Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2008) > Dünya Siyaset > Rusya-NATO ilişkileri Saint Petersburg’da tartışıldı
Dünya Siyaset
Rusya-NATO ilişkileri Saint Petersburg’da tartışıldı
Muzaffer Şenel
NA­TO Bük­reş Zir­ve­si’nde alı­nan ka­rar­la­rın Rus­ya-NA­TO iliş­ki­le­ri­ni na­sıl et­ki­le­ye­ce­ği, 18 Ni­san’da Rus­ya’nın Sa­int Pe­ters­burg şeh­rin­de, Mos­ko­va NA­TO-Rus­ya Ofi­si ile Sa­int Pe­ters­burg Dev­let Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Fa­kül­te­si’nin bir­lik­te dü­zen­le­dik­le­ri “NA­TO Bük­reş Zir­ve­si ve Rus­ya-NA­TO İliş­ki­le­ri” baş­lık­lı ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yum­da ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Rus­ya ile NA­TO üye­si ül­ke­ler­den 28 aka­de­mis­yen ve dip­lo­ma­tın ka­tıl­dı­ğı sem­poz­yu­ma özel­lik­le Bal­kan­lar­da­ki son ge­liş­me­ler ile Uk­ray­na ve Gür­cis­tan’ın muh­te­mel NA­TO üye­li­ği tar­tış­ma­la­rı dam­ga­sı­nı vur­du.
“NA­TO Bük­reş Zir­ve­si ve So­nuç­la­rı” baş­lık­lı açı­lış otu­ru­mun­da Rus­ya Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı Ulus­la­ra­ra­sı As­ke­rî İş­bir­li­ği Bö­lü­mü Baş­ka­nı Vla­di­mir Bo­ri­so­vich Fe­de­rov, Rus­ya’nın Uk­ray­na ve Gür­cis­tan’ın NA­TO’ya üye­lik­le­ri­ne kar­şı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. ABD’nin Çek Cum­hu­ri­ye­ti ve Po­lon­ya’ya yer­leş­tir­mek is­te­di­ği fü­ze kal­ka­nı sis­te­mi­nin doğ­ru­dan Rus­ya’yı he­def al­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Fe­de­rov, İran’a kar­şı ol­du­ğu id­di­a edi­len fü­ze kal­ka­nı­nın ne­den Or­ta­do­ğu ül­ke­le­rin­den bi­ri­ne ku­rul­ma­dı­ğı­nı sor­du.
Sa­int Pe­ters­burg Dev­let Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Fa­kül­te­si’nden Va­le­rii Pet­ro­vich Os­trovs­kiy ile Hol­lan­da Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Ens­ti­tü­sü’nden Ho­man Kess ise Rus­ya ile Hol­lan­da’nın NA­TO’nun stra­te­ji­le­ri­ne yö­ne­lik yak­la­şım­la­rı­nı ak­tar­dı­lar. Özel­lik­le Os­trovs­kiy’in Po­lon­ya ve Gür­cis­tan’ı he­def alan açık­la­ma­la­rı, sem­poz­yu­mun tar­tış­ma bö­lü­mü­nün ol­duk­ça ateş­li geç­me­si­ne ne­den ol­du.
Po­lon­ya Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Aka­de­mi­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Lu­kasz Ku­le­sa, Rus­ya’nın sa­de­ce teh­dit et­ti­ği­ni fa­kat ta­rih­sel sü­re­cin tüm bu teh­dit­le­re rağ­men olum­lu de­vam et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Gür­cis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı NA­TO Da­ire­si’nden bir yet­ki­li ise Rus­ya’nın Gür­cis­tan’ı böl­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı, an­cak Rus­ya’nın tüm ha­yal­le­ri­nin Ka­ra­de­niz’de ba­ta­ca­ğı­nı öne sür­dü.
“Ulus­la­ra­ra­sı Gü­ven­lik İliş­ki­le­ri ve Rus­ya-NA­TO İş­bir­li­ği Prob­lem­le­ri” baş­lık­lı ikin­ci otu­rum­da, te­rö­riz­me kar­şı Rus­ya-NA­TO kap­sam­lı ha­re­ket pla­nı ile te­rö­rizm­le mü­ca­de­le­de as­ke­rî sa­vun­ma kon­sep­ti, ba­rı­şı te­sis et­mek için ya­pı­lan as­ke­rî ope­ras­yon­lar ve so­nuç­la­rı, Rus­ya-NA­TO iliş­ki­le­ri­nin Af­ga­nis­tan ope­ras­yo­nu­nu na­sıl et­ki­le­di­ği tar­tı­şıl­dı. Ar­dın­dan Bal­kan­lar ve Bal­tık ül­ke­le­ri üze­ri­ne yo­ğun­laş­mış yu­var­lak ma­sa top­lan­tı­la­rı­na ge­çil­di.
Tür­ki­ye, Ro­man­ya, Uk­ray­na, İtal­ya ve Rus­ya’nın NA­TO çer­çe­ve­sin­de­ki Bal­kan po­li­ti­ka­la­rı­nın tar­tı­şıl­dı­ğı Bal­kan­lar top­lan­tı­sı, Ko­so­va me­se­le­si­ne odak­lan­dı. Tür­ki­ye’nin Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ve di­ğer Bal­kan ül­ke­le­ri­nin Av­ru­pa-At­lan­tik it­ti­fak sis­te­mi­ne üye­lik­le­ri­ni des­tek­le­di­ği ifa­de edil­di. Ko­so­va’nın di­ğer ay­rı­lık­çı gi­ri­şim­le­re olum­suz ör­nek ola­ca­ğı id­di­ala­rı­na kar­şı, Ko­so­va’da et­nik soy­kı­rım so­nu­cu oluş­muş bir ulus­la­ra­ra­sı an­la­yı­şın var­lı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.
İs­pan­ya’nın Sa­int Pe­ters­burg kon­so­lo­su, Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ta­nı­yan ül­ke­le­rin, ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun dev­let­le­rin top­rak bü­tün­lü­ğü­ne say­gı il­ke­si­ni çiğ­ne­di­ği­ni gün­de­me ge­tir­di. En il­ginç çı­kı­şı ise Rus Bi­lim­ler Aka­de­mi­si’nden Ser­gey Va­len­ti­no­vich Ut­kin yap­tı. Di­ğer Rus ko­nuş­ma­cı­la­rın üs­tü ka­pa­lı teh­dit­le­ri­nin ak­si­ne Ut­kin, Rus­ya’nın ar­tık ba­ğım­sız Ko­so­va ger­çe­ğiy­le ya­şa­ma­yı öğ­ren­me­si ve mev­cut du­ru­mu dik­ka­te ala­rak ye­ni bir stra­te­ji ge­liş­tir­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ko­so­va’da Sırp azın­lı­ğın ya­şa­dı­ğı böl­ge­nin Sır­bis­tan’a bağ­lan­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da, Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nın Sır­bis­tan ve di­ğer dev­let­ler ta­ra­fın­dan ta­nın­ma­sı­nın en ma­kul çö­züm ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.

Paylaş Tavsiye Et