Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2006) > Merhaba >
Merhaba
Ken­di­ni Ana­do­lu’ya hap­se­den Cum­hu­ri­yet eli­ti­nin kur­gu­sal ulus­çu­luk ide­olo­ji­si, Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer’in Lüb­nan’a as­ker gön­der­mek­le il­gi­li be­ya­nın­da en net ifa­de­si­ni bul­du: “Ya­ban­cı ül­ke­le­ri ko­ru­mak zo­run­da de­ği­liz!” Ateş çem­be­rin­de­ki bir böl­ge­ye as­ker gön­der­mek cid­di bir si­ya­sî ta­sar­ruf­tur; el­bet­te eleş­ti­ri­le­bi­lir. Ni­te­kim bi­zim de, Top­lu­YORUM ve di­ğer ya­zı­lar­da di­le ge­ti­ri­len ciddi te­red­düt­le­ri­miz var. Fa­kat Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­’nın dar, ulus­çu ge­rek­çe­si, ye­ni kü­re­sel dü­zen­de Tür­ki­ye’nin yok ol­ma­sı­na da­ve­ti­ye çı­ka­ra­cak ni­te­lik­te­dir. Fi­lis­tin ve­ya Lüb­nan, bi­zim için hiç­bir za­man ‘ya­ban­cı’ de­ğil­di; şim­di hiç de­ğil­dir!
 
“Ya­ban­cı ser­ma­ye” kav­ra­mı­nın bi­le ya­dır­gan­dı­ğı bir dün­ya­da ya­şı­yo­ruz. Irak ve­ya Af­ga­nis­tan, bu ül­ke­ler­den bin­ler­ce mil uzak­ta­ki Ame­ri­ka­lı ve­ya İn­gi­liz­ler için ‘ya­ban­cı’ de­ğil­ken; bi­zim için ni­çin ya­ban­cı sa­yıl­sın? Bu­nu ke­sin­lik­le sa­de­ce di­nî gay­ret­le söy­lü­yor de­ği­liz. Hem in­sa­nî, hem de je­opo­li­tik ni­yet­le söy­lü­yo­ruz. Irak, Su­ri­ye, Lüb­nan, Fi­lis­tin; bun­lar ta­rih­sel ola­rak Ana­do­lu’nun ar­ka bah­çe­si­dir. Ne bah­çe­miz­de­ki yan­gı­nı sey­ret­me lük­sü­ne sa­hi­biz; ne o yan­gı­nı tek ba­şı­na baş­ka­la­rı­nın sön­dür­me­si­ne. Bah­çe­miz­de­ki yan­gı­nı sön­dü­ren, ya­rın bi­zim oca­ğı­mı­zı da sön­dü­re­bi­lir!
 
Ey­lül dos­ya­mız üni­ver­si­te odak­lı. Ulus­çu­luk kıskacın­da­ki bir ül­ke­de, ev­ren­sel­lik dü­şün­ce­si ha­yat sa­ha­sı bu­la­ma­ya­ca­ğı­na gö­re, ger­çek bir üni­ver­si­te­miz de ola­maz. Var mı yok­sa?
 
Nes­li­mi­ze ifa­de­le­rin gra­ma­tik ayı­rı­mı­nı öğ­re­ten Şa­kir Ko­ca­baş bir Mi­raç ari­fe­sin­de ebe­dî yol­cu­lu­ğu­na çık­tı. Eser­le­rin­de ila­hî ke­lâ­mın an­lam bü­tün­lü­ğü­ne yap­tı­ğı vur­gu, ak­lî ve ah­lâ­kî ol­gun­lu­ğun işa­re­ti ol­du.
 
Her doğ­ru işa­ret, bir ha­yır dua­dır.

Paylaş Tavsiye Et