Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2007) > Panorama
Panorama
301. maddede değişen bir şey yok
Or­han Pa­muk ve Elif Şa­fak da­va­la­rı­nın ar­dın­dan Hrant Dink’in öl­dü­rül­me­siy­le ül­ke gün­de­mi­nin bir nu­ma­ra­lı me­se­le­si ha­li­ne ge­len 301. mad­de tar­tış­ma­la­rın­da bu ay da iler­le­me sağ­la­na­ma­dı. 301. mad­dey­le il­gi­li eleş­ti­ri­le­rin art­ma­sı üze­ri­ne Baş­ba­kan Er­do­ğan si­vil top­lum ör­güt­le­rin­den bu ko­nu­da ka­na­at bil­dir­me­le­ri, si­ya­si ve hu­ku­ki sü­re­ce kat­kı yap­ma­la­rı ta­le­bin­de bu­lun­muş­tu. Bu çer­çe­ve­de bir ara­ya ge­len 10 si­vil top­lum ku­ru­lu­şu, TCK’nın 301. mad­de­si ile il­gi­li ha­zır­la­dık­la­rı tek­lif met­nin­de, “Türk­lü­ğü aşa­ğı­la­ma” iba­re­si ye­ri­ne “tah­kir ve tez­yif” ifa­de­si­nin yer al­ma­sı­nı öner­di. TOBB, TÜ­Sİ­AD, MÜ­Sİ­AD, İKV, TİSK, TZOB, Türk-İş, Me­mur-Sen, Hak-İş ve Te­le­viz­yon Ya­yın­cı­la­rı Der­ne­ği baş­kan­la­rı­nın TOBB’un İs­tan­bul’da­ki tem­sil­ci­li­ğin­de ger­çek­leş­tir­dik­le­ri top­lan­tı­dan son­ra ya­pı­lan açık­la­ma, mad­de­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­nı sa­vu­nan­la­rı tat­min et­me­di. Ya­pı­lan de­ği­şik­li­ğin sa­de­ce se­man­tik bir oyun ol­du­ğu­nu sa­vu­nan­lar da­ha kap­sam­lı bir de­ği­şik­lik ta­lep edi­yor­lar. Ada­let Ba­ka­nı Ce­mil Çi­çek ise, bu ve­ya ben­ze­ri mad­de­le­rin AB’ye üye dev­let­ler­de de bu­lun­du­ğu­nu, so­ru­nun 301. mad­de­nin ken­di­sin­den de­ğil, uy­gu­la­ma ha­ta­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı, açıl­ma­ma­sı ge­re­ken da­va­la­rın açıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Tavsiye Et
Türkiye’den kritik ABD ziyaretleri
Ku­zey Irak’a as­ke­rî mü­da­ha­le ve “Er­me­ni soy­kı­rı­mı” tar­tış­ma­la­rı­nın gün­dem­de ol­du­ğu bir dö­nem­de ABD’ye iki kri­tik zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ril­di. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ab­dul­lah Gül,
7-9 Şu­bat’ta ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret kap­sa­mın­da, ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dick Che­ney, Ulu­sal Gü­ven­lik Da­nış­ma­nı Step­hen Had­ley ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Con­do­le­ez­za Ri­ce ile bir ara­ya gel­di. Gö­rüş­me­ler­de PKK ile mü­ca­de­le, Irak, Lüb­nan, Ko­so­va, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği ve özel­lik­le “Er­me­ni soy­kı­rı­mı” id­di­ala­rı ele alın­dı. Gül’ün BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ban Ki-Mo­on’u zi­ya­re­tin­de ise Irak, Kıb­rıs ve Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı gi­ri­şi­mi ele alı­nan ko­nu­lar­dı. 31 Ocak’ta Kon­gre’ye su­nu­lan “Er­me­ni soy­kı­rı­mı” yasa ta­sa­rı­sı­nı en­gel­le­mek ama­cıy­la ABD Tem­sil­ci­ler Mec­li­si’nin ön­de ge­len yet­ki­li­le­riy­le de gö­rü­şen Gül, ta­sa­rı­nın ka­bu­lü ha­lin­de An­ka­ra-Was­hing­ton iliş­ki­le­ri­nin za­rar gö­re­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du.
‘Olum­lu’ iz­le­nim­ler­le dö­nü­len bu zi­ya­re­tin ar­dın­dan 11-14 Şu­bat’ta Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt, Ku­zey Irak gün­de­miy­le ABD’yi zi­ya­ret et­ti. Baş­kan Yar­dım­cı­sı Che­ney, Ulu­sal Gü­ven­lik Da­nış­ma­nı Had­ley, Or­ge­ne­ral Pe­ter Pa­ce, Sa­vun­ma Ba­kan Yar­dım­cı­sı Eric Edel­man ve Or­ge­ne­ral Pe­ter Scho­oma­ker ile bir ara­ya ge­len Bü­yü­ka­nıt PKK, Irak ve Ker­kük’e iliş­kin Tür­ki­ye’nin tu­tu­mu­nu Was­hing­ton’da­ki yet­ki­li­le­re ilet­ti.

Tavsiye Et
Filistinli gruplar Mekke’de anlaştı
Ha­mas’ın ik­ti­da­ra gel­me­sin­den iti­ba­ren uy­gu­la­nan ulus­la­ra­ra­sı tec­ri­din de et­ki­siy­le gi­de­rek tır­ma­nan eko­no­mik kriz ve si­ya­si çal­kan­tı­la­rın Fi­lis­tin­li grup­lar ara­sı­na ek­ti­ği ni­fak to­hum­la­rı ne­ti­ce­sin­de son dö­nem­de şid­det olay­la­rı iyi­ce çı­ğı­rın­dan çık­mış­tı. El-Fe­tih ile Ha­mas yan­lı­la­rı ara­sın­da çı­kan ça­tış­ma­lar­da bir ay içe­ri­sin­de 100’e ya­kın ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti. “Kar­deş ka­nı”nın dö­kül­me­si­ne son ver­mek ama­cıy­la Suu­di Ara­bis­tan’ın baş­lat­tı­ğı ba­rış gi­ri­şi­mi çer­çe­ve­sin­de Fi­lis­tin Dev­let Baş­ka­nı Mah­mud Ab­bas, Baş­ba­kan İs­ma­il Ha­ni­ye ve Ha­mas’ın Si­ya­si Lideri Ha­lid Me­şal Mek­ke’de 6-8 Şu­bat’ta bir ara­ya gel­di. Gö­rüş­me­ler so­nun­da ta­raf­lar Ha­ni­ye baş­ba­kan­lı­ğın­da ulu­sal bir­lik hü­kü­me­ti ku­rul­ma­sı ko­nu­sun­da an­laş­tı. An­laş­ma­ya gö­re, ka­bi­ne­de Ha­mas’a 9, el-Fe­tih’e 6, di­ğer grup­la­ra ise 4 ba­kan­lık ve­ril­di.
Mek­ke An­laş­ma­sı, ay­lar­dır iç sa­vaş teh­li­ke­si ya­şa­yan Fi­lis­tin’de bay­ram ha­va­sı es­tir­di. An­cak hü­kü­me­tin ku­ru­lup ku­ru­la­ma­ya­ca­ğı, ku­rul­sa da­hi uy­gu­la­nan ulus­la­ra­ra­sı si­ya­si ve eko­no­mik tec­ri­din kal­kıp kal­ma­ya­ca­ğı he­nüz bel­li de­ğil.

Tavsiye Et
Suudi Arabistan’la diplomatik trafik hızlandı
Son ay­lar­da Tür­ki­ye’nin Or­ta­do­ğu ül­ke­le­riy­le dip­lo­ma­si tra­fi­ği iyi­ce art­tı. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ab­dul­lah Gül 17 Şu­bat ta­ri­hin­de Suu­di Ara­bis­tan’a res­mî bir zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di. Kı­sa bir sü­re ön­ce Suu­di Kra­lı Ab­dul­lah’ın ön­der­li­ğin­de im­za­lan el-Fe­tih-Ha­mas mu­ta­ba­ka­tı­nın ar­dın­dan ger­çek­le­şen bu zi­ya­ret­te, Fi­lis­tin ve Irak me­se­le­le­ri ele alın­dı. Gül, Suu­di Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Su­ud el-Fay­sal’la da gö­rüş­tü. Or­ta­do­ğu’da ön­ce­lik­li so­ru­nun Fi­lis­tin me­se­le­si ol­du­ğu ko­nu­sun­da gö­rüş bir­li­ği­ne va­rı­lan te­mas­lar­da, Pa­kis­tan ve di­ğer ül­ke­le­rin çö­züm öne­ri­le­ri de de­ğer­len­di­ril­di. Suu­di ça­ba­la­rı­nı tak­dir eden Gül, Irak me­se­le­si­ne de de­ği­ne­rek, ya­şa­nan iç ça­tış­ma­la­rın so­na er­me­si­nin yol­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. İki ba­kan Tür­ki­ye’nin ini­si­ya­ti­fiy­le baş­la­tı­lan Irak’a Kom­şu Ül­ke­ler Top­lan­tı­sı gi­ri­şi­mi­ni de ele al­dı. Böl­ge­de­ki ge­liş­me­le­rin gi­de­rek teh­li­ke­li bir bo­yut ka­zan­dı­ğı son dö­nem­de iki ül­ke ara­sın­da­ki te­mas­la­rın ar­ta­rak de­vam et­me­si bek­le­ni­yor.

Tavsiye Et
RTÜK, TV ve radyo dinleyicilerine kulak verdi
RTÜK’ün Şu­bat ayın­da yap­tır­dı­ğı TV ve rad­yo ka­nal­la­rı ile il­gi­li an­ket, rey­ting kav­ga­sı­nın ya­şan­dı­ğı med­ya dün­ya­sın­da çok­ça tar­tı­şıl­dı. Te­le­viz­yon ha­ber­le­ri­nin iz­le­yi­ci­ler üze­rin­de­ki et­ki­si ve rad­yo din­le­me alış­kan­lık­la­rı­nın araş­tı­rıl­dı­ğı bu an­ket­ler, RTÜK Baş­ka­nı Za­hid Ak­man ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na du­yu­rul­du. 17 il ve il­çe­de ya­pı­lan araş­tır­ma­ya gö­re, an­ke­te ka­tı­lan­la­rın %79’u ak­şam ha­ber­le­ri­ni iz­li­yor. İz­le­yi­ci­le­rin %75’i ha­ber­le­rin ruh sağ­lı­ğı­nı et­ki­le­di­ği­ni be­lir­tir­ken, %55’i ise ço­cuk­la­rı­nın ha­ber­ler­den olum­suz et­ki­len­di­ği­ni ifa­de edi­yor; bir­ço­ğu ise ha­ber ya­yın­la­rı­nı be­ğen­mi­yor.
Rad­yo din­le­me alış­kan­lık­la­rı üze­ri­ne ya­pı­lan araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na gö­re ise, va­tan­daş­lar gün­de or­ta­la­ma 4,5 sa­at rad­yo din­li­yor. Yi­ne va­tan­daş­lar, rad­yo ya­yın­la­rın­dan hiç şi­ka­yet­çi ol­ma­dık­la­rı gi­bi, di­ğer ya­yın or­gan­la­rı­na gö­re rad­yo­yu ken­di­le­ri­ne da­ha ya­kın bu­lu­yor­lar.
Rey­ting kav­ga­sı için­de olan med­ya dün­ya­sı, RTÜK’ün an­ket­le­ri­ni dik­ka­te ala­rak ken­di­si­ne çe­ki­dü­zen ver­mek ye­ri­ne, Baş­kan Ak­man’ın san­sür me­ka­niz­ma­sı­nı kul­lan­mak is­te­di­ği­ni ile­ri sü­re­rek, tar­tı­şıl­ma­sı ge­re­ken asıl ko­nu­yu yi­ne sap­tır­dı.

Tavsiye Et
Kıbrıs’ta petrol arama krizi
Gü­ney Kıb­rıs Rum Yö­ne­ti­mi, Tür­ki­ye’nin tep­ki gös­ter­di­ği Do­ğu Ak­de­niz’de pet­rol ara­ma ko­nu­sun­da ilk adı­mı at­tı. Rum yö­ne­ti­mi, Mı­sır ve Lüb­nan’la Ada’ya mün­ha­sır böl­ge­ler­de pet­rol ve do­ğal­gaz aranması ve çı­ka­rıl­ma­sı­na iliş­kin an­laş­ma­la­rı im­za­la­ma­sı­nın ar­dın­dan 15 Şu­bat ta­ri­hin­de iha­le aç­tı. Rum Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Yor­gos Lil­li­kas ve Rum Ti­ca­ret, Sa­na­yi ve Tu­rizm Ba­ka­nı An­to­nis Mi­ha­ili­dis’in Mı­sır pet­rol ba­ka­nı­nın ya­nı sı­ra Lüb­nan, İtal­ya ve Çin bü­yü­kel­çi­le­ri ile bir­lik­te dü­zen­le­di­ği ve Nor­veç­li iki şir­ke­tin Do­ğu Ak­de­niz’de yap­tı­ğı pet­rol araş­tır­ma­la­rı­nın so­nuç­la­rı­nın ta­nı­tıl­dı­ğı top­lan­tı­ya bir­çok pet­rol uz­ma­nı ve şir­ket yet­ki­li­le­ri de ka­tıl­dı.
Rum Yö­ne­ti­mi’nin gi­ri­şi­mi­ni ta­nı­ma­dı­ğı­nı dek­la­re eden Tür­ki­ye ise, Rum­la­rın kom­şu ül­ke­ler­le ada­nın ka­ra­su­la­rın­da pet­rol ve do­ğal­gaz ara­ma ve çı­kar­ma an­laş­ma­sı yap­ma­sı­na tep­ki gös­te­re­rek iha­le­ye ka­tı­la­bi­le­cek fir­ma­la­rı uyar­dı. Bu ge­liş­me­ler üze­ri­ne Rum­lar, BM’ye “Tür­ki­ye’nin teh­dit­le­ri” ko­nu­sun­da ya­zı­lı şi­ka­yet­te bu­lun­du.

Tavsiye Et
Irak gündemden düşmüyor
Irak’ta ya­şa­nan ka­os or­ta­mı­nı son er­dir­mek ama­cıy­la ül­ke­ye 21 bin as­ker da­ha gön­de­ren ABD, böl­ge­de­ki di­re­ni­şi kır­mak için 7 Şu­bat’ta bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı en bü­yük as­ke­rî ope­ras­yo­nu baş­lat­tı. Bağ­dat’ta­ki Şi­i ve Sün­ni mi­li­tan­la­rı et­ki­siz ha­le ge­tir­mek ama­cıy­la ya­pı­lan ha­re­kat­ta, çok sa­yı­da Irak­lı ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, Ame­ri­kan güç­le­ri­ne ait 5 he­li­kop­ter di­re­niş­çi­ler ta­ra­fın­dan dü­şü­rül­dü.
Si­ya­si is­tik­rar­sız­lı­ğa sü­rük­le­nen Irak’ın ge­le­ce­ği­ni kay­gıy­la iz­leyen An­ka­ra, ar­tan te­rör olay­la­rı­nı son­lan­dır­mak ama­cıy­la dip­lo­ma­tik ça­ba­sı­nı da sür­dü­rü­yor. Tür­ki­ye’nin muh­te­mel Ku­zey Irak ope­ras­yo­nu Şu­bat ayı­na dam­ga­sı­nı vu­rur­ken, An­ka­ra Ku­zey Irak’ta­ki du­rum­dan duy­du­ğu ra­hat­sız­lı­ğı­nı her plat­form­da di­le ge­ti­ri­yor. Ge­rek Gül ve Bü­yü­ka­nıt’ın ABD zi­ya­ret­le­rin­de, ge­rek­se ABD’nin Te­rör­le Mü­ca­de­le Ko­or­di­na­tö­rü Jo­seph Rals­ton’ın Tür­ki­ye zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da An­ka­ra’nın te­rör ko­nu­sun­da­ki has­sa­si­ye­ti bir kez da­ha vur­gu­lan­dı. Şu­bat ayın­da­ki MGK top­lan­tı­sı­nın da ana gün­dem mad­de­si te­rör ve Irak ol­du.

Tavsiye Et
Türkmenistan’da yeni dönem
Türk­me­nis­tan Dev­let Baş­ka­nı Sa­par­mu­rat Türk­men­ba­şı’nın 26 Ara­lık ta­ri­hin­de kalp kri­zi ge­çi­re­rek ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan, halk 11 Şu­bat’ta san­dık ba­şı­na git­ti. Bir gün içe­rin­de ta­mam­la­nan oy ver­me sü­re­ci­ne ka­tı­lım %98,6 ora­nın­day­dı. Türk­men­ba­şı’nın ölü­mü­nün he­men ar­dın­dan Yaş­lı­lar Kon­se­yi’nin ka­ra­rıy­la Dev­let Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni ve­ka­le­ten yü­rü­ten Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ham­me­dov, oy­la­rın %89,2’si­ni ala­rak se­çim­le­ri ka­zan­dı. Ara­la­rın­da va­li ve va­li yar­dım­cı­la­rı­nın da ol­du­ğu bü­rok­ra­si­den ge­len beş ra­kip­le ya­rı­şan Ber­di­mu­ham­me­dov’un se­çi­mi ka­za­na­ca­ğı­na ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor­du.
Ye­ni Baş­kan’ın 14 Şu­bat’ta­ki ye­min tö­re­ni­ne Tür­ki­ye’yi tem­si­len Baş­ba­kan Er­do­ğan ka­tıl­dı. Ber­di­mu­ham­me­dov’la bir gö­rüş­me ya­pan Er­do­ğan, Türk­me­nis­tan’da ya­şa­nan bu is­tik­rar­lı ge­çiş dö­ne­min­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Er­do­ğan zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Ka­za­kis­tan, Gür­cis­tan ve Rus­ya dev­let baş­kan­la­rı­nın ya­nı sı­ra İran cum­hur­baş­ka­nı 1. yar­dım­cı­sı ve Azer­bay­can baş­ba­ka­nı ile gö­rüş­me fır­sa­tı bul­du.

Tavsiye Et
Haremü’ş-Şerif’e Türk heyeti
İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ehut Ol­mert 14 Şu­bat ta­ri­hin­de Tür­ki­ye’ye ilk res­mî zi­ya­re­ti­ni ger­çek­leş­tir­di. Sı­kı gü­ven­lik ön­lem­le­ri al­tın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Ol­mert Cum­hur­baş­ka­nı, Mec­lis Baş­ka­nı, Baş­ba­kan, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı ve TOBB Baş­ka­nı’yla gö­rüş­me­ler­de bu­lun­du. Ol­mert’in zi­ya­re­ti­ne Ha­re­mü’ş-Şe­rif’te­ki ka­zı ça­lış­ma­la­rı dam­ga­sı­nı vur­du. Baş­ba­kan Er­do­ğan’la yap­tı­ğı gö­rüş­me sı­ra­sın­da Ol­mert, ka­zı­nın Mes­cid-i Ak­sa’ya za­rar ver­me­ye­ce­ği­ni, ak­si­ne ora­da­ki bi­na­la­rı ko­ru­ya­ca­ğı­nı sa­vu­na­rak Baş­ba­kan’a ka­zıy­la il­gi­li re­sim­ler sun­du. Bu re­sim­ler­den tat­min ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan ise, in­ce­le­me­ler­de bu­lun­mak üze­re bir Türk he­ye­ti­nin gön­de­ril­me­si­ni ta­lep et­ti. Ol­mert’in bu ta­le­be olum­lu ce­vap ver­me­si İs­ra­il için­de sert re­ak­si­yon­la­ra ne­den olur­ken, bu iz­nin İs­ra­il’in ege­men­lik hak­la­rı­nı çiğ­ne­di­ği id­di­ala­rı di­le ge­ti­ril­di. Gö­rüş­me­ler­de öne çı­kan bir baş­ka ko­nu ise, Er­me­ni lo­bi­si­nin yo­ğun ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu ABD Kon­gre­si’nden geç­me ih­ti­ma­li ar­tan “Er­me­ni soy­kı­rı­mı” ya­sa ta­sa­rı­sı­na kar­şı, Türk ta­ra­fı­nın İs­ra­il ve do­lay­lı ola­rak Ya­hu­di lo­bi­si­nin des­te­ği­ni ta­lep et­me­si ve Ol­mert’in bu ta­le­be olum­lu ya­nıt ver­me­si ol­du. Tür­ki­ye ay­rı­ca İs­ra­il’den Fi­lis­tin’de­ki ulu­sal bir­lik hü­kü­me­ti­ne say­gı gös­ter­me­si­ni ve Fi­lis­tin’de TOBB’un Erez sa­na­yi böl­ge­si­nin ye­ni­den can­lan­dı­rıl­ma­sı gi­ri­şi­mi­ni des­tek­le­me­si­ni is­te­di. Ol­mert ise Tür­ki­ye’den İran’ın nük­le­er ça­lış­ma­la­rı­na kar­şı uya­rı­cı tu­tu­mu­nu sür­dür­me­si­ni ta­lep et­ti. Ol­mert ay­rı­ca Tür­ki­ye’nin aça­ca­ğı tank iha­le­siy­le il­gi­li ola­rak Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül’le de bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di.

Tavsiye Et
Pakistan’dan Afrika’ya yoğun diplomasi trafiği
Şu­bat, dip­lo­ma­tik zi­ya­ret­le­rin ol­duk­ça yo­ğun ol­du­ğu bir ay­dı. 5 Şu­bat’ta Pa­kis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Per­vez Mü­şer­ref iki gün­lük ça­lış­ma zi­ya­re­ti için Tür­ki­ye’ye gel­di. Mü­şer­ref’in Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer ve Baş­ba­kan Er­do­ğan’la yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler­de Irak, Lüb­nan ve Fi­lis­tin’de­ki son ge­liş­me­ler ele alın­dı. Ya­pı­lan or­tak açık­la­ma­lar­da Tür­ki­ye ile Pa­kis­tan’ın tam bir uyum içer­sin­de ol­du­ğu­nun al­tı çi­zi­lir­ken, Tür­ki­ye Pa­kis­tan’ın Or­ta­do­ğu’ya yö­ne­lik ba­rış pro­je­si­ne des­tek ver­di­ği­ni açık­la­dı.
Di­ğer ta­raf­tan Baş­ba­kan Er­do­ğan 29 Ocak’ta Eti­yop­ya’nın baş­ken­ti Ad­dis Aba­ba’da dü­zen­len Af­ri­ka Bir­li­ği 8. Dev­let ve Hü­kü­met Baş­kan­la­rı Zir­ve­si’ne ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Er­do­ğan, bir­çok Af­ri­ka­lı li­der­le iki­li gö­rüş­me­ler­de de bu­lun­du. Ge­zi­nin öne­mi­ne vur­gu ya­pan Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin Af­ri­ka’da bü­yü­kel­çi­lik dü­ze­yin­de ye­te­rin­ce tem­sil edil­me­di­ği­ni, tem­sil­ci­lik sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı, çün­kü BM Ge­nel Ku­ru­lu’nda her ül­ke­nin bir oy hak­kı­na sa­hip ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Er­do­ğan’ın zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan Eti­yop­ya Baş­ba­ka­nı Me­les Ze­na­wi’nin 8 Şu­bat’ta Tür­ki­ye’ye yap­tı­ğı zi­ya­ret­te iki­li iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.
20 Şu­bat’ta ise İran Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ma­nu­çehr Mut­ta­ki Tür­ki­ye’ye gel­di. Pa­kis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Mü­şer­ref’in Tür­ki­ye’yi zi­ya­re­tin­de gün­de­me ge­len, İran’ın da­vet edil­me­di­ği Pa­kis­tan zir­ve­si Mut­ta­ki’nin te­mas­la­rın­da önem­li bir yer tut­tu. Gül zir­ve­nin İran’a kar­şı ol­ma­dı­ğı­nı söy­ler­ken, Mut­ta­ki de bu top­lan­tı­yı ken­di­le­ri­ne kar­şı bir gi­ri­şim ola­rak görme­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti.

Tavsiye Et