Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (October 2006) > Türkiye Siyaset > İsmailağa’da medyatik linç
Türkiye Siyaset
İsmailağa’da medyatik linç
Murat Güzel
H­KİM med­ya­nın AKP hü­kü­me­ti­ne yö­ne­lik ör­güt­le­me­ye ça­lış­tı­ğı top­lum­sal mu­ha­le­fe­tin te­ma­la­rın­dan bi­ri­ni İs­la­mi ce­ma­at­le­rin gö­rü­nüm ve fa­ali­yet­le­ri oluş­tur­mak­ta­dır. Za­man za­man 28 Şu­bat post­mo­dern dar­be­si­nin po­pü­ler kli­şe­le­ri­ni ha­tır­la­tan tarz­da uzun uza­dı­ya te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da dö­nen gö­rün­tü­ler, za­man za­man ze­hir ha­fi­ye ro­lü­nü üst­len­miş mu­ha­bir­le­rin üret­ti­ği ve edi­tör­le­rin tak­la at­tır­mak­tan bü­yük zevk al­dık­la­rı akıl­la­ra zi­yan ga­ze­te ha­ber­le­riy­le ör­güt­len­me­ye ça­lı­şı­lan bu med­ya­tik mu­ha­le­fe­tin özel­lik­le İs­la­mi ce­ma­at­ler üze­rin­den ya­pıl­ma­sı, kuş­ku­suz AKP hü­kü­me­ti­nin do­ğal top­lum­sal müt­te­fik­le­ri­ni ve da­ha­sı ta­ba­nı­nı bu ce­ma­at­le­rin oluş­tur­du­ğu şek­lin­de­ki bir ön­gö­rü­ye da­ya­nır. Bu ön­gö­rü yan­lış de­ğil­dir yan­lış ol­ma­ma­sı­na ama, bu ön­gö­rü­den ha­re­ket­le mu­ha­le­fet için or­ta­ya çı­ka­rı­lan ey­lem pla­nı ve yol ha­ri­ta­sı is­te­nen so­nuç­la­ra ulaş­ma­yı sağ­la­yı­cı mı­dır, bu tar­tı­şı­lır.
AKP’ye kar­şı med­ya eliy­le gü­düm­len­me­ye ça­lı­şı­lan mu­ha­le­fe­tin ön­ce­lik­li koz­la­rın­dan yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın bir­ço­ğu­nun al­tın­dan bir şey çık­ma­ma­sı­nın, 28 Şu­bat’ta ba­şa­rı­sı sı­nan­mış yön­tem­le­rin dev­re­ye so­kul­ma­sı­nı ic­bar et­ti­ği söy­le­ne­bi­lir. Di­nî tar­tış­ma ko­nu­la­rı­nın po­pü­ler­leş­ti­ril­me­si, din­dar ke­si­me yö­ne­lik “la­ik fan­te­zi”nin te­mel un­sur­la­rı­nın da­ha in­ce­lik­li ve ye­ni sü­rüm­le­ri­nin pi­ya­sa­ya çı­ka­rıl­ma­sı, TSK’ya yö­ne­lik kış­kırt­ma­la­rın işa­ret et­ti­ği po­li­tik stra­te­ji­ler, Cum­hu­ri­yet­çi sim­ge­sel kur­gu­nun AKP ik­ti­da­rın­da al­dı­ğı şek­li ye­ni­den göz­den ge­çir­me­mi­zi icap et­ti­ri­yor.
İs­ma­i­la­ğa Ca­mi­i’nde emek­li imam Bay­ram Ali Öz­türk’ün bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­me­si ve ka­til Mus­ta­fa Er­dal’ın linç edil­me­si son­ra­sı ya­pı­lan ha­ber ve yo­rum­lar­da, med­ya­nın cum­hu­ri­yet­çi sim­ge­sel kur­gu­nun iç­kin çat­lak­la­rı­nı “öte­ki”nin acı­la­rı üze­rin­den ka­pat­ma gi­ri­şim­le­ri­ne ta­nık ol­duk. Ca­mi­de iş­le­nen ci­na­yet son­ra­sı ka­ti­lin de ay­nı ca­mi­den ölü çık­ma­sı, hem İs­ma­i­la­ğa ce­ma­ati­nin hem de bü­tün Müs­lü­man­la­rın olay­dan do­la­yı suç­lan­ma­sı­na ve­si­le kı­lın­dı. Ha­kim med­ya, hü­kü­me­ti ci­na­yet ve linç ola­yı­nın üze­ri­ne git­me­mek­le suç­la­dı. Dev­le­tin gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği ya da gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­ren­le­ri en­gel­le­di­ği şek­lin­de di­le ge­ti­ri­len bu eleş­ti­ri­ler, böy­le­lik­le ca­mi­de iş­le­nen ci­na­ye­ti ve ar­dın­dan ya­şa­nan­la­rı da hü­kü­me­ti yıp­rat­ma­nın bir ara­cı kıl­dı.
Med­ya­nın ter­cih et­ti­ği bu ucuz­cu yıp­rat­ma söy­le­mi ve stra­te­ji­sin­de göz­den kaç­ma­yan en önem­li hu­sus ise, İs­ma­i­la­ğa Ca­mi­i’nde ya­şa­nan ci­na­yet ola­yı­nın da­ha öte­le­re ta­şın­ma­sıy­dı. Ce­ma­at, 28 Şu­bat’ın apo­let­siz ge­ne­ra­li Er­tuğ­rul Öz­kök’ün “İs­ma­i­la­ğa ci­na­ye­ti, bir ucuy­la An­ka­ra’da­ki Sau­na çe­te­si­ne uza­nı­yor­du. Sa­bah’ta­ki ha­ber­de bu ca­mi­ye ya­kın bir baş­ka ca­mi­nin al­tın­da ce­ma­at mah­ke­me­le­ri ku­rul­du­ğu, in­san­la­rın ka­fa­sı­na si­lah da­yan­dı­ğı id­di­a edi­li­yor­du. Bun­la­rı alt al­ta ya­zın­ca, or­ta­ya sı­ra­dan bir ta­ri­kat iliş­ki­si­ni aşan, da­ha de­rin, da­ha ka­ran­lık, da­ha ür­kü­tü­cü bir ‘ka­pa­lı ce­ma­at dü­ze­ni’ çı­kı­yor­du...” söz­le­riy­le özet­le­ne­bi­le­cek ka­ran­lık iş ve iliş­ki­le­re ka­dar uza­nan bir an­lam­lan­dır­ma dü­ze­yin­de yo­rum­lan­dı. Bu du­rum, med­ya­nın bu tür olay­lar­da ta­kın­dı­ğı tav­rın da ci­na­yet son­ra­sı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği dü­şü­nü­len linç ola­yın­dan pek bir far­kı­nın ol­ma­dı­ğı­nı or­ta­ya ko­yu­yor.
İs­ma­i­la­ğa Ce­maa­ti hak­kın­da 2000 yı­lın­da İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve sü­me­nal­tı edil­di­ği ile­ri sü­rü­len is­tih­ba­rat ra­por­la­rı­nın içe­ri­ğiy­le bir­lik­te ya­yım­lan­ma­sın­dan tu­tun da İB­DA-C ile ce­maa­tin iliş­ki­len­di­ril­me­si­ne (Mah­mut Us­ta­os­ma­noğ­lu’nun ye­ğe­ni Sa­det­tin Us­ta­os­manoğ­lu, bu iliş­ki­yi red­det­me­ye­rek ci­na­ye­tin dev­let için­de­ki giz­li bir çe­te ta­ra­fın­dan iş­len­di­ği­ni id­di­a et­ti), ce­maa­tin hol­ding usu­lü ça­lış­tı­ğı­na, ver­gi top­la­dı­ğı­na, maf­ya­tik usul­ler kul­lan­dı­ğı­na, Fa­tih Çar­şam­ba’da gi­yim ku­şa­ma ka­rış­tı­ğı­na kadar son­ra­dan bir çok de­tay hâ­kim med­ya ta­ra­fın­dan ser­vi­se su­nul­du. Son­ra yi­ne hâ­kim med­ya­nın ya­lan­la­mak zo­run­da kaldığı bu ha­ber­ler, ci­na­ye­tin zan­ne­dil­di­ğin­den da­ha fark­lı ad­res­le­rin işa­re­tiy­le iş­len­miş ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li­ni de or­ta­ya çı­kar­dı.
Med­ya­nın İs­ma­i­la­ğa Ca­mi­i’nde iş­le­nen ci­na­yet ve linç gi­ri­şi­mi son­ra­sın­da or­ta­ya koy­du­ğu tav­rın çok tak­di­re şa­yan ol­du­ğu­nu söy­le­yen CHP li­de­ri De­niz Bay­kal’ın, hü­kü­me­ti “Fa­tih’te ku­ru­lan İs­ma­i­la­ğa Cum­hu­ri­ye­ti”ne kar­şı ses­siz kal­mak­la suç­la­ma­sı da dik­kat çe­kil­me­si ge­re­ken bir baş­ka nok­ta. Hür­ri­yet’te Bay­kal’ın açık­la­ma­sı­nın su­nu­luş şek­li, med­ya­nın ken­di­ni ana mu­ha­le­fet li­de­ri­nin söz­le­ri üze­rin­den doğ­ru­la­ma gi­ri­şi­mi ola­rak gö­rü­le­bi­lir. Mu­ha­le­fe­te mal­ze­me sağ­la­mak, sağ­la­nan bu mal­ze­mey­le mu­ha­le­fet ya­pan li­der­le­rin tak­di­ri­ne şa­yan ol­mak med­ya­nın ken­di ken­di­ne kı­vanç duy­ma­sı­nın bir yo­lu­dur bel­ki de.
AKP’yi bü­yük bir ço­ğun­luk­la Mec­lis’e ta­şı­yan 2002 se­çim­le­ri­ni, 28 Şu­bat’ın açık ye­nil­gi­si ola­rak yo­rum­la­ma­ya mü­sa­it bir si­ya­si or­tam­da, AKP ik­ti­da­rı­nın dör­dün­cü yı­lın­da par­ti­ye des­tek ver­di­ği var­sa­yı­lan di­nî ce­ma­at ve ya­pı­la­ra yö­nel­ti­len ama­cı be­lir­siz bu eleş­ti­ri­le­rin sos­yo-eko­no­mik ve sim­ge­sel/top­lum­sal ser­ma­ye dü­ze­yin­de de ba­zı se­bep­le­ri bu­lu­na­bi­lir el­bet­te.
AKP ta­ba­nı­nı tem­sil et­ti­ği dü­şü­nü­len ce­ma­at­le­rin sin­di­ril­me­si­ni amaç­la­yan bu ha­ber ve yo­rum­lar, böy­le­lik­le AKP’yi ken­di top­lum­sal di­na­mik­le­ri­ne kar­şı çe­şit­li po­li­si­ye ted­bir ve uy­gu­la­ma­lar al­ma­ya zor­la­ma ama­cı­na ma­tuf­tur. Bu, AKP ik­ti­da­rı­nın ken­di ken­di­ni yok et­me­si­ni ta­lep et­mek­le eş­de­ğer­dir ne­re­dey­se.
AKP’ye ve onun ta­ba­nı­nı oluş­tur­du­ğu dü­şü­nü­len İs­la­mi ce­ma­at­le­re yö­ne­lik med­ya­tik lin­çin al­tın­da ya­tan, mev­cut ik­ti­da­rı yıp­rat­ma ya da ba­sit bir ik­ti­da­rı ele ge­çir­me dür­tü­sü ol­ma­sa ge­rek.

Paylaş Tavsiye Et
Yazara ait diğer yazılar
Murat Güzel