Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Dünya Siyaset > Yunanistan’daki isyanın perde arkası
Dünya Siyaset
Yunanistan’daki isyanın perde arkası
Ebru Afat
YU­NA­NİS­TAN, Ara­lık ayı bo­yun­ca öf­ke­li genç­le­rin pro­tes­to gös­te­ri­le­ri ve şid­det ey­lem­le­ri­ne sah­ne ol­du. Sol­cu ve anar­şist grup­lar ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan, üni­ver­si­te ve li­se öğ­ren­ci­le­ri ile iş bu­la­ma­yan ya da ge­çim zor­lu­ğu çe­ken genç­le­rin ka­tı­lı­mıy­la kı­sa sü­re­de kit­le­sel­le­şen bu is­yan, ül­ke­yi ade­ta fel­ce uğ­rat­tı. Ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyu­nun bü­yük il­gi­si­ni çe­ken, İs­pan­ya, Fran­sa, İtal­ya ve Da­ni­mar­ka’dan Avus­tral­ya’ya ka­dar dün­ya ça­pın­da des­tek bu­lan olay­la­rı te­tik­le­yen ge­liş­me ise Ale­xan­dros Gri­go­ro­pou­los isim­li 15 ya­şın­da­ki gen­cin, 6 Ara­lık ak­şa­mı, suç­suz ye­re po­lis kur­şu­nuy­la öl­dü­rül­me­siy­di.
Baş­kent Ati­na’da Po­li­tek­nik Üni­ver­si­te­si’nin bu­lun­du­ğu, “Yu­nan so­lu”nun ve anar­şist­le­rin 1970’ler­den be­ri ka­le­si ko­nu­mun­da­ki Exar­hi­a sem­tin­de mey­da­na ge­len bu ha­di­se, umut­suz genç­ler üze­rin­de, Avus­tur­ya-Ma­ca­ris­tan pren­si­nin 1914’te Sırp bir ey­lem­ci ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­me­si­nin Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nı baş­lat­ma­sı­na ben­zer bir et­ki­ye yol aç­tı. Ara­lık ayı­nın so­nu­na doğ­ru hız ke­sen gös­te­ri­le­rin, kı­sa sü­re­de ye­ni­den iv­me ka­za­na­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Zi­ra ül­ke­nin yük­se­liş­te­ki sol par­ti­si Si­nas­pis­mos, Kos­tas Ka­ra­man­lis hü­kü­me­ti­ni de­vi­re­ne ka­dar gös­te­ri­le­re de­vam et­me­ye ka­rar­lı. Ar­tık hiç­bir şe­yin es­ki­si gi­bi ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Si­nas­pis­mos li­der­le­ri­ne gö­re, so­run­la­rın çö­zü­le­bil­me­si için sta­tü­ko­nun so­na er­me­si ge­re­ki­yor.
Ana mu­ha­le­fet par­ti­si sos­ya­list PA­SOK da, ik­ti­dar­da­ki mu­ha­fa­za­kâr Ye­ni De­mok­ra­si Par­ti­si’ni cid­di öl­çü­de sar­san pro­tes­to­la­ra bü­yük des­tek ve­ri­yor. An­cak bu ya­şa­nan­lar, Yu­na­nis­tan’da­ki so­lun top­ye­kûn ha­re­ket et­ti­ği an­la­mı­na da gel­mi­yor. Ni­te­kim 2007 yı­lın­da­ki ge­nel se­çim­ler­de, ül­ke­nin üçün­cü par­ti­si ko­nu­mu­na yük­se­len Yu­na­nis­tan Ko­mü­nist Par­ti­si (KKE), gös­te­ri­le­re ka­tıl­ma­ya­rak, dev­let/hü­kü­met yan­lı­sı bir ta­vır ta­kın­ma­yı ter­cih edi­yor. Bu­nun se­be­bi ise, KKE’nin kla­sik bir sol par­ti ol­du­ğu ka­dar Yu­nan mil­li­yet­çi­li­ği­ni de be­nim­se­me­si ve bu yö­nüy­le Tür­ki­ye’de­ki ulu­sal­cı çiz­gi­ye çok ya­kın bir zih­ni­ye­te sa­hip ol­ma­sı­dır. 
Yu­na­nis­tan’ın sos­yo-eko­no­mik prob­lem­le­ri, ar­tık AB fon­la­rıy­la ka­pa­tı­la­ma­ya­cak ka­dar bü­yük bo­yut­la­ra ulaş­mış du­rum­da. Kü­re­sel­leş­me­nin olum­lu ve olum­suz et­ki­le­ri Ara­lık 2008 is­ya­nın­da önem­li bir rol oy­nu­yor. Bü­tün bu ge­liş­me­ler­le il­gi­li Yu­na­nis­tan’ı ya­kın­dan ta­nı­yan ga­ze­te­ci ve aka­de­mis­yen­ler­den gö­rüş al­dık. Çün­kü ben­zer sü­reç­lerden geç­ti­ği­miz kom­şu­muz­da ya­şa­nan­lar­dan alı­na­cak önem­li ders­ler var.

Paylaş Tavsiye Et