Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2008) > Türkiye Siyaset > Ergenekon’da son perde
Türkiye Siyaset
Ergenekon’da son perde
Murat Yılmaz
ER­GE­NE­KON te­rör ör­gü­tü­ne iliş­kin uzun bir so­ruş­tur­ma­yı ta­ki­ben ha­zır­la­nan id­di­ana­me, İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ka­bul edi­le­rek ka­mu­oyu­na açık­lan­dı ve yar­gıya intikal etti. Ba­sı­na ak­se­den bil­gi­le­re gö­re ilk du­ruş­ma, 20 Ekim ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak. Mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­bu­lüy­le bir­lik­te yak­la­şık 2500 say­fa­lık id­di­ana­me­ye ula­şa­bi­len ka­muo­yu, ar­tık spe­kü­las­yon­la­rın öte­sin­de, te­rör ma­ri­fe­tiy­le ka­os ya­rat­mak ve bu su­ret­te dar­be ya­pıl­ma­sı­ sağlanarak ana­ya­sal dü­ze­ni de­ğiş­tir­mek ama­cı­nı ta­şı­yan bir giz­li ör­güt­le kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu gör­dü. Bu amaç­la ku­ru­lan ya­pı­nın, teş­ki­lat şe­ma­sı ve men­sup­la­rı­nın bü­yük kıs­mı or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. İş­le­nen ve ta­sar­la­nan suç­la­rın dö­kü­mü ya­pıl­dı. İd­di­a­na­me­yi su­lan­dır­ma­ya ve­ya Er­ge­ne­kon te­rör ör­gü­tü­nün avu­kat­lı­ğı­na so­yu­na­rak ör­gü­te si­ya­si bir şem­si­ye sun­ma­ya ça­lı­şan­lar, ar­tık ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar ba­tak­lı­ğa da­ha da bat­mak­tan öte bir ne­ti­ce ala­ma­ya­cak­lar. Çün­kü yu­ka­rı­da özet­le­di­ği­miz çer­çe­ve­nin içi so­mut ola­rak id­di­ana­me­de dol­du­rul­muş du­rum­da ve mev­cut spe­kü­las­yon­lar­dan da va­him bir tab­lo ile kar­şı kar­şı­ya olun­du­ğu ayan be­yan gö­rü­lü­yor.
İd­di­a­na­me­nin ka­bul edil­me­siy­le be­ra­ber, su­lan­dır­ma ve avu­kat­lık ilan ede­rek me­se­le­yi si­ya­si­leş­tir­me ça­ba­la­rı bo­şa çık­tı. Bun­dan son­ra me­se­le, yar­gı eliy­le usu­lü­ne uy­gun şe­kil­de iler­le­ye­cek. Ko­nu­nun bü­tün ta­raf­la­rı­nın ve ka­mu­oyu­nun ta­ma­mı­nın, yar­gı­ya yar­dım­cı ol­mak ci­he­ti­ni ta­kip et­me­ye­ce­ği ise mey­dan­da. So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten em­ni­yet kuv­vet­le­ri­ne ve sav­cı­la­ra her fır­sat­ta in­saf, izan ve ne­za­ket­le bağ­daş­ma­ya­cak şe­kil­de sal­dı­ran ve on­la­rı teh­dit eden­ler, bun­dan son­ra da boş dur­ma­ya­cak­lar­dır. Şim­di Mah­ke­me, Yar­gı­tay, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ile Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu’na ben­ze­ri teh­dit ve te­sir ça­lış­ma­la­rı­nın de­nen­me­si ih­ti­mal dâ­hi­lin­de. Esa­sen Er­ge­ne­kon te­rör ör­gü­tü­nün ya­pı­lan­ma­sı ve lo­bi fa­ali­yet­le­ri­nin bir ama­cı da, yar­gı­yı ve med­ya­yı bu is­ti­ka­met­te yön­len­dir­mek ve bas­kı al­tı­na al­mak.
Ör­gü­tün med­ya­da­ki aya­ğı­nın, gü­cü­nü ha­len bü­yük öl­çü­de mu­ha­fa­za et­ti­ği ve bu sa­ye­de id­di­ana­me aley­hin­de ka­muo­yu ya­rat­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sürdüreceği an­la­şı­lı­yor. Ni­te­kim bir sü­re ön­ce ba­sı­na ak­se­den bir Er­ge­ne­kon bel­ge­sin­den, bu is­ti­ka­met­te ya­pı­la­cak de­zen­for­mas­yona iliş­kin bir ta­li­mat­na­me­nin var­lı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Bu nok­ta­da şu hu­su­su kay­det­mek­te fay­da var: İd­di­a­na­me, ka­bul edil­dik­ten ve ka­mu­oyu­na mal ol­duk­tan son­ra, ulu­sal­cı­lık adı­na sa­nık­la­ra sa­hip çık­mak ar­tık es­ki­ye nis­pet­le da­ha zor ola­cak­tır. Ulu­sal­cı­lık akı­mı, ken­di içe­ri­sin­de is­ter is­te­mez bir tar­tış­ma ya­şa­ya­cak­tır. Ulu­sal­cı­lı­ğı gay­ri­meş­ru yol­lar­dan arın­dı­ra­rak meş­ru yol­lar­dan yü­rü­mek is­te­yen­le­rin önü açı­la­cak­tır. Bu tar­tış­ma ve ay­rış­ma, kendilerini, ar­ka­sın­da­ki si­ya­si akım se­be­biy­le Er­ge­ne­kon­cu­la­ra sa­hip çık­ma zo­run­da his­se­den ka­na­at ön­der­le­ri­ni da­ha ta­raf­sız ve davanın so­nu­cu­nu bek­le­yen bir ko­nu­ma ge­ti­re­cek­tir. De­mok­rat ve si­vil ka­mu­oyu­nun mey­da­na ge­le­cek muh­te­mel ay­rış­ma ha­lin­de, ta­raf­la­rı tef­rik ede­rek ko­nu­ya yak­laş­ma­sı “Er­ge­ne­kon­cu­la­rın tec­ri­di” ba­kı­mın­dan ye­rin­de ola­cak­tır. La­ik­lik, ulu­sal bü­tün­lük, kü­re­sel­leş­me ve AK Par­ti’den ra­hat­sız olan­la­rın ulu­sal­cı­lık adı al­tın­da re­ak­si­yo­ner bir cep­he­de bu­luş­ma­la­rı, ge­liş­me­le­rin ve si­ya­se­tin ta­bi­atı­na uy­gun bir du­rum. De­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti ve par­la­men­ter sis­tem, bu re­ak­si­yo­ner cep­he­nin meş­ru yol­lar­la tep­ki­le­ri­ni ifa­de et­me­si ve tem­si­li­ne en­gel de­ğil, yar­dım­cı ol­ma­lı. Bu­ra­da­ki tar­tış­ma ve mü­ca­de­le, de­mok­ra­tik çer­çe­ve­de ve de­mok­ra­tik araç­lar­la yü­rü­tül­me­li.
Re­ak­si­yo­ner cep­he­yi, çe­te ve dar­be ama­cıy­la kul­lan­mak is­te­yen Er­ge­ne­kon ve ben­ze­ri ör­güt­le­re kar­şı ise de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti pren­sip­le­ri içe­ri­sin­de hu­ku­ki bir mü­ca­de­le ve­ril­me­li. Bu­ra­da so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten em­ni­yet kuv­vet­le­ri­nin, sav­cı­la­rın, hü­kü­me­tin ve so­ruş­tur­ma­yı des­tek­le­yen ka­mu­oyu­nun has­sas bir nok­ta­ya dik­kat et­me­si ge­re­ki­yor: Er­ge­ne­kon ve ben­ze­ri te­rör ör­güt­le­riy­le mü­ca­de­le eder­ken ke­sin­lik­le hu­kuk ku­ral­la­rı­na, in­san hak­la­rı­na, ca­ni da­hi ol­sa­lar sa­nık­la­rın iz­ze­ti ne­fis­le­ri­ne, top­lu­mun ada­bı­na ve ne­za­ket ku­ral­la­rı­na aza­mi şe­kil­de uyul­ma­lı. Bu ko­nu­lar­da usul ve ku­ral ih­lal eden­ler de, hu­ku­ki ze­min­de ko­vuş­tu­rul­ma­lı. Bu dik­kat, de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti­nin in­şa­sı ve so­ruş­tur­ma­nın se­la­me­ti ba­kı­mın­dan ha­ya­ti önem­de. Bu ko­nu­da gös­te­ri­le­cek özen, de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti ve si­vil yö­ne­tim cep­he­si­ni ge­niş­le­te­cek ve Er­ge­ne­kon için­de­ki çö­zül­me­yi hız­lan­dı­ra­rak so­ruş­tur­ma­ya yar­dım­cı ola­cak­tır.
İd­di­a­na­me­nin, Er­ge­ne­kon ope­ras­yo­nun­da Hurşit To­lon ve Şener Eruy­gur pa­şa­la­rın gö­zal­tı­na alın­ma­sıy­la baş­la­yan son dal­ga­yı ih­ti­va et­me­me­si, en azın­dan şim­di­lik bir ek id­di­ana­me­nin ha­zır­lan­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. An­cak ope­ras­yo­nun de­vam et­me­si ve id­di­ana­me­ye ye­ni ek­le­rin ya­pıl­ma­sı kuv­vet­le muh­te­mel. Çün­kü ör­gü­tün he­nüz tam an­la­mıy­la çö­ker­til­me­di­ği­ni ve ör­gü­tün bir nu­ma­ra­sı­nın hâ­lâ gö­zal­tı­na alın­ma­dı­ğı id­di­ala­rı­nı ha­tır­la­mak­ta fay­da var. Bu tür so­ruş­tur­ma­la­rın, ta­bia­tı ica­bı zor iler­le­di­ği baş­ka ör­nek­ler­den de bi­li­ni­yor. Öte yan­dan id­di­ana­me­yi ye­ter­siz ve ek­sik bu­lan ve dar­be gün­lük­le­ri id­di­ana­me­de yer al­ma­dı­ğı için “Dağ fa­re do­ğur­du” di­yen­le­re de rast­lı­yo­ruz. Bu kim­se­le­rin bir kıs­mı­nın ama­cı, so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten ve id­di­ana­me­yi ha­zır­la­yan eki­bi taz­yik ede­rek yan­lış yap­ma­la­rı­na yol aç­mak. Bek­le­nen yan­lış ise id­di­ana­me­yi ha­zır­la­yan­la­rı, bil­has­sa or­du ve di­ğer gü­ven­lik bü­rok­ra­si­si ile kar­şı kar­şı­ya ge­tir­mek. İd­di­a­na­me­yi ha­zır­la­yan he­ye­tin, bu ba­his­te şim­di­ye ka­dar gös­ter­dik­le­ri özen tak­di­re şa­yan. İd­di­a­na­me­de Er­ge­ne­kon te­rör ör­gü­tü­nün ken­di­si­ni TSK’nın için­de fa­ali­yet gös­te­ren bir ku­rum­muş gi­bi gös­ter­me­si­ne biz­zat Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın ifa­de­le­riy­le ce­vap ve­ril­miş ol­ma­sı ma­ni­dar. Ge­nel­kur­may’ın bu tür ör­güt­le­rin or­du­ya sız­ma ve or­du­yu et­ki­le­me ça­lış­ma­la­rı­na za­man içe­ri­sin­de, tas­fi­ye­le­rin öte­sin­de bir re­form­la kar­şı­lık ve­re­ce­ği­ni tah­min ede­bi­li­riz. Or­du ya­vaş ha­re­ket eden de­va­sa bir bü­rok­ra­si­yi tem­sil et­se ve ide­olo­jik ve­sa­yet an­la­yı­şı­nı kay­bet­mek is­te­me­se de, We­ber­yen an­lam­da ras­yo­nel bir ku­rum ol­du­ğu için ge­re­ke­ni ya­pa­cak­tır. Ni­te­kim bu sü­reç zar­fın­da or­du­nun bu is­ti­ka­me­te yö­nel­di­ği an­la­şı­lı­yor. Bu ye­ni­den ya­pı­lan­ma, or­du adı­na ko­nu­şan ki­mi ga­ze­te­ci­le­rin ve si­ya­set­çi­le­rin an­la­mak­ta zor­lan­dık­la­rı ve bu yüz­den de ar­tık emek­li ve­ya tas­fi­ye edi­le­ce­kleri bir sü­re­ce denk ge­le­cek­tir.
Bü­tün bun­la­ra rağ­men sa­de­ce bir id­di­ana­me­nin Tür­ki­ye’yi dar­be, kont­rge­ril­la ve çe­te­ler­den kur­tar­ma­sı­nı bek­le­mek de ger­çek­çi de­ğil. Yar­gı­nın ya­nın­da ya­sa­ma, yü­rüt­me ve ka­muo­yu da bu ko­nu­da üzer­le­ri­ne dü­şen so­rum­lu­luk­la­rı ye­ri­ne ge­ti­rir­se, Tür­ki­ye’nin bu sü­reç­ten da­ha me­de­ni ve de­mok­ra­tik bir ül­ke ola­rak çık­ma­sı müm­kün ola­bi­le­cek. Esa­sen id­di­ana­me­nin ve so­ruş­tur­ma­nın ge­niş­le­me­si de di­ğer ak­tör­le­rin per­for­man­sıy­la oran­tı­lı ola­cak. İd­di­a­na­me, baş­lan­gı­cın umut ve­ri­ci ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

Paylaş Tavsiye Et