Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2008) > Merhaba >
Merhaba
Dön­dük do­laş­tık, hu­ku­kun yu­var­lak ol­du­ğu gün­le­re ge­ri gel­dik. Bel­ki şöy­le de­ne­cek­tir: Hu­kuk her za­man yu­var­lak de­ğil miy­di? Rö­ne­sans dü­şü­nür ve ey­lem­ci­le­rin­den Cel­li­ni “Ka­nun bü­yük si­nek­le­rin yır­tıp geç­ti­ği, kü­çük­le­rin ta­kı­lıp kal­dı­ğı bir ağ­dır” de­me­miş miy­di? De­ği­şen ne ki? Bel­ki hiç­bir şey, bel­ki her şey!
 
Güç­lü­ler, her şe­yin güç­ten iba­ret ol­ma­dı­ğı­nı kav­ra­dık­la­rı öl­çü­de güç­lü ka­lır­lar. Gü­cü de­vam et­ti­re­cek olan güç de­ğil, meş­ru­iyet­tir. Bu da oyu­nun ku­ral­la­rı­na yan çiz­me­mek, bel­den aşa­ğı vur­ma­mak­tır. Hak­sız­lı­ğa ma­ruz ka­lan­la­ra ge­lin­ce, on­la­ra sa­de­ce Tevfik Fik­ret’in şi­i­ri­ni he­di­ye ede­bi­li­yo­ruz:
 
Zul­mün to­pu var, gül­le­si var, kal’ası var­sa,
Hakk’ın da bü­kül­mez ko­lu, dön­mez yü­zü var­dır.
Göz yum­ma gü­neş­ten, ne ka­dar nû­ru ka­rar­sa
Sön­mez ebe­dî. Her ge­ce­nin gün­dü­zü var­dır.
 
Bu ay­ki dos­ya ko­nu­muz Or­ta­do­ğu’da Ba­rı­şın İm­ka­nı. Böl­ge­de bir tür­lü ama­cı­na ula­şa­ma­yan ba­rış gi­ri­şim­le­ri­ni İb­ra­him Ka­ra­gül, Bü­lent Aras, Tu­ba Kor, Ah­met Emin Dağ ve Ab­dül­ka­dir Sin­no de­ğer­len­di­ri­yor­lar.
 
Ka­pak ya­zı­la­rı­mız­da Ta­ha Öz­han, Ha­san Kö­se­ba­la­ban, Mus­ta­fa Şen­top, Yu­suf Te­kin, A. Ke­mal Ber­say, Nuh Yıl­maz ve Ümit Ak­soy, ba­şör­tü­sü ve par­ti ka­pat­ma da­va­la­rıy­la as­lın­da Ba­tı­cı “köh­ne dü­ze­n”in de­vam et­ti­ril­mek is­ten­di­ği­ni; bu­nun müm­kün ol­ma­sı için de za­ten sı­nır­lı olan hu­kuk dev­le­ti­mi­zin bir “yar­gı dev­le­ti”ne dö­nüş­tü­rül­mek üze­re ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar.
 
Bu usanç ve­ri­ci ger­çek­lik kar­şı­sın­da, ge­nel ya­yın yö­net­me­ni­miz Mus­ta­fa Özel ken­di­ni ta­ma­men “di­ne ver­di” ve ge­çen ay­ki “İk­ti­sat­çı­lar Cen­ne­te Gi­rer mi?” ya­zı­sın­dan son­ra şim­di de “Din Baş­ka, Dün­ya Baş­ka mı­dır?” baş­lık­lı Yüz­le­şi­YO­RUM’unu yaz­dı. Ba­ka­lım re­ali­te­den ha­ki­ka­te(?) ka­çı­şı ne ka­dar sü­re­cek!
 
Tem­muz ayı Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz de­ğer­li hu­kuk­çu Züh­tü Ars­lan. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ni ip­tal ka­ra­rı­nın, 367 ka­ra­rın­dan çok da­ha öte­de bir yet­ki gas­pı­nı ba­rın­dır­dı­ğı­nı be­lir­ten Ars­lan’a gö­re Mah­ke­me bu ka­rar­la “Tür­ki­ye’de ege­men be­nim” de­di.

Paylaş Tavsiye Et