Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2008) > Panorama
Panorama
Anayasa Mahkemesi AKP’yi kapatmadı

Ay­lar­dır ül­ke gün­de­mi­ni meş­gul eden kri­tik da­va so­nuç­lan­dı: AKP ka­pa­tıl­ma­dı. 31 Mart’ta Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ab­dur­rah­man Yal­çın­ka­ya, AKP’nin “la­ik­li­ğe kar­şı ey­lem­le­rin oda­ğı” ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne da­va aç­mış­tı. Ya­zı­lı sa­vun­ma­la­rın ar­dın­dan 1 Tem­muz’da Baş­sav­cı Yal­çın­ka­ya, 3 Tem­muz’da da hü­kü­met ka­na­dı söz­lü sa­vun­ma­sı­nı yap­mış ve da­va ra­por­tö­re ha­va­le edil­miş­ti. Da­va­yı in­ce­le­yen Mah­ke­me Ra­por­tö­rü Os­man Can, 16 Tem­muz’da Mah­ke­me’ye sun­du­ğu ra­po­run­da, da­va­nın red­de­dil­me­si ko­nu­sun­da gö­rü­şü­nü bil­dir­di. Ra­po­ru in­ce­le­yen Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, da­va­nın 28 Tem­muz’da gö­rü­şül­me­ye baş­lan­ma­sı­na ka­rar ver­di. Ka­pat­ma is­te­mi­ni esas­tan gö­rüş­me­ye baş­la­yan Mah­ke­me He­ye­ti, üç gün sü­ren yo­ğun ça­lış­ma ne­ti­ce­sin­de 30 Tem­muz’da da­va­yı ka­ra­ra bağ­la­dı. Mah­ke­me Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, AKP’nin ka­pa­tıl­ma­dı­ğı­nı, an­cak bir yıl­lık Ha­zi­ne yar­dı­mı­nın ya­rı­sın­dan yok­sun bı­ra­kıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di­ği­ni açık­la­dı. Mah­ke­me üye­le­rin­den 6’sı par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı, 4’ü Ha­zi­ne yar­dı­mın­dan yok­sun bı­ra­kıl­ma­sı, 1’i ise ka­pat­ma is­te­mi­nin red­de­dil­me­si yö­nün­de oy kul­lan­dı. Ana­ya­sa’ya gö­re, par­ti ka­pat­ma için 11 asıl üye­den en az 7’si­nin oyu ge­rek­ti­ğin­den AKP’nin ka­pa­tıl­ma­sı is­te­mi red­de­dil­miş ol­du. Ka­rar, ge­rek Tür­ki­ye ge­rek­se dün­ya­da mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı.


Tavsiye Et
Ergenekon iddianamesi kabul edildi
Er­ge­ne­kon id­di­ana­me­si 14 Tem­muz’da açık­lan­dı. Ha­zi­ran 2007’de Üm­ra­ni­ye’de bir ev­de ele ge­çi­ri­len el bom­ba­la­rıy­la bir­lik­te, Da­nış­tay ve Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si sal­dı­rı­la­rıy­la ir­ti­bat­lı bir çe­te­nin or­ta­ya çı­ka­rı­lı­şın­dan 1 Tem­muz 2008’e ka­dar olan sü­re­de el­de edi­len de­lil­ler ve bul­gu­lar­dan ha­re­ket­le ha­zır­la­nan id­di­ana­me, 2455 say­fa ve 441 kla­sör tu­ta­rın­da. 48’i tu­tuk­lu 86 ki­şi­yi kap­sa­yan id­di­ana­me, 1 Tem­muz 2008’de­ki 6. gö­zal­tı dal­ga­sın­da tu­tuk­la­nan emek­li or­ge­ne­ral­ler Hur­şit To­lon ve Şe­ner Eruy­gur’u kap­sa­mı­yor. Baş­sav­cı Ay­kut C. En­gin şüp­he­li­ler hak­kın­da, “si­lah­lı te­rör ör­gü­tü­ne üye ol­mak”, “si­lah­lı te­rör ör­gü­tü­ne yar­dım et­mek”, “ce­bir ve şid­det kul­la­na­rak Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti­ni or­ta­dan kal­dır­mak ve­ya gö­rev yap­ma­sı­nı en­gel­le­me­ye te­şeb­büs”, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti­ne kar­şı hal­kı si­lah­lı is­ya­na tah­rik” ve ben­ze­ri suç­lar­dan id­di­ana­me dü­zen­len­di­ği­ni kay­det­ti. “Dar­be gün­lük­le­ri” ise id­di­ana­me­de yer al­ma­dı. İd­di­a­na­me, 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nce 25 Tem­muz’da ka­bul edil­di. İlk du­ruş­ma 20 Ekim’de Si­liv­ri’de ya­pı­la­cak.
Bu ara­da Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­nın son dal­ga­sın­da 23 Tem­muz’da beş fark­lı şe­hir­de eş­za­man­lı ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da, ara­la­rın­da Mil­li Çö­züm Der­gi­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ah­met Ak­gül’ün de bu­lun­du­ğu 26 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. So­ruş­tur­ma­nın de­rin­le­şe­rek de­vam et­me­si bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et
İran-ABD nükleer gerilimi devam ediyor
ABD’nin ilk kez ka­tıl­dı­ğı İran-AB mü­za­ke­re­le­ri 19 Tem­muz’da İs­viç­re’nin Ce­nev­re ken­tin­de ya­pıl­dı. Gö­rüş­me­ye İran’ın baş­mü­za­ke­re­ci­si Sa­id Ce­li­li, AB Dış Po­li­ti­ka ve Gü­ven­lik Şe­fi Ja­vi­er So­la­na, ABD’li dip­lo­mat Wil­li­am Burns, BM Gü­ven­lik Kon­se­yi üye­le­ri ve Al­man­ya’nın oluş­tur­du­ğu “5+1” ül­ke­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Zir­ve­nin ar­dın­dan İran ta­ra­fı­nın mü­za­ke­re­le­re iliş­kin olum­lu bir ha­va içe­ri­sin­de ol­du­ğu an­cak ABD’nin is­te­di­ği so­nu­cu ala­ma­dı­ğı göz­len­di. Gö­rüş­me­nin olum­lu ve ya­pı­cı geç­ti­ği­ni, ile­ri­ye dö­nük adım atıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Ce­li­li, Tah­ran’a dön­dük­ten son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­da nük­le­er fa­ali­yet­le­rin as­kı­ya alın­ma­sı ko­nu­su­nun ele alın­ma­dı­ğı­nı, mü­za­ke­re sü­re­ci­nin na­sıl ola­ca­ğı­nın gö­rü­şül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce ise, gö­rüş­me­nin sü­re­ce ye­ni bir ener­ji kat­tı­ğı­nı fa­kat İran’ın “5+1” ül­ke­le­ri­nin sun­du­ğu teş­vik pa­ke­ti­ne uyum­lu bir ce­vap ver­mek ye­ri­ne “do­lam­baç­lı mo­no­log” yap­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ri­ce, İran iki haf­ta için­de nük­le­er fa­ali­yet­le­ri­ni as­kı­ya al­ma yö­nün­de olum­lu bir ka­rar al­maz­sa, ABD ve AB’nin ye­ni yap­tı­rım­la­rı dev­re­ye so­ka­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.    
ABD-İran ara­sın­da ak­tif ara­bu­lu­cu­luk ya­pan Tür­ki­ye, Ce­nev­re Zir­ve­si ön­ce­sin­de ABD Baş­ka­nı Bush’un Ulu­sal Gü­ven­lik Da­nış­ma­nı Step­hen Had­ley ve İran Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ma­nu­çehr Mut­te­ki’yi An­ka­ra’da ka­bul ede­rek di­ya­log çağ­rı­sın­da bu­lun­muş­tu. Türk Dı­şiş­le­ri yet­ki­li­le­ri, İran’a “Ulus­la­ra­ra­sı top­lum­da­ki en­di­şe­le­ri gi­de­rin, nük­le­er prog­ra­mı­nı­zı şef­faf yü­rü­tün”, Ame­ri­ka’ya ise “Di­ya­lo­ğa şans ta­nı­yın, gü­ce baş­vur­mak­tan ka­çı­nın” me­sa­jı ver­miş­ti.

Tavsiye Et
G-8 ve D-8, küresel sorunları tartıştı
G-8ve D-8’in li­der­le­ri, 7-9 Tem­muz ta­rih­le­rin­de bir ara­ya gel­di. G-8 Zir­ve­si, ge­liş­miş sekiz ül­ke­nin (ABD, Ja­pon­ya, Fran­sa, İn­gil­te­re, Ka­na­da, İtal­ya, Al­man­ya ve Rus­ya) ya­nı sı­ra Çin, Hin­dis­tan ve di­ğer ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­le Af­ri­ka ül­ke­le­ri li­der­le­ri­nin de ka­tı­lı­mıy­la Ja­pon­ya’nın Hok­kai­do ada­sın­da ya­pıl­dı. Zir­ve­ye, da­vet­li Ce­za­yir, Ni­jer­ya, Eti­yop­ya, Ga­na, Se­ne­gal, Tan­zan­ya ve Gü­ney Af­ri­ka li­der­le­ri­nin ya­nı sı­ra Af­ri­ka Bir­li­ği Baş­ka­nı da ka­tıl­dı. Üç gün sü­ren zir­ve­nin ana gün­dem mad­de­si­ni kü­re­sel ısı­ma oluş­tu­rur­ken; gı­da kri­zi, yük­se­len pet­rol fi­yat­la­rı, ik­lim de­ği­şik­li­ği, Af­ri­ka’nın ge­li­şi­mi, çev­re kir­li­li­ği, Ku­zey Ko­re’nin nük­le­er so­ru­nu ile Zim­bab­ve’de­ki si­ya­si ge­liş­me­ler ele alın­dı. Zir­ve­de li­der­ler, önem­li bir ka­ra­ra im­za ata­rak, se­ra et­ki­si oluş­tu­ran gaz sa­lı­nım­la­rı­nın 2050’ye ka­dar %50 ora­nın­da azal­tıl­ma­sın­da an­laş­tı. Bağ­la­yı­cı ka­rar­lar ise, 2009’da Ko­pen­hag’da ya­pı­la­cak BM İk­lim De­ği­şik­li­ği Çer­çe­ve Top­lan­tı­sı’nda gün­de­me ge­le­cek.
Ge­liş­mek­te olan sekiz ül­ke­yi (Türkiye, Mı­sır, Ni­jer­ya, İran, En­do­nez­ya, Ma­lez­ya, Pa­kis­tan ve Bang­la­deş) bir ara­ya ge­ti­ren D-8’in 6. zir­ve­si ise, Ma­lez­ya’nın baş­ken­ti Kua­la Lum­pur’da ya­pıl­dı. Gı­da kri­zi ile ar­tan pet­rol fi­yat­la­rı gi­bi ko­nu­la­rın ele alın­dı­ğı zir­ve­de, D-8 sek­re­ter­ya­sı­nın dai­mi ola­rak İs­tan­bul’da bu­lun­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di; D-8’in ikin­ci 10 yı­lın­da­ki ça­lış­ma­la­rı­nı dü­zen­le­ye­cek “2008-2018 Yol Ha­ri­ta­sı” ve “ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı” ile D-8 ül­ke­le­ri işa­dam­la­rı için vi­ze ko­lay­lı­ğı sağ­la­yan “vi­ze an­laş­ma­sı” da ka­bul edil­di. Eko­no­mik iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si­ni amaç­la­yan D-8, 1997’de Tür­ki­ye’nin gi­ri­şi­miy­le İs­tan­bul’da ha­yat bul­muş­tu.

Tavsiye Et
İstanbul üst üste saldırılarla sarsıldı
9 Tem­muz’da ABD Kon­so­los­lu­ğu önün­de ve 28 Tem­muz’da Gün­gö­ren’de si­lah­lı ve bom­ba­lı sal­dı­rı­lar ger­çek­leş­ti­ril­di. Kon­so­los­luk sal­dı­rı­sın­da bi­ri ko­ru­ma gö­rev­li­si üç po­lis me­mu­ru şe­hit ol­du. Üç sal­dır­ga­nın da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği olay­da, sal­dı­rı­nın ar­dın­dan ka­yıp­la­ra ka­rı­şan dör­dün­cü şüp­he­li kı­sa bir sü­re son­ra ya­ka­lan­dı. Ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de sal­dı­rı­nın bir in­ti­har sal­dı­rı­sı ol­du­ğu net­lik ka­zan­dı. Ka­mu­oyun­da olay­la il­gi­li iki gö­rüş ön pla­na çık­tı: So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten İs­tan­bul Em­ni­ye­ti’ne gö­re ey­le­mi ger­çek­leş­ti­ren­ler, el-Kai­de ile bağ­lan­tı­sı ol­du­ğu id­di­a edi­len “di­ni is­tis­mar eden yurt­dı­şı bağ­lan­tı­lı İr­fan Gru­bu”na üye. İkin­ci gö­rü­şe gö­re ise sal­dı­rı, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­na des­tek ve­ren ABD’ye ve ola­yın üze­ri­ne gi­den po­lis teş­ki­la­tı­na yö­ne­lik bir me­saj ni­te­li­ğin­de.
Gün­gö­ren’de­ki bom­ba­lı sal­dı­rıda ise 17 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Sal­dı­rı kap­sa­mın­da 9 ki­şi gö­zal­tı­na alı­nır­ken olay­la il­gi­li in­ce­le­me­ler de­vam edi­yor. Her iki ola­yın da ama­cı­nın ve ar­ka­sın­da kim­ler ol­du­ğu­nun net­lik ka­zan­ma­sı ka­mu­oyun­da me­rak­la bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et
Ortak Akıl Hareketi, Türkiye’yi dolaşıyor

Tür­ki­ye si­ya­se­ti­nin il­ginç bir dö­nem­den geç­ti­ği ve çe­şit­li top­lum­sal grup­la­rın fark­lı si­ya­si ta­lep­ler­le mi­ting­ler dü­zen­le­di­ği bu­gün­ler­de, de­mok­ra­si ve te­mel hak­lar ve öz­gür­lük­ler mü­ca­de­le­si­ne ge­rek­li top­lum­sal ka­tı­lı­mı ve des­te­ği sağ­la­mak ama­cıy­la 23 Ha­zi­ran’da oluş­tu­ru­lan Or­tak Akıl Ha­re­ke­ti, ül­ke­nin dört bir ya­nın­da mi­ting­ler dü­zen­le­me­ye de­vam edi­yor. Yüz­ler­ce si­vil top­lum ku­ru­lu­şu, aka­de­mis­yen, ya­zar ve ga­ze­te­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la oluş­tu­ru­lan ye­ni ana­ya­sa ve de­mok­ra­si plat­for­mu­nun bir pro­je­si ola­rak baş­la­yan ha­re­ket, sı­ra­sıy­la Ma­lat­ya, Sam­sun, Bur­sa ve An­ka­ra’da mi­ting­ler dü­zen­le­di. Mi­ting­ler­de “ege­men­lik ne yar­gı­nın ne de dar­be­le­rin­dir, ege­men­lik ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­dir” şek­lin­de­ki slo­gan­lar dik­kat çe­ki­yor. Tür­ki­ye’de dev­let­top­lum ve dev­let­bi­rey iliş­ki­le­rin­de de­mok­ra­tik bir “de­ği­şim”i ar­zu­la­yan ve bu­nu de­mok­ra­tik yol­lar­dan or­ta­ya ko­yan ha­re­ket, ge­niş halk ka­tı­lı­mı ve “dev­let” ik­ti­da­rı­na kar­şı koy­du­ğu si­ya­si ta­lep­ler göz önü­ne alın­dı­ğın­da bir ilk ol­ma özel­li­ği ta­şı­yor.


Tavsiye Et
Erdem Beyazıt’ı son yolculuğuna uğurladık
Ölüm bi­ze ne uzak, bi­ze ne ya­kın ölüm
Ölüm­süz­lü­ğü tat­tık bi­ze ne yap­sın ölüm
mıs­ra­la­rı bu­gün­ler­de da­ha bir ma­ni­dar. Bu mıs­ra­la­rın sa­hi­bi, mo­dern Türk şi­i­ri­nin ustalarından Er­dem Be­ya­zıt, 5 Tem­muz’da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
1939’da Kah­ra­man­ma­raş’ta do­ğan Be­ya­zıt, ilk ve or­ta öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­lar. İs­tan­bul ve An­ka­ra’da­ki hu­kuk eği­ti­mi­ni ya­rı­da bı­ra­kır; AÜ Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı bö­lü­mün­den me­zun olur. Kah­ra­man­ma­raş Li­se­si’nde­ki ede­bi­yat öğ­ret­men­li­ği­nin ar­dın­dan çe­şit­li me­mu­ri­yet­ler­de gö­rev alır. Aka­be Ya­yın­la­rı’nın ve Ma­ve­ra der­gi­si­nin yö­ne­ti­ci­li­ği­ni üst­le­nir; 1984’te DPT’de ça­lış­ma­ya baş­lar. 1987’de ANAP Kah­ra­man­ma­raş mil­let­ve­ki­li olur.
Ede­bi­yat ve Ma­ve­ra der­gi­le­ri­nin ku­ru­cu­la­rın­dan olan Be­ya­zıt, ilk şi­ir ki­ta­bı Se­beb Ey’i 1972’de ya­yın­lar. 1983’te İpek Yo­lun­dan Af­ga­nis­tan’a ki­ta­bı ve 1988’de de Ri­sa­le­ler şi­ir ki­ta­bıy­la TYB Ödü­lü alır. Şi­ir ve ya­zı­la­rı Açı, Ham­le, Çı­kış, Ye­ni İs­tik­lal, Bü­yük Do­ğu, Di­ri­liş, Ede­bi­yat, Ma­ve­ra, Ye­di İk­lim ve He­ce der­gi­le­rin­de; gün­lük ya­zı­la­rı ise Ye­ni De­vir, Za­man ve Ye­ni Şa­fak ga­ze­te­le­rin­de ya­yın­la­nır.

Tavsiye Et
18 yıl sonra Bağdat’a tarihî ziyaret
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, uzun sü­re­dir bek­le­nen ta­ri­hî Irak zi­ya­re­ti­ni 10 Tem­muz’da ger­çek­leş­tir­di. 18 yıl son­ra Irak’a gi­den ilk Türk baş­ba­ka­nı olan Er­do­ğan’a Bağ­dat zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, Ener­ji Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler ile Baş­ba­kan­lık Baş­da­nış­ma­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu eş­lik et­ti. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri el-Ma­li­ki ve Cum­hur­baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni ile gö­rüş­me­sin­de te­rör ör­gü­tü PKK, Ker­kük ve eko­no­mik iliş­ki­ler ele alın­dı. Yük­sek Dü­zey­li Stra­te­jik İş­bir­li­ği Kon­se­yi’nin ku­ru­lu­şu­na da­ir bir an­laş­ma­ya da im­za atıl­dı. Bu­na gö­re, her se­ne iki ül­ke­nin baş­ba­kan­la­rı en az bi­rer, il­gi­li ba­kan­la­rı üçer, tek­nik he­yet­ler ise dör­der kez bir ara­ya ge­le­cek. En üst dü­zey­de ya­pı­la­cak bu gö­rüş­me­ler­le gü­ven­lik, ener­ji, dip­lo­ma­si ve eko­no­mi ala­nın­da ko­or­di­nas­yon he­def­le­ni­yor.
Her iki ta­ra­fın da dip­lo­ma­tik bir ba­şa­rı ola­rak gör­dü­ğü bu zi­ya­re­tin, An­ka­ra-Bağ­dat hat­tı­nı kuv­vet­len­di­rmesi, ta­ri­hî ve kül­tü­rel de­rin­li­ğe sa­hip iki ül­ke iliş­ki­le­ri­ne iv­me ka­zan­dı­rması bekleniyor.

Tavsiye Et
Sırp kasap Karadziç sonunda yakalandı
Soy­kı­rım su­çuy­la ara­nan es­ki Bos­na­lı Sırp li­der Ra­do­van Ka­rad­ziç 22 Tem­muz’da Sır­bis­tan’ın baş­ken­ti Bel­grad’da ya­ka­lan­dı. 1995’te Day­ton An­laş­ma­sı’yla so­na eren Bos­na Sa­va­şı’nın ar­dın­dan or­ta­dan kay­bo­lan Ka­rad­ziç’in, 13 yıl bo­yun­ca sah­te kim­lik­le psi­ki­yat­rist ola­rak nor­mal bir ha­yat sür­dür­dü­ğü be­lir­ti­li­yor.
1992’de Bos­na-Her­sek’in ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­zan­ma­sıy­la bir­lik­te ba­ğım­sız “Bü­yük Sır­bis­tan” pro­je­si­ni ger­çek­leş­tir­mek için Bos­na-Her­sek Sırp Cum­hu­ri­ye­ti’ni ku­rup ken­di­si­ni de dev­let baş­ka­nı ilan eden Ka­rad­ziç, 1992-1995 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­nan ça­tış­ma­lar­da yak­la­şık 8.000 Bos­na­lı Müs­lü­man ve Hır­vat si­vi­lin ölü­mün­den so­rum­lu tu­tu­lu­yor. Ka­rad­ziç’in ya­ka­lan­ma­sın­da, 2005’te ge­ne­ral­le­ri­nin tes­lim ol­ma­sı­nın ar­dın­dan ar­tan ulus­la­ra­ra­sı bas­kı­nın, AB üye­li­ği­nin La­hey’de­ki Sa­vaş Suç­la­rı Mah­ke­me­si ile “tam iş­bir­li­ği” yap­ma­dan müm­kün ol­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da Hol­lan­da’nın Sır­bis­tan’ı zor­la­ma­sı­nın ve Sır­bis­tan İs­tih­ba­rat Ser­vi­si Baş­kan­lı­ğı’na Ra­de Bu­la­to­viç ye­ri­ne Sa­şa Vu­ka­di­no­viç’in ge­ti­ril­me­si­nin et­ki­li ol­du­ğu söy­le­ni­yor.

Tavsiye Et
Sudan Devlet Başkanı soykırımla suçlanıyor
Ulus­la­ra­ra­sı Ce­za Mah­ke­me­si (ICC) Sav­cı­sı Lu­is Mo­re­no-Ocam­po, Su­dan Dev­let Baş­ka­nı Ömer Ha­san Ah­med el-Be­şir hak­kın­da Dar­fur böl­ge­sin­de in­san­lı­ğa kar­şı suç iş­le­di­ği, soy­kı­rım yap­tı­ğı ve sa­vaş hu­ku­ku­nu ih­lal et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le 14 Tem­muz’da da­va aç­tı. ICC’nin gö­rev­de­ki bir dev­let baş­ka­nı aley­hi­ne da­va aç­ma­sı bir ilk. Sav­cı Ocam­po id­di­ana­me­sin­de, Be­şir’in kon­tro­lün­de­ki güç­le­rin ve ajan­la­rın en az 35 bin si­vi­li öl­dür­dü­ğü­nü, ça­tış­ma­lar yü­zün­den ev­le­ri­ni terk eden­ler­den 80 ila 265 bi­ni­nin ya­vaş ya­vaş ölü­mü­ne ne­den ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Dar­fur’da­ki et­nik grup­la­ra kar­şı dev­let ay­gıt­la­rı ve “Can­ca­vid” güç­le­ri­ni kul­la­na­rak soy­kı­rım su­çu iş­le­di­ği­ni id­di­a et­ti­ği Be­şir’in mal var­lık­la­rı­na el ko­nul­ma­sı­nı ve tu­tuk­lan­ma­sı­nı is­te­di. Mah­ke­me he­ye­ti­nin, Be­şir’in yar­gı­la­nıp yar­gı­lan­ma­ya­ca­ğı­na ka­rar ver­me­si bek­le­ni­yor.
Af­ri­ka Bir­li­ği tu­tuk­la­ma ka­ra­rı­nın as­kı­ya alın­ma­sı­nı is­ter­ken; BM ise, Be­şir’in suç­lan­ma­sıy­la Dar­fur’da­ki BM ve Af­ri­ka Bir­li­ği gö­rev­li­le­ri­ne mi­sil­le­me ya­pıl­ma­sın­dan en­di­şe edi­yor.

Tavsiye Et