Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Asılıyorum > Gaza Bölgesi
Asılıyorum
“Sa­yın baş­kan­lar, Tür­ki­ye’de aşıl­ma­sı ge­re­ken bir en­gel­le kar­şı kar­şı­ya­sı­nız…
Bu­nu söy­le­mek­ten im­ti­na edi­yo­rum ama Tür­ki­ye ar­tık o bil­di­ği­niz Tür­ki­ye de­ğil.”
Bu do­ku­nak­lı, şi­ka­yet do­lu, ih­bar ko­ku­lu söz­ler ki­min?
Was­hing­ton Ya­kın­do­ğu Po­li­ti­ka­la­rı Ens­ti­tü­sü kı­dem­li araş­tır­ma­cı­sı­nın.
Ya­ni, bo­ru de­ğil, cid­di bir araş­tır­ma so­nu­cu ka­ğı­da dö­kül­müş ifa­de­ler.
“Er­do­ğan İs­ra­il’e ‘in­san­lı­ğa kar­şı şuç iş­le­di­ği’ için fır­ça atar­ken ‘Ha­mas ro­ket­le­ri­nin İs­ra­il’de her­han­gi bir za­yia­ta yol aç­ma­dı­ğı­nı’ ile­ri sür­dü.
Re­to­rik ger­çek­ten işe ya­rı­yor.”
De­mek ki ne to­rik­miş?
Re­to­rik­miş.
Se­kiz se­ne­de Fi­lis­tin ta­ra­fın­dan ateş­le­nen fü­ze­le­rin İs­ra­il’de­ki top­lam za­yi­atı­nın 15 ila 20 ki­şi ara­sın­da ol­du­ğu­nu söy­lü­yor ko­nu­nun uz­man­la­rı.
Sa­de­ce son iki haf­ta­lık sü­re için­de Fi­lis­tin ta­ra­fın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler ise 1.320 ki­şi.
Ya­ra­lı­lar ha­riç, ölen­le­rin ya­rı­sı ka­dın ve ço­cuk­lar.
“Ha­mas Er­do­ğan’ın kal­bin­de taht ku­rar­ken İs­ra­il, Er­do­ğan’ın kum tor­ba­sı ha­li­ne gel­di...
AKP ik­ti­da­rı al­tın­da, söy­le­min­de ne ka­dar Ba­tı yan­lı­sı olur­sa ol­sun, Tür­ki­ye gi­de­rek kom­şu­la­rı­nın ya­nın­da saf tu­ta­cak.”
Araş­tır­ma so­nu­cu kı­dem­li araş­tır­ma­cı­nın var­dı­ğı yar­gı bu.
Tür­ki­ye kom­şu­la­rı­nın ya­nın­da saf tu­ta­cak.
Dik­kat, dik­kat! Sa­yın Baş­kan­la­rın dik­ka­ti­ne!
On­lar kim? De­niz Bay­kal mı, Yar­sav Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Emi­na­ğa­oğ­lu mu, Türk Me­tal Sen­di­ka­sı Baş­ka­nı Mus­ta­fa Öz­bek mi?
Adam Was­hing­ton Ens­ti­tü­sü uz­ma­nı ar­ka­daş!
Sa­yın Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ma­nu­el Bar­ro­so ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma, 2008’in bü­yük bir kıs­mı­nı ABD ve Av­ru­pa Bir­li­ği’nin (AB) dış po­li­ti­ka­sı­nı ye­ni bir ro­ta­ya çe­vir­me­ye ça­ba­la­dı­ğı­nız bir dö­nem­de Tür­ki­ye’nin si­zin müt­te­fi­ki­niz olup ol­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­ma­ya ça­lış­mak­la ge­çir­dim…”
Şev­ket Mu­am­ma ola­rak bir mu­am­ma­ya yer ver­me­ye­cek şe­kil­de News­we­ek Tür­ki­ye’de (12 Ocak 2009) ya­yın­la­nan bu tes­pit­le­re ka­tıl­dı­ğı­mı il­gi­li odak­la­ra ale­nen be­yan edi­yor baş­ka bir ik­ti­ba­sa ge­çi­yo­rum:
 
NE AK­RA­BA­SI?
“Baş­ba­kan Er­do­ğanda­ha he­ye­can­lı... Ola­yı bir ulus­la­ra­ra­sı ba­rış so­ru­nu gi­bi de­ğil, ya­kın ak­ra­ba­sı vu­rul­muş bir in­sa­nın tep­ki­siy­le ele alı­yor.” (7 Ocak 2009)
Res­mî med­ya­mı­zın söz­cü­sü Ok­tay Ek­şi’ye doğ­ru­su gıp­ta edi­yo­rum.
Ne ka­dar so­ğuk­kan­lı, ne ka­dar va­kur, tam bir dev­let ada­mı.
Sn. Ek­şi’nin yıl­ba­şın­da ha­vai fi­şek­le­re ba­kar­ken bü­yük ih­ti­mal­le ya­nın­da­ki­le­re “He­ye­can­lan­ma­ya ge­rek yok, alt ta­ra­fı ba­ru­tu özel şe­kil­de sar­mış­lar, fi­ti­li­ni ateş­le­yin­ce, yük­se­li­yor, bel­li bir yük­sek­li­ğe ula­şın­ca da pat­lı­yor” de­di­ği­ni sa­nı­yo­rum.
“Tür­ki­ye gi­de­rek kom­şu­la­rı­nın ya­nın­da saf tu­ta­cak” cüm­le­sin­de­ki teh­li­ke­ye, “ya­kın ak­ra­ba­sı vu­rul­muş bir in­sa­nın tep­ki­siy­le” ifa­de­siy­le des­tek ve­ri­yor.
Ben de zat-ı âli­le­ri­ne ka­tı­lı­yo­rum.
Da­ha dü­ne ka­dar “Ne Şam’ın şe­ke­ri, ne Arap’ın yü­zü” de­mi­yor muy­duk?
“Kâ­be Arap’ın ol­sun, bi­ze Çan­ka­ya ye­ter” di­ye şi­ir­ler yaz­mı­yor muy­duk?
On­lar Arap kar­de­şim!
Ni­ye san­ki ya­kın ak­ra­bası vu­rul­muş bir in­sa­nın tep­ki­si ile dav­ra­nı­yor­sun?
“Za­ten Ha­mas’la ya­ni Ga­zaböl­ge­si­ni yö­ne­ten fii­lî güç ile İs­ra­il’i ay­nı ke­fe­ye koy­ma­sın­dan da bu an­la­şı­lı­yor. Çün­kü ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ku­ral­la­rı­nı ve ger­çek­le­ri­ni yok sa­yı­yor.” (7 Ocak 2009)
Bu sa­tır­lar­da­ki seh­ven ya­zıl­dı­ğı­nı san­dı­ğım ba­zı ifa­de­le­re iti­raz şer­hi koy­ma­ya cü­ret ede­ce­ğim.
“Ga­za böl­ge­si” de­miş­si­niz ki bu bü­yük bir yan­lış an­la­ma­ya se­be­bi­yet ve­re­bi­lir.
Maa­zal­lah si­zi ve iti­raz et­me­den ya­yın­la­dım di­ye be­ni he­men­ce­cik eli kan­lı bir te­rö­rist de­re­ke­si­ne in­di­re­bi­lir.
An­ti-se­mi­tik yaf­ta­sıy­la yaf­ta­la­nıp ömür bo­yu ka­le­mi­miz­den mah­rum ka­la­bi­li­riz.
Doğ­ru­su “Gaz­ze böl­ge­si” ol­ma­lıy­dı.
Yo­ğun me­sai­niz için­de ya di­rekt İn­gi­liz­ce kul­la­nı­mın­dan al­dı­ğı­nızı ya da hol­din­gi­ni­zin yan meş­ga­le­le­rin­den pet­rol ve gaz fa­ali­yet­le­ri yü­zün­den yan­lış­lık­la yaz­dı­ğı­nı­zı el­bet­te tah­min ede­bi­li­yo­rum.
Ama “Ga­za­nız mü­ba­rek ol­sun” an­la­mı­na ge­le­bi­le­cek her cüm­le bu­gün­ler­de şah­sı­nız, şah­sım ve mem­le­ket için bü­yük bir yı­kım ve kı­yı­ma se­be­bi­yet ve­re­bi­lir.
Te­pe­mi­ze Ah­ta­pot ani­den ine­bi­lir.
Ay­nı teh­li­ke “ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ku­ral­la­rı­nı ve ger­çek­le­ri­ni yok sa­yı­yor” cüm­le­niz­de de mev­cut. Baş­ba­kan’ı kas­tet­ti­ği­niz bel­li.
Ama dün­ya­nın göz­le­ri önün­de oran­tı­sız gü­cün ve ya­sak­lan­mış si­lah­la­rın si­vil­le­re kar­şı fü­tur­suz­ca kul­la­nıl­ma­sı­na şa­hit ol­du­ğu­muz yi­ne bu­gün­ler­de cüm­le­nin mu­ha­ta­bı san­ki İs­ra­il dev­le­ti imiş gi­bi al­gı­la­nır­sa ne ola­cak?
“Be­ni de mi?” de­me­ni­zi doğ­ru­su ya­dır­ga­rım.
Gü­nü­müz­de kim böy­le yaf­ta­lan­mak­tan müs­tağ­ni ki siz müs­tağ­ni ka­la­bi­le­si­niz.
So­ner Ça­ğap­tay Bey de da­ha ye­ni­ce “Sa­yın Baş­kan­lar Tür­ki­ye’de aşıl­ma­sı ge­re­ken bir en­gel­le kar­şı kar­şı­ya­sı­nız” de­miş­ken bü­yük risk al­mış­sı­nız.
Ger­çi “Ör­ne­ğin Tür­ki­ye’nin, İs­ra­il’i ta­nı­yan ül­ke­ler sı­ra­la­ma­sın­da 3’ün­cü ol­du­ğu­nu göz ar­dı edi­yor. En önem­li­si, bu üs­lup­la yap­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rın so­kak­ta ne gi­bi so­run­lar ya­ra­ta­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­mü­yor. Da­ha­sı, PKK’ya kar­şı yü­rüt­tü­ğü­müz mü­ca­de­le­de İs­ra­il’le ya­pı­lan iş­bir­li­ği­ni yok sa­yı­yor. Ya­rın ‘Er­me­ni­le­re soy­kı­rım yap­tı­nız’ id­di­ala­rı Kon­gre’nin gün­de­mi­ne ge­lin­ce ABD’de­ki Mu­se­vi lo­bi­le­rin­den yar­dım is­te­mek zo­run­da ka­la­ca­ğı­nı da dü­şün­mü­yor.” (7 Ocak 2009)di­ye ted­bir al­mış­sı­nız ama at izi­nin it izi­ne ka­rış­tı­ğı şu gün­ler­de da­ha dik­kat­li dav­ran­ma­nı­zı had­dim ol­ma­ya­rak öne­ri­yo­rum.
 
SO­KAK
Sn. Ek­şi, “Baş­ba­kan san­ki ya­kın bir ak­ra­ba­sı vu­rul­muş bir in­sa­nın üs­lu­buy­la yap­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rın so­kak­ta ne gi­bi so­run­lar ya­ra­ta­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­mü­yor” şi­ka­ye­ti­ni­ze Mu­rat Yet­kin bir ce­vap yaz­mış.
İl­gi­ni­ze su­nu­yo­rum:
“Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın iz­le­di­ği po­li­ti­ka­yı eleş­tir­mek ay­rı ko­nu; et­ki­li ol­du­ğu­nu ise ka­bul et­mek ge­re­ki­yor. Kar­şı­laş­tır­mak için sor­mu­yo­rum; Ke­mal Ata­türk’ten bu ya­na baş­ka ül­ke­ler­de ya­pı­lan so­kak gös­te­ri­le­rin­de res­mi ta­şı­nan, övü­len bir Türk li­de­ri ol­du mu?... Türk Baş­ba­ka­nı’nın söy­le­dik­le­ri­ne dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de so­ka­ğın ku­lak ve­rir ha­le gel­me­si önem­li. So­ka­ğın ku­lak ver­me­si, si­ya­si mu­ha­tap­la­rı­nı­zın da si­zi he­sap­la­rı­na da­hil et­me­sin­de bir et­ken ha­li­ne ge­lir. Bu­na İs­ra­il ve Ya­hu­di lo­bi­si de, ABD’nin sa­lı gü­nü gö­re­vi dev­ra­la­cak ye­ni baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma da, AB de da­hil­dir.” (19 Ocak 2009)
Çok yer­siz ve had­di­ni aşan tes­pit­ler ol­du­ğu­nu söy­le­ye­cek­tim ki Cen­giz Çan­dar’ın şu sa­tır­la­rı ile sar­sıl­dı­ğı­mı iti­raf edi­yo­rum:
“İs­ra­il nez­din­de cid­di bir ‘gü­ven kay­bı’na uğ­ra­ma­sı­na, Ame­ri­kan Ya­hu­di çev­re­le­ri­nin Tür­ki­ye’de­ki be­lir­gin ‘an­ti-Se­mi­tizm’den duy­duk­la­rı doğ­ru ve hak­lı ka­nı­ya rağ­men, Tay­yip Er­do­ğan, Or­ta­do­ğu’nun Arap or­ta­mın­da bu­gü­ne dek hiç­bir Türk li­de­ri­ne na­sip ol­ma­yan bir iti­bar el­de et­miş du­rum­da.” (25 Ocak 2009)
Hal­bu­ki Sn. Çan­dar da­ha 6 Ocak 2009’da “Tür­ki­ye, sa­va­şın dur­du­rul­ma­sın­da, Fi­lis­tin hal­kı­nın bir neb­ze fe­rah­la­tıl­ma­sın­da di­na­mik bir rol oy­na­mak is­ti­yor­sa, ‘İran-Su­ri­ye-Ha­mas ek­se­ni’ için­de gö­zük­me­mek zo­run­da­dır.” tü­rün­den ken­di­si­ne ya­kı­şır bir yol gös­te­ri­ci­lik­te bu­lun­muş­tu.
Ha­mas’la Fi­lis­tin hal­kı­nı or­ta­dan ka­bak gi­bi ayı­ran bir baş­lık da at­mış­tı, “Der­di­miz Ha­mas mı, Fi­lis­tin Hal­kı mı?” di­ye.
Sn. Çan­dar Or­ta­do­ğu’yu en iyi bi­len ya­zar­lar­dan bi­ri ola­rak, böl­ge­nin bel­ki de en de­mok­ra­tik se­çim­le­ri so­nu­cu Ha­mas’ın Fi­lis­tin hal­kı ta­ra­fın­dan se­çil­di­ği­ni bal gi­bi bil­me­si­ne rağ­men Ha­mas’a uzay­dan gel­miş ya­ra­tık­lar mu­ame­le­si yap­mak­ta bir be­is gör­me­miş­ti.
Sn. Çan­dar’ın özel bir ka­bi­li­ye­ti ol­du­ğu­nu her ve­si­le ile söy­le­ri­m: Her za­man için ge­çer­li ma­ka­le­ler yaz­mak. Ken­di­si­ni sık sık re­vi­ze et­mek.
Ba­kın sa­de­ce 19 gün son­ra na­sıl yaz­mış:
“Şu sı­ra böl­ge­nin için­den ba­kıl­dı­ğın­da, böl­ge­nin en et­ki­li ül­ke­si Tür­ki­ye… İş­te tam da bu nok­ta­da, Tür­ki­ye’nin oy­na­ya­ca­ğı rol var. Ha­mas’ı sü­re­ce sok­mak şart. Ha­mas’ı dış­la­ya­rak gi­di­le­cek bir yol yok. An­cak, bu­nu ‘Fi­lis­tin­li­ler ara­sı uz­laş­ma’yı sağ­la­ya­rak ger­çek­leş­tir­mek­te ya­rar var. Tür­ki­ye’den bu bek­le­ni­yor. Tür­ki­ye bu­nu ya­pa­bi­lir.” (25 Ocak 2009)
Ken­di adı­na bir şey is­ti­yor­sa na­mert. Sa­de­ce Tür­ki­ye’den bek­len­ti­le­ri olan­la­rın söz­cü­sü.
 
A.D.M. (ADAM)
Hep­si bir ta­ra­fa be­ni de­rin­den ya­ra­la­yan ya­zı, Aa­ron Da­vid Mil­ler’ın­ki ol­du.
Üs­te­lik So­ner Ça­ğap­tay’ın o mü­kem­mel ih­ba­rı yap­tı­ğı der­gi­nin ay­nı sa­yı­sın­da.
“Eğer Oba­ma Cid­diy­se” baş­lık­lı ya­zı­da şu utan­maz gö­rüş­le­re yer ve­ril­di:
Su­ri­ye ya da Fi­lis­tin’le tu­tar­lı, ha­ya­ta ge­çi­ri­le­bi­lir bir ba­rış an­laş­ma­sı­nın ha­re­ket nok­ta­sı, sa­de­ce İs­ra­il’de­ki po­li­tik tra­fi­ğin so­nuç­la­rı­na de­ğil tüm ta­raf­la­rın ta­lep­le­ri­ne da­yan­ma­lı… Ön­ce­lik­le, Fi­lis­tin­li­le­rin ku­ral ih­lal­le­ri ne olur­sa ol­sun (ki te­rör, şid­det ve kış­kırt­ma gi­bi bir­çok ih­la­li var), İs­ra­il’in böl­ge­de­ki tu­tu­mu­na da çö­züm ge­tir­mek du­ru­mun­da… 1,5 mil­yon Gaz­ze­li­nin ya­şa­mı­nı ce­hen­ne­me çe­vir­mek­le Ha­mas’ı ce­za­lan­dır­ma po­li­ti­ka­sı­nı des­tek­le­me­nin Ame­ri­ka için bir an­la­mı var mı­dır? Ya­nıt ha­yır. O hal­de or­ta­da an­laş­maz­lı­ğı çöz­me so­ru­nu bu­lu­nu­yor… Ame­ri­ka, bir İs­ra­il baş­ba­ka­nı­nın öne sür­dü­ğü her gö­rü­şe ka­tıl­mak zo­run­da da de­ğil­dir. Ehud Ba­rak’ın Camp Da­vid Zir­ve­si’nde­ki ya hep ya hiç stra­te­ji­si­ni des­tek­le­me­ye gö­nül­lü olu­şu­muz çok pa­ha­lı­ya mal ol­muş­tur.”
Kar­de­şim bu ne yüz­süz­lük.
Biz bu­ra­da “Arap’tan çok Arap­çı ol­ma­ya­lım” di­ye yır­tı­nı­yo­ruz.
Sen kal­kıp ora­lar­dan “Ame­ri­ka­lı­dan çok İs­ra­il­ci ol­ma­ya­lım” di­ye kur­gu­yu bo­zu­yor­sun.
 
SON TAH­MİN
So­ner, Ao­ron’u şi­ka­yet et­me­ye ce­sa­ret ede­me­ye­cek.

Paylaş Tavsiye Et