Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2008) > Merhaba >
Merhaba
Ga­li­ba en doğ­ru baş­lı­ğı bu se­fer Cum­hu­ri­yet at­tı: “Ka­pa­tıl­mak­tan be­ter!” Her­kes AK Par­ti­li­le­re akıl ve­ri­yor: “Hi­za­ya gi­rin; ak­si hal­de işi­niz zor.” Med­ya­mı­zın ami­ral ge­mi­le­ri­nin kap­tan­la­rı­nın Baş­ba­kan’a hi­tap bi­çim­le­ri He­gel’in Efen­di-Kö­le di­ya­lo­ğu­nu ha­tır­la­tı­yor. Tam Şeks­pir’in si­ya­set içe­rik­li oyun­la­rı­na uy­gun bir de­kor. Bü­yük şa­ir bu­gün ya­şı­yor ol­sa şöy­le der­di:
Her kö­le avu­cu­nun için­de ta­şır
Kö­le­li­ğin­den kur­tul­ma gü­cü­nü.
Ne taş ku­le­ler ne tunç du­var­lar
Ne ha­va­sız zin­dan­lar ne zin­cir­ler
Bağ­la­ya­bi­lir in­san ka­fa­sın­da­ki gü­cü.
Ben bil­di­ğim gi­bi her­kes de bi­lir ki
İn­san ken­di pa­yı­na dü­şen zor­ba­lık yü­kü­nü
Kal­dı­rıp ata­bi­lir di­le­di­ği za­man.
 
Ba­zı AK Par­ti­li­le­rin ce­va­bı­nı tah­min ede­bi­li­riz: Ül­ke­miz için iyi ola­cak­sa, biz her tür­lü ta­vi­ze ha­zı­rız. “Ha­yır” di­yor Şeks­pir; si­zi ta­vi­ze zor­la­yan­lar, hak­tan ve mil­let­ten ya­na de­ğil­ler ki:
Büyük­lük ne za­man kö­tü­ye kul­lan­dı­rır ken­di­ni:
Vic­da­nı dev­let gü­cün­den ayır­dı­ğı za­man.
 
Ba­zı­la­rı da yük­sel­me sar­hoş­lu­ğu için­de bi­zi dü­pe­düz dü­zen bo­zu­cu sa­ya­bi­lir. On­lar için tek ga­ye, her gün bi­raz da­ha yük­sel­mek­tir:
Mer­di­ven çı­ka­nın yu­ka­rı­ya çev­rik­tir yü­zü
Ama son ba­sa­ma­ğa ulaş­tı mı bir kez
Mer­di­ve­ne çe­vi­rir sır­tı­nı bu­lut­la­ra ba­kar
Hor gö­rüp ba­sıp çık­tı­ğı ba­sa­mak­la­rı.
 
Ağus­tos dos­ya­mı­zın ko­nu­su kü­re­sel gı­da kri­zi ve bu hu­sus­ta Tür­ki­ye’nin du­yar­sız­lı­ğı. Gı­da kri­zi sa­de­ce ik­lim­sel ve­ya eko­no­mik de­ğil, bel­ki da­ha çok etik bir so­run. Do­la­yı­sıy­la hem si­ya­si hem ma­ne­vi mü­da­ha­le­ye muh­taç.
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz, de­ne­yim­li si­ya­set bi­lim­ci Me­tin He­per. Son çey­rek yüz­yıl­da­ki ge­liş­me­le­rin or­du­yu dar­be dü­şün­ce­sin­den uzak­laş­tır­dı­ğı­nı söy­le­yen He­per, dev­le­tin ar­tık top­lum öğ­ret­men­li­ği ro­lün­den vaz­geç­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zi­yor.

Paylaş Tavsiye Et