Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Merhaba >
Merhaba
Fi­lis­tin ye­ni yı­la İs­ra­il ate­şi al­tın­da gir­di. Şöy­le de di­ye­bi­li­riz: İs­ra­il dev­le­ti, baş­ta Irak ol­mak üze­re Or­ta­do­ğu’dan çe­kil­me işa­ret­le­ri ve­ren Oba­ma yö­ne­ti­mi­ni böl­ge­de tut­mak için en acı­ma­sız hun­har­lık­tan çe­kin­me­ye­ce­ği­ni ilan edi­yor. Si­yah Baş­kan bu oyu­na ge­lir mi, gö­re­ce­ğiz. 
 
Oba­ma, neo­con­la­rın oyu­na ge­tir­di­ği be­yaz Ame­ri­ka için ye­ni bir “ku­ru­cu ba­ba” ümi­di. Ba­ba ve oğul Bush, maf­ya ba­ba­lı­ğı­na so­yu­na­rak dün­ya­yı ate­şe ver­di. Oba­ma sa­de­ce Ame­ri­ka’nın için­de de­ğil, kü­re­sel sis­te­min bü­tü­nün­de öte­ki­leş­ti­ri­len in­san­la­ra hi­tap ede­bi­lir­se, ken­di­si­ni baş­kan­lı­ğa se­çen Ame­ri­ka­lı­la­ra ba­ba ola­bi­lir. Bu­nun ilk zor­lu sı­na­vı Or­ta­do­ğu’da ola­cak: Fi­lis­tin ve Irak si­ya­se­ti, Oba­ma’nın ta­ri­hî mis­yon ve ki­şi­li­ği­ni açı­ğa çı­ka­ra­cak. 
 
Ocak dos­ya­mız­da Si­yah Baş­kan Oba­ma’nın, Be­yaz Ame­ri­ka’ya kü­re­sel sis­tem­de ye­ni­den iti­bar ka­zan­dı­rıp ka­zan­dı­ra­ma­ya­ca­ğı­nı tar­tış­tık. AB, Rus­ya ve Çin kar­şı­sın­da çe­liş­ki­li po­li­ti­ka­lar iz­le­ye­ge­len ABD, Tür­ki­ye’nin “mer­kez ül­ke” ko­nu­mu­nu ka­bu­le ya­naş­ma­dı­ğı öl­çü­de pa­ti­na­ja de­vam ede­cek­tir. Ali As­lan, Me­sut Öz­can, Mu­zaf­fer Şe­nel, Nuh Yıl­maz, Vü­gar İman­bey­li, Ha­san Kö­se­ba­la­ban, Ah­met Ka­vas, Eb­ru Afat ve Ömer Fa­ruk Gü­ler yo­rum­la­rıy­la Si­yah Baş­kan’ın muh­te­mel is­tik­ba­li­ne ışık tu­tu­yor­lar. 
 
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz de­ğer­li si­ya­set bi­lim­ci Bü­lent Aras. Ame­ri­kan se­çim­le­ri­ni Was­hing­ton’da iz­le­yen ve et­ki­li bir­çok isim­le ko­nu­şan Aras, Oba­ma’nın mis­yo­nu­nun Ame­ri­kan iç ve dış po­li­ti­ka­sı­nın res­to­ras­yo­nu ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Si­yah Baş­kan’ın evin sa­hi­bi gi­bi mi, yok­sa iha­le­yi üst­len­miş bir mü­te­ah­hit, hat­ta ba­sit bir in­şa­at kal­fa­sı mı ol­du­ğu­nu za­man ve ic­ra­at gös­te­re­cek.

Paylaş Tavsiye Et