Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Panorama
Panorama
“Ergenekon Çetesi” aydınlatılıyor
Ara­la­rın­da as­ker ve si­vil­le­rin de bu­lun­du­ğu, “Er­ge­ne­kon Çe­te­si” ola­rak ta­nım­la­nan bir ya­pı­lan­ma­nın ka­ran­lık nok­ta­la­rı ay­dın­la­tıl­ma­ya de­vam edi­yor. İs­tan­bul Üm­ra­ni­ye’de 12 Ha­zi­ran 2007’de bir ge­ce­kon­du­da ele ge­çi­ri­len el bom­ba­la­rı, TNT ka­lıp­la­rı ve fün­ye­le­re iliş­kin so­ruş­tur­ma­nın de­va­mın­da, 22 Ocak’ta İs­tan­bul ve di­ğer il­ler­de ope­ras­yon­lar dü­zen­len­di. 33 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da “Hal­kı hü­kü­me­te kar­şı si­lah­lı is­ya­na teş­vik et­mek” su­çun­dan ara­la­rın­da Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, Avu­kat Ke­mal Ke­rinç­siz, Ku­va­yı Mil­li­ye Der­ne­ği Baş­ka­nı Emek­li Al­bay Fik­ri Ka­ra­dağ, Su­sur­luk da­va­sı hü­küm­lü­sü Sa­mi Hoş­tan, Türk Or­to­doks Pat­rik­ha­ne­si Ba­sın Söz­cü­sü Sev­gi Ere­ne­rol’un da bu­lun­du­ğu 14 ki­şi tu­tuk­lan­dı. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da geç­ti­ği­miz ay­lar­da emek­li Bin­ba­şı Fik­ret Emek ve Emek­li Yüz­ba­şı Mu­zaf­fer Te­kin’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 15 ki­şi tu­tuk­lan­mış­tı. Böy­le­ce so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tu­tuk­la­nan­la­rın sa­yı­sı 28’e yük­sel­di.
Mah­ke­me­ye sevk edi­len, ga­ze­te­ci Gü­ler Kö­mür­cü ve Hrant Dink sui­kas­tın­da az­met­ti­ri­ci ol­du­ğu id­di­asıy­la yar­gı­la­nan Ya­sin Ha­yal’in avu­ka­tı Fu­at Tur­gut’un da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 9 ki­şi­nin ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’nın iti­raz et­ti­ği bu ka­rar, İs­tan­bul Nö­bet­çi 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nce de­ğer­len­di­ri­le­cek.

Tavsiye Et
Terör sivil halkı vurdu
Te­rör ör­gü­tü PKK ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da TSK’nın Ku­zey Irak böl­ge­si­ne yap­tı­ğı ope­ras­yon­lar de­vam edi­yor. Sı­nır öte­si ope­ras­yon­lar­da bir yan­dan hü­kü­me­tin di­ğer yan­dan TSK’nın ti­tiz ça­lış­ma­la­rıy­la PKK’ya kar­şı ağır dar­be­ler in­di­ril­di. Te­rör ör­gü­tü PKK ise, dağ­lar­da­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nı si­vil hal­ka yö­ne­lik sal­dı­rı­lar­la ka­pat­ma­ya ça­lı­şı­yor. PKK’nın si­vil hal­ka yö­ne­lik son sal­dı­rı­sı Di­yar­ba­kır’da ger­çek­leş­ti. 3 Ocak’ta park ha­lin­de­ki bir oto­mo­bi­le ko­nu­lan bom­ba, gö­rev­li su­bay ve ast­su­bay­la­rı ta­şı­yan si­vil pla­ka­lı as­ke­rî ara­cın ge­çi­şi sı­ra­sın­da pat­la­tıl­dı. Sal­dı­rı so­nu­cu 7 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 66 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Olay­dan son­ra ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de pat­la­ma­ya, LPG’li 1994 mo­del bir ara­ca ko­nu­lan yak­la­şık 40 ki­log­ram A-4’ün ne­den ol­du­ğu be­lir­til­di. Pat­la­ma­nın, ya­kın­da­ki bir ders­ha­ne­de­ki öğ­ren­ci­le­rin da­ğıl­ma­dan ger­çek­leş­miş ol­ma­sı fa­cia­yı ön­le­di. Sal­dı­rıy­la il­gi­li Er­dal Po­lat’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 7 ki­şi tu­tuk­lan­dı.
Tüm Tür­ki­ye sal­dı­rı­la­rı nef­ret­le kı­nar­ken, Baş­ba­kan ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı baş­ta ol­mak üze­re üst dü­zey yet­ki­li­ler, men­fur sal­dı­rı son­ra­sı ta­zi­ye için Di­yar­ba­kır’a git­ti­ler. Bu­ra­da te­rör­le mü­ca­de­le­nin sür­dü­rü­le­ce­ği bir kez da­ha vur­gu­lan­dı.

Tavsiye Et
Hükümet Eylem Planı’nı açıkladı
60. Hü­kü­me­tin, 10 baş­lık­ta 145 adet fa­ali­ye­tin yer al­dı­ğı Ey­lem Pla­nı, 2008’in ilk gün­le­rin­de Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan açık­lan­dı. Plan­da yer alan he­def­ler­den ba­zı­la­rı şun­lar: Ye­ni bir ana­ya­sa ha­zır­lan­ma­sı, de­mok­ra­si ile te­mel hak ve öz­gür­lük­le­rin güç­len­di­ril­me­si, ada­let ve yar­gı hiz­met­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si, özel­leş­tir­me­nin sür­dü­rül­me­si, enf­las­yon­la mü­ca­de­le, YÖK’ün ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı, KO­Bİ’ler ile tek­no­lo­ji ve AR-GE’nin des­tek­len­me­si, bi­li­şim va­di­si­nin ku­rul­ma­sı, Mar­ma­ray pro­je­si­nin 2010 yı­lın­da hiz­me­te so­kul­ma­sı, ener­ji ve­rim­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı, Tür­ki­ye’nin kü­re­sel ve böl­ge­sel et­kin­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı, bu me­yan­da KKTC ile Fi­lis­tin ve Lüb­nan’da is­tik­rar ça­ba­la­rı­nın des­tek­len­me­si, te­rör­le içte ve dış­ta mü­ca­de­le edil­me­si. Açık­la­nan Ey­lem Pla­nı’na çe­şit­li ke­sim­ler­den tep­ki gel­di. Özel­lik­le Er­do­ğan’ın Mer­kez Ban­ka­sı’nın İs­tan­bul’a ta­şı­na­ca­ğı yö­nün­de­ki açık­la­ma­sı ka­mu­oyun­da çok­ça tar­tı­şıl­dı. Ey­lem Pla­nı ile ye­ni dö­nem­de­ki te­mel he­de­fi­nin “sos­yal res­to­ras­yon” ol­du­ğu­nu açık­la­yan hü­kü­me­tin, plan­la­rı­nın ne ka­da­rı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­ni ise önü­müz­de­ki dö­nem gös­te­re­cek.

Tavsiye Et
Devletle Aleviler arasındaki mesafe kısalıyor mu?
AKP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Re­ha Ça­mu­roğ­lu’nun gi­ri­şi­miy­le Ab­dal Mu­sa Vak­fı’nın dü­zen­le­di­ği “Mu­har­rem Ayı Oru­cu İf­ta­rı”, 11 Ocak’ta An­ka­ra-Bil­kent Otel’de ger­çek­leş­ti­ril­di. 8 Ale­vi der­ne­ği­nin ka­tıl­dı­ğı if­ta­ra, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın ya­nı sı­ra 9 ba­kan ve AKP mil­let­ve­kil­le­ri ile Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Ali Bar­da­koğ­lu, YÖK Baş­ka­nı Yu­suf Zi­ya Öz­can, TTK Baş­ka­nı Yu­suf Ha­la­çoğ­lu’nun da bu­lun­du­ğu bi­ne ya­kın da­vet­li ka­tıl­dı. Ba­zı Ale­vi ör­güt­le­ri, “if­ta­ra ka­tıl­ma­yın” çağ­rı­sı ya­par­ken, da­vet­li­le­rin “düş­kün” ilan edil­me­si ka­mu­oyun­ca tep­kiy­le kar­şı­lan­dı. Ale­vi inan­cı­na gö­re, “düş­kün” ilan edi­len­ler­le her tür­lü iliş­ki ke­si­li­yor, sa­de­ce ce­na­ze na­maz­la­rı kı­lı­nı­yor.
Ale­vi­le­rin ma­tem ayı ka­bul et­ti­ği Mu­har­rem’de ve­ri­len if­tar ye­me­ği­ne ilk de­fa bir baş­ba­kan ka­tıl­mış ol­du. Söz ko­nu­su if­tar­la Ale­vi ve Sün­ni­le­rin ay­nı inanç ör­gü­sü­nün bi­rer par­ça­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan hü­kü­met, uzun­ca sü­re­dir dev­let­le Ale­vi­ler ara­sın­da sü­ren ge­ri­li­mi bir neb­ze de ol­sa azalt­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Tavsiye Et
Filistinlilerin dramı duvarları aştı
Fi­lis­tin­li­ler 2008’e kan ve göz­yaş­la­rıy­la gir­di. Ocak ayı ile bir­lik­te İs­ra­il sa­vaş uçak­la­rı­nın Ba­tı Şe­ri­a ve Gaz­ze Şe­ri­di’ne dü­zen­le­di­ği as­ke­rî ope­ras­yon­lar­da, 100’e ya­kın Fi­lis­tin­li ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. İs­ra­il, ro­ket sal­dı­rı­la­rı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek 17 Ocak’ta Gaz­ze’yi ab­lu­ka­ya al­dı ve böl­ge­ye ya­kıt ik­ma­li­ni dur­dur­du. Ar­dın­dan Gaz­ze’nin tek elek­trik san­tra­li­ni ka­pa­ta­rak, Fi­lis­tin­li­le­rin ha­ya­tı­nı felç et­ti. İs­ra­il’in uy­gu­la­dı­ğı am­bar­go­ya da­ya­na­ma­yan bin­ler­ce Fi­lis­tin­li, Gaz­ze’yi Mı­sır’dan ayı­ran du­va­rı yı­ka­rak kar­şı ta­ra­fa geç­ti. Mı­sır hü­kü­me­ti, Fi­lis­tin­li­le­rin Mı­sır’a in­sa­nî amaç­lı ge­çiş­le­ri­ne izin ve­rir­ken; Ha­mas hü­kü­me­ti­nin Baş­ba­ka­nı İs­ma­il Ha­ni­ye, el-Fe­tih ve Mı­sır hü­kü­me­ti­ne, sı­nır ge­çiş­le­ri ko­nu­sun­da ye­ni bir an­laş­ma yap­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Ya­şa­nan “in­san­lık ayı­bı”na ses çı­kar­ma­yan ABD’nin, Fi­lis­tin­li­le­rin sı­nır­da­ki ba­ri­yer­le­ri yı­ka­rak Mı­sır’a akın et­me­le­rin­den do­la­yı kay­gı duy­du­ğu­nu açık­la­ma­sı, söz ko­nu­su sal­dı­rı­la­rı onay­la­dı­ğı­nı bir kez da­ha or­ta­ya koy­du.

Tavsiye Et
Medeniyet ittifakı gölgede kaldı
İs­lam dün­ya­sı ile Ba­tı ara­sın­da­ki ön­yar­gı­la­rın kı­rıl­ma­sı ama­cıy­la baş­la­tı­lan Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı pro­je­si kap­sa­mın­da, 15-16 Ocak’ta İs­pan­ya’nın baş­ken­ti Mad­rid’de bir fo­rum ger­çek­leş­ti­ril­di. İs­pan­ya ve Tür­ki­ye’nin eş baş­kan­lı­ğın­da ve BM nez­din­de yü­rü­tü­len pro­je­nin bi­rin­ci fo­ru­mu­na, Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Dost­luk Gru­bu’nda­ki 70’i aş­kın ül­ke­den 350 ko­nuk ka­tıl­dı. Fo­ru­mun açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Baş­ba­kan Er­do­ğan, İs­pan­ya Baş­ba­ka­nı Za­pa­te­ro, BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ban Ki-Mun ve Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Yük­sek Tem­sil­ci­si Jor­ge Sam­pi­o yap­tı. Söz ko­nu­su fo­rum­da, İs­lam ile Ba­tı dün­ya­sı ara­sın­da­ki prob­lem­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­ler üze­rin­de de du­rul­du.
Er­do­ğan’ın İs­pan­ya ge­zi­sin­de sı­ra­sın­da gün­de­me ge­tir­di­ği “ba­şör­tü­sü ya­sa­ğı” ise, fo­ru­mu göl­ge­de bı­rak­tı­ğı gi­bi bu ko­nu­da­ki tar­tış­ma­la­rı da ye­ni­den gün­de­me ta­şı­dı. Bu açık­la­ma­ya Yar­gı­tay ve Da­nış­tay tep­ki gös­te­rir­ken; “bek­len­me­dik” des­tek ise MHP’den gel­di ve AKP-MHP ara­sın­da üni­ver­si­te­ler­de ba­şör­tü­sü ser­bes­tî­si için ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da uz­laş­ma sağ­lan­dı.

Tavsiye Et
Gül, Arap dünyasında
Or­ta­do­ğu’yla iliş­ki­le­ri­ni her ge­çen gün art­tı­ran Tür­ki­ye, bu ve­si­ley­le Ba­tı dün­ya­sı kar­şı­sın­da eli­ni da­ha da güç­len­di­ri­yor. Son ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ocak ayın­da iki önem­li zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Gül, Mı­sır Cum­hur­baş­ka­nı Hüs­nü Mü­ba­rek’in res­mî da­vet­li­si ola­rak 14 Ocak’ta Mı­sır’a git­ti. Gül-Mü­ba­rek gö­rüş­me­sin­de, Or­ta­do­ğu Ba­rış Sü­re­ci, Irak ve Lüb­nan’da­ki du­rum, Fi­lis­tin­li­ler ara­sın­da­ki bö­lün­müş­lük gi­bi böl­ge­sel ve ulus­la­ra­ra­sı ge­liş­me­ler ele alın­dı. Türk-Arap iliş­ki­le­ri­ne iv­me ka­zan­dı­ra­cak bu zi­ya­ret­te Gül, Arap Bir­li­ği Ge­nel Mer­ke­zi’ni de zi­ya­ret ede­rek, Ge­nel Sek­re­ter Amr Mu­sa ile bir ara­ya gel­di.
Gül, 19 Ocak’ta ise Be­şar Esat’ın res­mî da­vet­li­si ola­rak, “Şam 2008 Yı­lı Arap Kül­tür Baş­ken­ti” et­kin­lik­le­ri­nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­mak üze­re Şam’a git­ti. Zi­ya­ret­te baş­ta Lüb­nan’da­ki son du­rum, Irak me­se­le­si ve Or­ta­do­ğu Ba­rış Sü­re­ci ol­mak üze­re böl­ge­sel ko­nu­lar ele alın­dı.

Tavsiye Et
Kenya’da seçimlerle gelen katliam
Af­ri­ka’nın en zen­gin do­ğal kay­nak­la­ra sa­hip ül­ke­le­rin­den Ken­ya’da, 27 Ara­lık 2007’de­ki se­çim­ler son­ra­sı su­lar du­rul­mu­yor. İk­ti­dar ve mu­ha­le­fe­ti tem­sil eden ka­bi­le­ler ara­sın­da ül­ke ge­ne­lin­de ya­şa­nan ça­tış­ma­lar so­nu­cu 1000’e ya­kın ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ulu­sal Bir­lik Par­ti­si li­de­ri Mwa­i Ki­ba­ki ile Tu­run­cu De­mok­rasi Ha­re­ke­ti li­de­ri Rai­la Odin­ga’nın kı­ya­sı­ya ya­rış­tı­ğı se­çim­le­rin so­nuç­la­rı he­men açık­la­na­ma­dı. Ken­ya Se­çim Ko­mis­yo­nu’nun se­çim­le­ri Ki­ba­ki’nin az fark­la ka­zan­dı­ğı­nı ilan et­me­si­nin ar­dın­dan Odin­ga, ka­ra­ra iti­raz ede­rek oy­la­rın ye­ni­den sa­yıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti. İk­ti­dar ile mu­ha­le­fet ara­sın­da pat­lak ve­ren olay­lar ka­bi­le­ler ara­sı kat­li­am­la­ra dö­nüş­tü. Ki­ba­ki ise, ken­di par­ti­sin­den olu­şan bir ka­bi­ne ata­dı ve po­li­sin Odin­ga yan­lı­sı gös­te­ri­le­ri bas­tır­ma­sı­na izin ver­di. Odin­ga ile Ki­ba­ki’yi uz­laş­tır­mak üze­re gi­ri­şi­len ulus­la­ra­ra­sı ara­bu­lu­cu­luk ça­ba­la­rı ise ne ya­zık ki so­nuç ver­me­di. Kat­li­am­la­rın bir an ön­ce so­na er­me­si­ni bek­le­yen ulus­la­ra­ra­sı top­lum ise, ya koa­lis­yon hü­kü­me­ti­nin ku­rul­ma­sı­nı ya da se­çim­le­rin ye­ni­len­me­si­ni bek­li­yor. 

Tavsiye Et
Ortadoğu’da hesaplaşma ivme kazandı
Bi­ri Ame­ri­ka di­ğe­ri Av­ru­pa’dan iki li­de­rin eş za­man­lı Or­ta­do­ğu ge­zi­le­ri, sü­per güç­le­rin böl­ge üze­rin­de­ki he­sap­laş­ma­la­rı­nı ye­ni­den gün­de­me ge­tir­di. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush, 8-16 Ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­ra­il, Fi­lis­tin, Ku­veyt, Bah­reyn, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri (BA­E), Suu­di Ara­bis­tan ve Mı­sır’ı kap­sa­yan Or­ta­do­ğu tu­ru­na çık­tı. Ba­rış ve is­tik­rar vaa­diy­le Or­ta­do­ğu’ya ge­len Bush, Kör­fez ül­ke­le­riy­le ya­pı­lan si­lah an­laş­ma­la­rıy­la ül­ke­si­ne dön­dü. Bu an­laş­ma­lar­la ABD, Kör­fez ül­ke­le­ri­ne 20 mil­yar do­lar ci­va­rın­da si­lah sa­ta­cak.
Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy de ay­nı ta­rih­ler­de Or­ta­do­ğu’day­dı. Sar­kozy, da­ha ön­ce Lib­ya ve Ce­za­yir ile yap­tı­ğı gi­bi, Suu­di Ara­bis­tan, Ka­tar ve BA­E ile çe­şit­li ener­ji an­laş­ma­la­rı im­za­la­dı. Fran­sız li­der, Ka­tar ile 470 mil­yon av­ro­luk elek­trik da­ğı­tım şe­be­ke­le­ri ve “nük­le­er ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji iş­bir­li­ği” mu­ta­ba­ka­tı; BA­E’yle ise 95 mil­yon av­ro­luk uy­du si­pa­ri­şi söz­leş­me­le­ri im­za­la­dı. Suu­di Ara­bis­tan’a nük­le­er prog­ram ge­liş­tir­me ko­nu­sun­da yar­dım sö­zü ve­ren Sar­kozy, bu ül­key­le 40 mil­yar av­ro­luk ener­ji an­laş­ma­sı ya­pıl­ma­sı için de gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du. Abu Da­bi’de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan iki nük­le­er re­ak­tö­rü de Fran­sız ener­ji şir­ket­le­ri in­şa ede­cek.
Dün­ya med­ya­sı­na Arap li­der­ler­le sa­mi­mi poz­lar ve­ren Bush ve Sar­kozy, Or­ta­do­ğu pas­ta­sı­nın pay­la­şıl­ma­yan di­lim­le­ri­ni mü­te­bes­sim çeh­re­ler­le ül­ke­le­ri­ne ta­şı­dı­lar. Kan ve göz­ya­şı­nın ek­sik ol­ma­dı­ğı Or­ta­do­ğu’da ya­pı­lan bu son an­laş­ma­lar­la ba­rı­şın ge­le­ce­ği­ni kim söy­le­ye­bi­lir ki?

Tavsiye Et
Sudan ve Yunanistan’dan tarihî ziyaret
Ocak ayın­da Tür­ki­ye’nin iki önem­li ko­nu­ğu var­dı. Af­ri­ka­lı ko­nuk Su­dan Cum­hur­baş­ka­nı Ömer Ha­san Ah­met el-Be­şir, res­mî zi­ya­ret çer­çe­ve­sin­de te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re 21 Ocak’ta An­ka­ra’ya gel­di. Ko­nuk Cum­hur­baş­ka­nı, mes­lek­ta­şı Gül ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di. Gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan dü­zen­le­nen or­tak ba­sın top­lan­tı­sın­da Dar­fur böl­ge­sin­de­ki ça­tış­ma­lar­la il­gi­li yö­nel­ti­len bir so­ru üze­ri­ne el-Be­şir, suç­la­ma­la­rı red­de­de­rek şu an­da Dar­fur’da ger­çek ci­na­yet iş­le­yen­le­rin Av­ru­pa’dan ve baş­ka­la­rın­dan yar­dım alan ki­şi­ler ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Gül ise, Tür­ki­ye’nin Su­dan’a yap­tı­ğı ve yap­mak­ta ol­du­ğu in­sa­ni ve tek­nik yar­dım­la­ra de­vam edil­me­si hu­su­sun­da mu­ta­ba­kat sağ­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı. El-Be­şir, İs­tan­bul’da da, TOBB ve DE­İK ile Türk ve Su­dan­lı işa­dam­la­rı­nın yer al­dı­ğı top­lan­tı­la­ra ka­tıl­dı.
İkin­ci önem­li ko­nuk ise Yu­na­nis­tan Baş­ba­ka­nı Kos­tas Ka­ra­man­lis idi. 23-25 Ocak’ta ta­ri­hî bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren Ka­ra­man­lis, 49 yıl ara­dan son­ra Tür­ki­ye’ye res­mî zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren ilk Yu­na­nis­tan baş­ba­ka­nı ol­du. Zi­ya­re­tin­de Baş­ba­kan Er­do­ğan, Cum­hur­baş­ka­nı Gül ve CHP Ge­nel Baş­ka­nı Bay­kal’la gö­rü­şen Ka­ra­man­lis, da­ha son­ra Bil­kent Üni­ver­si­te­si’nde kon­fe­rans ver­di. Bil­kent’te­ki ko­nuş­ma­sın­da Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği, eko­no­mik iliş­ki­ler ve Kıb­rıs so­ru­nuy­la il­gi­li iki ül­ke iliş­ki­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ka­ra­man­lis, düş­man­lı­ğın so­na er­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Bu­ra­dan İs­tan­bul’a ge­çen Ka­ra­man­lis, Fe­ner Rum Pat­rik­ha­ne­si ve Özel Fe­ner Rum Li­se­si’ni zi­ya­ret et­ti; Türk-Yu­nan İş Fo­ru­mu’na ka­tıl­dı. Yak­la­şık ya­rım asır­lık bir ara­dan son­ra ger­çek­leş­ti­ri­len bu zi­ya­re­tin, özel­lik­le Ege’de­ki kı­ta sa­han­lı­ğı ko­nu­sun­da sık­ça ya­şa­nan ge­ri­li­min azal­ma­sı­na ve iki­li iliş­ki­le­rin ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­ma­sı bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et