Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2006) > Dergi > Aksiyon
Dergi
Haftalık Haber Dergisi
17 Nisan 2006, Sayı: 593
“Tür­ki­ye’de der­gi­ler ne­den çok sat­maz?” so­ru­su­na yö­nel­ti­len ce­vap­lar, söz ko­nu­su ha­ber der­gi­le­ri olun­ca da­ha faz­la dal­la­nıp bu­dak­la­nır. Ki­mi­le­ri­ne gö­re rek­lâm, ta­sa­rım, da­ğı­tım­dır so­run. Ki­mi­le­ri, gün­lük ga­ze­te­le­rin ve in­ter­ne­tin ha­ber der­gi­le­ri­ne ga­le­be çal­dı­ğı­nı dü­şü­nür; gün­de­mi hız­lı de­ği­şen çal­kan­tı­lı bir ül­ke için ol­duk­ça ne­ta­me­li bir iş­tir bu. Ki­mi­le­ri­ne gö­rey­se za­ten güç­lü bir ha­ber der­gi­ci­li­ği ge­le­ne­ğin­den yok­sun bir ül­ke­dir Tür­ki­ye.
Ha­ber der­gi­le­ri de za­man için­de de­ği­şen lo­go­la­rı, ‘trans­fer’ edi­len ye­ni ya­yın kad­ro­la­rı, fi­yat ve pro­mos­yon ya­rış­la­rıy­la te­ra­zi­nin bir ke­fe­sin­de yer­le­ri­ni alır­lar.
Ar­tık 90’lı yıl­la­rın san­sas­yo­nel ha­ber­ci­lik an­la­yı­şı­nın prim yap­ma­dı­ğı gü­nü­müz­de, ha­ber der­gi­ci­li­ği fark­lı bir ya­pı­lan­ma­ya doğ­ru gi­di­yor. Tarz-ı ha­yat, light ha­ber­ci­lik, ka­pak der­gi­ci­li­ği gi­bi pek çok ya­kış­tır­ma, ye­ri­ni uz­man mu­ha­bir­lik,ola­ya de­ğil in­sa­na odak­lan­mış ha­ber­ci­lik, te­ma odak­lı ha­ber­ci­lik, araş­tır­ma­cı ga­ze­te­ci­lik gi­bi fark­lı ta­sav­vur­la­ra bı­ra­kı­yor. Bir yü­zü bu şe­kil­de ye­ni­le­nen der­gi­ci­li­ğin di­ğer yü­zü alt­tan al­ta çok da­ha çet­re­fil­li so­ru­la­ra açık: Ha­ber der­gi­ci­li­ğin­de nes­nel­lik­ten söz edi­le­bi­lir mi? Ha­ber der­gi­le­ri­ni gün­lük ga­ze­te di­lin­den ayı­ran te­mel sa­ik­ler ne­ler­dir, ge­nel üs­lu­bu na­sıl ol­ma­lı­dır?
İs­tik­rar­lı iler­le­yi­şiy­le 600. sa­yı­ya yak­la­şan Ak­si­yon der­gi­si, ken­di­si­ne bu so­ru­la­rı sık­ça so­ran­lar­dan. “Ha­ber­le yo­ru­mu, bil­giy­le pers­pek­ti­fi ay­nı an­da der­gi­sin­de gör­mek is­te­yen oku­ra” ses­le­nen ve “gör­sel zen­gin­lik ka­dar fik­rî de­rin­li­ği” önem­se­yen der­gi, Ba­tı’ya öy­kün­me­den kim­lik sa­hi­bi ola­bil­me­nin der­din­de. Gün­dem, si­ya­set, eko­no­mi, top­lum, iş dün­ya­sı, spor, mü­zik, kül­tür gi­bi pek çok ko­nu­ya ışık ya­kan Ak­si­yon, bu sa­yı­sın­da ölüm yıl­dö­nü­mü ol­ma­sı se­be­biy­le Tur­gut Özal’ı anı­yor. Her sa­yı­sı­nı bir dos­yay­la zen­gin­leş­ti­ren der­gi­nin bu se­fer­ki dos­ya ko­nu­su “Gü­ney­do­ğu Ate­şi”. Es­ki ve ye­ni hü­kü­met­le­rin böl­ge­ye iliş­kin po­li­ti­ka­la­rı­nın tar­tı­şıl­dı­ğı ya­zı­lar­da, 1992-1993 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la Ka­ya To­pe­ri, Ad­nan Kah­ve­ci ve Ke­mal Ya­mak ta­ra­fın­dan Özal’a su­nu­lan Kürt ra­por­la­rı in­ce­le­ni­yor. Es­ki HEP Ge­nel Baş­ka­nı Fe­ri­dun Ya­zar, Kürt­le­rin ‘ağa­be­yi’ Ta­rık Zi­ya Ekin­ci, es­ki Dev­let Ba­ka­nı Be­kir Ak­soy dos­ya­nın rö­por­taj ko­nuk­la­rı. Si­ne­ma ve fes­ti­val ha­ber­le­ri­nin de unu­tul­ma­dı­ğı 593.sa­yı, Ah­met Taş­ge­ti­ren, Ali Bay­ra­moğ­lu, Ah­met Se­lim, Ham­di Yıl­ma­zer, Ne­dim Ha­zar ve ta­ma­mı­nı bu­ra­ya sığ­dı­ra­ma­dı­ğı­mız ya­zar kad­ro­su; yo­rum­la­rı, ana­liz­le­ri ve ha­ber­le­riy­le okur­la­rı­nı bek­li­yor. / Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et