Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Dosya
Seyfettin Gürsel: “Kriz, kadınların işgücüne katılımını arttırdı”
KRİZ ön­ce­si iş­siz sa­yı­sı yak­la­şık 2.3 milyondu. Bu sa­yı kriz­le bir­lik­te 3,5 mil­yo­na çık­tı. Me­se­la sa­na­yi 200 bi­nin üze­rin­de is­tih­dam kay­bet­ti. Ama bu ara­da iş­gü­cü hız­la­na­rak art­tı. İş­gü­cü ar­tı­şı­nın hız­lan­ma­sı biz­zat kri­ze bağ­la­na­bi­lir. Çün­kü kriz, ai­le rei­si iş­siz ka­lan ya da iş­siz kal­ma ris­ki ar­tan ha­ne­ler­de, atıl (da­ha çok ka­dın) iş­gü­cü­nü iş ara­ma­ya yö­nelt­ti. Ki­mi bul­du, ki­mi bu­la­ma­dı.
İş­siz­lik ha­len yük­sek. As­lın­da da­ha da yük­sek ola­bi­lir­di. Ta­rım­da mey­da­na ge­len anor­mal is­tih­dam ar­tı­şı (700 bin) iş­siz sa­yı­sı­nın da­ha da yük­sel­me­si­ni en­gel­le­di. Kü­çük ai­le iş­let­me­si çift­lik­le­rin yay­gın ol­du­ğu, is­tih­da­mın ağır­lık­lı ola­rak ta­rım­da ol­du­ğu böl­ge­ler­de ka­dın­lar bü­yük öl­çü­de ça­lış­tık­la­rın­dan iş­siz­lik dü­şük çı­kı­yor. Ör­ne­ğin Do­ğu Ka­ra­de­niz. Bu­na kar­şı­lık bü­yük top­rak­la­rın ol­du­ğu, si­ya­sal ne­den­ler­le ken­te yı­ğıl­ma­nın mey­da­na gel­di­ği Gü­ney­do­ğu’da ka­dın ça­lış­ma­dı­ğın­dan ve üs­te­lik ta­rım dı­şı iş­ler de çok kı­sıt­lı ol­du­ğun­dan iş­siz­lik anor­mal yük­se­li­yor.
Ka­yıt dı­şı is­tih­dam da iş­siz­lik oran­la­rı­nı et­ki­li­yor. Çün­kü ka­yıt dı­şı ça­lı­şan­lar çok ko­lay iş­ten atı­lı­yor. Bu ol­gu kriz­ler­de iş­siz sa­yı­sı­nın hız­lı yük­sel­me­si­ne ne­den olu­yor. Ka­yıt dı­şı­lık­la üç kol­dan eş­za­man­lı mü­ca­de­le şart: Prim, ver­gi ve kı­dem taz­mi­na­tı yük­le­ri­ni ha­fif­le­te­cek­si­niz; bu­na kar­şı­lık ce­za­la­rı ve de­ne­ti­mi ar­tı­ra­cak­sı­nız; ek ola­rak da top­lu­mu ka­yıt dı­şı­lı­ğa kar­şı bi­le­ye­cek ile­ti­şim kam­pan­ya­sı yü­rü­te­cek­si­niz.
Baş­ba­kan’ın iş­siz­li­ğin önü­ne geç­mek için “1 mil­yon 300 bin TOBB üye­si bi­rer iş­çi al­sa iş­siz­lik bü­yük oran­da dü­şer” öne­ri­si ha­li­ha­zır­da an­lam­sız. Ha­len pek çok fir­ma is­tih­da­mı­nı ar­tı­rı­yor za­ten, çün­kü can­lan­ma var. Ta­rım dı­şı sek­tör­le­rin de tü­mün­de be­lir­gin is­tih­dam ar­tı­şı bun­dan kay­nak­la­nı­yor. Baş­ba­kan’ın is­te­di­ği ek iş­çi ne­ye gö­re be­lir­le­ne­cek? Az da ol­sa, ça­lı­şan sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­yan hat­ta azal­tan fir­ma­lar da var. Bu­nu zor du­rum­da ol­duk­la­rı, can­lan­ma­nın dı­şın­da kal­dık­la­rı için ya­pı­yor­lar. Bu fir­ma­lar ne­den ek iş­çi al­sın? Ya da bir iş­çi çı­kar­sın­lar mı di­ye­ce­ğiz? Kal­dı ki fir­ma bü­yük­lük­le­ri çok fark­lı. 1.000 iş­çi ça­lış­tı­ran fir­ma Baş­ba­kan’ın ha­tı­rı için ek iş­çi is­tih­dam ede­bi­lir, bu onu çok et­ki­le­mez. Ama 10 iş­çi ça­lış­tı­ran fir­ma, emek ma­li­ye­ti­ni %10, 5 iş­çi ça­lış­tı­ran fir­ma ise %20 art­tı­rır. Fir­ma­la­rın ço­ğun­lu­ğu böy­le kü­çük öl­çek­li­dir.

Paylaş Tavsiye Et