Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Merhaba >
Merhaba
PKK gi­di­yor, kav­ga bit­mi­yor. Çün­kü kav­ga­nın çö­zü­mü Kan­dil’den geç­mi­yor. “Bö­lü­cü­ba­şı” gü­nün bi­rin­de na­sıl pa­ket­le­nip Tür­ki­ye’ye su­nul­duy­sa, şim­di PKK pa­ket­le­nip su­nu­lu­yor. Ha­san Kö­se­ba­la­ban’ın çar­pı­cı ya­zı­sı me­se­le­yi Kan­dil’in bom­ba­lan­ma­sın­dan da­ha et­ki­li bi­çim­de çö­zü­yor: “Kürt me­se­le­si Kan­dil Da­ğı’nda de­ğil, sa­de­ce Tür­ki­ye top­rak­la­rın­da, Kürt hal­kıy­la top­lum­sal söz­leş­me­nin ye­ni­len­me­siy­le çö­zü­le­bi­lir.”
 
Baş­ka bir ifa­dey­le: Ulus pers­pek­tif­li söz­leş­mey­le bu­ra­ya ka­dar! İki yol­dan bi­ri­ni se­çe­ce­ğiz: Ya Ame­ri­ka­lı­lar uy­du fo­toğ­raf­la­rıy­la bi­ze vu­ru­la­cak he­def­le­ri gös­te­re­cek ya da biz ruh fo­toğ­raf­la­rıy­la o ki­şi ve yer­le­ri he­def ol­mak­tan çı­ka­ra­ca­ğız. Uzun sö­zün kı­sa­sı: Mil­let ve­ya me­de­ni­yet pers­pek­tif­li uyu­ma muh­ta­cız.
 
Bu uyu­mun ikin­ci aya­ğı­nı Ocak dos­ya­sın­da ele alı­yo­ruz: Ale­vi­lik. Sa­de­ce dev­let ve top­lum­la iliş­ki­si de­ğil, ta­nı­mı­nın doğ­ru ya­pıl­ma­sı bi­le cid­di bir me­se­le. Yer yer bir mu­am­ma. Bu mu­am­ma­yı Ah­met Ya­şar Ocak, Nec­det Su­ba­şı, Na­il Yıl­maz, Ya­sin Ak­tay, Ümit Ak­soy, Tal­ha Kö­se, Ni­gar Bu­lut Tuğ­suz gi­bi yet­kin ka­lem­le­rin yar­dı­mıy­la an­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.
 
Ayın so­nun­da kar­şı­mı­za çı­kan sar­sı­cı bir ge­liş­me de Pa­kis­tan’da se­çim­le­rin ari­fe­sin­de mu­ha­le­fet li­der­le­rin­den Be­na­zir But­to’nun sui­kast so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­me­siy­di. Kü­re­sel güç­le­rin mü­ca­de­le ala­nı Pa­kis­tan’ın ge­le­ce­ği­ne bu sui­kas­tin et­ki­le­ri­ni hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.
 
Ka­pak mi­sa­fi­ri­miz, şim­di ar­tık ger­çek an­lam­da bir “Tan­rı mi­sa­fi­ri” olan ho­ca­mız Sa­ba­hat­tin Za­im. Gü­zel âlim, iyi mu­al­lim. Yaz­dık­la­rı­nı ve söy­le­dik­le­ri­ni har­fi­yen ya­şa­yan bir in­san-ı kâ­mil. Ta­hir ve ce­mil.
 
Top­lum­lar, seç­kin in­san­la­rıy­la mil­let olur­lar!

Paylaş Tavsiye Et