Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (June 2007) > Panorama
Panorama
Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemi germeye devam ediyor
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin CHP’nin baş­vu­ru­su­nu ka­bul ede­rek cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Mec­lis’te 367 mil­let­ve­ki­li­nin bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne da­ir ver­di­ği ka­ra­rın ar­dın­dan, AKP er­ken se­çim ka­ra­rı al­dı. An­cak AKP se­çim­ler­den ön­ce ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ya­pıl­ma­sı ta­le­bi­ni gün­de­me ge­tir­di. Cum­hur­baş­ka­nı­nın halk ta­ra­fın­dan se­çil­me­si, 5+5’lik dö­nem­ler için iki kez se­çi­le­bil­me­si, ge­nel se­çim­le­rin dört yıl­da bir ya­pıl­ma­sı ve mil­let­ve­ki­li se­çil­me ya­şı­nın 25’e in­di­ril­me­si gi­bi önem­li de­ği­şik­lik­ler içe­ren pa­ket, ANAP’ın des­te­ğiy­le ka­bul edil­di. CHP bu de­ği­şik­lik­le­re mu­ha­lif ol­sa da se­çi­me git­mek­ten ka­çan bir par­ti gö­rü­nü­mü ver­me­mek adı­na mu­ha­le­fe­ti­ni çok yük­sek ses­le di­le ge­tir­me­di. Cum­hur­baş­ka­nı­na gön­de­ri­len bu pa­ket, bek­le­nil­di­ği üze­re ve Bay­kal’ın da sa­vun­du­ğu gi­bi Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer ta­ra­fın­dan 15 gün­lük sü­re­nin dol­ma­sı­na iki gün ka­la ve­to edil­di.
Di­ğer ta­raf­tan se­çim tak­vi­mi iş­ler­ken, sağ­da ve sol­da se­çim it­ti­fak­la­rı hız ka­zan­dı. Sağ­da ANAP ve Doğ­ru Yol Par­ti­si, De­mok­rat Par­ti adı al­tın­da se­çi­me git­me ka­ra­rı al­dı. Sol­da ise CHP ve DSP, özel­lik­le DSP teş­ki­lat­la­rın­da ya­şa­nan güç­lük­le­re rağ­men se­çim it­ti­fa­kı ka­ra­rı­na var­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan ise it­ti­fak­la­rı “kırk çü­rük yu­mur­ta” ben­zet­me­siy­le eleş­tir­di.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ta­ra­fın­dan An­ka­ra Tan­do­ğan ve İs­tan­bul Çağ­la­yan’da dü­zen­le­nen ge­niş ka­tı­lım­lı mi­ting­le­rin üçün­cü aya­ğı ise İz­mir Gün­doğ­du Mey­da­nı’nda ger­çek­leş­ti­ril­di. Mi­ting­ler­de hü­kü­me­te yö­ne­lik eleş­ti­ri­le­rin ya­nın­da AB ve ABD kar­şı­tı söy­lem­ler ve sol par­ti­le­rin bir­leş­me­si için ya­pı­lan çağ­rı­lar dik­kat çe­ki­ciy­di. Özel­lik­le İz­mir’de ya­pı­lan mi­ting­de bü­yük ka­la­ba­lık­lar DSP ile CHP’nin bir­leş­me­si­ni is­te­di. Fa­kat İz­mir mi­tin­gi sı­ra­sın­da he­nüz an­laş­ma­ya va­ra­ma­mış olan DSP ve CHP li­der­le­ri bir­lik­te gö­rün­tü ver­mek­ten ka­çın­dı­lar. İki li­der an­laş­ma­ya var­dık­tan son­ra an­cak Sam­sun’da­ki son mi­ting­de bir araya geldiler. 20 Ma­yıs ta­ri­hin­de ya­pı­lan mi­ting­de Ata­türk’ün Sam­sun’a çı­kı­şı can­lan­dı­rı­la­rak mil­li mü­ca­de­le ru­hu­nu tem­sil et­mek he­def­le­ni­yor­du.
Ül­ke bu tür kar­ma­şık ve kao­tik bir sü­reç­ten ge­çer­ken, göz­ler bir an­da An­ka­ra’ya, YÖK mer­ke­zi­ne çev­ril­di. Hü­kü­me­te cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim sü­re­cin­de sert eleş­ti­ri­ler ge­ti­ren YÖK Baş­ka­nı Er­do­ğan Te­ziç’e yö­ne­lik sal­dı­rı gi­ri­şi­mi gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü. YÖK mer­ke­zin­de­ki gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­ni teh­dit ede­rek Baş­kan­lık ka­tı­na çık­mak is­te­yen sal­dır­gan, bu ça­ba­sın­da ba­şa­rı­sız ola­rak kaç­tı. Gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın gö­rün­tü­le­riy­le sal­dır­gan ol­duk­ça kı­sa sü­re­de ele ge­çi­ril­di. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­si gün­de­me ge­len bu tür ge­liş­me­ler, pro­va­ka­tif ey­lem­ler ola­rak de­ğer­len­di­ril­di.

Tavsiye Et
Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Sarkozy oldu
Bir sü­re­dir baş­ta Av­ru­pa ol­mak üze­re tüm dün­ya gün­de­mi­ni meş­gul eden Fran­sa’da­ki cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri ni­ha­yet so­nuç­lan­dı. Tür­ki­ye kar­şıt­lı­ğı ile bi­li­nen ik­ti­dar­da­ki Halk Ha­re­ke­ti Bir­li­ği li­de­ri Ni­co­las Sar­kozy, Fran­sa cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di. 22 Ni­san’da ya­pı­lan ilk tur oy­la­ma so­nu­cun­da Sar­kozy %30, Sos­ya­list Se­go­le­ne Ro­yal ise %25,2 oranında oy al­mış ve se­çim­ler ikin­ci tu­ra kal­mış­tı. 6 Ma­yıs’ta ya­pı­lan ve Fran­sa hal­kı­nın ka­tı­lım re­ko­ru kır­dı­ğı ikin­ci tur se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re Sar­kozy %53, Ro­yal %47 ora­nın­da oy al­dı. Böy­le­ce Fran­sa’da sa­de­ce halk de­ğil, ül­ke yö­ne­ti­mi de Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği­ne mu­ha­lif ol­du. Zi­ra “Tür­ki­ye’nin ye­ri Av­ru­pa de­ğil” di­yen Sar­kozy, tüm şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­se bi­le Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği­ne kar­şı çı­kı­yor. Yi­ne söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı in­kar eden­le­rin ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ka­nun tek­li­fi­ne de des­tek ve­ri­yor.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­nu 16 Ma­yıs’ta Chi­rac’tan dev­ra­lan Sar­kozy’nin, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği sü­re­ci­ne ne yön­de et­ki ede­ce­ği­ni, önü­müz­de­ki dö­nem gös­te­re­cek.

Tavsiye Et
Başer’in görevine son verildi
12 Mart ta­ri­hin­de Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Ya­şar Bü­yü­ka­nıt’ın yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sı­nın önem­li baş­lık­lar­dan bi­ri­si de Ku­zey Irak’a ya­pı­la­cak olan as­ke­rî mü­da­ha­ley­di. Top­lan­tı­da Bü­yü­ka­nıt, mü­da­ha­le­nin ge­rek­li­li­ği­ni açık bir dil­le ifa­de et­miş­ti. Bü­yü­ka­nıt’ın açık­la­ma­sın­da si­ya­si ira­de­nin des­te­ği­ne de atıf var­dı ve mü­da­ha­le için Mec­lis ka­ra­rı­nın ge­rek­li­li­ği­ne işa­ret edi­liyor­du. Mü­da­ha­le fik­ri hâ­lâ gün­dem­den düş­müş de­ğil. Ma­yıs ayı içe­ri­sin­de gü­ney sı­nı­rında­n sı­cak ha­ber­ler gel­me­ye baş­la­dı. Sınıra çok sa­yı­da as­ke­rî sev­kı­yat ya­pıl­dı­ğı ha­be­ri ba­sı­na yan­sı­dı. Yur­ti­çin­de PKK’ya yö­ne­lik ope­ras­yon­lar de­vam eder­ken, Ku­zey Irak’a mü­da­ha­le­nin de her an ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ne da­ir bir ha­va es­ti­ri­li­yor. Hü­kü­met­le or­du ara­sın­da bu ko­nuy­la il­gi­li na­sıl bir mü­na­se­bet ol­du­ğu tam ola­rak bi­lin­me­mek­le bir­lik­te son ya­şa­nan Edip Ba­şer ola­yı ko­nuy­la il­gi­li kuş­ku­la­rı ar­tır­dı. Te­rör­le Mü­ca­de­le Ko­or­di­na­tö­rü Ba­şer, yap­tı­ğı açık­la­ma­da is­ti­fa ede­ce­ği sin­yal­le­ri­ni ver­me­si­nin ve 2 Ma­yıs’ta­ki Al­man Di­e Welt ga­ze­te­si­ne ver­di­ği AKP’yi eleş­ti­ren de­me­ci­nin ar­dın­dan jet hı­zıy­la gö­re­vin­den alın­dı.

Tavsiye Et
Doğalgazda Rus atağı
Tür­ki­ye iç so­run­lar­la uğ­raş­ma­ya de­vam eder­ken, Rus­ya, Türk­me­nis­tan ve Ka­za­kis­tan, Ha­zar De­ni­zi’nin çev­re­si­ne ye­ni bir do­ğal­gaz bo­ru hat­tı dö­şen­me­si ko­nu­sun­da an­laş­tı. Tür­ki­ye’nin yıl­lar­dır pe­şin­de koş­tu­ğu ener­ji ko­ri­do­ru ol­ma ha­yal­le­ri­ne bü­yük bir dar­be in­me­si ma­na­sı­na ge­len bu an­laş­ma ABD, Av­ru­pa ve Çin için de ha­yal kı­rık­lı­ğı­na ne­den ol­du. Ağır­lı­ğı­nı dün­ya si­ya­se­tin­de de his­set­tir­me­ye baş­la­yan Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Pu­tin, ar­ka bah­çe­sin­de­ki en bü­yük ba­şa­rı­sı­na im­za at­mış du­rum­da. Al­tı gün­lük zi­ya­ret so­nun­da üç ül­ke­nin bo­ru hat­tı üze­rin­de an­laş­tı­ğı 12 Ma­yıs’ta bil­di­ril­di. Ya­yım­la­nan or­tak dek­la­ras­yon­da, ye­ni bo­ru hat­tı­nın in­şa­sı­na iliş­kin an­laş­ma­nın Ey­lül’e ka­dar im­za­la­na­ca­ğı ve do­ğal­gaz ih­ra­ca­tı­nı ge­liş­tir­mek için Öz­be­kis­tan ile de ça­lı­şı­la­ca­ğı bil­di­ril­di. İn­şa­sı­na ge­le­cek yıl baş­lan­ma­sı plan­la­nan bo­ru hat­tı­nın, Türk­me­nis­tan’dan­baş­la­yıp Ha­zar De­ni­zi kı­yı­sın­ca uza­na­rak Ka­za­kis­tan’a ora­dan da Rus­ya-Ka­za­kis­tan sı­nı­rın­da yer alan Ale­xan­drov Ga­i böl­ge­sin­de Or­ta As­ya’dan ge­len ana do­ğal­gaz bo­ru hat­tı­na bağ­lan­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor.

Tavsiye Et
Yeni üniversiteler, yeni YÖK yönetmeliği
TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda, 17 il­de üni­ver­si­te ku­rul­ma­sı­nı ön­gö­ren ka­nun ta­sa­rı­sı hü­kü­met ve mu­ha­le­fet ara­sın­da­ki sert tar­tış­ma­la­ra rağ­men ka­bul edi­le­rek ya­sa­laş­tı. Ka­nu­na gö­re, Ka­ra­man, Ağ­rı, Si­nop, Si­irt, Nev­şe­hir, Ka­ra­bük, Ki­lis, Çan­kı­rı, Art­vin, Bi­le­cik, Bit­lis, Kırk­la­re­li, Os­ma­ni­ye, Bin­göl, Muş, Mar­din ve Bat­man’da üni­ver­si­te ku­rul­masına karar verildi. Di­ğer ta­raf­tan Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­zer’in, 18 Ma­yıs’ta onay­la­ya­rak Baş­ba­kan­lı­ğa gön­der­di­ği, İs­tan­bul’da 4, İz­mir’de 1 ye­ni va­kıf üni­ver­si­te­si ku­rul­ma­sı­na iliş­kin ya­sa yü­rür­lü­ğe gir­di. Yü­rür­lü­ğe gi­ren ya­say­la İs­tan­bul’da Öz­ye­ğin Üni­ver­si­te­si, İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si, Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si, İs­tan­bul Arel Üni­ver­si­te­si ile İz­mir’de, “İz­mir Üni­ver­si­te­si” adıy­la ye­ni va­kıf üni­ver­si­te­le­ri ve İs­tan­bul Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si’nde de bir tıp fa­kül­te­si ku­ru­la­cak. Üni­ver­si­te­le­ri il­gi­len­di­ren bir di­ğer ge­liş­me de YÖK’ün yurt dı­şın­da eği­tim gö­ren­le­re yö­ne­lik açık­la­dı­ğı ye­ni ka­ra­rıy­dı. Bu ka­ra­ra gö­re Ana­ya­sa’nın te­mel il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı ders­ler ve­ren üni­ver­si­te­le­rin denk­lik­le­ri ip­tal edi­le­cek.

Tavsiye Et
Ankara’da menfur saldırı
Er­ken se­çim ka­ra­rıy­la se­çim at­mos­fe­ri­nin tüm ül­ke­ye ya­yıl­dı­ğı bir dö­nem­de An­ka­ra’da mey­da­na ge­len men­fur sal­dı­rı tüm Tür­ki­ye’yi ya­sa boğ­du. 22 Ma­yıs’ta Ulus’ta­ki Ana­far­ta­lar Çar­şı­sı önün­de mey­da­na ge­len pat­la­ma­da 6 ki­şi öl­dü, 100’den faz­la ki­şi ya­ra­lan­dı. Olay son­ra­sı Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Bü­yü­ka­nıt ile kuv­vet ko­mu­tan­la­rı olay ye­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de pat­la­ma­nın bir in­ti­har sal­dı­rı­sı ol­du­ğu ve sal­dı­rı­nın Si­vas’ın Za­ra il­çe­si nü­fu­su­na ka­yıt­lı 1979 do­ğum­lu Gü­ven Ak­kuş ta­ra­fın­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği açık­lan­dı. Ak­kuş’un geç­miş­te Tür­ki­ye İh­ti­lal­ci Ko­mü­nist­ler Bir­li­ği ad­lı bir ör­gü­te üye ol­du­ğu, 1 Ma­yıs 1996’da ya­sa­dı­şı sol ör­güt pan­kar­tıy­la ya­ka­lan­dı­ğı ve ko­nul­du­ğu ce­za­evin­de PKK’ya ka­tıl­dı­ğı açık­lan­dı. Yi­ne ola­yın “kul­la­nı­lan mal­ze­me ve me­tot açı­sın­dan” PKK ey­le­mi iz­le­ni­mi ver­di­ği be­lir­til­di.
An­ka­ra’nın gö­be­ğin­de­ki bu sal­dı­rıy­la bir­lik­te PKK’ya kar­şı sı­nı­rö­te­si ope­ras­yon tar­tış­ma­la­rı ye­ni­den ül­ke gün­de­mi­ne otur­du. Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­me­ler de­vam eder­ken; TSK’nın as­ke­rî bir mü­da­ha­le is­te­ği­ne kar­şı­lık, hü­kü­met bu ko­nu­da da­ha tem­kin­li dav­ran­ma­yı yeğ­li­yor.

Tavsiye Et
Bulgaristan’dan AP’ye 5 Türk milletvekili
2007 yı­lı ba­şın­da AB’ye tam üye olan Bul­ga­ris­tan hal­kı, Av­ru­pa Par­la­men­to­su (AP)’nda ül­ke­si­ni tem­sil ede­cek 18 mil­let­ve­ki­li­ni be­lir­le­mek üze­re 20 Ma­yıs’ta san­dık ba­şı­na git­ti. Ka­tı­lı­mın %30 gi­bi çok dü­şük oran­lar­da kal­dı­ğı se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re AP’ye GERB, BSP ve HÖH’ün 5’er, ATA­KA’nın 2 ve NDSV’nin de 1’er mil­let­ve­ki­li gön­de­re­ce­ği açık­lan­dı. Bu se­çim­ler­de sos­ya­list­ler kan kay­be­der­ken, Av­ru­pa yan­lı­la­rıy­la Türk azın­lı­ğın se­si HÖH ka­zanç­lı çık­tı. Üye­le­ri­nin ço­ğun­lu­ğu­nu Türk­le­rin oluş­tur­du­ğu HÖH, bi­rin­ci­li­ği kıl pa­yı ka­çı­rır­ken; se­çim­de en faz­la oy alan par­ti­ler ara­sın­da yer al­dı. Ül­ke nü­fu­su­nun %10’unu oluş­tu­ran Türk­le­rin, se­çim­le­re yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği gö­rü­lü­yor. Yi­ne maf­ya ci­na­yet­le­ri­nin hâ­lâ gün­de­lik hayatın bir parçası ol­du­ğu Bul­ga­ris­tan’da yol­suz­luk skan­dal­la­rı göl­ge­sin­de ya­pı­lan se­çim­ler­de hal­kın oy­la­rı­nı, ye­ni ku­ru­lan Av­ru­pa yan­lı­sı bir par­ti olan GERB ile Türk azın­lı­ğın par­ti­si HÖH yö­nün­de kul­lan­ma­yı ter­cih et­ti­ği göz­lem­le­ni­yor.

Tavsiye Et
Ortadoğu kaynıyor
Lüb­nan’ın ku­ze­yin­de­ki Nahr el-Ba­rid kam­pı ve Fi­lis­tin’in gü­ne­yin­de­ki Gaz­ze Şe­ri­di’nde­ki ça­tış­ma­lar Or­ta­do­ğu ka­za­nı­nın kay­na­ma­ya baş­la­dı­ğı­nın bir gös­ter­ge­si. Lüb­nan’da hü­kü­met as­ker­le­ri, ül­ke­nin ku­ze­yin­de­ki Trab­lus ken­ti ya­kın­la­rın­da­ki Nahr el-Ba­red Fi­lis­tin mül­te­ci kam­pı­na si­vil ba­rı­şa za­rar ver­dik­le­ri ge­rek­çe­siy­le sal­dı­rı­lar dü­zen­li­yor. 2006 Ka­sım’ın­da ku­ru­lan bu ör­güt, el-Kai­de te­rör ör­gü­tü­ne bağ­lı ol­mak­la suç­la­nı­yor. 21 Ma­yıs’ta baş­la­yan ça­tış­ma­lar­da bu­gü­ne de­ğin 100’e ya­kın ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ör­gü­tü çö­kert­mek­te ka­rar­lı gö­rü­nen Lüb­nan hü­kü­me­ti, ope­ras­yon­la­rı­nı sür­dü­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. Hat­ta Lüb­nan hü­kü­me­ti bu ko­nu­da, ABD’den 280 mil­yon do­lar­lık as­ke­rî yar­dım ta­lep et­ti. İki ABD uça­ğı da Lüb­nan or­du­su­na des­tek ama­cıy­la Bey­rut’a in­di. Fi­lis­tin­li­ler­le geç­miş­te ya­pı­lan an­laş­ma­lar uya­rın­ca or­du­nun Lüb­nan’da­ki Fi­lis­tin mül­te­ci kamp­la­rı­na gir­me­si­ne izin ve­ril­mi­yor. Ül­ke­de­ki ça­tış­ma­lar­da iki ateş ara­sın­da ka­lan si­vil­ler ise, mül­te­ci kam­pın­dan kaç­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Öte yan­dan Fi­lis­tin top­rak­la­rı, bir yan­dan iç ça­tış­ma­la­ra di­ğer yan­dan da İs­ra­il’in sal­dı­rı­la­rı­na sah­ne olu­yor. Se­çim­le iş ba­şı­na ge­len Ha­mas ile el-Fe­tih ta­raf­tar­la­rı ara­sın­da ya­şa­nan ik­ti­dar mü­ca­de­le­sin­de kar­deş­ka­nı dö­kül­me­ye de­vam edi­yor. Ha­mas’ın ateş­kes çağ­rı­la­rı­na ku­lak ve­ren Fi­lis­tin Dev­let Baş­ka­nı Mah­mud Ab­bas’ın el-Fe­tih yan­lı­la­rı­na ve gü­ven­lik güç­le­ri­ne der­hal ateş­kes ta­li­ma­tı ver­me­si­ne kar­şın ateş­kes uy­gu­la­na­mı­yor.
İç ça­tış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği Fi­lis­tin’de, halk bir yan­dan da çok sa­yı­da Fi­lis­tin­li­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği İs­ra­il as­ker­le­ri­nin dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­la­ra ma­ruz ka­lı­yor. Al­tı ay gi­bi bir sü­re son­ra ye­ni­den Gaz­ze Şe­ri­di’ne tank­lar­la gi­ren İs­ra­il, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na bağ­lı gü­ven­lik güç­le­ri­nin ka­rar­gah­la­rıy­la Ha­mas’ın eği­tim kamp­la­rı­na yö­ne­lik ha­va sal­dı­rı­la­rı­nı da sür­dü­rü­yor.

Tavsiye Et
Uluslararası arenada Türkiye’nin arabuluculuğu
Ni­san-Ma­yıs ay­la­rın­da Tür­ki­ye, hem böl­ge­sel hem de ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da önem­li ara­bu­lu­cu­luk gö­rev­le­ri üst­len­di. İran’ın tar­tış­ma­lı nük­le­er prog­ra­mı­nın ya­rat­tı­ğı ger­gin­lik sü­rer­ken, BM Gü­ven­lik Kon­se­yi’nin Mart 2007’de al­dı­ğı yap­tı­rım ka­ra­rı son­ra­sı, AB ve İran yet­ki­li­le­ri 25 Ni­san’da An­ka­ra’da bir ara­ya gel­di. İran Ulu­sal Yük­sek Gü­ven­lik Kon­se­yi Ge­nel Sek­re­te­ri Ali La­ri­ca­ni ile AB Or­tak Dış Po­li­ti­ka ile Gü­ven­lik Yük­sek Tem­sil­ci­si Ja­vi­er So­la­na, İran’ın nük­le­er prog­ra­mı­na iliş­kin gö­rüş­me­ler­de bu­lun­du­lar. İran ile Ba­tı dün­ya­sı ara­sın­da­ki söz ko­nu­su ge­ri­li­mi azalt­ma ça­ba­la­rın­dan bi­ri olan bu gö­rüş­me­le­rin olum­lu geç­me­si ise ge­le­cek için umut ve­ri­ci ola­rak de­ğer­len­di­ril­di.
Öte yan­dan bir­bir­le­ri­ni Ta­li­ban ve el-Kai­de’yle ye­te­rin­ce mü­ca­de­le et­me­mek­le suç­la­yan iki ül­ke Pa­kis­tan ve Af­ga­nis­tan li­der­le­ri, Tür­ki­ye’nin gi­ri­şi­miy­le An­ka­ra’da bir ara­ya gel­di. Pa­kis­tan Dev­let Baş­ka­nı Per­vez Mü­şer­ref ile Af­ga­nis­tan Dev­let Baş­ka­nı Ha­mid Kar­za­i’nin 29-30 Ni­san’da yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler olum­lu geç­ti ve bu gi­ri­şim An­ka­ra bil­di­ri­si ile so­na er­di. Bil­di­ri­ye gö­re, iki ül­ke ara­sın­da baş­ta te­rör ko­nu­su ol­mak üze­re da­ha ya­kın iş­bir­li­ği yap­ma ka­ra­rı alın­dı.
Son ola­rak kom­şu ül­ke­ler nez­din­de Tür­ki­ye’nin ini­si­ya­ti­fiy­le baş­la­tı­lan Irak top­lan­tı­la­rı­nın so­nun­cu­su, 3 Ma­yıs’ta Mı­sır’ın Şarm eş-Şeyh ken­tin­de ya­pıl­dı. 50 ka­dar ül­ke­nin üst dü­zey tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı ve Irak’ın için­de bu­lun­du­ğu şid­det dön­gü­sün­den çı­ka­rıl­ma­sı ve eko­no­mi­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­si­nin yol­la­rı­nın ele alın­dı­ğı iki gün­lük Irak top­lan­tı­sı son­ra­sı ya­yım­la­nan so­nuç bil­di­ri­sin­de, ül­ke­de­ki tüm te­rö­rist ey­lem­ler kı­nan­dı; Irak’ın top­rak bü­tün­lü­ğü vur­gu­lan­dı. Bir son­ra­ki top­lan­tı­nın ise Tür­ki­ye’de ya­pıl­ma­sı­na oy bir­li­ğiy­le ka­rar ve­ril­di.

Tavsiye Et