Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (April 2007) > Panorama
Panorama
Kosova için nihai karar verilemedi
Ko­so­va’ya ken­di hü­kü­me­ti ve or­du­su­nu kur­ma yet­ki­si­ni ve­ren, ulus­la­ra­ra­sı ör­güt­le­re ka­tıl­ma im­ka­nı ta­nı­yan ve Sırp azın­lı­ğa ge­niş hak­lar ile gü­ven­lik ta­ah­hü­dün­de bu­lu­nan ta­sa­rı, BM Ko­so­va Özel Tem­sil­ci­si Mart­ti Ah­ta­saa­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış; ar­dın­dan bir yıl ka­dar ön­ce Sırp ve Ko­so­va­lı yet­ki­li­ler ara­sın­da gö­rüş­me­le­re baş­lan­mış­tı. Hu­ku­ken Sır­bis­tan’a bağ­lı, an­cak fii­len BM ça­tı­sı al­tın­da bu­lu­nan Ko­so­va’nın ni­ha­i sta­tü­sü­nü be­lir­le­yen bu plan, Ah­ta­saa­ri ta­ra­fın­dan 2 Şu­bat’ta Sırp yö­ne­ti­mi­ne su­nul­du. An­cak plan, hem Sırp yö­ne­ti­mi hem de Sır­bis­tan Par­la­men­to­su ta­ra­fın­dan Ko­so­va­lı Ar­na­vut­la­ra “ba­ğım­sız­lık yo­lu­nu aça­bi­le­ce­ği” ge­rek­çe­siy­le red­de­dil­di. Ko­so­va yö­ne­ti­min­ce ka­bul edi­len bu öne­ri­ye, ül­ke­de­ki Ar­na­vut­lar ‘ba­ğım­sız­lık’ ta­nın­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le tep­ki gös­te­rir­ken; gö­rüş­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı Mart ba­şın­da 2 ki­şi­nin ölü­mü­ne yol açan gös­te­ri­ler dü­zen­len­di.
10 Mart’ta Vi­ya­na’da Sırp-Ar­na­vut yö­ne­ti­mi ara­sın­da Ah­ta­saa­ri baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan ikin­ci ve son tur gö­rüş­me­ler de so­nuç­suz kal­dı. BM El­çi­si’nin Mart ayı so­nu­na ka­dar, BM Gü­ven­lik Kon­se­yi’ne öne­ri­le­ri­ni su­na­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Or­ta­mın hay­li ger­gin ol­du­ğu Ko­so­va’da 1990’lar­da ya­şa­nan et­nik ça­tış­ma­la­rın ye­ni­den alev­len­me­sin­den en­di­şe edi­li­yor.

Tavsiye Et
Erdoğan Cidde Ekonomik Forumu’ndaydı
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, Cid­de Eko­no­mik Fo­ru­mu’na ka­tıl­mak ama­cıy­la git­ti­ği Suu­di Ara­bis­tan’da iki gün­lük res­mî bir zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. 23 Şu­bat’ta baş­la­yan zi­ya­ret çer­çe­ve­sin­de Er­do­ğan’ın Kral Ab­dul­lah ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de Or­ta­do­ğu ba­rış sü­re­ci ve Irak’ta­ki son ge­liş­me­ler ele alın­dı. Ge­zi çer­çe­ve­sin­de Ulus­la­ra­ra­sı Türk Oku­lu’nu da zi­ya­ret eden Er­do­ğan, bu yıl 23-27 Şu­bat ta­rih­le­rin­de se­ki­zin­ci­si dü­zen­le­nen Cid­de Eko­no­mik Fo­ru­mu’nda bir ko­nuş­ma yap­tı. Cid­de Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın gi­ri­şi­miy­le 2000 yı­lın­da baş­la­tı­lan ve kü­re­sel öl­çek­te ge­rek ka­mu ge­rek­se özel sek­tör­de yet­kin­li­ği­ni ka­nıt­la­mış ki­şi­le­rin bir ara­ya ge­le­rek ulus­la­ra­ra­sı eko­no­mik, si­ya­si ve sos­yal ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di­ği bir plat­form özel­li­ği ta­şı­yan bu Fo­rum’da, eko­no­mik re­form­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de or­tak ze­mi­nin güç­len­di­ril­me­si ve he­def­le­rin ge­niş­le­til­me­si ko­nu­la­rı ele alın­dı. Fo­rum’a onur ko­nu­ğu ola­rak ka­tı­lan ve “Eko­no­mik Re­form” baş­lık­lı bir ko­nuş­ma ya­pan Er­do­ğan, ül­ke­le­ri­ni tem­si­len ge­len ka­tı­lım­cı­la­ra ses­le­ne­rek, önem­li de­ği­şim ve dö­nü­şü­mün an­cak risk alı­na­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ay­rı­ca yok­sul­lu­ğa ve ce­ha­le­te kar­şı mü­ca­de­le edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni de vur­gu­la­dı.

Tavsiye Et
TSK’dan yeni andıç, yeni liste
Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ba­sın-ya­yın or­gan­la­rı ve ça­lı­şan­la­rı hak­kın­da ha­zır­la­nan gü­ve­ni­lir­lik de­ğer­len­dir­me ra­po­ru­nun ba­sı­na yan­sı­ma­sı ka­mu­oyun­da bom­ba et­ki­si ya­rat­tı. 28 Şu­bat sü­re­ci­nin ar­dın­dan ilk kez si­ya­sal li­te­ra­tü­re gi­ren ve o dö­nem ba­zı ga­ze­te­ci­le­ri he­def alan an­dıç tek­rar gün­de­me gel­miş ol­du. Ya­yım­la­nan ra­por­da, med­ya ku­ru­luş­la­rı ve ga­ze­te­ci­ler “TSK kar­şı­tı” ve “TSK yan­lı­sı” ola­rak iki ana gru­ba ay­rıl­mış. Bu­na gö­re, ra­por üst dü­zey as­ke­rî yet­ki­li­le­re “TSK kar­şı­tı” ol­duk­la­rı id­di­a edi­len ba­sın ku­ru­luş­la­rı­nın ve­ya ba­zı ça­lı­şan­la­rı­nın Ge­nel­kur­may’a ait ak­re­di­tas­yon­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yor. Ra­po­run gün­de­me gel­me­si­nin aka­bin­de Ge­nel­kurmay’dan her­han­gi bir ya­lan­la­ma gel­mez­ken, in­ter­net si­te­sin­den Ge­nel­kur­may’ın ko­nuy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­ta­ca­ğı açık­lan­dı. Ko­nu­nun uz­man­la­rı­nın ba­riz bil­gi yan­lış­lık­la­rı bu­lun­du­ğu­nu id­di­a et­tik­le­ri ra­po­run ya­pı­sı ve içe­ri­ği ka­mu­oyun­da ge­niş tar­tış­ma­la­ra ne­den ol­du.

Tavsiye Et
OKS gitti, SBS geldi
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, yıl­lar­dır eleş­ti­ri­len ve her yıl yak­la­şık 800 bin öğ­ren­ci­nin kor­ku­lu rü­ya­sı ha­li­ne ge­len Or­ta­öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Öğ­ren­ci Seç­me Sı­na­vı (OKS)’nın ye­ri­ne Se­vi­ye Be­lir­le­me Sı­na­vı (SBS)’nın ge­ti­ril­di­ği­ni açık­la­dı. 2008-2009 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­cak SBS, 6., 7. ve 8. sı­nıf­la­rın son­la­rın­da mer­ke­zî sis­tem­le ya­pı­la­cak; üç yı­lın sı­nav or­ta­la­ma­sı %70, ders­le­rin not or­ta­la­ma­la­rı %25 ve öğ­ren­ci­le­rin dav­ra­nış not or­ta­la­ma­la­rı da %5 et­ki­li ola­cak. SBS müf­re­dat odak­lı ola­cak ve ya­ban­cı dil so­ru­la­rı da yö­nel­ti­le­cek.
17. Mil­li Eği­tim Şu­ra­sı’nın önem­li gün­dem mad­de­le­rin­den bi­ri olan OKS’nin kal­dı­rıl­ma­sı, özel­lik­le eği­tim ca­mi­asın­da yo­ğun tar­tış­ma­la­rı da be­ra­be­rin­de ge­tir­di. SBS sis­te­mi ile, okul no­tu­nun su­is­ti­ma­le açık olup ol­ma­ya­ca­ğı, ye­ni sis­te­min ders­ha­ne­ye il­gi­yi ar­tı­rıp ar­tır­ma­ya­ca­ğı, ka­na­at no­tu kul­la­nan öğ­ret­men­le­re bas­kı­nın ço­ğa­lıp ço­ğal­ma­ya­ca­ğı tar­tı­şıl­dı.
Et­raf­lı­ca dü­şü­nül­me­den or­ta­ya ko­nan gi­ri­şim­ler­le yaz-boz tah­ta­sına çevri­len Türk eği­tim sis­te­mi­nin, söz ko­nu­su ye­ni gi­ri­şim­le han­gi yön­de bir iv­me ka­za­na­ca­ğı ise me­rak ko­nu­su.

Tavsiye Et
Filistin’de Ulusal Birlik Hükümeti kuruldu

Ha­mas ve el-Fe­tih ara­sın­da va­rı­lan uz­laş­ma­nın ar­dın­dan İs­ma­il Ha­ni­ye ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ye­ni ka­bi­ne 17 Mart’ta Fi­lis­tin mec­li­sin­den gü­ve­no­yu al­dı. Ha­ni­ye baş­ba­kan­lı­ğın­da­ki ikin­ci, Fi­lis­tin’in ise on bi­rin­ci hü­kü­me­ti olan Ulu­sal Bir­lik Hü­kü­me­ti, yap­tı­rım­la­rı so­na er­dir­me umut­la­rı­nı can­lan­dır­dı. Nor­veç, hü­kü­me­ti ta­nı­yan ilk ül­ke olur­ken, Rus­ya gi­bi ba­zı ül­ke­ler ise yap­tı­rım­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di­ler. Ye­ni hü­kü­me­ti ta­nı­ma­yı red­de­den İs­ra­il ise Mah­mut Ab­bas’la in­sa­ni ko­nu­lar­da gö­rüş­me­le­re de­vam ede­bi­le­cek­le­ri­ni, yap­tı­rım­la­rı ise so­na er­dir­me­le­ri­nin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ay­rı­ca Nor­veç Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Yar­dım­cı­sı’nın İs­ra­il ile ya­pa­ca­ğı gö­rüş­me se­bep gös­te­ril­me­den ip­tal edil­di. Ame­ri­ka şid­det­ten vaz­geç­me­dik­çe Ha­mas yet­ki­li­le­riy­le gö­rüş­me­ye­ce­ği­ni ve hü­kü­me­te doğ­ru­dan yar­dım am­bar­go­su­nun sü­re­ce­ği­ni açık­lar­ken; Ha­mas yet­ki­li­le­ri ise es­ki an­laş­ma­la­ra say­gı gös­te­ri­le­ce­ği­ni fa­kat İs­ra­il’i ta­nı­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.


Tavsiye Et
Srebrenitsa’da ‘soykırım’ var ama yaptırım yok!
Bos­na’nın, Sır­bis­tan Bos­na Sa­va­şı sı­ra­sın­da yap­tı­ğı kat­li­am­lar ne­de­niy­le 1993’te La­hey Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı’na aç­tı­ğı da­va­nın so­nu­cu 26 Şu­bat 2007’de açık­lan­dı. Di­van’ın ni­ha­i ka­ra­rı­na gö­re, BM’nin “gü­ven­li böl­ge” ilan et­ti­ği Sreb­re­nit­sa’da yaş­la­rı 14 ile 75 ara­sın­da de­ği­şen 8 bi­ni aş­kın Müs­lü­man’ın Sırp­lar ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü kat­li­am, ‘soy­kı­rım’ ola­rak ni­te­len­di­ril­di. An­cak Di­van, Sır­bis­tan dev­le­ti­nin hu­ku­ki açı­dan so­rum­lu ol­ma­dı­ğı­na hük­met­ti. Mah­ke­me­nin Sır­bis­tan aley­hin­de ka­rar ver­me­si ha­lin­de Bos­na­lı Müs­lü­man­la­ra taz­mi­nat yo­lu açı­la­cak­tı. Bos­na­lı­lar bu ka­rar­la ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rar­ken; Sır­bis­tan ise, suç­la­ma­la­rı red­de­de­rek olay­la­rın iç sa­vaş sı­ra­sın­da mey­da­na gel­di­ği­ni sa­vu­nu­yor. Ka­rar­dan iki gün son­ra Bos­na Sırp Cum­hu­ri­ye­ti, Bos­na Sa­va­şı’nın kur­ban­la­rın­dan özür di­ler­ken; kat­li­am­dan so­rum­lu tu­tu­lan dö­ne­min Sırp li­de­ri Ra­do­van Ka­rad­ziç ve Rat­ko Mla­diç hâ­lâ ya­ka­la­na­ma­dı. 7 Mart’ta AB ta­ra­fın­dan, Ada­let Di­va­nı’nda ‘soy­kı­rım’la yar­gı­la­nan Sır­bis­tan’a 2008’de aday­lık sta­tü­sü ve­ri­le­ce­ği­nin ilan edil­me­si ise ka­mu­oyu­nu şok et­ti.

Tavsiye Et
Çeliktepe ‘altıntepe’ oldu
Ya­ban­cı ser­ma­ye­nin akın et­ti­ği Tür­ki­ye’de gay­ri­men­kul sek­tö­rü de pa­yı­na dü­şe­ni al­dı. Ya­tı­rım ve fi­nans mer­ke­zi İs­tan­bul, gay­ri­men­kul ya­tı­rım­cı­la­rı­nın da göz­de­si ha­li­ne gel­di. Ka­ra­yol­la­rı ara­zi­si­ni Zor­lu Gru­bu’nun 800 mil­yon do­la­ra sa­tın al­ma­sı­nın ar­dın­dan, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait İETT Ga­ra­jı ara­zi­si de 705 mil­yon do­la­ra Du­ba­i Emi­ri Şeyh Mak­tum’un Sa­ma Du­ba­i şir­ke­ti­ne sa­tıl­dı. Le­vent’te­ki İETT Ga­ra­jı’na, da­ha ön­ce Du­ba­i To­wers yap­ma­yı plan­la­yan Mak­tum’un şir­ke­ti, ara­zi­nin sa­tı­şı için ya­pı­lan iha­le­de ka­ra­yol­la­rı ara­zi­si­ni kap­tır­dı­ğı Zor­lu ile ya­rış­tı. Bü­yük bir çe­kiş­me­ye sah­ne olan açık ar­tır­ma­da şir­ket, KDV ile bir­lik­te 1 mil­yar 156 mil­yon 400 bin YTL’lik tu­ta­rı pe­şin öde­ye­ce­ği­ni açık­la­dı. 46 bin 241 met­re­ka­re­lik ara­zi­de is­te­ni­len yük­sek­lik­te bi­na in­şa edi­le­bi­le­cek. Böy­le­si büyük ya­tı­rım­la­rın Çe­lik­te­pe sem­tin­de­ki gay­ri­men­kul fi­yat­la­rı­nın ar­tı­şı­na ne­den ol­ma­sı bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et
TBMM Heyeti’nden Temsilciler Meclisi’ne tasarı ablukası
Ame­ri­kan Tem­sil­ci­ler Mec­li­si’nde Ni­san ayın­da gö­rü­şül­me­si bek­le­nen “Er­me­ni Soy­kı­rım” ta­sa­rı­sı­nın Mec­lis’ten geç­me­me­si için Tür­ki­ye’nin ça­ba­la­rı de­vam edi­yor. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı’nın ar­dın­dan bu kez de TBMM’nin AK Par­ti­li ve CHP’li üye­le­rin­den olu­şan kar­ma he­yet­ler, Kon­gre üye­le­ri ve yö­ne­tim yet­ki­li­le­riy­le gö­rüş­me­ler­de bu­lun­mak için Was­hing­ton’a git­ti. Ya­pı­lan se­ri gö­rüş­me­ler­de Türk ta­ra­fı soy­kı­rım id­di­ala­rı­nın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı ve ta­sa­rı­nın geç­me­si du­ru­mun­da Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri­nin ta­mi­ri güç bir ha­sar gö­re­ce­ği üze­rin­de dur­du. Gö­rüş­me­ler­den ümit­li dö­nen mil­let­ve­kil­le­ri çok sa­yı­da Kon­gre üye­siy­le gö­rü­şül­dü­ğü­nü ve ba­zı­la­rı­nın ta­sa­rı­dan im­za­la­rı­nı çek­me sö­zü ver­di­ği­ni bil­dir­di­ler.
Di­ğer ta­raf­tan Tür­ki­ye, Van Gö­lü’nde­ki Ak­da­mar Ada­sı’nda bu­lu­nan ta­ri­hî Er­me­ni Ki­li­se­si’nin res­to­ras­yo­nu­nu da ta­mam­la­dı. 29 Mart’ta açı­lı­şı ya­pıl­ma­sı bek­le­nen ki­li­se mü­ze ola­rak hiz­met ve­re­cek. Açı­lış tö­re­ni için Er­me­nis­tan Kül­tür Ba­kan­lı­ğı’na ve di­as­po­ra­dan çe­şit­li tem­sil­ci­le­re da­ve­ti­ye gön­de­ril­di.

Tavsiye Et
Gül, Afganistan ve Mısır’da
Pa­kis­tan’da ye­di Müs­lü­man ül­ke ara­sın­da ya­pı­lan Or­ta­do­ğu ko­nu­lu top­lan­tı­nın ar­dın­dan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ab­dul­lah Gül, 26 Şu­bat’ta Af­ga­nis­tan’a git­ti. Dev­let Baş­ka­nı Ha­mid Kar­za­i, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Dad­far Span­ta, Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ab­dül­ra­him Var­dak ve NA­TO’nun Af­ga­nis­tan’da­ki Kı­dem­li Si­vil Tem­sil­ci­si Da­an Everts ile bir ara­ya gel­di. Gül ay­rı­ca, Tür­ki­ye’nin Var­dak vi­la­ye­tin­de kur­du­ğu il imar eki­bi ka­rar­ga­hı­nı ve Ka­bil’de­ki Türk as­ker­le­ri­nin ana ka­rar­ga­hı­nı zi­ya­ret et­ti. Af­ga­nis­tan’a ye­ni bir NA­TO ope­ras­yo­nu­nun ve ABD Se­na­to­su’nun 23 Mart’ta onay­la­dı­ğı ope­ras­yon büt­çe­si­nin gün­de­me gel­di­ği gün­ler­de Tür­ki­ye Af­ga­nis­tan’ı ya­kın ta­ki­be de­vam edi­yor.
Gül, 3 Mart’ta ise Arap Bir­li­ği’nin da­vet­li­si ola­rak Mı­sır’ın baş­ken­ti Ka­hi­re’de ya­pı­lan zir­ve­ye ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da bir ko­nuş­ma ya­pan Gül, Irak’ın si­ya­si bir­li­ği ve top­rak bü­tün­lü­ğü­nün ko­run­ma­sı ge­re­ği­nin al­tı­nı çi­zer­ken, Ker­kük me­se­le­si­ne de de­ği­ne­rek Ker­kük üze­rin­de ulu­sal uz­la­şı sağ­lan­ma­sı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­dı. Gül’ün Mı­sır zi­ya­re­tin­de Gü­ney Kıb­rıs Rum Yö­ne­ti­mi’nin Do­ğu Ak­de­niz’de pet­rol ara­ma ça­ba­la­rı ve Mı­sır’la yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı iş­bir­li­ği de gün­de­me gel­di. Mı­sır Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Ebul Geyt ile özel bir gö­rüş­me ya­pan Gül, Tür­ki­ye’nin en­di­şe­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Bu bağ­lam­da Mı­sır’ın Tür­ki­ye’yi zor du­rum­da bı­ra­ka­cak olan pet­rol ara­ma ko­nu­sun­da Tür­ki­ye’nin gö­rüş­le­ri­ni ya­kın­dan din­le­ye­rek ye­ni bir stra­te­ji be­lir­le­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı ifa­de edi­li­yor. Ben­zer en­di­şe­ler ve çö­züm ara­yış­la­rı, Mı­sır ile Tür­ki­ye ara­sın­da ge­li­şen iliş­ki­le­rin bir gös­ter­ge­si ola­rak 22 Mart’ta An­ka­ra’ya iki gün­lük zi­ya­ret için ge­len Hüs­nü Mü­ba­rek’e de ile­til­di.

Tavsiye Et
Irak petrolü yabancı tekellere emanet!
Irak Sa­va­şı be­şin­ci yı­lı­na gi­rer­ken, Mart ayın­da Irak’ta Or­ta­do­ğu’nun ge­le­ce­ği­ni et­ki­le­ye­cek önem­li ge­liş­me­ler ya­şan­dı. 2006’da çı­ka­rıl­ma­sı plan­la­nan an­cak pet­rol ge­lir­le­rin­de söz sa­hi­bi ol­mak is­te­yen Kürt grup­lar ta­ra­fın­dan en­gel­le­nen Irak pet­rol­le­ri ve do­ğal­ga­zı­nın kul­la­nı­mı­na iliş­kin “pet­rol ya­sa ta­sa­rı­sı” 26 Şu­bat’ta Irak ka­bi­ne­sin­de ka­bul edi­le­rek mec­li­se sevk edil­di. Ta­sa­rı­nın ka­bi­ne­den geç­me­sin­de, 25 Şu­bat’ta Irak Dev­let Baş­ka­nı Ce­lal Ta­la­ba­ni, IKDP li­de­ri Me­sud Bar­za­ni ve ABD Bağ­dat Bü­yü­kel­çi­si Zal­may Ha­lil­zad’ın Irak’ın Sü­ley­ma­ni­ye ken­tin­de bir ara­ya ge­le­rek, ül­ke­de­ki pet­rol kay­nak­la­rı­nın iş­le­ti­mi ve pay­la­şı­mı ko­nu­sun­da mu­ta­ba­kat sağ­la­ma­sı­nın et­ki­si bü­yük ol­sa ge­rek.
Yi­ne 10 Mart’ta Bağ­dat’ta­ki Ye­şil Böl­ge’de bü­yü­kel­çi­ler ve dı­şiş­le­ri ba­kan­la­rı dü­ze­yin­de “Irak’a Kom­şu Ül­ke­ler Top­lan­tı­sı” dü­zen­len­di. Irak’ın kom­şu­la­rı, BM Gü­ven­lik Kon­se­yi üye­le­ri, BM, Arap Bir­li­ği, Kör­fez İş­bir­li­ği Kon­se­yi ve İKÖ tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı zir­ve­de, Irak’ın gü­ven­lik ve is­tik­ra­rı üze­rin­de du­rul­du. Zir­ve­de bir son­ra­ki top­lan­tı­nın İs­tan­bul’da ya­pıl­ma­sı ko­nu­su­nun da gün­de­me gel­di­ği kay­de­dil­di.
Öte yan­dan Du­ceyl kat­lia­mı da­va­sın­da suç­lu bu­lu­nan es­ki Dev­let Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ta­ha Ya­sin Ra­ma­zan idam edil­di. Bi­lin­di­ği üze­re Ra­ma­zan, Ka­sım ayın­da suç­lu bu­lu­na­rak mü­eb­bet hap­se mah­kum edil­miş; an­cak Yük­sek Mah­ke­me’nin ka­ra­rı ha­fif bu­la­rak iti­raz et­me­si üze­ri­ne Ra­ma­zan’ın ida­mı­na ka­rar ve­ril­miş­ti. Tüm en­gel­le­me ça­ba­la­rı­na kar­şın in­fa­zın Irak Sa­va­şı’nın yıl­dö­nü­mü olan 20 Mart’ta ger­çek­leş­me­si ise ka­fa­lar­da so­ru işa­ret­le­ri bı­rak­tı.

Tavsiye Et