince
Ya­vuz Sul­tan Se­lim, 8 yıl­lık hü­küm­dar­lı­ğı dö­ne­min­de üçü bü­yük sa­vaş (Çal­dı­ran, Mer­ci­da­bık, Ri­da­ni­ye) ol­mak üze­re se­fer­den se­fe­re koş­muş­tur. Ta­bii tek ba­şı­na de­ğil, pe­şin­de yüz bin­ler ci­va­rın­da bir or­du ile be­ra­ber.
Bir gün ve­zir­ler­den bi­ri Ya­vuz’a:
- Hün­kâ­rım, bir son­ra­ki se­fer ne­re­ye ola­cak? di­ye so­rar ve ara­la­rın­da şöy­le bir ko­nuş­ma ge­çer.
Ya­vuz, ve­zi­ri­ne.
- Sen sır sak­la­ma­yı bi­lir mi­sin pa­şa?
- Bi­li­rim hün­kâ­rım.
- İyi, ben de bi­li­rim.

Tavsiye Et
Erke: Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan...
21 Ka­sım 2006 gü­nün­den bu ya­na ne­re­dey­se iki yıl geç­ti. O gün­kü ifa­dey­le “...Çev­re­ye za­rar ver­me­yen, is­te­ni­len güç ve sü­ra­ti sağ­la­ya­bi­len, doğ­ru­dan ha­re­ke­tin el­de edi­le­bil­di­ği, ya­kıt ge­rek­tir­me­yen bir kuv­vet ma­ki­ne­si… ya­kıt ge­rek­tir­me­yen elek­trik üre­te­ci, 2007 yı­lın­da hal­kı­mı­zın kul­la­nı­mı­na su­nu­la­cak”tı. Ba­sın top­lan­tı­sın­da­ki ba­zı can­lı şa­hit­ler kim­ler­di ha­tır­la­ya­lım: Es­ki Ge­nel Kur­may Baş­ka­nı İs­ma­il Hak­kı Ka­ra­da­yı, emek­li Or­ge­ne­ral Ne­ca­ti Öz­gen, emek­li Or­ge­ne­ral Ke­mal Ya­vuz, emek­li Or­ge­ne­ral Fik­ret Boz­te­pe, emek­li Kor­ge­ne­ral Kök­sal Ka­ra­bay ve es­ki Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Vu­ral Sa­vaş.
Er­ke­ci­ler­den vaz­geç­tim; on­la­ra so­ru­yo­rum: Var­sa bir bil­di­ği­niz ka­muo­yu ile pay­la­şın. Her ne­re­de ya­şı­yor ve ya­şa­tı­lı­yor­sa or­ta­ya çık­sın şu Er­ke Dö­ner­ge­ci.
Yok­sa açık­la­ma­da den­di­ği gi­bi mad­de­nin ata­let (tem­bel­lik; da­ha tek­nik te­rim­le der­sek ey­lem­siz­lik) il­ke­siy­le ça­lış­ma­sın­dan do­la­yı kı­pır­da­ya­mı­yor mu?
 
12 ayın sultanı Eylül olsun
Mü­ba­rek Ra­ma­zan gel­di. Hem de son­ba­ha­rın duy­gu­lu ayı Ey­lül ile at ba­şı gi­de­cek şe­kil­de gel­di. 11 ayın sul­ta­nı­nın ge­li­şi şe­re­fi­ne Ey­lül’ü de bu se­ne­ye mah­sus 12 ayın sul­ta­nı ilan ede­lim.
Al­lah, Ra­ma­zan’ın be­re­ke­tiy­le, kork­tuk­la­rı­mız­dan emin, um­duk­la­rı­mı­za na­il ey­le­sin. Oru­cu­nuz mak­bul ol­sun.

Tavsiye Et