Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2008) > Merhaba >
Merhaba
Ör­tü al­çak­gö­nül­lü­lü­ğün, ki­şi­nin Rab­b’i­ne kar­şı te­va­zuu­nun sim­ge­si. Ör­tü­süz­lük mo­dern­li­ğin, ki­şi­sel öz­gür­lü­ğün sim­ge­si. Ör­tü düş­man­lı­ğı ise ka­ba­lı­ğın, say­gı­sız­lı­ğın, des­pot­lu­ğun ifa­de­si. Din­dar in­san için ha­ki­ki öz­gür­lük, inan­cıy­la ba­rı­şık ya­şa­mak­tır. Mo­dern in­san ken­di öz­gür­lü­ğü­nü ne ka­dar önem­si­yor­sa, din­da­rın da öz­gür­lü­ğü­nü o ka­dar önem­se­mek zo­run­da. Ak­si hal­de top­lum ha­ya­tı her iki­si için de ze­hir ola­cak.
 
Mart dos­ya­mı­zı ba­şör­tü­sü­nün dü­nü­ne ve bu­gü­nü­ne ayır­dık. Se­kiz ka­dın ya­za­rı­mız, Sü­mer­ler’den YÖK’e ka­dar ka­dın ve ör­tün­me ko­nu­su­nu ir­de­le­di­ler. Söy­le­şi­YO­RUM bö­lü­mün­dey­se, seç­kin ila­hi­yat pro­fe­sö­rü Şi­na­si Gün­düz ba­şör­tü­sü­nün İs­la­mi­yet’te­ki ye­ri­ne ışık tut­tu: “Ör­tün­me Al­lah’ın em­ri­dir, O’na say­gı­ya da­ya­nır.”
 
Ka­pak bö­lü­mü­nü ge­nel­de dos­ya ko­nu­sun­dan uzak tut­ma­ya ça­lı­şır ve ar­ka­daş­la­rı­mı­za ayın önem­li olay­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni söy­ler ve on­la­rı ser­best bı­ra­kı­rız. Bu ay ise tah­min ede­ce­ği­niz gi­bi, bü­tün ya­zı­lar ba­şör­tü­sü­ne odak­lan­dı. Fah­ret­tin Al­tun, Be­kir Be­rat Özi­pek, Mu­rat Yıl­maz, Ah­met Oku­muş ve Ümit Ak­soy so­ru­nun fel­se­fi ol­du­ğu ka­dar, eko­no­mik ve po­li­tik yön­le­ri­ne de de­ğin­di­ler. Di­le­ği­miz, bir da­ha bu se­vim­siz tar­tış­ma­ya dön­me­mek ve in­san­lı­ğı il­gi­len­di­ren da­ha cid­di me­se­le­ler­le uğ­raş­mak ol­sun.
 
Şu­bat ayı­nın dış (bi­raz da iç) si­ya­set ba­kı­mın­dan şüp­he­siz en bü­yük ola­yı, Ku­zey Irak’ta kü­me­le­nen PKK kamp­la­rı­na ya­pı­lan ku­şat­ma ha­re­ka­tıy­dı. PKK’nın ar­tık ora­lar­da tu­tu­na­ma­ya­ca­ğı açık. Ta­ha Öz­han’ın be­lirt­ti­ği gi­bi, si­lah bı­ra­kan­lar Tür­ki­ye’ye dö­ne­cek; bı­rak­mak is­te­me­yen­ler İran’a. Son­ra­sı meç­hul.
 
Meç­hu­lü bi­li­nir kıl­mak, so­rum­lu dev­let adam­la­rı­na dü­şü­yor!

Paylaş Tavsiye Et