Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2008) > Net Yorum
Net Yorum
Türkiye’de “Sosyal Medya” nasıl tüketiliyor?
De­lo­it­te Tür­ki­ye, “Tür­ki­ye’de İn­ter­net Kul­la­nı­cı­la­rı Med­ya­yı Na­sıl Tü­ke­ti­yor?” baş­lık­lı ça­lış­ma­sın­da fark­lı ne­sil­le­rin med­ya­yı na­sıl kul­lan­dık­la­rı­nı araş­tır­dı. 2008’in Ni­san ve Ma­yıs ay­la­rın­da 60 il­de 13-61 yaş ara­lı­ğın­da 500’ü aş­kın in­ter­net kul­la­nı­cı­sı ile ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­nın en te­mel so­nu­cu, “in­ter­ne­t yüz yü­ze ile­ti­şi­min ye­ri­ni gi­de­rek da­ha çok al­ıyor ve kul­la­nı­cı­lar nez­din­de ne­re­dey­se 24 sa­at tü­ke­ti­le­bi­lir ha­le gel­iyor.” Araş­tır­ma­ya gö­re, in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nın PC kar­şı­sın­da har­ca­dı­ğı sü­re TV ba­şın­da­ki­ni geç­miş ol­ma­sı­na rağ­men ge­le­nek­sel med­ya, baş­ta TV ol­mak üze­re, hâ­lâ mu­az­zam bir ile­ti­şim gü­cü­nü elin­de bu­lun­du­ru­yor. Cep te­le­fon­la­rı da en po­pü­ler med­ya ara­cı ola­rak baş­kö­şe­ye ku­rul­muş du­rum­da.
Araş­tır­ma, 13-24 (Y nes­li), 25-41 (X nes­li), 42-61 (Baby boo­mer) yaş ol­mak üze­re grup­lan­dı­rıl­mış üç ay­rı ku­şak için ya­pıl­dı. İn­ter­net kul­la­nan bu yaş grup­la­rı her tür­lü med­ya ara­cı­na açık. 13-24 yaş gru­bu MP3 ça­lar­la­ra olan il­gi­siy­le di­ğer­le­rin­den fark­lı­la­şı­yor. 25-41 ara­lı­ğın­da­ki ne­sil ise özel­lik­le oyun sis­tem­le­rine, kon­sol­la­ra ve PDA’le­re di­ğer­le­rin­den da­ha faz­la il­gi gös­te­ri­yor. 42-61 yaş ara­lı­ğın­da­ki kul­la­nı­cı­lar ise ilk iki ne­sil gru­bun­dan fark­lı ola­rak in­ter­ne­ti en çok ge­le­nek­sel med­ya içe­rik­le­ri­ni ya­ni ye­rel ve ulus­la­ra­ra­sı ha­ber­le­ri ta­kip et­mek için kul­la­nı­yor. TV prog­ram­la­rı­nı çev­re­le­riy­le en çok pay­la­şan bu grup, ay­nı za­man­da en çok med­ya ara­cı­na da sa­hip.
Araş­tır­ma, kul­la­nı­cı­la­rın top­lam va­kit­le­ri­nin %45’ini kul­la­nı­cı­lar ta­ra­fın­dan oluş­tu­rul­muş içe­rik­le­re ayır­dı­ğı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. 13-24 yaş ara­lı­ğı dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu oran %52’ye sıç­rı­yor. Go­og­le, Ya­ho­o ve­ya Ara­bul.com gi­bi ara­ma mo­tor­la­rı ise tüm ne­sil­le­rin en çok kul­lan­dık­la­rı çev­ri­mi­çi uy­gu­la­ma­lar ola­rak gö­ze çar­pı­yor.
Araş­tır­ma­ya gö­re cep te­le­fon­la­rı­ en ça­buk ka­bul gö­ren ve yay­gın­la­şan med­ya ara­cı ola­rak be­nim­seniyor. Cep te­le­fon­la­rı (%91), en ya­kın ra­ki­bi olan ma­sa­üs­tü bil­gi­sa­yar­la­rın ve in­ter­net bağ­lan­tı­sı­nın (%48) ne­re­dey­se iki ka­tı da­ha faz­la ka­bul gö­rü­yor. Bu­nun en te­mel ne­de­ni de cep te­le­fon­la­rı­nın yal­nız­ca ha­ber­leş­me için de­ğil, eğ­len­ce baş­ta ol­mak üze­re bir­çok amaç için pra­tik ve mo­bil bir şe­kil­de kul­la­nı­la­bil­me­si. Kul­la­nı­cı­la­rın %97’si cep te­le­fon­la­rı­nı me­saj­laş­mak, %74’ü re­sim çek­mek, %63’ü oyun oy­na­mak, %55’i ise MP3 din­le­mek için kul­la­nı­yor. /Yüce Zerey

Tavsiye Et
“Fikrim var” diyenlerin ilacı: InnoCentive
In­no­Cen­ti­ve 2001 yı­lın­da In­di­ana­po­lis’te ku­ru­lan bir “açık ino­vas­yon” şir­ke­ti. Şir­ket bu­gün Walt­ham, Mas­sac­hu­setts’te­ki mer­ke­zin­den yö­ne­ti­li­yor.
In­no­Cen­ti­ve bir ino­vas­yon şir­ke­ti ol­ma­sı­na rağ­men bir Ar-Ge ku­ru­lu­şu de­ğil. Mis­yo­nu, prob­lem­le­ri­ne çö­züm ara­yan, Roc­ke­fel­ler Vakf, Proc­ter & Gamb­le ve Eli Lilly gi­bi alan­la­rın­da li­der va­kıf ve şir­ket­le­ri, çö­züm su­na­bi­le­cek bi­rey­ler ve grup­lar­la bu­luş­tur­mak. Si­te­nin ge­nel iş­le­yi­şi ga­yet sa­de ve so­nuç odak­lı. Si­te üze­rin­de sis­te­me prob­lem gi­ren ve prob­lem­le­re çö­züm üre­ten ak­tör­ler bu­lu­nu­yor. Prob­lem gi­ren­ler, prob­le­mi ve çö­ze­nin kar­şı­lı­ğın­da ne ala­ca­ğı­nı çok net ta­nım­lı­yor. Prob­le­mi çö­zen de çö­zü­mü onay­lan­dık­tan son­ra pa­ra­sı­nı alı­yor, se­fa­sı­nı sü­rü­yor.
Lis­te­le­nen prob­lem­ler te­mel do­ğa bi­lim­le­ri ka­te­go­ri­le­ri­ne gö­re ay­rıl­sa da, pra­tik ola­rak ba­kıl­dı­ğın­da üre­tim mü­hen­dis­li­ğin­den pa­ket­le­me­ye, na­no­tek­no­lo­ji­den uzay mü­hen­dis­li­ği­ne, pa­zar­la­ma­dan fi­nan­sal plan­la­ma­ya uza­nan, 40 kü­sur alan­da 200’den faz­la prob­lem çö­zül­me­yi bek­li­yor. Mi­ni­mum mik­ta­rın 5 bin do­lar ol­du­ğu ödül­ler, tek­nik ve ni­te­lik ge­rek­si­ni­mi ar­tı­şı­na pa­ra­lel ola­rak 1 mil­yon do­la­ra ka­dar çı­ka­bi­li­yor. (www.in­no­cen­ti­ve.com) /Yüce Zerey

Tavsiye Et
Osmanlıca klavye
İsa Sa­rı, Türk Leh­çe­le­ri Ya­zım Prog­ram­la­rı ça­tı­sı al­tın­da “Çağ­daş Türk Leh­çe­le­ri Klav­ye­si”, “Ge­liş­ti­ril­miş Os­man­lı­ca Klav­ye” ve “Gök­türk­çe Klav­ye”den olu­şan bir ek­ran klav­ye­si se­ri­si ha­zır­la­mış. (www.isa-sa­ri.com/os­man­li­ca)
La­tin harf­le­rin­den olu­şan klav­ye­niz ile yaz­dı­ğı­nız ya­zı­lar, anın­da is­te­di­ği­niz leh­çe­nin harf­le­ri­ne, is­ter­se­niz es­ki ya­zı­ya, is­ter­se­niz Ki­ril al­fa­be­si­ne, is­ter­se­niz de Gök­türk al­fa­be­si­ne dö­nü­şü­yor. /Yüce Zerey  

Tavsiye Et
Google Health: Google Sağlık Hizmeti
Go­og­le, sağ­lık sek­tö­rü­ne de el at­tı. Go­og­le He­alth sa­ye­sin­de ken­di­ni­ze ait sağ­lık pro­fi­li­ni oluş­tu­rup da­ha ön­ce­den dok­tor­lar/ec­za­cı­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış sağ­lık du­ru­mu ra­por­la­rı­nı in­ce­le­ye­bi­li­yor­su­nuz.
Sağ­lı­ğı­nız­la il­gi­li ha­ber­le­re ko­lay bir şe­kil­de eri­şe­bi­le­ce­ği­niz Go­og­le He­alth ser­vi­sin­den dok­tor ara­ya­bi­lir, da­ha ön­ce­den al­dı­ğı­nız test so­nuç­la­rı­nı pro­fi­li­ni­ze ek­le­ye­bi­lir­si­niz. Eğer is­ter­se­niz bu­ra­da­ki bil­gi­le­ri ai­le­ni­zin di­ğer bi­rey­le­riy­le ya da baş­ka­la­rıy­la pay­la­şa­bi­lir­si­niz.
Go­og­le He­alth’in ama­cı, has­ta­lar ve dok­tor­lar ara­sın­da­ki ve­ri alış­ve­ri­şi­nin da­ha gü­ve­ni­lir ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de yapılmasını sağlamak. Böy­le­ce has­ta­lar sağ­lık bil­gi­le­ri­ni top­la­yıp bi­rik­ti­re­bi­le­cek­ler. Hat­ta ra­por­la­yıp dok­tor­la­rın gö­rüş­le­ri­ni ala­bi­le­cek­ler. Go­og­le’ın her ko­nu­da kar­şı­lık bek­le­me­den(!) her tür­lü bil­gi­mi­zi el­de et­me ça­ba­sı­nı da ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­mamız ge­re­ki­yor ta­bi­i. (www.go­og­le.com/he­alth) /Yüce Zerey

Tavsiye Et