Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2006) > Merhaba >
Merhaba
Yer­li­ler ik­ti­dar­da! Sa­de­ce Fi­lis­tin’de de­ğil, dün­ya­nın dört bir ya­nın­da. Ger­çi hü­kü­met ol­mak­la ik­ti­dar ol­mak ay­nı şey de­ğil. Fa­kat kü­re­sel­leş­me ve Ame­ri­kan mi­li­ta­riz­mi yük­sel­dik­çe, yer­li­ler de güç­le­ni­yor. Mey­dan­lar­dan, ik­ti­dar kol­tuk­la­rı­na ta­şı­yor­lar.
 
HA­MAS ik­ti­da­rı, nü­fu­su hız­la ar­tan, fa­kat gün geç­tik­çe yok­sul­la­şan Fi­lis­tin’in ye­ni umu­du. İs­ra­il, bu re­ali­te­yi içi­ne sin­di­re­bil­di­ği öl­çü­de nor­mal bir dev­le­te dö­nü­şe­cek. HA­MAS, çok ha­zır­lık­lı bir sos­yal ha­re­ket. İç­ten çü­rü­yen el-Fe­tih ik­ti­da­rı­na kar­şı, Fi­lis­tin’in vic­da­nı. Ba­tı dün­ya­sı te­mel­siz kor­ku­lar üret­mek ye­ri­ne, Fi­lis­tin’in bağ­rın­dan çı­ka­ge­len bu ha­re­ket­le sa­mi­mi di­ya­lo­ğa yö­nel­me­li.
 
Yer­li­le­rin yük­se­li­şi Fi­lis­tin’le sı­nır­lı de­ğil. İran, Bo­liv­ya, Şi­li… Her yer­de on­lar yö­ne­ti­me ge­li­yor. Ba­zı­la­rı­nın mu­ha­fa­za­kâr, ba­zı­la­rı­nın sol­cu di­ye eti­ket­len­me­si ger­çe­ği de­ğiş­tir­mi­yor. Asıl so­run, tıp­kı Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gi­bi, hü­kü­met et­mek­le ik­ti­dar ol­mak ara­sın­da­ki far­kın ka­pan­ma­ma­sı.
 
Şu­bat dos­ya­mız me­de­ni­yet ve din odak­lı. Teo­man Du­ra­lı, Ah­met İnam ve Mus­ta­fa Özel, me­de­ni­yet, kül­tür, din ve mo­dern­lik kav­ram­la­rıy­la he­sap­la­şı­yor­lar. Da­vu­toğ­lu ile Faz­lı­oğ­lu’nun ya­zı­la­rı tar­tış­ma­ya de­rin­lik ka­zan­dı­rı­yor.
 
Bu ay­ki söy­le­şi­mi­zi, Tür­ki­ye’de İs­lam­cı­lık dü­şün­ce­si­nin soy­kü­tü­ğü­nü çı­ka­ran İs­ma­il Ka­ra ile yap­tık. Çağ­daş­lık ve Türk­lük­ten, dev­le­tin di­ni var mı me­se­le­si­ne ka­dar çok şe­yin apa­çık ko­nu­şul­du­ğu söy­le­şi­yi sar­sı­cı bu­la­cak­sı­nız. Sars­ma­yan söz­ler­den da­va­cı­yız.
 
Özel not:
Sev­gi­li Fah­ret­tin, an­ne­mi­zin sağ­lı­ğı için du­acı­yız!

Paylaş Tavsiye Et