Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2008) > Panorama
Panorama
Sınır ötesi operasyon başladı
Ku­zey Irak böl­ge­si­ne ko­nuş­la­nan te­rör ör­gü­tü PKK’ya yö­ne­lik ope­ras­yon­la il­gi­li ön ha­zır­lı­ğı­nı ta­mam­la­yan hü­kü­met, 28 Kasım’da TSK’ya ope­ras­yon ko­nu­sun­da tam yet­ki ver­di. 1 Ara­lık’ta ger­çek­leş­ti­ri­len ilk sı­nır öte­si ope­ras­yon sı­ra­sın­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı 50-60 ki­şi­lik PKK’lı te­rö­rist gru­ba mü­da­ha­le edil­di­ği­ni du­yur­du. İç ve dış ka­mu­oyun­da yan­kı bu­lan ilk ope­ras­yo­nun ar­dın­dan ikin­ci sı­nır öte­si ha­re­kat 16 Ara­lık’ta ya­pıl­dı. Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Zap, Ava­şin, Ha­kurk böl­ge­le­ri ile de­rin­lik­te­ki Kan­dil Da­ğı’nın Irak ta­ra­fın­da ka­lan ke­sim­le­rin­de tes­pit edi­len PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­ler, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri sa­vaş uçak­la­rın­ca bom­ba­lan­dı. 17-18 Ara­lık’ta da TSK, Tür­ki­ye-Irak sı­nı­rı­nı geç­me­ye ça­lı­şan te­rö­rist­le­re mü­da­ha­le et­ti. Böl­ge­de ko­nuş­lu ka­ra bir­lik­le­riy­le sı­cak ta­kip ya­pı­la­rak, Şem­din­li-Ye­şi­lo­va sı­nı­rın­dan bir­kaç ki­lo­met­re içeride ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­di. 22 Ara­lık’ta­ki ope­ras­yon­da ise Zap ile Cem­ço böl­ge­le­ri ile Ame­di­ye böl­ge­sin­de­ki Me­ti­na, Ha­kurk, Zap ve Haf­ta­nin kamp­la­rı vu­rul­du. 26 Ara­lık’ta Ku­zey Irak’ın Zap böl­ge­si­ne ha­va ope­ras­yo­nu dü­zen­len­di. 27 Ara­lık’ta da Tun­ce­li’de bir ope­ras­yon baş­la­tan TSK, kı­şı ge­çir­mek üze­re böl­ge­ye gel­di­ği tes­pit edi­len 80 te­rö­ris­ti et­ki­siz ha­le ge­tir­di.
Irak’ın ku­ze­yin­de­ki böl­ge­sel yö­ne­ti­min baş­ka­nı Me­sud Bar­za­ni’nin ope­ras­yon­lar sı­ra­sın­da çok sa­yı­da si­vi­lin öl­dü­rül­dü­ğü yö­nün­de­ki id­dia­sı Ge­nel­kur­may ta­ra­fın­dan ya­lan­lan­dı. Vu­ru­lan ma­ğa­ra ve sı­ğı­nak­lar­da­ki te­rö­rist sa­yı­sı tam bi­lin­me­mek­le bir­lik­te, çe­şit­li kay­nak­lar­dan el­de edi­len is­tih­ba­ra­ta gö­re, yüz­ler­ce te­rö­rist et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di. Söz ko­nu­su ope­ras­yon üze­ri­ne Irak mer­ke­zî hü­kü­me­ti, ope­ras­yon­la­rın so­na er­di­ril­me­si yö­nün­de An­ka­ra’ya bir no­ta ver­di. ABD ise, TSK’nın Ku­zey Irak iç­le­rin­de ger­çek­leş­tir­di­ği ha­va ha­re­ka­tı­nın An­ka­ra’nın ka­ra­rı ol­du­ğu­nu ve Tür­ki­ye’nin te­rö­re kar­şı ken­di­si­ni sa­vun­ma­sı­na say­gı du­yul­ma­sı­ ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Ope­ras­yon­lar son­ra­sı te­rör ör­gü­tü üye­le­ri­nin si­la­h bı­rak­ma­la­rını ve ai­le­le­ri­nin ya­nı­na dön­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak bir af ya­sa­sı da gün­de­me gel­di. Bu ko­nu­da hü­kü­met, Tür­ki­ye’nin te­röre karşı çok kap­sam­lı bir mü­ca­de­le yü­rüt­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, bir ya­sal ha­zır­lık için­de ol­ma­dık­la­rı­nı du­yur­du. An­cak Ara­lık so­nun­da ya­pı­la­cak MGK top­lan­tı­sın­da, PKK’ya kar­şı sür­dü­rü­len as­ke­rî mü­ca­de­le­nin ya­nı sı­ra eko­no­mik, sos­yal ve hu­ku­ki ted­bir­ler­le te­rö­rist­le­ri dağ­dan in­dir­mek için alı­na­cak ön­lem­le­rin gün­de­me gel­me­si bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et
Filistin-İsrail görüşmeleri yeniden başladı
Or­ta­do­ğu ba­rı­şı için Fi­lis­tin ile İs­ra­il ara­sın­da mü­za­ke­re­ler, 7 yıl ara­dan son­ra ye­ni­den baş­la­tıl­dı. ABD’nin ön­cü­lü­ğün­de Mary­land/An­na­po­lis’te 27 Ka­sım’da yapılan zir­ve­ye, Fi­lis­tin Dev­let Baş­ka­nı Mah­mud Ab­bas ve İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehud Ol­mert’in ya­nı sı­ra 49 ül­ke ve ku­ru­lu­şun tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Gö­rüş­me­ler­de İs­ra­il ve Fi­lis­tin ara­sın­da bir or­tak ça­lış­ma pla­nı oluş­tu­rul­ma­sı ve mü­za­ke­re­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. Bu doğ­rul­tu­da Fi­lis­tin ile İs­ra­il ara­sın­da­ki gö­rüş­me­le­rin il­ki 12 Ara­lık’ta ya­pıl­dı. 27 Ara­lık’ta da Ab­bas ile Ol­mert bir ara­ya gel­di. An­cak İs­ra­il’in Ya­hu­di yer­le­şim­le­ri­ni ge­niş­let­me ve Ha­rem-i Şe­rif ka­zı­la­rı­na de­vam ka­ra­rı al­dı­ğı bir or­tam­da yapılan her iki gö­rüş­me­de de her­han­gi bir olum­lu ge­liş­me kay­de­di­le­me­di.
Öte yan­dan Fi­lis­tin’in için­de bu­lun­du­ğu ma­li du­ru­mu dü­zelt­mek ama­cıy­la, 17 Ara­lık’ta Pa­ris’te bir kon­fe­rans dü­zen­len­di. Ka­tı­lım­cı­lar, Fi­lis­tin’e 7,4 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da ma­li yar­dım­da bu­lun­ma­yı ta­ah­hüt et­ti. An­cak yar­dım­lar he­def­le­ri­ne ulaş­sa bi­le, İs­ra­il’in uy­gu­la­dı­ğı eko­no­mik yap­tı­rım­lar sür­dük­çe Fi­lis­tin eko­no­mi­si­nin kü­çül­me­ye de­vam ede­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et
YÖK başkanlığına sürpriz atama
Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK)’nun ye­ni baş­ka­nı bel­li ol­du. 8 Ara­lık’ta gö­rev sü­re­si do­lan Er­do­ğan Te­ziç’in ye­ri­ne sür­priz bir isim, Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan atan­dı. Öz­can’ın YÖK Baş­ka­nı ola­rak yap­tı­ğı ilk açık­la­ma­da “öz­gür­lük­çü” bir tab­lo çiz­me­si ge­niş yan­kı bul­du. “Öz­gür üni­ver­si­te” ve “üni­ver­si­te­ler­de ba­şör­tü­sü ya­sa­ğı” tar­tış­ma­la­rı ye­ni­den gün­de­me gel­di. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü’nden me­zun olan Öz­can, 1973-1975 yıl­la­rı ara­sın­da ay­nı bö­lüm­de asis­tan­lık yap­tı. Da­ha son­ra ABD’de­ki Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nde sos­yo­lo­ji eği­ti­mi­ne de­vam et­ti. 1981’de dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­yan Öz­can, OD­TÜ’de öğ­re­tim gö­rev­li­si ola­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dı. 1989’da do­çent, 2003’te de pro­fe­sör ol­du. Bir sü­re OD­TÜ Sos­yo­lo­ji Bö­lüm Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni de yü­rü­ten Öz­can, TÜ­Bİ­TAK’ta baş­kan da­nış­man­lı­ğı ya­pı­yor­du. USAK Bi­lim ve Da­nış­ma Ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı da ya­pan Öz­can’ın, sos­yo­lo­ji, araş­tır­ma me­tot­la­rı, oy ver­me dav­ra­nı­şı, po­lis, sos­yal is­ta­tis­tik ve sos­yal ta­ba­ka­laş­ma ko­nu­la­rın­da ulus­la­ra­ra­sı ve ulu­sal dü­zey­de çok sa­yı­da ki­tap, ma­ka­le ve ça­lış­ma­sı bu­lu­nu­yor.

Tavsiye Et
Uçak kazasında soru işaretleri
Tür­ki­ye, İs­tan­bul-Is­par­ta se­fe­ri­ni ya­pan At­las­jet Ha­va Yol­la­rı’na ait bir yol­cu uça­ğı­nın, 30 Ka­sım’da Is­par­ta’nın Ke­çi­bor­lu il­çe­si Tür­be­te­pe mev­ki­in­de düş­me­siy­le sar­sıl­dı. Uçak­ta bu­lu­nan 50 yol­cu ve 7 mü­ret­te­bat­tan kur­tu­lan ol­ma­dı. Ölen­ler ara­sın­da Sü­ley­man De­mi­rel Üni­ver­si­te­si’nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu ça­lış­ta­ya ka­tıl­mak üze­re uça­ğa bi­nen, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Dr. En­gin Arık, araş­tır­ma gö­rev­li­si Öz­gen Ber­kol Do­ğan, yük­sek li­sans öğ­ren­ci­si En­gin Abat ile Do­ğuş Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Dr. Şe­nel Fat­ma Boy­dağ, Doç. Dr. İs­ken­der Hik­met ve araş­tır­ma gö­rev­li­si Mus­ta­fa Fi­dan da bu­lu­nu­yor­du. Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len 6 bi­lim ada­mı­nın ka­za­ya kur­ban git­me­si, çe­şit­li spe­kü­las­yon­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. Ka­za son­ra­sı ka­ra­ku­tu­lar in­ce­len­mek üze­re Al­man­ya’ya gön­de­ril­di. Açık­la­nan ilk bul­gu­la­ra gö­re, ka­za­ya pi­lo­tun “du­rum bi­lin­ci­ni yi­tir­me­si” (ver­ti­go) yol aç­tı. Pi­lot­la­rın ko­nuş­ma­sı­nı kay­de­den ve ka­za­nın se­be­bi­ni or­ta­ya çı­ka­ra­cak olan “kok­pit ses ka­yıt ci­ha­zı”nın arı­za­lı ol­ma­sı ise tam bir skan­dal­dı. 

Tavsiye Et
“Hocaların Hocası” Hakk’a yürüdü
“Ho­ca­la­rınHo­ca­sı” ve “ik­ti­sa­dın du­aye­ni” ola­rak anı­lan Prof. Dr. Sa­ba­hat­tin Za­im te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de 9 Ara­lık’ta ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Za­im, Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da ki­şi­nin ye­tiş­me­sin­de ön­cü­lük et­miş­ti.
1926’da Ma­ke­don­ya’nın İş­tip ka­sa­ba­sın­da dün­ya­ya ge­len Za­im, 1934’te ai­le­siy­le bir­lik­te İs­tan­bul’a yer­leş­ti. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bi­lim­ler Fa­kül­te­si’nden me­zun ol­du. 6 yıl ka­dar kay­ma­kam­lık yapan Za­im, 1953’te asis­tan ola­rak gir­di­ği İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İk­ti­sat Fa­kül­te­si’nde 40 yıl gö­rev yap­tı. 1996-2000 yıl­la­rı ara­sın­da YÖK üye­li­ğin­de de bu­lu­nan Za­im, 2003’te Ulus­la­ra­ra­sı Sa­ray­bos­na Üni­ver­si­te­si’nin ku­ru­cu rek­tör­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. Yap­tı­ğı hiz­met­ler kar­şı­lı­ğın­da pek çok ödü­le la­yık gö­rü­len ve ala­nın­da çok sa­yı­da ese­re im­za atan Za­im, iler­le­yen ya­şı­na rağ­men ha­ya­tı­nı kon­fe­rans ve­re­rek, öğ­ren­ci ye­tiş­ti­re­rek, yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­da­ki sos­yal ve kül­tü­rel et­kin­lik­le­re ka­tı­la­rak sür­dü­rü­yor­du. Za­im’in naa­şı, Fa­tih Ca­mi­i’nde kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Edir­ne­ka­pı Me­zar­lı­ğı’nda­ki ai­le kab­ris­ta­nı­na def­ne­dil­di.

Tavsiye Et
ATV-Sabah, Çalık Grubu’nun
Türk med­ya sek­tö­rü­nün en yük­sek de­ğer­li sa­tış iha­le­si 5 Aralık’ta TMSF ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di. ATV-Sa­bah’ın sa­tı­şı için dü­zen­le­nen iha­le­ye, sa­de­ce Ça­lık Gru­bu şir­ket­le­rin­den Tur­ku­az Rad­yo Te­le­viz­yo­nu ka­tıl­dı. 1,1 mil­yar do­lar­lık tek­lif ve­ren Ça­lık Gru­bu, ATV-Sa­bah gru­bu­nun (ATV Te­le­viz­yo­nu, Rad­yo City, Sa­bah, Tak­vim, Gü­nay­dın, Ye­ni Asır ve Pas Fo­to­maç ga­ze­te­le­ri ile Be­be­ğim ve Biz, Si­ne­ma, Sof­ra, Ho­me Art, Şam­dan Plus, Ye­ni Ak­tü­el, Pa­ra, Glo­bal Ener­ji Mer­kez, Trans­port ve Hu­ku­ki Pers­pek­tif­ler der­gi­le­ri­nin) ye­ni sa­hi­bi ol­du. Sa­tış ra­ka­mı­nın 120 mil­yon do­lar­lık kıs­mı, ATV-Sa­bah’ın es­ki pat­ro­nu Tur­gay Ci­ner’e; 100 mil­yon YTL’si Dinç Bil­gin’in şir­ket­le­ri­nin ver­gi borç­la­rı­na kar­şı­lık Ma­li­ye’ye; ka­lan mik­tar ba­tık Eti­bank’tan do­la­yı na­kit ana­pa­ra bor­cu 890 mil­yon do­lar olan Bil­gin’den ya­pı­lan borç tah­si­la­tı ola­rak fon ka­sa­sı­na gi­re­cek.
İha­le­yi alan Ça­lık Gru­bu, 14 bin ki­şi­yi is­tih­dam eden, ener­ji, teks­til, in­şa­at, ti­ca­ret ve fi­nans sek­tör­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren, ulus­la­ra­ra­sı iş ya­pan bir grup.

Tavsiye Et
Cumhurbaşkanı Gül’ün yoğun gündemi
Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün, Ara­lık ayı gün­de­mi yo­ğun­du. Bu me­yan­da 2 Ara­lık’ta Cum­hur­baş­ka­nı Per­vez Mü­şer­ref’in da­vet­li­si ola­rak Pa­kis­tan’a git­ti. Gül, Mü­şer­ref’in si­vil dev­let baş­ka­nı sı­fa­tıy­la ye­min et­tik­ten son­ra ağır­la­dı­ğı ilk li­der ol­du. Si­ya­si or­ta­mın ha­re­ket­li ol­du­ğu kri­tik bir dö­nem­de ya­pıl­ma­sı se­be­biy­le ol­duk­ça önem­li olan bu zi­ya­ret­te Gül, de­mok­ra­si­nin bir dev­le­tin var­lı­ğı­nı sür­dü­re­bil­me­si için ha­ya­ti öne­mi ha­iz ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye’nin Pa­kis­tan’ın te­rö­rizm ve aşı­rı­cı­lık­la mü­ca­de­le­si­ni ve de­mok­ra­tik­leş­me sü­re­ci­ni güç­lü bi­çim­de des­tek­le­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Gül ay­rı­ca, 5-7 Ara­lık’ta Türk­me­nis­tan’ı ve 12-15 Ara­lık’ta da Ka­za­kis­tan’ı zi­ya­ret et­ti. Ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de Tür­kî cum­hu­ri­yet­ler­le iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ele alın­dı.
Öte yan­dan Gül, 11 Ara­lık’ta Ür­dün Kra­lı Ab­dul­lah’ı ağır­la­dı. Gö­rüş­me­le­rin ağır­lık­lı ko­nu­su Or­ta­do­ğu ba­rı­şı olur­ken, yak­la­şık 2 yıl­lık bir sü­re­nin ar­dın­dan Kral Ab­dul­lah’ın Tür­ki­ye’yi ikin­ci kez zi­ya­ret et­me­si dik­kat­ çek­ti.

Tavsiye Et
“Yeni Avrupa”da Türkiye yok
AB dö­nem baş­kan­lı­ğı­nı yü­rü­ten Por­te­kiz’in baş­ken­ti Liz­bon’da top­la­nan AB dev­let ve hü­kü­met baş­kan­la­rı, “re­form an­laş­ma­sı” ola­rak ta­nım­la­nan Liz­bon An­laş­ma­sı’nı 13 Ara­lık’ta im­za­la­dı. Bu an­laş­may­la, 29 Ekim 2004’te Ro­ma’da im­za­la­nan AB Ana­ya­sa­sı ta­ri­he ka­rış­mış ol­du. 250 say­fa­dan olu­şan ye­ni AB Ana­ya­sa­sı’nda, dış po­li­ti­ka­da tek­ses­li­lik için “AB Dı­şiş­le­ri ve Gü­ven­lik Po­li­ti­ka­sı Yük­sek Tem­sil­ci­si” atan­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Böy­le­ce çift baş­lı ya­pı­da sü­ren AB dış po­li­ti­ka­sı­nın tek el­den yü­rü­tül­me­si sağ­la­na­cak. Ye­ni an­laş­ma, üye ül­ke­le­rin ka­rar ala­bil­me­le­ri için ül­ke sa­yı­sı dik­ka­te alın­dı­ğın­da %55, ül­ke nü­fus­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da ise %65 des­tek sağ­lan­ma­sı­nı şart ko­şu­yor. Ayrıca 6 ay­lık dö­nü­şüm­lü baş­kan­lık sis­te­mi­nin kal­dı­rı­la­rak ye­ri­ne gö­rev sü­re­si 2,5 yıl ola­cak dai­mi AB Baş­ka­nı’nın atan­ma­sını ön­gö­rü­yor. 1 Ocak 2009’da yü­rür­lü­ğe ko­yul­ma­sı he­def­le­nen an­laş­ma, red­de­di­len Av­ru­pa Ana­ya­sa­sı’nın “ha­fif­le­til­miş bir ver­si­yo­nu” ola­rak gö­rü­lü­yor.
Öte yan­dan 10 Ara­lık’ta, AB zir­ve­si­ne ha­zır­lık için top­la­nan AB dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı, ge­niş­le­me­ye iliş­kin ka­rar­lar­da, Fran­sa’nın ıs­ra­rı ne­de­niy­le “ka­tı­lım kon­fe­ran­sı” ye­ri­ne “hü­kü­met­le­ra­ra­sı kon­fe­rans” ifa­de­si­ni kul­lan­ma­yı ter­cih et­ti. 14 Ara­lık’ta Bel­çi­ka’nın baş­ken­ti Brük­sel’de ya­pı­lan zir­ve­de, Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik “ka­tı­lım” ve “üye­lik” ifa­de­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı bu ka­rar AB li­der­le­ri ta­ra­fın­dan onay­lan­dı. “Ge­niş­le­me stra­te­ji­si” baş­lı­ğı al­tın­da Tür­ki­ye’ye yer ve­ril­me­yen ka­rar­da, “Tek­nik ha­zır­lık­la­rı ta­mam­la­nan fa­sıl­la­rın, Mü­za­ke­re Çer­çe­ve Bel­ge­si’ne uy­gun şe­kil­de mev­cut pro­se­dür­ler uya­rın­ca açıl­ma­sı ge­re­ği ha­tır­la­tı­lır” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di.

Tavsiye Et
Seçimlere kan bulaştı
Ara­lık ayı­nın yo­ğun gün­dem­le­rin­den bi­ri de dün­ya ge­ne­lin­de ya­pı­lan se­çim­ler­di. Se­çim ça­lış­ma­la­rı ba­zı ül­ke­ler­de iti­dal­li bir or­tam­da sür­dü­rü­lür­ken, ba­zı­la­rın­da ise kan­lı olay­lar ya­şan­dı. İti­dal or­ta­mın­da ya­pı­lan se­çim­le­rin il­ki, 2 Ara­lık’ta Rus­ya’da ya­pı­lan par­la­men­to se­çim­le­riy­di. Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Pu­tin’in lis­te ba­şın­dan aday ol­du­ğu ik­ti­dar­da­ki Bir­le­şik Rus­ya Par­ti­si se­çim­le­ri ka­zan­dı. 17 Ara­lık’ta Kır­gı­zis­tan’da ya­pı­lan er­ken ge­nel se­çim­le­ri ise, Cum­hur­baş­ka­nı Kur­man­bek Ba­ki­yev’in par­ti­si ön­de bi­tir­di. Bel­çi­ka’da ise, 10 Ha­zi­ran’da ya­pı­lan ge­nel se­çim­le­rin aka­bin­de pat­lak ve­ren kriz, 19 Ara­lık’ta si­ya­si par­ti­le­rin ge­çi­ci bir koa­lis­yon hü­kü­me­ti ku­rul­ma­sı ko­nu­sun­da uz­laş­ma­sıy­la aşıl­dı. Böy­le­ce Bel­çi­ka iki­ye bö­lün­mek­ten son an­da kur­tul­du.
Öte yan­dan Lüb­nan ve Pa­kis­tan’da se­çim sü­reç­le­ri­ne kan bu­laş­tı. Lüb­nan’da cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri, Ey­lül ayın­dan bu ya­na 10 de­fa er­te­len­di. İk­ti­dar ve mu­ha­le­fe­tin ay­lar son­ra Lüb­nan Or­du Ko­mu­ta­nı Ge­ne­ral Mi­şel Sü­ley­man’ın aday­lı­ğı ko­nu­sun­da uz­la­şa­bil­di­ği bir or­tam­da, Bey­rut’un do­ğu­sun­da Baş­kan­lık Sa­ra­yı ya­kın­la­rın­da bir bom­ba­lı sal­dı­rı dü­zen­len­di. 12 Ara­lık’ta­ki sal­dı­rı­da Su­ri­ye yan­lı­sı ola­rak bi­li­nen ve Or­du Ko­mu­ta­nı ol­ma­sı­na ke­sin gö­züy­le ba­kı­lan Ge­ne­ral Fran­su­va el-Hac ile bir­lik­te 4 ki­şi öl­dü. Bu olay, mev­cut si­ya­si kri­zi da­ha da de­rin­leş­tir­di.
Dün­ya­yı sar­san en kan­lı se­çim­ler ise, Pa­kis­tan’da ya­şan­dı. Pa­kis­tan’ın es­ki baş­ba­kan­la­rın­dan mu­ha­le­fet li­de­ri Be­na­zir But­to, 27 Ara­lık’ta Ra­val­pin­di’de yap­tı­ğı mi­tin­gin he­men ar­dın­dan dü­zen­le­nen si­lah­lı ve bom­ba­lı sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Suikastın seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Tavsiye Et