Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2008) > Dosya > KOMŞULARLA SIFIR PROBLEM
Dosya
KOMŞULARLA SIFIR PROBLEM
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin “Yurt­ta sulh, ci­han­da sulh” il­ke­si şöy­le bir iba­rey­le ta­mam­lan­sa ye­ri­dir: “Ama böl­ge­de sa­vaş!” Ger­çek­ten de Tür­ki­ye’nin kom­şu­la­rıy­la iliş­ki­le­ri hep ça­tış­ma­ya da­ya­lı ola­gel­di. İlk de­fa, 21. yüz­yı­lın eşi­ğin­de bir hü­kü­met, bi­raz da em­per­yal güç­le­re “da­yı­la­na­rak”, “Ben kom­şu­la­rım­la ça­tış­mak is­te­mi­yo­rum!” di­yor. “Kom­şu­lar­la Sı­fır So­run” ve­ya kı­sa­ca KSS si­ya­se­ti bu ira­de­nin ese­ri­dir.
Ba­tı­lı­lar ve on­lar­dan çok da Ba­tı­cı med­ya­mız bu­nu he­men “Ör­tük İs­lam­cı­lık” di­ye eti­ket­le­di. Oy­sa amaç Irak, Su­ri­ye ve İran ka­dar; Yu­na­nis­tan, Er­me­nis­tan, Gür­cis­tan, Bul­ga­ris­tan gi­bi sa­yı­ca da­ha faz­la ve Müs­lü­man ol­ma­yan ül­ke­ler­le de ala­bil­di­ği­ne ba­rış için­de ya­şa­mak­tı. Ba­rış­çı bir dış si­ya­se­ti he­men ken­di­le­rin­ce le­ke­le­mek is­te­yen­ler, da­ha ön­ce­ki ça­tış­ma or­ta­mın­dan (mad­di ve­ya ma­ne­vi) çı­ka­rı olan­lar­dı. Bu­gün Er­me­nis­tan’la bi­le en yük­sek dü­zey­de ku­ru­lan iliş­ki­ler, Tür­ki­ye’nin “Yurt­ta, Böl­ge­de ve Dün­ya­da Ba­rış” il­ke­si­ne sa­hi­ci­lik ka­zan­dı­ra­cak ve ül­ke­mi­zi kü­re­sel güç ol­ma yo­lun­da kuv­vet­len­di­re­cek­tir.
Ali As­lan, Türk dış po­li­ti­ka­sı­nın kül­tü­rel kod­la­rı­nın bir dö­nü­şüm­den geç­ti­ği­ni; “Irak’a Kom­şu Ül­ke­ler Fo­ru­mu” ve­ya “Kaf­kas­ya İs­tik­rar ve İş­bir­li­ği Plat­for­mu” gi­bi dü­zen­le­me­le­rin Tür­ki­ye’nin dü­zen ku­ru­cu ni­te­li­ği­ni pe­kiş­tir­di­ği­ni vur­gu­lu­yor. Tür­ki­ye böy­le­ce “Do­ğu’ya sırt çe­vir­miş Ba­tı­lı” bir ül­ke­den, “Ba­tı­da Ba­tı­lı, Do­ğu­da Do­ğu­lu” bir ül­ke­ye doğ­ru bir tür me­ta­mor­foz ya­şı­yor.
Yu­na­nis­tan ile iliş­ki­le­ri­mi­ze ay­na tu­tan Cü­neyt Ye­ni­gün, KSS si­ya­se­tiy­le Türk-Yu­nan iliş­ki­le­rin­de olum­lu an­lam­da kök­lü de­ği­şim­ler ya­şan­dı­ğı­na işa­ret edi­yor. İs­ter Kıb­rıs is­ter Ege so­ru­nun­da ol­sun, Yu­na­nis­tan’la da­ha ön­ce “sa­vaş teh­di­di” eş­li­ğin­de sür­dü­rü­len mü­za­ke­re­ler, şim­di Tür­ki­ye’nin bir adım ön­de yü­rü­dü­ğü me­de­ni gö­rüş­me­le­re ye­ri­ni bı­rak­mış gö­zü­kü­yor.
Fut­bo­lun dış si­ya­set üze­rin­de­ki dö­nüş­tü­rü­cü et­ki­si­ne(!) dik­kat çe­ken Bü­lent Aras, KSS si­ya­se­tin­de tek is­tis­na gi­bi gö­zü­ken Er­me­nis­tan’la bu sa­ye­de ge­liş­ti­ri­len dip­lo­ma­si­nin iki ül­ke iliş­ki­le­ri­nin nor­mal­leş­me­si­ne cid­di kat­kı ya­pa­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor.
KSS si­ya­se­ti hiç kuş­ku­suz en bü­yük se­me­re­si­ni gü­ney­de ver­di. Z. Tu­ba Kor’un işa­ret et­ti­ği gi­bi, Tür­ki­ye hem Irak, hem de Su­ri­ye ile ta­ri­hi­nin bel­ki de en ba­rış­çıl dö­ne­mi­ni ya­şa­ma­ya baş­la­dı. Baş­ta Ha­tay so­ru­nu ol­mak üze­re kan­gren ol­muş bir sü­rü so­run ade­ta çö­pe atıl­dı.
Son ola­rak Hak­kı Uy­gur, Tür­ki­ye’nin Or­ta­do­ğu’ya yö­ne­lik ham­le­le­ri­nin en faz­la İran’ı et­ki­le­di­ği­ni ve İran­lı yö­ne­ti­ci­le­rin ez­be­ri­ni boz­du­ğu­nu di­le ge­ti­ri­yor.
Ez­ber boz­ma­dan cid­di bir güç ola­maz­sı­nız.

Paylaş Tavsiye Et