Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2007) > Panorama
Panorama
Terörün gölgesinde siyasi hareketlilik
Hak­ka­ri’de Dağ­lı­ca bas­kı­nın­da 12 as­ke­rin şe­hit edil­me­si ve 8 as­ke­rin ka­çı­rıl­ma­sı, Ku­zey Irak’a ope­ras­yon dü­zen­len­me­si ko­nu­sun­da hü­kü­me­ti ha­re­ke­te ge­çir­di. 17 Ekim’de TBMM’den çı­ka­rı­lan “Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si”ni de ar­ka­sı­na alan hü­kü­met, Irak­lı ve ABD’li üst dü­zey yet­ki­li­ler­le ola­sı bir ope­ras­yon ko­nu­sun­da gö­rüş­me­le­re baş­la­dı. Bu ve­si­ley­le Baş­ba­kan Er­do­ğan ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, Baş­kan Bush ile gö­rüş­mek üze­re 5 Ka­sım’da ABD’ye git­ti. Be­yaz Sa­ray’da­ki gö­rüş­me­ler son­ra­sı ABD ile Tür­ki­ye ara­sın­da PKK’ya kar­şı an­lık is­tih­ba­rat pay­la­şı­mı­na ön­ce­lik ve­ril­me­si, Tür­ki­ye-Irak-ABD ara­sın­da üç­lü as­ke­rî ya­pı ku­rul­ma­sı ve te­rör ör­gü­tü PKK’nın or­tak düş­man ka­bul edil­me­si ko­nu­la­rın­da mu­ta­ba­kat sağ­lan­dı. Va­kit kay­bet­me­den “üç­lü me­ka­niz­ma” dev­re­ye so­ku­la­rak, ABD Ge­nel­kur­may Baş­kan Yar­dım­cı­sı Or­ge­ne­ral Ja­mes Cart­wright ile Irak’ta­ki ABD güç­le­ri­nin ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Da­vid Pet­rae­us ve Ge­nel­kur­may İkin­ci Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Er­gin Say­gun 20 Ka­sım’da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nda bir ara­ya gel­di. 24 Ka­sım’da da ABD Av­ru­pa Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Bantz Crad­dock ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt An­ka­ra’da gö­rüş­tü. Böy­le­si­ne has­sas bir ko­nu­da üç­lü me­ka­niz­ma­nın gö­rüş­me­le­ri de­vam ede­ce­ğe ben­zi­yor.
Öte yan­dan 21 Ekim’de PKK’nın Dağ­lı­ca’da­ki bas­kı­nın­da ka­çı­rı­lan 8 as­ker, için­de Irak Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ab­dül­ka­dir Mu­ham­med Ca­sim ve koa­lis­yon güç­le­ri­nin ko­mu­ta­nı Da­vid Pet­rae­us’un da bu­lun­du­ğu bir uçak­la Di­yar­ba­kır’a ge­ti­ril­di. DTP mil­let­ve­kil­le­ri, as­ker­le­rin ken­di­le­ri­ne tes­lim edil­di­ği­ne da­ir açık­la­ma yap­sa da bu bil­gi doğ­ru­lan­ma­dı­ğı gi­bi, An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, Ku­zey Irak’a gi­den DTP’li mil­let­ve­kil­le­ri Os­man Öz­çe­lik, Ay­sel Tuğ­luk ve Fat­ma Kur­tu­lan hak­kın­da in­ce­le­me baş­lat­tı. 8 as­ker ise, “Me­mu­ri­yet gö­re­vi­nin ge­rek­le­ri­ne ay­kı­rı ha­re­ket et­mek”, “as­ke­rî di­sip­li­nin aşı­rı şe­kil­de sar­sıl­ma­sı”, “em­re ita­at­siz­lik­te ıs­rar” ve “yurt­dı­şı­na fi­rar” suç­la­rın­dan Van’da tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
As­ker­le­rin ge­ri dö­nü­şü ko­nu­sun­da DTP’nin ro­lü tar­tı­şı­lır­ken, par­ti­nin 8 Ka­sım’da ya­pı­lan ola­ğa­nüs­tü kon­gre­si de or­ta­lı­ğı iyi­ce kı­zış­tır­dı. Kon­gre­de ge­nel baş­kan­lı­ğa se­çi­len Nu­ret­tin De­mir­taş’ın, de­mok­ra­tik özerk­lik ta­lep­le­ri­ni yi­ne­le­me­si ve par­ti mec­li­si üye­si Sel­ma Ir­mak’ın da “Tek bay­rak, tek va­tan, tek dil ıs­ra­rın­dan vaz­ge­çil­me­li­dir” söz­le­ri üze­ri­ne An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı kon­grey­le il­gi­li in­ce­le­me baş­lat­tı. Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ab­dur­rah­man Yal­çın­ka­ya da, DTP’nin ka­pa­tıl­ma­sı is­te­miy­le 20 Ka­sım’da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nde da­va aç­tı. Bu­gün­ler­de si­ya­sî ku­lis­ler­de tar­tı­şı­lan ko­nu ise DTP’nin, ön­cü­sü olan DEP’le ay­nı akı­be­ti ya­şa­yıp ya­şa­ma­ya­ca­ğı.

Tavsiye Et
Sidr kasırgası Bangladeş'i vurdu
Gü­ney As­ya ül­ke­le­rin­den Bang­la­deş’i et­ki­si al­tına alan ka­sır­ga, ül­ke­yi ya­şan­maz ha­le ge­tir­di. Sa­at­te­ki hı­zı 250 km olan Sidr ka­sır­ga­sı­nın et­ki­siy­le ülkenin güneyinde 3 bin­den faz­la in­san ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­sır­ga yü­zün­den ha­ra­be­ye dö­nen kı­yı ka­sa­ba­la­rın­da ya­şa­yan bir mil­yon ka­dar ki­şi tah­li­ye edil­di. Ül­ke­nin gü­ne­yin­de 7 mil­yon ki­şi do­ğal fe­la­ket­ten et­ki­le­nir­ken; kı­yı böl­ge­ler­inde­ki ev­le­rin %90’ının, pi­rinç tar­la­la­rı­nın­sa yak­la­şık %95’inin yok ol­du­ğu açık­lan­dı. Fe­la­ket­te ölü sa­yı­sı­nın yük­sek ol­ma­sı­nın se­be­bi­nin iki ay ön­ce ve­ri­len yan­lış tsu­na­mi alar­mı ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
Fe­la­ke­tin du­yul­ma­sı­nın he­men ar­dın­dan pek çok ül­ke Bang­la­deş’e yar­dım eli uzat­tı. AB, Bang­la­deş’e 1,5 mil­yon av­ro; BM ise, acil yar­dım ekip­le­ri gön­der­di. Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri, 140 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de ulus­la­ra­ra­sı acil yar­dım tek­li­fi al­dık­la­rı­nı açık­la­dı. Coğ­ra­fi ko­nu­mu se­be­biy­le sık sık Mu­son yağ­mur­la­rı­nın et­kisin­de ka­lan Bang­la­deş’te geç­ti­ği­miz Ağus­tos ayın­da da 550 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.

Tavsiye Et
Siyasette bir nesil gidiyor
Es­ki baş­ba­kan yar­dım­cı­la­rın­dan Er­dal İnö­nü, te­da­vi gör­dü­ğü ABD’nin Ho­us­ton ken­tin­de 31 Ekim gü­nü ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 1926’da An­ka­ra’da dün­ya­ya ge­len İnö­nü, 1947’de fi­zik li­san­sı dip­lo­ma­sı al­dık­tan son­ra ABD’de li­san­süs­tü öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­la­dı. 1957-1960 yıl­la­rı ara­sın­da ABD’de çe­şit­li üni­ver­si­te ve ens­ti­tü­ler­de araş­tır­ma­lar ya­pan İnö­nü, OD­TÜ’de öğ­re­tim üye­li­ği gö­re­vin­de de bu­lun­du. Ay­rı­ca TÜ­Bİ­TAK’ta da mü­dür­lük gö­re­vi üst­len­di. 1983’te si­ya­se­te atı­lan İnö­nü, SO­DEP ve SHP’de ge­nel baş­kan­lık yap­tı. 1986’da İz­mir Mil­let­ve­ki­li se­çi­len ve 1991’e ka­dar par­la­men­to­da bu gö­re­vi­ne de­vam eden İnö­nü, 1991 ge­nel se­çim­le­rin­den son­ra DYP ile SHP’nin kur­du­ğu koa­lis­yon hü­kü­me­tin­de baş­ba­kan yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lun­du. 1995’te de dı­şiş­le­ri ba­ka­nı ol­du.
Ha­zır­ce­vap­lı­ğı ve es­pri­le­riy­le si­ya­se­te renk ka­tan İnö­nü’nün ölüm ha­be­ri si­ya­si­ler ve aka­de­mik çev­re­ler tarafından üzün­tüy­le kar­şı­lan­dı. İnö­nü’nün naa­şı Zin­cir­li­ku­yu Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di.

Tavsiye Et
Kosova seçimlerinin galibi Taçi
NA­TO’nun 1999’da ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon­dan bu ya­na BM’nin kon­tro­lün­de bu­lu­nan Ko­so­va’da ge­nel se­çim­ler 17 Ka­sım’da ya­pıl­dı. Baş­kan­lı­ğı­nı Ha­şim Ta­çi’nin yap­tı­ğı Ko­so­va De­mok­ra­tik Par­ti­si oy­la­rın yak­la­şık %34’ünü ala­rak bi­rin­ci olur­ken; De­mok­ra­tik Ko­so­va Bir­li­ği Par­ti­si ise %22’lik oy ora­nıy­la ikin­ci ol­du. Ko­so­va’nın Sır­bis­tan’dan ay­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ni­ha­i sta­tü gö­rüş­me­le­ri­nin de­vam et­ti­ği bir or­tam­da dü­zen­le­nen se­çim­le­re ka­tı­lım ise %45’te kal­dı. 2 mil­yon­luk nü­fu­su­nun %90’ı Ar­na­vut olan ve %5’lik Sırp azın­lı­ğıy­la yıl­lar­dır Sır­bis­tan’ın özerk böl­ge­si ko­nu­mun­da bu­lu­nan Bal­kan­la­rın so­run­lu böl­ge­si Ko­so­va’da göz­ler ba­ğım­sız­lık ila­nı­nın bek­len­di­ği 10 Ara­lık’a çev­ril­di. Se­çim­ler­den za­fer­le çı­kan Ta­çi, 1990’la­rın so­nun­da ya­şa­nan sa­vaş sı­ra­sın­da Ko­so­va Kur­tu­luş Or­du­su (UÇK)’nun li­der­le­rinden biriydi. Ta­çi, 10 Ara­lık’tan son­ra ulus­la­ra­ra­sı top­lum BM’nin va­at et­ti­ği ba­ğım­sız­lık için adım at­maz­sa, ken­di­le­ri­nin tek ta­raf­lı ola­rak ba­ğım­sız­lık ilan ede­ce­ği­ni açık­la­mış­tı.
Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı ko­nu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mda gö­rüş ay­rı­lık­la­rı mev­cut. Rus­ya ba­ğım­sız­lı­ğa şid­det­le kar­şı çı­kar­ken, ABD des­tek­li­yor. AB ise or­ta yo­lu bul­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Tavsiye Et
Ankara-Riyad arasında işbirliği artıyor

Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı Ab­dul­lah Bin Ab­dü­la­ziz el-Su­ud, Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne yap­tı­ğı zi­ya­ret­ler çer­çe­ve­sin­de 9 Ka­sım’da Tür­ki­ye’ye gel­di. Kral Ab­dul­lah ta­ra­fın­dan Cum­hur­baş­ka­nı Gül’e Kral Ab­dü­la­ziz Bi­rin­ci De­re­ce Ma­dal­ya­sı su­nu­lur­ken; Cum­hur­baş­ka­nı Gül de Kral Ab­dul­lah’a Dev­let Şe­ref Ma­dal­ya­sı ver­di. Böl­ge­sel so­run­la­rın ve iki­li iliş­ki­le­rin ele alın­dı­ğı zi­ya­ret sı­ra­sın­da, ABD’de ya­pı­la­cak An­na­po­lis top­lan­tı­sı ve Irak ana gün­dem mad­de­le­riy­di. Gö­rüş­me­ler so­nun­da Tür­ki­ye ile Suu­di Ara­bis­tan ara­sın­da iş­bir­li­ği­ne da­ir or­tak bir dek­la­ras­yon im­za­lan­dı. Dek­la­ras­yon, iki ül­ke ara­sın­da te­rör ve suç­la mü­ca­de­le ko­nu­la­rın­da iş­bir­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor. Eko­no­mik alan­da ise, Çif­te Ver­gi­len­dir­me­yi Ön­le­me ve Ver­gi Ka­çak­çı­lı­ğı­na En­gel Ol­ma An­laş­ma­sı im­za­la­na­rak iki ül­ke şir­ket­le­ri­nin ya­tı­rı­ma teş­vik edil­me­si, ka­ra, de­niz ve ha­va ula­şı­mı im­kan­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, işa­dam­la­rı­na vi­ze ko­lay­lı­ğı sağ­lan­ma­sı ve iki ül­ke­nin ener­ji ala­nın­da iş­bir­li­ği yap­ma­sı ko­nu­la­rın­da uz­la­şıl­dı. Ay­rı­ca “İs­tan­bul-Mek­ke De­mir­yo­lu Pro­je­si”nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ko­nu­sun­da da mu­ta­ba­kat sağ­lan­dı.


Tavsiye Et
OPEC’in son zirvesi Riyad'da yapıldı
Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler (OPEC) Dev­let Baş­kan­la­rı Zir­ve­si, 17-18 Ka­sım ta­rih­le­rin­de Suu­di Ara­bis­tan’ın baş­ken­ti Ri­yad’da ya­pıl­dı. 3. OPEC zir­ve­si­ne, OPEC’e üye 12 ül­ke­nin dev­let baş­kan­la­rı­nın ya­nı sı­ra pet­rol, ma­li­ye ve dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı da ka­tıl­dı. Ör­gü­te üye ül­ke­le­rin li­der­le­ri, top­lan­tı so­nun­da “Ri­yad Dek­la­ras­yo­nu”nu onay­la­ya­rak, ulus­la­ra­ra­sı pet­rol pi­ya­sa­sın­da­ki ye­ter­li te­da­ri­ki gü­ven­ce al­tı­na al­ma, çev­re ko­ru­ma­yı güç­len­dir­me ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­ma ta­ah­hü­dün­de bu­lun­du­lar. Böy­le­ce ulus­la­ra­ra­sı pet­rol pi­ya­sa­sı­nın is­tik­ra­rı ve dün­ya eko­no­mi­si­nin sü­rek­li re­fa­hı­nın ger­çek­leş­ti­ril­me­si için, OPEC’e üye ül­ke­le­rin ye­ter­li ve za­ma­nın­da pet­rol te­da­ri­ki sağ­la­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı dek­la­re edil­miş ol­du. Ay­rı­ca Ek­va­dor’un ör­gü­tün 13. üye­si ol­ma­sı da ka­bul edil­di.
Ba­ğım­sız pet­rol üre­ten ül­ke­ler ara­sın­da iş­bir­li­ği­ni ge­liş­tir­mek ama­cıy­la 1960’ta ku­ru­lan OPEC, pet­rolün fi­yat­ını ve üre­tim mik­tarı­nı be­lir­le­me­si açı­sın­dan kar­tel özel­li­ği ta­şı­yor. An­cak ör­gü­tün bu ko­nu­da bir yap­tı­rım me­ka­niz­ma­sı bu­lun­mu­yor.

Tavsiye Et
Müşerref koltuğunu bırak(a)mıyor
Pa­kis­tan’da 6 Ekim’de ya­pı­lan dev­let baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri son­ra­sı ül­ke­de­ki ge­ri­lim iyi­ce tır­man­dı. Se­çim­le­rin so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nı bek­le­me­yen Dev­let Baş­ka­nı ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Per­vez Mü­şer­ref, “ül­ke­de­ki aşı­rı din­ci­le­rin is­ya­nı ve yar­gı­nın mü­da­ha­le­le­ri”ni ge­rek­çe gös­te­re­rek 3 Ka­sım’da ül­ke­de ola­ğa­nüs­tü hal ilan et­ti ve ana­ya­sa­yı as­kı­ya al­dı. Ara­la­rın­da es­ki Baş­ba­kan Be­na­zir But­to’nun da bu­lun­du­ğu 1.500’den faz­la ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Son ge­liş­me­ler üze­ri­ne baş­ta ABD ol­mak üze­re ulus­la­ra­ra­sı ka­muo­yu, Mü­şer­ref’ten ola­ğa­nüs­tü hal uy­gu­la­ma­sı­na son ver­me­si­ni, ge­nel se­çim­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı ve ge­nel­kur­may baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den ay­rıl­ma­sı­nı is­te­di.
Ül­ke­de ge­nel se­çim­le­rin 8 Ocak’ta ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. Uzun­ca bir sü­re ev hap­sin­de tu­tu­lan mu­ha­lif li­der But­to, ge­nel se­çim­ler için res­men aday ol­du. 7 yıl­dır sür­gün­de bu­lu­nan es­ki Pa­kis­tan Baş­ba­ka­nı Na­vaz Şe­rif de Suu­di Ara­bis­tan’dan ül­ke­si­ne dön­dü.
Öte yan­dan Pa­kis­tan’da Yük­sek Mah­ke­me, Mü­şer­ref’in ye­ni­den dev­let baş­ka­nı se­çil­me­si­ne kar­şı tüm baş­vu­ru­la­rı red­det­ti. Mü­şer­ref’in ‘si­vil’ dev­let baş­ka­nı ola­rak ye­min ede­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et
Ortadoğu barışı için Türkiye devrede
Irak ve Fi­lis­tin-İs­ra­il baş­ta ol­mak üze­re Or­ta­do­ğu’nun kriz böl­ge­le­rin­de ba­rı­şın sağ­lan­ma­sı için Tür­ki­ye’nin baş­lat­tı­ğı gi­ri­şim­ler sü­rü­yor. Bun­lar­dan il­ki, Ge­niş­le­til­miş Irak’a Kom­şu Ül­ke­ler Dı­şiş­le­ri Ba­kan­la­rı Top­lan­tı­sı; BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ban Ki-Mun, ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce, Irak Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Hoş­yar Ze­ba­ri, İran Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ma­nu­çer Mut­ta­ki, Fran­sa Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ber­nard Ko­uch­ner, Al­man­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Frank Wal­ter Ste­in­mei­er dahil olmak üzere çok sa­yı­da ül­ke­nin dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la 3 Ka­sım’da İs­tan­bul’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı so­nun­da ya­yım­la­nan bil­di­ri­de, te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­su­na ge­niş yer ve­ri­le­rek, Irak ile kom­şu­la­rı ara­sın­da­ki iş­bir­li­ği­nin güç­len­di­ril­me­si ve ül­ke­nin top­rak bü­tün­lü­ğü­nün ko­run­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lu­nul­du. Bağ­dat’ta Irak hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan “ge­niş­le­til­miş kom­şu­lar des­tek me­ka­niz­ma­sı” oluş­tu­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Bir di­ğer ça­ba ise, Fi­lis­tin ve İs­ra­il ba­rı­şı­na kat­kı ama­cıy­la dev­let baş­kan­la­rı Mah­mud Ab­bas ve Şi­mon Pe­res’in Tür­ki­ye’ye da­vet edilmesiydi. 2005’te TOBB, Fi­lis­tin Ti­ca­ret, Sa­na­yi ve Ta­rım Oda­la­rı Fe­de­ras­yo­nu ile İs­ra­il İma­lat­çı­lar Bir­li­ği’nin bir ara­ya gel­me­siy­le oluş­tu­ru­lan ve Fi­lis­tin-İs­ra­il ara­sın­da gü­ven ar­tı­rı­cı bir me­ka­niz­ma ol­ma­yı amaç­la­yan An­ka­ra Fo­ru­mu çer­çe­ve­sin­de Gül, Pe­res ve Ab­bas, Ba­tı Şe­ri­a’da or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si ku­rul­ma­sı­na iliş­kin bir mu­ta­ba­kat im­za­la­dı. İki li­der ay­rı­ca, TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’na da hi­tap et­ti.
Tür­ki­ye’nin ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan söz ko­nu­su gi­ri­şim­ler ni­ha­i he­de­fi­ne ula­şır mı bi­lin­mez ama Or­ta­do­ğu ba­rı­şı­na kat­kı sağ­la­ya­cak birer adım ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. 

Tavsiye Et
Türkiye'nin önemi artıyor
Tür­ki­ye’nin je­o-eko­no­mik öne­mi Ka­sım ayın­da ya­pı­lan açı­lış ve te­mel at­ma tö­ren­le­riy­le bir kat da­ha art­tı. 3 Tem­muz 2005’te Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ve Yu­na­nis­tan Baş­ba­ka­nı Kos­tas Ka­ra­man­lis ta­ra­fın­dan te­mel­le­ri atı­lan Tür­ki­ye-Yu­na­nis­tan do­ğal­gaz bo­ru hat­tı, 18 Ka­sım’da İp­sa­la’da dü­zen­le­nen tö­ren­le açıl­dı. Hat, Şah­de­niz do­ğal­ga­zı­nı Av­ru­pa’ya ta­şı­ya­cak. Tö­re­ne, Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev, Baş­ba­kan Er­do­ğan, Yu­na­nis­tan Baş­ba­ka­nı Ka­ra­man­lis ve di­ğer üst dü­zey yet­ki­li­ler ka­tıl­dı. Pro­je kap­sa­mın­da baş­lan­gıç­ta 250 mil­yon met­re­küp Şah­de­niz ga­zı­nı Azer­bay­can’dan Av­ru­pa’ya ta­şı­ya­cak olan hat­la, 2012’de Yu­na­nis­tan’a yıl­da 3,6 mil­yar met­re­küp ve İtal­ya’ya da 8 mil­yar met­re­küp ga­zın ta­şın­ma­sı plan­la­nı­yor. Bu hat ile baş­ta Ha­zar Hav­za­sı ol­mak üze­re Or­ta­do­ğu ve Ku­zey Af­ri­ka böl­ge­le­rin­de yer alan bü­yük do­ğal­gaz kay­nak­la­rı Tür­ki­ye ve Yu­na­nis­tan üze­rin­den Av­ru­pa’ya ulaş­tı­rı­la­cak. Tür­ki­ye bö­lü­mü yak­la­şık 144 mil­yon do­la­ra mal olan bu pro­je, ül­ke­miz üze­rin­den Av­ru­pa’ya ih­raç edi­le­cek ilk do­ğal­gaz gü­zer­ga­hı ol­ma­sı açı­sın­dan ay­rı önem ta­şı­yor.
“De­mir İpek­yo­lu” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Ba­kü-Tif­lis-Kars (BTK) de­mir­yo­lu pro­je­si­nin Gür­cis­tan bö­lü­mün­de­ki te­me­li atıl­dı. Gür­cis­tan’ın baş­ken­ti Tif­lis’in 15 km dı­şın­da­ki Ma­rab­da is­tas­yo­nun­da­ki alan­da dü­zen­le­nen tö­re­ne Tür­ki­ye, Azer­bay­can ve Gür­cis­tan cum­hur­baş­kan­la­rı Ab­dul­lah Gül, İl­ham Ali­yev ve Mi­ha­il Saa­kaş­vi­li ka­tıl­dı. 2010 yı­lın­da ta­mam­lan­ma­sı bek­le­nen bu pro­je, Tür­ki­ye’nin “Av­ras­ya açı­lı­mı” po­li­ti­ka­sı­nın önem­li bir aya­ğı­nı oluş­tu­ru­yor. Zi­ra İs­tan­bul’da­ki Mar­ma­ray’ın da bit­me­siy­le, Av­ru­pa’dan Çin’e ke­sin­ti­siz yük ta­şı­na­bi­le­cek. Bu pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­siy­le ta­ri­hî İpek Yo­lu’nun can­lan­dı­rı­la­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.

Tavsiye Et