Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2008) > Merhaba >
Merhaba
Eko­no­mik kriz dün­ya­yı vu­ru­yor, si­ya­si kriz Tür­ki­ye’yi. Böy­le­si­ne “ken­di aya­ğı­na sı­kan” bir ül­ke ve re­jim var mı­dır dün­ya­da? “Ken­di ka­fa­sı­na sı­kan” mı de­me­liy­dik? Ha­yır, ka­fa­ya sı­ka­bil­mek için, ön­ce or­ta­da bir ka­fa­nın ol­ma­sı lâ­zım!
 
Ka­pi­ta­liz­min dö­nem­sel bu­na­lım­la­rın­dan bi­ri­nin eşi­ğin­de­yiz. Fi­nan­sal iş­lem hac­mi, re­el iş­lem hac­mi­nin 100 mis­li­ni aş­mış bu­lu­nu­yor. Pi­ya­sa jar­go­nuy­la, las­ti­ğin ha­va­sı ya alı­na­cak ya da las­tik pat­la­ya­cak. Pa­ra­sal iş­lem­le­rin kâ­rı aza­lın­ca, re­el mal­la­rın fi­yat­la­rı yük­se­le­cek. Ye­ni­den enf­las­yon-de­va­lü­as­yon sar­ma­lı­na gi­re­ce­ğiz, pa­ra­lar pul ola­cak. “Pa­ram yok, ba­na gö­re ha­va hoş!” de­me­yin. İlk kay­be­den­ler pa­ra­sız­lar ola­cak, çün­kü en çok te­mel gı­da ürün­le­ri­nin fi­yat­la­rı ar­ta­cak. Dün­ya Ban­ka­sı ve IMF baş­kan­la­rı da­ha şim­di­den fer­ya­da baş­la­ma­dı­lar mı?
 
İş­te böy­le bir or­tam­da, Tür­ki­ye’nin “ran­ti­ye­ci azın­lı­ğı” ye­ni bir kriz pe­şin­de. AK Par­ti’ye açı­lan ka­pat­ma da­va­sı­na odak­la­nan Türkiye Siyaset bölümünde bu kurt ka­pa­nı­nı tar­tış­ma­ya aç­tık. Ta­ha Öz­han, A. Ke­mal Ber­say, Nuh Yıl­maz ve Hü­se­yin Ali Uğur me­se­le­yi de­ği­şik yön­le­riy­le tar­tı­şı­yor­lar.
 
Ma­yıs dos­ya­mız­da de­ği­şen top­lu­mun de­ğiş­mek­te ayak di­re­yen mer­ke­zi­ne mer­cek tut­tuk. Coş­kun Ça­kır, Ha­san Kö­se­ba­la­ban, Ya­sin Ak­tay, Em­re Bağ­ce ve Mu­rat Yıl­maz bu can sı­kı­cı ko­nu­yu an­la­şı­lır ve aşı­lır kıl­ma­ya ça­lış­tı­lar. AK Par­ti ya En­gi­zis­yon’a di­re­ne­cek ya da aciz­li­ği öğ­re­ne­rek kö­şe­si­ne çe­ki­le­cek.
 

Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz de­ğer­li ga­ze­te­ci Et­yen Mah­çup­yan. Bu­gün ya­şa­nan­la­rı 1900-1920 ara­sın­da açı­lan bir pa­ran­te­zin ka­pan­ma­sı ola­rak oku­yan li­be­ral ay­dın, bir-iki ne­sil için­de 21. yüz­yı­lın ço­ğul­cu Os­man­lı’sı­nın ta­rih sah­ne­si­ne çı­ka­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yor.


Paylaş Tavsiye Et