Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2006) > Merhaba >
Merhaba
Tür­ki­ye dı­şa­rı­da me­sa­fe al­dık­ça, içe­ri­de sı­kış­tı­rı­lı­yor. “Kom­şu­lar­la Sı­fır Prob­lem” si­ya­se­ti, ül­ke­mi­zi Or­ta Do­ğu’nun en ak­tif oyun­cu­su ha­li­ne ge­tir­di. Ar­tık Tür­ki­ye’yi he­sa­ba kat­ma­dan ne Irak me­se­le­si­ne el atı­la­bi­lir, ne Fi­lis­tin ve­ya İran’a. Irak’ta Sün­ni Arap­la­rı bir­leş­ti­ren ve si­ya­se­te da­hil eden; Kürt­le­ri aşı­rı­lık­lar­dan sa­kın­dı­ran; Fi­lis­tin’de Arap ve Ya­hu­di “ra­di­kal­le­ri” ya­şa­ya­bi­lir bir ba­rı­şa zor­la­yan; İran’la en ya­pı­cı di­ya­lo­ğu sür­dü­re­bi­len tek dün­ya ül­ke­si Tür­ki­ye’dir.
 
Böl­ge­siy­le ba­rı­şık ol­ma­yı ba­şar­sa da, ken­di­siy­le ba­rı­şık ola­ma­yan Tür­ki­ye!
 
Bir yan­da PKK te­rö­rü, di­ğer yan­da “la­ik­çi ted­hiş”, iç ba­rı­şı bal­ta­lı­yor. Müs­lü­man bir top­lu­mun Cum­hur­baş­ka­nı, yurt­taş­la­rı­nın göz­le­ri­nin içi­ne ba­ka­rak, ki­şi­sel iba­det ala­nı­na bi­le bas­kı ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. Böy­le bir bas­kı­nın ki­me ve na­sıl ya­rar sağ­la­ya­ca­ğı ise ha­va­da ka­lı­yor. TBMM Baş­ka­nı Bü­lent Arınç’ın ko­nuş­ma­sı bu ba­kım­dan özel bir ta­ri­hî de­ğe­re sa­hip. Ki­şi ve­ya par­ti he­sap­la­rı ne olur­sa ol­sun, bu söz­ler Türk mil­le­ti­ni ta­ri­hî de­rin­li­ği­ne ta­şı­yor.
 
Bu ay­ki dos­ya ko­nu­muz top­lum ve şid­det. Mo­dern top­lum bir ba­kı­ma şid­de­tin ikiz kar­de­şi. Tür­ki­ye gi­bi, ge­le­nek­ten ko­pan fa­kat mo­dern de ola­ma­yan top­lum­lar­day­sa, şid­det ta­ham­mül sı­nır­la­rı­nı aşı­yor. Özel­lik­le ge­le­cek­ten ümit ke­sen genç­le­rin hem kah­ra­ma­nı, hem de kur­ba­nı ol­duk­la­rı bu­gün­kü şid­det dal­ga­sı cid­di­ye alın­ma­lı. Top­lum­lar, şid­det yö­ne­lim­le­ri­ni ter­bi­ye ede­bil­dik­le­ri öl­çü­de ya­şı­yor.
 
Söy­le­şi­YORUM’un Ma­yıs ko­nu­ğu, Prof. Kur­tu­luş Ka­ya­lı. Ka­na­yan bir ya­ra, sız­la­yan bir vic­dan. Ya­ban­cı dil­le ko­nu­şan ve ya­zan Türk dü­şün­ce ada­mı­nın, her on yıl­da bir yön de­ğiş­tir­di­ği­ni ya­kı­cı bir üs­lup­la di­le ge­ti­ri­yor. İs­lam­cı­la­rı­mız da en az sol­cu­la­rı­mız ka­dar çe­vi­ri fi­kir­ler­le ayak­ta du­ru­yor.
 
Fik­ri ol­ma­ya­nın, is­ti­ka­me­ti ol­maz!

Paylaş Tavsiye Et